فعالیت های روزانه آموزشی کلاس 7/4

وبلاگ با نام فعالیت های روزانه آموزشی کلاس 7/4
نگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی خواندن درس۷+خلاصه درس۷+کنفرانس درس۷ --------------- دوم ریاضی کتاب تکمیلی کار شد حل سوالاتی که در کلاس محول به نوشتن در خانه شد ررر عربی پرسش سوال از دانش آموزان+تدریس تا صفحه ۲۴ امتحان از درس ۱ تا صفحه ۲۳ چهارم ادبیات دادن امتحان و خواندن درس ۴ ----------------------

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی صفحات 56 تا 59 حل و بررسی شد. ______ دوم ورزش دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند
______ سوم هنر خوشنویسی حرفتدریس شد کلمات تمرین شده نوشته و تمرین شوند. چهارم فیزیک مثال هایی انجام شد و بخش فیزیک آزمون علامه حلی سال های قبل انجام شد. قوانین نیوتن نوشته و آورده شود.

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست تا آ درس 11 تدریس شد. _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوم کار و فناوری از جعبه های گروه ها ع گرفته شد.اخبار علمی خوانده شد.برای نوشتن گزارش مستند سازی به اتاق کامپیوتر رفتیم. گزارش مستند سازی آورده شود. سوم ریاضی پاسخ امتحانات داده شد.پروژه ها گرفته شد.پاسخ سوالات امتحان تا سوال 9 داده شد. سوالات 27و28 از صفحه 22 کتاب تکمیلی حل شود. چهارم تفکرو سبک زنذگی امتحان گرفته شد. صفحات《35 . 36 . 38 . 39》کامل شود. فعالیت پایان صفحه 44 به صورت دلخواه انجام شود.

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی پرسش از دانش آموزان ،نوشتن خلاصه درس 9. تدریس درس9 توسط معلم ______ دوم ریاضی مابقی سوالات امتحان آبان حل شد.فصل3 به صورت ناتمام تدریس شد صفحات 28 و 29 و 30 از کتاب درسی حل شود. کتاب تکمیلی آورده شود سوم عربی امتحان گرفته شد . درس 3 تدریس شد.از دانش آموزان پرسش صورت گرفت. از دانش آموزان پرسش بعمل می آید. چهارم ادبیات مشخص شدن سرگروه های ارشد علمی صفحات 21 تا 26 تدریس شد. بخش نوشتن درس (زیبایی شکفتن) در دفتر نوشته شود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی روخوانی صفحات۲۱تا۳۶نگارش سپس خواندن انشا ______ دوم ورزش سه حرکت طناب زنی جدید آموخته شد و دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند
______ سوم هنر فصل ۱ خوشنویسی درس داده شد + پرسش کلاسی از دو نفر --------- چهارم فیزیک تدریس درس۲ ودیدن تکالیف امتحان از مطالب تدریس شده

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی نوشتن خلاصه ی درس۷ ______ دوم ریاضی حل مسئله در کلاس
______ سوم عربی پرسش کلاسی+تدریس صفحات۲۰و۲۱ امتحان چهارم ادبیات خواندن صفحات۶تا ۱۱۵ امتحان از فصل۱+ برای ۸/۱۴کتاب تکمیلی آورده شود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.صفحات۲۵و۳۰ توسط برخی دانش آموزان روخوانی ونمره روخوانی پرسیده می شود. دوم معارف سوالات درس4 توسط آقای گفته شد. --------------- سوم زبان انگلیسی امتحان گرفته شد و تدریس شد
چهارم ادبیات فارسی کتاب تکمیلی تا آ کژال درس داده شد . (صفحات 36و37و39 ) در دفتر مشق کامل نوشته و آورده شود

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مهارتی نوشتن برنامه در ++borlandc --------------- دوم ریاضی کتاب تکمیلی کار شد انجام صفحه ی ۲۴و۲۵و۲۶وانجام پلو کپی سوم پژوهش ------------------------------ ----------------------------- چهارم شیمی تدریس ادامه درس۳ امتحان درس ۳( جزوه+ تکمیلی+کتاب)

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست درس 11 به صورت ناتمام تدریس شد.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ گروه های کار و فناوری به کار گاه رفتند و روی ساخت جعبه کار د جعبه ها کامل شده و تزئین شده برای هفته بعد آورده شود سوم ریاضی تکالیف چک شد وبعد مقداری دیگر از درس 2 داده شد. سوالات 27و28 از صفحه 22 کتاب تکمیلی حل شود پروژه انجام شود چهارم تفکرو سبک زنذگی تکالیف چک شد صفحات34تا44تدریس شد امتحان کتبی از تمام دروس تدریس شده. صفحات《35 . 36 . 38 . 39》کامل شود. ۰

اطلاعات

نگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی خواندن درس۷+خلاصه درس۷+کنفرانس درس۷ --------------- دوم ریاضی کتاب تکمیلی کار شد حل سوالاتی که در کلاس محول به نوشتن در ررر عربی پرسش سوال از دانش آموزان+تدریس تا صفحه ۲۴ امتحان از درس ۲ تا صفحه ۲۳ چهارم ادبیات دادن امتحان و خواندن درس ۴ ----------------------

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.صفحات30و31خوانده شد. روخوانی از صفحهء 34 پرسیده میشود.صفحات 36 و 37 حل شود. دوم معارف درس 5 کنفرانس داده شد. سوالات درس4 توسط آقای گفته شد. --------------- سوم زبان انگلیسی
پاسخ امتحانات داده شد.صفحات 17تا19 تدریس شد. از کتاب درسی صفحات 20و 21 حل شود. از کتاب کار صفحات 14 . 19 . 25 . 46 . 47 . 48انجام شود. چهارم ادبیات فارسی جواب امتحان ها داده شد و سپس پاسخ سوالات کار شد . (صفحات 36و37و39 ) در دفتر مشق کامل نوشته و آورده شود.

اطلاعات

نگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی خواندن درس۸+کنفرانس درس۷ --------------- دوم ریاضی امتحان گرفته شد ---------------- سوم پژوهش -------------------------- ------------------------- چهارم شیمی دادن امتحان +دادن نمره ی امتحان+تکمیل درس۳ انجام پروژه ی ملکول ها برای جلسه ی بعد

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات امتحان گرفته شد+ دادن کنفرانس درس ۶ توسط دانش آموزان .......... دوم ریاضی دردفتر تمرینات کتاب مخصوص تیز نوشتن حل شد انجام پروژه ی صفحه ی ۱۳کتاب ریاضی تکمیلی
سوم عربی امتحان گرفته شد و درس ۲ صفحات ۱۶و۱۷و۱۸و۱۹ تدریس شد .......... چهارم فارسی پرسش از شعر توفیق ادب+خواندن شعر توفیق ادبو بررسی+خواندن درس ۱ درکتاب مخصوص تیز هوشان خواندن دروس درس داده شده و پیدا لغاط درس جدید

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.صفحات20و21 توسط برخی دانش آموزان روخوانی ونمره داده شد صفحات 32,33 حل شود.روخوانی پرسیده می شود. دوم معارف درس4 مفصلا توسط آقای درس داده شد. --------------- سوم زبان انگلیسی صفحه13 تدریس شد صفحات14و15 حل شود امتحان کتبی برگزار میشود چهارم ادبیات فارسی بخشی از تکلیف شعر توفیق ادب و درس 4 نوشته شد . (صفحات 36و37و39 ) در دفتر مشق کامل نوشته و آورده شود


اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی خواندن صفحات۲۱تا۳۶نگارش+ خواندن انشا ... دوم ورزش سه حرکت تناسب زنی جدید درس داده شد و دانش آموزان ورزش های مختلفی انجام دادند ... سوم هنر فصل ۱ خوشنویسی درس داده شد امتحان از صفحه۴۳تا۵۹ چهارم فیزیک تدریس درس۲ ودیدن تکالیف امتحان

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات امتحان گرفته شد+ دادن کنفرانس درس ۶ توسط دانش آموزان .......... دوم ریاضی دردفتر تمرینات کتاب مخصوص تیز نوشتن حل شد انجام پروژه ی صفحه ی ۱۳کتاب ریاضی مخصوص تیز هوشان سوم عربی امتحان گرفته شد و درس ۲ صفحات ۱۶و۱۷و۱۸و۱۹ تدریس شد .......... چهارم فارسی پرسش از شعر توفیق ادب+خواندن شعر توفیق ادبو بررسی+خواندن درس ۱ درکتاب مخصوص تیز هوشان خواندن دروس درس داده شده و پیدا لفاظ درس جدید

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی بچه ها انشای خود راخواندند ... دوم ورزش ... ... سوم هنر ... ... چهارم فیزیک جواب امتحان داده شده و آنها را در کلاس حل کریم و صفحات۱۰ و۱۱ خوانده شد نمرات زیر ۸ از کل امتحان دوباره بنویسند+ امتحان برای جلسه ی بعد

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست درس 11 به صورت ناتمام تدریس شد امتحان کتبی از دروس6و7 دوم کاروفناوری ابتدا امتحان زیست گرفته شد و سپس گروه های کار و فناوری به کار گاه رفتند و روی ساخت جعبه کار د
وسائل برای تکمیل ساخت جعبه آورده شود سوم ریاضی تکالیف چک شد وبعد مقدلری دیگر از درس 2 داده شد و سپس برگه های امتحان داده شد حل مابقی سوالات پلی کپی هفته قبل(7 به بعد) چهارم تفکرو سبک زنذگی مطالعه انفرادی درس در کلاسم سپس جضور جماعت مدرسه در کلاس وصحبت برای بچه ها امتحان کتبی از تمام دروس تدریس شده

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/08/05/شنبه-5-آبان-1397
 • مطالب مشابه: شنبه 5/آبان/1397
 • کلمات کلیدی: امتحان ,تدریس ,ساخت جعبه ,امتحان کتبی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن ابتدا صفحه 16 کتاب را با صدای منشاوی گوش کردیم و بعد برخی از دانش آموزان این صفحه را خواندند ونمره گرفتند خواندن وتمرین صفحات 20 و21 و انجام صفحات 22 و23 دوم معارف ابتدا از از دروس قبل پرسش شد و نمره داده شد و بعد گروه سوم درس 3 را کنفراس دادند وآقای درس را توضیح دادند جلسه بعد امتحان کتبی از 3 درس اول واز کتاب سوال در بیاوریم وم زبان انگلیسی تکالیف دیده شد و بخش اول کتاب کار انجام شد و صفحات 9 و 10تدریس شد و تمرین انجام گرفت مکالمه صفحه 10 عوض شود ویک مکالمه جدید با توجه به نمونه نوشته شود چهارم ادبیات فارسی بخشی از تکالیف هفته آینده در کلاس انجام شد و تکالیف چک شدند رونویسی از صفحات 26 و27و 28 با رعایت بندها در دفتر مشق وبه همراه داشتن انشاء برای جلسه بعد

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی 40 دقیقه مرور درس + پرسش ازدانش آموزان ... دوم ریاضی امتحان کتبی ... وم پژوهش ... ... چهارم شیمی ابتدا پرسش از درس جدید + تدریس درس سوم لوازم آزمایشگاه برای پنجشنبه(روپوش، عینک و دستکش)
هفته بعد پرسش از درس سوم

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست پرسش کلاسی از درس 6 و7 واتمام تدریس درس7 امتحان کتبی از دروس6و7 دوم سبک زندگی تکالیف چک شدند وپرسش کلاسی از برخی از دانش آموزان صورت گرفت _ _ _ _ سوم ریاضی درس 2 مبحث اعدادصحیح تدریس شد چهارم کاروفناوری تکالیف چک شد واخبار علمی خوانده شد و گروههای کار وفناوری مشخص شدند با توافق اعضای گروه ها وسایل:
(مقوا ،چسب ،لوازم نقشه کشی،کاغذ a4)آورده شود.

اطلاعات


زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول اجتماعی درس را خو م و خلاصه درس را نوشتیم+ تدریس درس توسط معلم+ دادن درس توسط دانش آموزان برای جلسه ی بعد امتحان از ۴ درس اول دوم ریاضی تکالیف چک شدند + درس دادن جزوه صفحات ۱۵و۱۶و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰و۲۱ برای امتحان ۳ شنبه خود را آماده کنید سوم عربی از تمامی دانش آموزان پرسش صورت گرفت ... چهارم ادبیات درس ۳ خوانده معنی کلمات گفته شدوبخش های کار گروهی وخود ارز ی و نوشتن در کلاس و خواندن شعر توفیق ادب و خواندن بخش هایی در باره ی فعلی انقلاب و بیدل دهلوی حفظ شعر توفیق ادب و نوشتن بخش نوشتن در دفتر تمرین ونکات ۰

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن تکالیف چک شد.صفحات20و21 توسط منشاوی تلاوت شدو سپس توسط برخی دانش آموزان روخوانی ونمره داده شد صفحات 26و27 حل شود و روخوانی تمرین شود دوم معارف امتحان گرفته شدوسپس توسط گروه 4 درس4 کنفرانس داده شد --------------- سوم زبان انگلیسی صفحات 11و12 تدریس شد بخش lesson2 کتاب کار (work book) کامل شود . 20 مثال در b+e+p نوشته شود. چهارم ادبیات فارسی تکلیف درس 3 در کلاس انچام شد درس 3 در دفتر مشق کامل نوشته و آورده شود

کتب کمکدرسی ادبیات به انی که مبلغ را پرداخته بودند داده شد و
تا پنج شنبه مهلت دارید تا مبلغ را بپردازید و کتاب را اخذ کنید

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مهارتی در گروه ها ساخت ماشین حساب برنامه ریزی شد ... دوم ریاضی امتحان کتبی ... سوم پژوهش ... ... چهارم شیمی ابتدا پرسش از درس + تدریس درس سوم لوازم آزمایشگاه برای پنجشنبه(روپوش، عینک و دستکش)هفته بعد پرسش از درس سوم

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول زیست درس 7 تدریس شد پرسش شفاهی از درس 6 داوطلبانه انجام شد ----- دوم سبک زندگی بازدید تکالیف صفحات 14 و 16 خواندن صفحات 19 تا 24 صفحه 24 و 25 نوشته شود سوم ریاضی بازدید تکالیف در دفتر از سوالات راهبرد حل سوالات راهبرد حدس و آزمایش تا سوال 1 راهبرد حل مسئله ساده تر آوردن کتاب تکمیلی ریاضی برای جلسه بعد چهارم کاروفناوری تدریس صفحات 5 و 6 رسم ج 10 در 10 برای پرورش خلاقیت مشابه صفحه 5

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/07/21/شنبه-21-مهر-97
 • مطالب مشابه: شنبه 21 مهر 97
 • کلمات کلیدی: راهبرد ,صفحات ,تدریس ,سوالات راهبرد ,بازدید تکالیف
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی درس چهار توسط گروه اول کنفرانس داده شد و درس چهار توسط آقای رمضانخانی درس داده شد. جلسهٔ بعد امتحان از چهار درس اول گرفته می شود. دوم ریاضی کتاب تکمیلی ریاضی صفحات ۲تا۱۲ درس داده شد و جزوه و سوال در دفتر گفته شد جلسه بعد از دروس و جزوات گفته شده امتحان کتبی برگزار میشود وم عربی پرسش کلاسی از برخی از دانش آموزان برگزار شد و تا آ درس اول درس داده شد جلسه بعد از درس اول امتحان گرفته میشود و صفحه ۱۲کامل شود و ج کلمه کامل شود چهارم ادبیات فارسی درس کژال تا آ روخوانی شد تکالیف دیده شد از کتاب تکمیلی بخش ستایش و کمی از بخش یاد تو درس داده شد.
مبلغ ع و جزوات زیست از دانش آموزان گرفته شد جزوات زیست به دانش آموزان داده شد

اطلاعات

 • منبع: http://bahonar3704.blog.ir/1397/07/22/یکشنبه-22-مهر-97
 • مطالب مشابه: یکشنبه 22 مهر 97
 • کلمات کلیدی: داده ,آموزان ,دانش ,امتحان ,چهار ,جزوات ,دانش آموزان ,جزوات زیست ,کتاب تکمیلی ,چهار توسط
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول قرآن ابتدا صفحه 16 کتاب را با صدای منشاوی گوش کردیم و بعد برخی از دانش آموزان این صفحه را خواندند ونمره گرفتند خواندن وتمرین صفحات 20 و21 و انجام صفحات 22 و23 دوم معارف ابتدا از از دروس قبل پرسش شد و نمره داده شد و بعد گروه سوم درس 3 را کنفراس دادند وآقای درس را توضیح دادند جلسه بعد امتحان کتبی از 3 درس اول واز کتاب سوال در بیاوریم وم زبان انگلیسی تکالیف دیده شد و بخش اول کتاب کار انجام شد و صفحات 9 و 10تدریس شد و تمرین انجام گرفت مکالمه صفحه 10 عوض شود ویک مکالمه جدید با توجه به نمونه نوشته شود چهارم ادبیات فارسی بخشی از تکالیف هفته آینده در کلاس انجام شد و تکالیف چک شدند رونویسی از صفحات 26 و27و 28 با رعایت بندها در دفتر مشق وبه همراه داشتن انشاء برای جلسه بعد

اطلاعات

زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول مطالعات اجتماعی 40 دقیقه مرور درس + پرسش ازدانش آموزان ... دوم ریاضی امتحان کتبی ... وم پژوهش ... ... چهارم شیمی ابتدا پرسش از درس جدید + تدریس درس سوم لوازم آزمایشگاه برای پنجشنبه(روپوش، عینک و دستکش)
هفته بعد پرسش از درس سوم

اطلاعات


مهر زنگ درس فعالیت های انجام شده (تدریس) فعالیت های خواسته شده (تکلیف) اول فارسی دیدن تکالیف+ دادن جواب امتحان+ خواندن انشا ... دوم ورزش مرور تمرینات طناب زنی + تقسیم بچه ها در گروه های مختلف و انجام ورز ش ... وم هنر تدریس طراحی گلی جدید و انجام بخشی از آن در کلاس تکمیل طراحی ۴ گل ( بدون رنگ آمیزی) چهارم برای فیزیک دادن امتحان+خواندن درس۲ تا دو تا ۲تمرین صفحه ی ۱۰ ...

اطلاعات

آخرین ارسال ها