فعالیت های روزانه آموزشی کلاس 7/4

وبلاگ با نام فعالیت های روزانه آموزشی کلاس 7/4
زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست جواب امتحانات داده شد . درس سفر غذا تا آ مطلب دندان تدریس شد.
هفته بعد امتحان گرفته می شود دوم کار و فناوری در رابطه جشنواره خوارزمی توضیح داده شد. ................... سوم ریاضی بخشی از مبحث شمارنده ها تدریس شد ص 56 و 57 حل شود چهارم تفکرو سبک زنذگی صفحات 45 تا 52 تدریس شد
تمام تمارین و فعالیت های این صفحات انجام شود . از این صفحات پرسش بعمل می آید.


اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی نمرات ترم گفته شد.گروه بندی صورت گرفت --------- دوم ریاضی تا پایان مبحث شمارنده های اول تدریس شد صفحات 58و61 کتاب وزارتی در دفتر و صفحات 59و 60 در کتاب حل شود سوم عربی درس 5 تدریس شد وپرسش انجام شدو قواعد درس5 گفته شد ـ............... چهارم ادبیات صفحات 38تا 43 از کتاب تکمیلی تدریس شدسرگروه های ارشد مشخص شد یکشنبه هفته آینده آزمونک فارسی از سه فصل اول گرفته میشود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.قرائت صفحات 48 و 49 انجام شد. ------------------ دوم معارف درس افتخار بندگی تدریس شد جواب امتحان ترم داده شد. ------------
سوم زبان انگلیسی درس 5 داده شد جواب امتحانات گفته شد یکی از معلم های خود را توصیف کنید چهارم ادبیات فارسی تا ص 53 کتاب تکمیلی تدریس و روخوانی شد.
-----------------------------------------

اطلاعات


زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست گروههای زیست مشخص شد واز 4 گروه اول پرسیده شد.
----------- دوم کار و فناوری تکلیف ها دیده شد و صفحات 71تا 72 تدریس شد ------------ سوم ریاضی تا ا مبحث چند ضلعی تدریس شد
صفحات 45و 46 و 47 در کتاب وزارتی حل شود
چهارم تفکرو سبک زنذگی نمرات ترم اعلام شد
--------------

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی درس پرسیده شد --------- دوم ریاضی تا آ انواع مثلث ها تدریس شد مثالهایی که حل آن به عهده دانش آموزان گذاشته شدحل شوند از هر مبحث جزوه یک سوال در برگه a4 طرح و حل شود سوم عربی بخش رو خوانی ولغت پرسیده شد دفترها و کتابها چک می شود چهارم ادبیات تا درس 9 رو خوانی و تدریس شد بخش نوشتن درس 6 (صفحات 56 و 57 ) دردفتر مشق نوشته شود

اطلاعات

زنگ
درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن امتحان فارسی گرفته شد بخشی از تمرینات کتاب حل شد
تا ص 63 تمام تمرینات و سوالات حل شود اتحان مترم تا ص 6 می آید

دوم معارف نمرات مستمر اعلام شد
درس افتخار بندگی تدریس شد
------------
سوم زبان انگلیسی بخش لیسن 5 تدریس شد -------- چهارم ادبیات فارسی درس 8 در کلاس نوشته شد

درس کامل شود . درس 8 نوشته
شود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مهارتی شمارنده و جمع کننده ارقام اعداد برنامه ریزی شد ... دوم ریاضی مبحث مثلّث قائم ا اویه تمام شد ......... سوم پژوهش ... ... چهارم شیمی نمرات مستمر اعلام شد ..............

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی نمرات مستمر اعلام شد .......... دوم ورزش دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند .
______ سوم هنر تکالیف دیده شد.درس هنر های آوایی تدریس شد کلمات درس ح نوشته شود. چهارم فیزیک از ص 70 کتاب تا آ فصل تدریس شد پلی کپی حل شود.

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست از گروههای 5 و6 پرسش بعمل آمد
یکشنبه امتحان ترم گرفته می شود دوم کار و فناوری نمرات مستمر بقیه بچه ها اعلام شد.صفحه16 تدریس شد اختراعات و ایده ها درون سایت جشنواره خوارزمی ثبت شود سوم ریاضی دفاتر چک شد و سوالات سخت فصل اول مرور شد ----------------
چهارم تفکرو سبک زنذگی -----------
--------------

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی …........... --------- دوم ریاضی صفحه ۵۲،۵۳تکمیلی تدریس شد ص۵۳ تکمیلی حل شود سوم عربی ذفاتر و کتب چک شد ـ............... چهارم ادبیات روخوانی درس ۷ تکمیلی انجام شد بخش نوشتن درس 6 (صفحات 56 و 57 ) دردفتر مشق نوشته شود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست تا آ صفحه 31 جزوه تدریس شد آزمونک از تمام دروس تدریس شده مبحث زیست گرفته می شود ، کتاب تکمیلی آورده شود. دوم کار و فناوری تکلیف ها دیده شد و صفحات 63 تا 66 تدریس شد چهار تا تمرین آ نقشه کشی صفحه 63 و 64 در کتاب ترسیم شود. سوم ریاضی تا آ مبحث حل مسئله بروش معادله تدریس شد صفحات 38 و 37 در کتاب حل شود و صفحه 39 در دفتر نوشته و حل شود. چهارم تفکرو سبک زنذگی _ _ _ _ _ _ _ _ صفحات《35 . 36 . 38 . 39》کامل شود. فعالیت پایان صفحه 44 به صورت دلخواه انجام شود.

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی درس9 کنفرانس داده شد ______ دوم ریاضی از مبحث حل مساله به کمک تشکیل معادله 3 مثال جدید گفته شد.از فصل3 کتاب تکمیلی سوالات 1 تا3 حل شد امتحان گرفته می شود سوال 3 فصل3 دفتر کتاب تکمیلی کامل شود. برای امتحان جزوه و کتاب ریاضی و تمام تمرینات گفته شده خوانده شود سوم عربی امتحان گرفته شد . درس 3 تدریس شد.از دانش آموزان پرسش صورت گرفت. از دانش آموزان پرسش بعمل می آید. چهارم ادبیات شعر با بهاری که میرسد از راه به طور کامل بررسی شد چهارشنبه آزمونک گرفته می شود(فصل اول ودوم از هر دو کتاب فقط لغت اعلام و املای آنها).ویک شنبه 18 آذر آزمون گرفته میشود ( آزمون کامل)

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/09/11/یک-شنبه-11-آذر-1397
 • مطالب مشابه: یک شنبه/11/آذر/ 1397
 • کلمات کلیدی: کتاب ,کامل ,امتحان ,آموزان پرسش ,دانش آموزان ,امتحان گرفته ,کتاب تکمیلی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.قرائت صفحات 39و40 انجام شد. قرائت صفحه44 تمرین شود.
دوم معارف امتحان گرفته شد ------------
سوم زبان انگلیسی صفحه 25 تدریس شد امتحان lessening گرفته می شود چهارم ادبیات فارسی بخشی از اعلام خوانده شده نوشته شد
اعلام های درس داده شده در دفتر مشق نوشته شود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مهارتی دستگاه شمارنده برنامه ریزی شد ... دوم ریاضی امتحان گرفته شد سوال 3 فصل3 دفتر کتاب تکمیلی کامل شود سوم پژوهش ... ... چهارم شیمی تدریس فصل3 تمام شد.صفحات 18 تا 21 کتاب تکمیلی تدریس شد لوازم آزمایشگاه آورده شود از فصل3 تعداد20 سوال تستی و 20 سوال تشریحی در دفتر نوشته شود و پرسش داوطلبی انجام میشود.

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی امتحان گرفته شد.صفحات 43 و49 تدریس شد. یکشنبه امتحان فارسی گرفته می شود. دوم ورزش دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند
______ سوم هنر طراحی بافت چوبی تدریس شد.تکالیف دیده شد جعبه چوبی تو خالی طراحی شود. چهارم فیزیک تکالیف انجام شده چک شد تا مبحث قانون پایستگی انرژی مکانیکی تدریس شد امتحان کتبی گرفته می شود.

اطلاعات

اول زیست تا آ فصل 2 زیست تدریس شد پرسش کلاسی از تمام بچه ها انجام می شود . دوم کار و فناوری تکلیف ها دیده شد وتا صفحه69 تدریس شد. یک اسفنج تهیه کرده و آن را به شکلهای گفته شد درآورید ونمای روبرو ،جانبی و از بالا را روی کاغذترسیم کرده وبیاورید.کارهای خوارزمی به هنراه مستند سازی و شناسنامه اثر آورده شود. سوم ریاضی پاسخ امتحانات داده شدو بخشی از درس هندسه واستدلال ترریس شد. صفحات 42 و 43 در کتاب انجام شود.و صفحه44 در دفتر انجام شود. چهارم تفکرو سبک زندگی امتحان گرفته شد .

اطلاعات


زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی درس12 کنفرانس داده شد پرسش کلاسی یا امتحان از 4 درس جغرافی گرفته می شود دوم ریاضی مبحث وضعیت دوزاویه نسبت به هم تدریس شدتکالیف دیده شد. تکالیف موارد گفته شده از کتاب تکمیلی در همان کتاب انجام ویا کامل شود. سوم عربی درس 4 تدریس شد.پرسش کلاسی از چند نفر انجام شد. امتحان از روخوانی ولغتو...گرفته میشود چهارم ادبیات امتحان گرفته شد ---------

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.قرائت صفحات 44 انجام شد. قرائت صفحه48و49 تمرین شود.تمرینات صفحات 45 تا49 حل شود.
دوم معارف درس بهترین بانوتدریس شد جواب امتحان داده شد. ------------
سوم زبان انگلیسی امتحان گرفته شد -------- چهارم ادبیات فارسی درس 6 در کلاس نوشته شد
درس 6 صفحات 50 تا 53 نوشته شود.

- جواب امتحان سبک داده شد

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول اجتماعی کتاب های اجتماعی بررسی و نمره داده شد. برای آزمون علامه حلی 5 شنبه تستهای سال قبل علامه حلی کارشد. یک شنبه امتحان کتبی از 4 درس جغرافیا (9و10و11و12) گرفته می شود. دوم ریاضی تکالیف توسط سرگروه ها چک شد . صفحات 40 تا 49 بررسی شد از کتاب تکمیلی از صفحه41 سوالات (1و5و 6و 7و8 )و از صفحه 44 سوالات (1و2و3) و از صفحه45 سوالات( 2و 3و 5و 6و7و8 )حل شود. گروهها پروژه کاربرد ریاضی در جهان را یک شنبه تحویل دهند.
سرگروههایی که تکالیف گروه خود را ندیدند گزارش گروه را نوشته وببرند.سوالات 11 و 12 کتاب تکمیلی در صفحه 48 و49 بعنوان پروژه هر گروه انجام شود. سوم پژوهش ... ... چهارم شیمی تکالیف چک شد و پرسش داوطلبانه انجام شد .در آزمایشگاه دو آزمایش کتاب تکمیلی و کتاب وزارتی انجام شد. احتمالا جلسه بعد کامل بودن دفترها چک و نمره داده می شود توجه: در فسمت ریاضی تکالیف نوشته شده زیاد هستند. لطفا این فسمت ج را به طور کامل ودقیق مطالعه بفرمایید

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/09/20/سه-شنبه-20-آذرماه-1397
 • مطالب مشابه: / 20/آذرماه/1397
 • کلمات کلیدی: کتاب ,سوالات ,انجام ,تکالیف ,گروه ,ریاضی ,کتاب تکمیلی ,ریاضی تکالیف ,نمره داده
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی علامه حلی کار شد دو شنبه امتحان ترم گرفته می شود دوم ورزش دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند آزمون طناب زنی گرفته شد.
______ سوم هنر تکالیف دیده شد.حرف ح تدریس شد. کلمات درس ح نوشته شود. چهارم فیزیک امتحان کتبی گرفته شد. .............

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی صفحات 56 تا 59 حل و بررسی شد. ______ دوم ورزش دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند
______ سوم هنر خوشنویسی حرفتدریس شد کلمات تمرین شده نوشته و تمرین شوند. چهارم فیزیک مثال هایی انجام شد و بخش فیزیک آزمون علامه حلی سال های قبل انجام شد. قوانین نیوتن نوشته و آورده شود.

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی پرسش از دانش آموزان ،نوشتن خلاصه درس 9. تدریس درس9 توسط معلم ______ دوم ریاضی مابقی سوالات امتحان آبان حل شد.فصل3 به صورت ناتمام تدریس شد صفحات 28 و 29 و 30 از کتاب درسی حل شود. کتاب تکمیلی آورده شود سوم عربی امتحان گرفته شد . درس 3 تدریس شد.از دانش آموزان پرسش صورت گرفت. از دانش آموزان پرسش بعمل می آید. چهارم ادبیات مشخص شدن سرگروه های ارشد علمی صفحات 21 تا 26 تدریس شد. بخش نوشتن درس (زیبایی شکفتن) در دفتر نوشته شود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.روخوانی پرسیده شد.cd های قرآن تحویل داده شد. صفحات 39 و 40 در خانه تمرین شود.
دوم معارف پرسش انجام شد.تدرس درس 6 توسط دانش آموزان انجام شد --------------- سوم زبان انگلیسی تدریس کامل دو صفحه اول درس 4 و ادامه درس 3. مکالمه درس 4 در مورد شغل و خانواده ساخته شود چهارم ادبیات فارسی صفحه (10و 11)+(پاورقی) نوشته شد. صفحه 10 و 11 کتاب تکمیلی در دفتر مشق نوشته شود.
انی که سیاوش یک را کامل نکرده اند آن را به پایان برسانند .

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مهارتی در گروه هاساخت ماشین معلوم کنده زوج یافرد بودن ارقام یک عدد دورقمی انجام شد ... دوم ریاضی صفحات 27و 28و 29 و30 در بخش کتاب تکمیلی دفتر مورد بررسی قرار گرفت. غلط های امتحانات قبلی بررسی شود و در دفتر تمرینات سوال و راه حل نوشته شود.از کتاب تکمیلی در صفحه32 سوالات 1و2 و3 در دفتر تمرینات نوشته وحل شود سوم پژوهش ... ... چهارم شیمی جواب امتحانات داده شد و اشکالات برگه ها برطرف شدو کاردستی ها وسازه های هر گروه چک و بررسی شدو مکان چسباندن آنها مشخص شد ....

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/08/29/سه-شنبه-29-آبان-1397
 • مطالب مشابه: 29/آبان / 1397
 • کلمات کلیدی: بررسی ,دفتر ,دفتر تمرینات ,کتاب تکمیلی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی دانش آموزان انشاء های خود را خواندند. ______ دوم ورزش دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند و آزمون دراز و نشست گرفته شد.
______ سوم هنر منو گرافی تدریس شد حجم های اصلی به همراه سایه و روشن ترسیم شود. 12 نمونه از اشکال منو گرافی ترسیم شود. چهارم فیزیک مبحث کار تمام شد. انرژی تدریس شد. .---------

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست تا آ مبحث کربو هیدرات تدریس شد آزمونک از تمام دروس تدریس شده مبحث زیست گرفته می شود دوم کار و فناوری مستند سازی ها دیده شد و صفحات 58 تا 61 تدریس شد چهار تا تمرین نقشه کشی روی برگه a4 یک بار به صورت دستی و بار دیگر به صورت دستی دقیق ترسیم شود. سوم ریاضی تا آ مبحث عبارت های جبری متشابه تدریس شد صفحات 31 و 32 در کتاب حل شود. چهارم تفکرو سبک زنذگی پاسخ امتحانات بعضی از دانش آموزان تحویل داده شد. صفحات《35 . 36 . 38 . 39》کامل شود. فعالیت پایان صفحه 44 به صورت دلخواه انجام شود.

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/09/03/شنبه-3-آذر-1397
 • مطالب مشابه: شنبه 3/آذر/1397
 • کلمات کلیدی: تدریس ,صورت ,مبحث ,فعالیت ,صورت دستی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.قرائت صفحات 39و40 انجام شد. صفحات 41 و42 و43 حل شود .صفحات39 و 40 روخوانی پرسیده میشود
دوم معارف پرسش انجام شد.تدرس درس 6 بصورت تکمیلی تدریس شد امتحان از درس 1 تا 6 گرفته می شود
سوم زبان انگلیسی تدریس شغلها . مکالمه مربوط به آن انجام شد . صفحات 12 و 24 و 26 انجام شود. چهارم ادبیات فارسی شعربا بهاری که می رسد از راه در کلاس نوشته شد ونقش دستوری کلمات دوبیت اول آن نیز مشخص شد.

-------------------

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول اجتماعی دروس10 توسط گروه ششم تدریس شد ... دوم ریاضی مبحث ضرب عبارات جبری و به دست آوردن مقدار عبارت جبری تدریس شد صفحات 34و35 در کتاب حل شود .صفحات 33و36(از کتاب وزارتی)در دفتر نوشته وحل شود.برگه کپی در دفتر نوشته وحل شود .سوالات ناقص داخل دفتر حل شود. سوم پژوهش ... ... چهارم شیمی از کتاب تکمیلی صفحات 17و18 تدریس شد .از کتاب وزارتی صفحه 21و23 تدریس شد.مبحث ح های مواد و اثر گرما بر حجم مواد تدریس شد سپس نسبت به درصد شیمی دانش آموزان در آزمون علامه حلی نمرات مستمر معین شد ......

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/09/06/سه-شنبه-6-آذر-1397
 • مطالب مشابه: /6/آذر /1397
 • کلمات کلیدی: تدریس ,کتاب ,دفتر ,صفحات ,دفتر نوشته ,کتاب وزارتی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی دانش آموزان انشاء های خود را خواندند. ______ دوم ورزش دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند
______ سوم هنر خوش نویسی درس ب تدریس شد کلمات درس ب نوشته شود چهارم فیزیک انرژی تدریس شد. تامبحث انرژی مکانیکی پیش رفتیم ج ی راجع به نیرو و انرژی ترسیم شود تحقیق انرژی تابشی انجام شود

اطلاعات

نگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی خواندن درس۷+خلاصه درس۷+کنفرانس درس۷ --------------- دوم ریاضی کتاب تکمیلی کار شد حل سوالاتی که در کلاس محول به نوشتن در خانه شد ررر عربی پرسش سوال از دانش آموزان+تدریس تا صفحه ۲۴ امتحان از درس ۱ تا صفحه ۲۳ چهارم ادبیات دادن امتحان و خواندن درس ۴ ----------------------

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست تا آ درس 11 تدریس شد. _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوم کار و فناوری از جعبه های گروه ها ع گرفته شد.اخبار علمی خوانده شد.برای نوشتن گزارش مستند سازی به اتاق کامپیوتر رفتیم. گزارش مستند سازی آورده شود. سوم ریاضی پاسخ امتحانات داده شد.پروژه ها گرفته شد.پاسخ سوالات امتحان تا سوال 9 داده شد. سوالات 27و28 از صفحه 22 کتاب تکمیلی حل شود. چهارم تفکرو سبک زنذگی امتحان گرفته شد. صفحات《35 . 36 . 38 . 39》کامل شود. فعالیت پایان صفحه 44 به صورت دلخواه انجام شود.

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی نوشتن خلاصه ی درس۷ ______ دوم ریاضی حل مسئله در کلاس
______ سوم عربی پرسش کلاسی+تدریس صفحات۲۰و۲۱ امتحان چهارم ادبیات خواندن صفحات۶تا ۱۱۵ امتحان از فصل۱+ برای ۸/۱۴کتاب تکمیلی آورده شود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مهارتی نوشتن برنامه در ++borlandc --------------- دوم ریاضی کتاب تکمیلی کار شد انجام صفحه ی ۲۴و۲۵و۲۶وانجام پلو کپی سوم پژوهش ------------------------------ ----------------------------- چهارم شیمی تدریس ادامه درس۳ امتحان درس ۳( جزوه+ تکمیلی+کتاب)

اطلاعات

نگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی خواندن درس۷+خلاصه درس۷+کنفرانس درس۷ --------------- دوم ریاضی کتاب تکمیلی کار شد حل سوالاتی که در کلاس محول به نوشتن در ررر عربی پرسش سوال از دانش آموزان+تدریس تا صفحه ۲۴ امتحان از درس ۲ تا صفحه ۲۳ چهارم ادبیات دادن امتحان و خواندن درس ۴ ----------------------

اطلاعات

نگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی خواندن درس۸+کنفرانس درس۷ --------------- دوم ریاضی امتحان گرفته شد ---------------- سوم پژوهش -------------------------- ------------------------- چهارم شیمی دادن امتحان +دادن نمره ی امتحان+تکمیل درس۳ انجام پروژه ی ملکول ها برای جلسه ی بعد

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.صفحات20و21 توسط برخی دانش آموزان روخوانی ونمره داده شد صفحات 32,33 حل شود.روخوانی پرسیده می شود. دوم معارف درس4 مفصلا توسط آقای درس داده شد. --------------- سوم زبان انگلیسی صفحه13 تدریس شد صفحات14و15 حل شود امتحان کتبی برگزار میشود چهارم ادبیات فارسی بخشی از تکلیف شعر توفیق ادب و درس 4 نوشته شد . (صفحات 36و37و39 ) در دفتر مشق کامل نوشته و آورده شود


اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات امتحان گرفته شد+ دادن کنفرانس درس ۶ توسط دانش آموزان .......... دوم ریاضی دردفتر تمرینات کتاب مخصوص تیز نوشتن حل شد انجام پروژه ی صفحه ی ۱۳کتاب ریاضی مخصوص تیز هوشان سوم عربی امتحان گرفته شد و درس ۲ صفحات ۱۶و۱۷و۱۸و۱۹ تدریس شد .......... چهارم فارسی پرسش از شعر توفیق ادب+خواندن شعر توفیق ادبو بررسی+خواندن درس ۱ درکتاب مخصوص تیز هوشان خواندن دروس درس داده شده و پیدا لفاظ درس جدید

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی بچه ها انشای خود راخواندند ... دوم ورزش ... ... سوم هنر ... ... چهارم فیزیک جواب امتحان داده شده و آنها را در کلاس حل کریم و صفحات۱۰ و۱۱ خوانده شد نمرات زیر ۸ از کل امتحان دوباره بنویسند+ امتحان برای جلسه ی بعد

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن ابتدا صفحه 16 کتاب را با صدای منشاوی گوش کردیم و بعد برخی از دانش آموزان این صفحه را خواندند ونمره گرفتند خواندن وتمرین صفحات 20 و21 و انجام صفحات 22 و23 دوم معارف ابتدا از از دروس قبل پرسش شد و نمره داده شد و بعد گروه سوم درس 3 را کنفراس دادند وآقای درس را توضیح دادند جلسه بعد امتحان کتبی از 3 درس اول واز کتاب سوال در بیاوریم وم زبان انگلیسی تکالیف دیده شد و بخش اول کتاب کار انجام شد و صفحات 9 و 10تدریس شد و تمرین انجام گرفت مکالمه صفحه 10 عوض شود ویک مکالمه جدید با توجه به نمونه نوشته شود چهارم ادبیات فارسی بخشی از تکالیف هفته آینده در کلاس انجام شد و تکالیف چک شدند رونویسی از صفحات 26 و27و 28 با رعایت بندها در دفتر مشق وبه همراه داشتن انشاء برای جلسه بعد

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست پرسش کلاسی از درس 6 و7 واتمام تدریس درس7 امتحان کتبی از دروس6و7 دوم سبک زندگی تکالیف چک شدند وپرسش کلاسی از برخی از دانش آموزان صورت گرفت _ _ _ _ سوم ریاضی درس 2 مبحث اعدادصحیح تدریس شد چهارم کاروفناوری تکالیف چک شد واخبار علمی خوانده شد و گروههای کار وفناوری مشخص شدند با توافق اعضای گروه ها وسایل:
(مقوا ،چسب ،لوازم نقشه کشی،کاغذ a4)آورده شود.

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.صفحات20و21 توسط منشاوی تلاوت شدو سپس توسط برخی دانش آموزان روخوانی ونمره داده شد صفحات 26و27 حل شود و روخوانی تمرین شود دوم معارف امتحان گرفته شدوسپس توسط گروه 4 درس4 کنفرانس داده شد --------------- سوم زبان انگلیسی صفحات 11و12 تدریس شد بخش lesson2 کتاب کار (work book) کامل شود . 20 مثال در b+e+p نوشته شود. چهارم ادبیات فارسی تکلیف درس 3 در کلاس انچام شد درس 3 در دفتر مشق کامل نوشته و آورده شود

کتب کمکدرسی ادبیات به انی که مبلغ را پرداخته بودند داده شد و
تا پنج شنبه مهلت دارید تا مبلغ را بپردازید و کتاب را اخذ کنید

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست درس 7 تدریس شد پرسش شفاهی از درس 6 داوطلبانه انجام شد ----- دوم سبک زندگی بازدید تکالیف صفحات 14 و 16 خواندن صفحات 19 تا 24 صفحه 24 و 25 نوشته شود سوم ریاضی بازدید تکالیف در دفتر از سوالات راهبرد حل سوالات راهبرد حدس و آزمایش تا سوال 1 راهبرد حل مسئله ساده تر آوردن کتاب تکمیلی ریاضی برای جلسه بعد چهارم کاروفناوری تدریس صفحات 5 و 6 رسم ج 10 در 10 برای پرورش خلاقیت مشابه صفحه 5

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/07/21/شنبه-21-مهر-97
 • مطالب مشابه: شنبه 21 مهر 97
 • کلمات کلیدی: راهبرد ,صفحات ,تدریس ,سوالات راهبرد ,بازدید تکالیف
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن ابتدا صفحه 16 کتاب را با صدای منشاوی گوش کردیم و بعد برخی از دانش آموزان این صفحه را خواندند ونمره گرفتند خواندن وتمرین صفحات 20 و21 و انجام صفحات 22 و23 دوم معارف ابتدا از از دروس قبل پرسش شد و نمره داده شد و بعد گروه سوم درس 3 را کنفراس دادند وآقای درس را توضیح دادند جلسه بعد امتحان کتبی از 3 درس اول واز کتاب سوال در بیاوریم وم زبان انگلیسی تکالیف دیده شد و بخش اول کتاب کار انجام شد و صفحات 9 و 10تدریس شد و تمرین انجام گرفت مکالمه صفحه 10 عوض شود ویک مکالمه جدید با توجه به نمونه نوشته شود چهارم ادبیات فارسی بخشی از تکالیف هفته آینده در کلاس انجام شد و تکالیف چک شدند رونویسی از صفحات 26 و27و 28 با رعایت بندها در دفتر مشق وبه همراه داشتن انشاء برای جلسه بعد

اطلاعات


مهر زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی دیدن تکالیف+ دادن جواب امتحان+ خواندن انشا ... دوم ورزش مرور تمرینات طناب زنی + تقسیم بچه ها در گروه های مختلف و انجام ورز ش ... وم هنر تدریس طراحی گلی جدید و انجام بخشی از آن در کلاس تکمیل طراحی ۴ گل ( بدون رنگ آمیزی) چهارم برای فیزیک دادن امتحان+خواندن درس۲ تا دو تا ۲تمرین صفحه ی ۱۰ ...

اطلاعات

آخرین ارسال ها