المومنین

وبلاگ با نام المومنین
علامه امینی (ره) (عالم بزرگ معاصر، صاحب کتاب ارزشمند الغدیر) در یکی از سفرها در مجلسی شرکت کرد، یکی از علمای اهل تسنّن به او گفت: «شما شیعیان در مورد حضرت علی ـ علیه السّلام ـ غلو و زیاده روی می کنید، مثلاًاو را با لقب «یَدُالله»، «عَیْنُ الله» (دست خدا، چشم خدا) و… می خوانید، توصیف صحابه، تا این حد، نادرست است.»بقیه درادامه مطالب یا علی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

علامه امینی (ره) (عالم بزرگ معاصر، صاحب کتاب ارزشمند الغدیر) در یکی از سفرها در مجلسی شرکت کرد، یکی از علمای اهل تسنّن به او گفت: «شما شیعیان در مورد حضرت علی ـ علیه السّلام ـ غلو و زیاده روی می کنید، مثلاً
او را با لقب «یَدُالله»، «عَیْنُ الله» (دست خدا، چشم خدا) و… می خوانید، توصیف صحابه، تا این حد، نادرست است.»بقیه درادامه مطالب یا علی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ماسوا فکندی همه سایه ی هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نماندچو علی گرفته باشد سر چشمه ی بقا رامگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخبه شرار قهر سوزد همه جان ماسوا رابرو ای گدای مسکین در خانه ی علی زنکه نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رابجز از علی که گوید به پسر که قاتل منچو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارابجز از علی که آرد پسری ابوالعجائبکه علم کند به عالم ی کربلا راچو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازانچو علی که میتواند که بسر برد وفا رانه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفتمتحیرم چه نامم شه ملک لافتی رابدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمتکه ز کوی او غباری به من آر توتیا رابه امید آن که شاید برسد به خاک پایتچه پیامها سپردم همه سوز دل صبا راچو تویی قضای گردان به دعای مستمندانکه ز جان ما بگردان ره آفت قضا راچه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دمکه لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهیبه پیام آشنائی بنوازد و آشنا را»ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شبغم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا شهریار

اطلاعات


پاسخ اجمالی در برخی روایات یکی از نام های علی(ع) «حیدر» معرفی شده است. یکی از آن روایات، روایتی است که داستان جنگ خیبر را نقل می کند. بر اساس این روایت علی(ع) هنگام مواجهه با مرحب (پهلوان یهودیان خیبر) خود را به نام «حیدر» معرفی می کند. البته ذکر چنین لقبی برای حضرتشان اختصاص به این مورد ندارد؛ در موارد دیگری نیز تصریح به این نام شده است.
به نظر می رسد «حیدر» یکی از نام های تقریباً مشهور علی است. شاهد این مدعا این است که بسیاری از فرهنگ نویسان زبان عربی نیز تصریح می کنند که «حیدر» یا «حیدره» یکی از نام های علی(ع) است.

بقیه در ادامه مطالب یاعلی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


هر دل که ش ت ره به جایی دارد هر اهل دلی قبله نمایی داردبا آنکه بُود قبلة ما کعبه ولی ایوان نجف عَجب صفایی دارد این گفت: بزرگ و نامدار است علی آن گفت که مرد روزگار است علیامّا به حقیقت او نه آنست و نه این آیینة ذات کردگار است علی روز ایجاد که حق خلقت دنیا می کرد پسِ ، علی بود تماشا می کردبلکه از آینة کُنتُ نبیّاً چو نبی سِیر در آب و گِل آدم و حوّا می کرد بر مخزن غیب، باب مفتوح، علیست گیتی همه کِشتی و در او نوح، علیست آن روح که مبدأ حیات همه است در قالب آفرینش، آن روح، علیست گفتم که علی، گفت بگو سِرُّ الله گفتم که علی، گفت بگو عین اللهگفتم که به وصفش چه بگویم گفتا لا حول و لا قوه إلّا بالله سرچشمة وحی در کویر است غدیر تقدیر خداوند قدیر است غدیرای عشق بگو به تشنه کامان ولا دریاست اگرچه آبگیر است غدیر فرمود رسول قادر لم یزلی در شأن وصیّ خویش با صوت جلیافضل بُوَد از طاعت کلّ ثقلین یک ضربت روز خندق از دست علی برون چو فاطمه آمد ز بیت ربّ مجید ولیّ عالم امکان به دوش می بالید فلک خجل شد و گفتا ندیده دیدة دهر که مَه گرفته در آغوش خویشتن خورشید زمام مُلک خویش را س حق به دست او چه انبیا چه اولیا تمام پای بست او یکی هماره محو او، یکی مدام مست او به هر صفت که خوانمش، بوَد مقام پست او شک نیست جهان را که خدا نیستعلی امّا دمی از خدا جدا نیست علی دانم اگرش جدا، خدا نیست رضا خوانم اگرش خدا، رضا نیست علی

اطلاعات