بیمه آنلاین

وبلاگ با نام بیمه آنلاین
بیمه آتش سوزیاصولا در صدور بیمه نامه آتش سوزی باید سه اصل حسن نیت ، نفع بیمه ای و اصل جبران خسارت وجود داشته باشد تا بیمه نامه بر اصول صحیح و درستی استوار باشد، زیرا بیمه گذار موظف است کلیه سئوالات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی را براساس حسن نیت و با دقت پاسخ دهد.در عوض بیمه گرموظف است که در صورت بروز حریق و ایجاد خسارت ، حداکثر خسارات مالی حادث شده را باتوجه به شرایط بیمه نامه ، و مشروط بر این که از سرمایه بیمه ای نکند در وجه بیمه گذاربپردازد. اولین مرحله رسیدگی به خسارت اعلام شده ، توسط بیمه گر همان توجیه و رسیدگی به مسئله نفع بیمه ای بیمه گذار در مورد بیمه است .در مورد خسارات ناشی از آتش سوزی ، بسیاری از مردم به مفاهیم آتش ، آتش سوزی و خسارات ناشی از آتش سوزی استناد می کنند، بدون این که از نقطه نظر قوانین بیمه ای از تعریف دقیق آتش سوزی ومفهوم واقعی آن اطلاع داشته باشند بنابراین درعرف بیمه ، خسارات ناشی از آتش مفید (آتش بخاری ،اجاقهای پخت و پز) تا زمانی که در مکان تعبیه شده قرار داشته باشد دارای پوشش بیمه ای نیست ، لذا دربیمه نامه آتش سوزی آتش را چنین تعریف کرده اند در این بیمه نامه منظور ازآتش عبارت است از ترکیب هر ماده با ا یژن به شرط آن که با شعله همراه باشد.در بیمه نامه آتش سوزی ، نه تنها خطرات مستقیم ناشی از آتش سوزی تحت پوشش قرار دارد، بلکه خسارات غیرمستقیم ناشی از نشت حرارت ، دود، خا تر، آب ، مواد شیمیایی آتش نشانی و اب شدن مورد بیمه هم دارای پوشش بیمه ای است . شرکتهای بیمه ، بیمه نامه های آتش سوزی را به چندین صورت صادر می کنند که هریک از آنها به منظوری و با هدف ارائه خدمت مناسب خواست و میل بیمه گذاران طرح ریزی شده است تا بخشی از مشکلات آنها را حل کند. انواع شناخته شده این بیمه نامه در ایران عبارتند از :بیمه نامه آتش سوزی با سرمایه ثابتبا این نوع پوشش بیمه ای ، بیمه گر خسارات ناشی از آتش سوزی به اموال مورد بیمه را تا حداکثرسرمایه مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارد شده جبران می کند. اصولا خسارات پرداختنی نمی توانداز مابه فاوت ارزش هریک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعداز بروز خسارت و یا در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت کلی ، از مبلغ بیمه شده هریک از اقلام خسارت دیده بیشتر باشد. بیمه گذاردر زمان اخذ پوشش بیمه ای باید دقت کند که اموال خود را به قیمت واقعی آن بیمه کند، در غیر این صورت براساس ماده ۱۰ قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از ارزش واقعی خود بیمه شده باشد،بیمه گرفقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت بیمه گذار خواهد بود.بیمه نامه عمومی یا اظهارنامه ای همانطور که قبلا ذکر شد، معمولا شرکتهای بیمه ، در زمان صدور بیمه نامه های آتش سوزی ، سرمایه معینی را برای ماشین آلات و یا مواد اولیه و یا در جریان ساخت به عنوان حداکثر سرمایه برای پرداخت خسارت در بیمه نامه قید می کنند. این حداکثر سرمایه معمولا از طرف بیمه گذار تعیین می شود. امروزه باتوجه به پیچیدگی واحدهای تولیدی ، صنعتی و حجم مبادلات و کالایی که هر روز به انبارها وارد و یا ازآن خارج می شود و درنظر گرفتن تورم و افزایش قیمتها در مدت کوتاه باعث شده که صاحبان صنعت وتولید کنندگان پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را به نحوی دریافت کنند که در صورت بروز حادثه حریق ،سرمایه های تحت پوشش بیمه ای به ارزش روز بوده و در زمان وجود نوسانات شدید در قیمت و یا درمیزان موجودی ، نیاز به افزایش و یا کاهش آن از طریق صدورالحاقیه نباشد.از ویژگیهای خوب این نوع پوشش بیمه ای آن است که در بیمه نامه های اظهارنامه ای ، سقف حداکثری برای تعهد بیمه گر در مورد جبران خسارت معین می شود و بیمه گذار هم براساس شرایط بیمه نامه و مدت تعیین شده در آن برای اعلام موجودی خود در طول مدت اعتبار بیمه نامه اقدامات لازم را انجام می دهد. براساس توافق انجام شده ، اعلام میزان موجودی می تواند ماهانه ، سه ماهه و یا کمتر وبیشتر باشد، اما باید اضافه کرد، که هرچه فاصله مدت اعلام موجودی کمتر باشد، در زمان بروز خسارت رقم واقعی تر و صحیح تر محاسبه خواهد شد، اما در صورتی که بیمه گذار براساس شرایط قرارداد عمل نکرده ، موجودی خود را بموقع اعلام نکند، در صورت بروز خسارت ، حداکثر مبلغ بیمه شده مأخذ ومبنای محاسبه خسارت قرار خواهد گرفت و بیمه گر ضمن انجام حسابرسی دفترها، اسناد و مدارک معتبر بیمه گذار، نسبت به تعیین موجودی و تسویه خسارت اقدام خواهد کرد. محاسبه حق بیمه این گونه بیمه نامه ها به صورت موقت است و به مأخذ حداکثر سقف مندرج در بیمه نامه دریافت می شود.اما ممکن است اظهارنامه های ارسالی از سوی بیمه گذار کمتر از سقف سرمایه بیمه نامه باشد که در این صورت بیمه گر و بیمه گذار توافق می کنند که ۷۵% حق بیمه سقف قرارداد پرداخت شود و حق بیمه قطعی پس از پایان دوره بیمه نامه و بررسی اظهارنامه های ارسالی محاسبه گردد. اما به هر حال حق بیمه قطعی در هیچ زمان کمتراز ۵۰% حق بیمه اصلی بیمه نامه نخواهد بود.به هر حال در زمان صدور بیمه نامه های اظهارنامه ای باید دقت کرد که اظهارنامه های ارسالی بدقت مورد رسیدگی قرار گیرد و ارسال آنها هم بموقع صورت پذیرفته و مبلغ اظهارنامه نیز از حداکثر سقف بیمه نامه بیشتر نباشد، زیرا حداکثر تعهد بیمه گر همان سقف بیمه نامه است و چنانچه بیمه گذار موجودی بیشتری در انبار دارد حتماًً باید طی الحاقیه ای سقف بیمه نامه را افزایش دهد.بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازیکاربرد این نوع بیمه نامه در زمانی توصیه می شود که ارزش واحدهای صنعتی و تجاری و یا صنفی به دلیل اعمال ضریب استهلاک یا مستهلک شده و یا به ۵۰% و یا بیشتر کاهش یافته است درصورتی که جایگزینی و یا بازسازی همین واحدهای مستهلک شده به دلیل شرایط خاص اقتصادی جامعه به چندین برابر افزایش یافته است . درصورت وجود چنین شرایطی ، بیمه گر توافق می کند که بیمه گذار کلیه تأسیسات و دارایی های خودرا مجدداًً و به ارزش روز ارزی کند و آنها را با قیمتهای جدید تحت پوشش درآورد. دراین ح چنانچه اموال موردبیمه به علت بروز یکی ازخطرات مشمول بیمه تلف شده و یا خسارت ببیند، بیمه گر نسبت به تعمیر و بازسازی ساختمان آسیب دیده و چنانچه ماشین آلات واحدصنعتی باشد، نسبت به جایگزینی آن اقدام لازم را انجام خواهدداد. یکی از جنبه های مهم و حیاتی بیمه نامه که نمونه بارز ارائه خدمات قابل قبول شرکت بیمه است ، در انجام عمل بازسازی و جایگزینی در اسرع وقت و در واقع در مدت زمان متعارف و قابل قبول است .خسارت و هزینه های قابل تأمین بیمه مرکزی ایران در راستای اه خود برای تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان شرایط جدید بیمه نامه های آتش سوزی را در تاریخ ۲۷/۸/۶۶ به تصویب شورای عالی بیمه رسانید و شرکتهای بیمه موظف شدند که شرایط جدید را از سال ۱۳۶۷ به اجرادرآورند. ۳ سال بعد از این تاریخ ، تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی (تبعی ) مشتمل بر ۱۶ ماده و۷ تبصره در تاریخ ۴/۶/۱۳۷۰ به تصویب شورای عالی بیمه رسید و براساس آن خطرات آتش سوزی به ۹ طبقه تقسیم گردید که حداقل نرخ طبقه یک ۰/۳ در هزار وطبقه نه ۴/۲ در هزار تعیین شد.براساس شرایط جدید، خسارت و هزینه های قابل تأمین آن به شرح زیر مشخص شده است .۱- خسارتهای مستقیم ناشی از آتش ، صاعقه و انفجار دارای پوشش بیمه ای است .۲- خسارت و هزینه هایی که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار انجام می شود تحت پوشش بیمه ای است .۳- هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارات ناشی از این گونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد.۴-در صورت موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی مربوط، می توان خطرات اضافی (تبعی ) دیگری از قبیل ز له ، طوفان ، سیل ، سقوط هواپیما، ضایعات آب و برف و ش ت شیشه راتحت پوشش قرارداد. این خطرات اضافی معمولا به صورت یک الحاقیه جداگانه و ضمیمه بیمه نامه اصلی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.در صورت بروز خسارت در محل و مکان مورد بیمه ، خسارات قابل پرداخت در هر مورد نمی تواندبیشتر از مابه فاوت ارزش هریک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت کلی بیشتراز مبلغ بیمه شده هریک از اقلام خسارت و هزینه های غیرقابل تأمین بیمه نامه آتش سوزی مانند سایر بیمه نامه ها دارای استثنائاتی است که چنانچه منشأ و مبدأ خطر یکی از این استثنائات باشد بیمه گر تعهدی در جبران خسارت ندارد. بعضی از این خطرات که به عنوان استثنائات ذکر شده اند با توافق بین بیمه گر و بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه می تواندتحت پوشش بیمه ای قرار گیرد. خطرات استثناء شده عبارتند از:- خسارات ناشی از جنگ ، جنگ داخلی ، شورش ، آشوب ، بلوا، قیام ، انقلاب ، کودتا، اغت ات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی .- خسارات ناشی از ز له ، ریزش زمین ، سیل ، آتشفشان ، طغیان رودخانه ، حریق تحت الارضی وبلایای آسمانی (خطرات فاجعه یا خطرات طبیعی ).- خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره (دینامیت ، تی ان تی و باروت )- خسارات ناشی از انفجار اتمی ، اشعه رادیواکتیویته و یون زا- خسارات وارد به مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار، ف ات قیمتی ، جواهرات و سنگهای گرانبها.- خسارات وارد به اسناد، نسخ خطی و هزینه بازسازی ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتربازرگانی

اطلاعات

  • منبع: http://bimeanlayn.blogsky.com/1397/09/18/post-6/بیمه-آتش-سوزی
  • مطالب مشابه: بیمه آتش سوزی
  • کلمات کلیدی: بیمه‌ ,بیمه‌نامه‌ ,است‌ ,آتش‌سوزی‌ ,خسارت‌ ,شده‌ ,پوشش‌ بیمه‌ای‌ ,خسارات‌ ناشی‌ ,مورد بیمه‌ ,بیمه‌ شده‌ ,صورت‌ بروز ,دارای‌ پوشش‌ بی?
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
بیمه عمر و پس انداز چیست؟بیمه عمر قراردادی است بین یک شرکت بیمه و شخص بیمه گذار که بر اساس آن شرکت بیمه در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار متعهد می گردد که در صورت حیات یا فوت بیمه شده در زمان معینی، مبلغی به عنوان سرمایه به ذینفع تعیین شده از سمت بیمه گذار و یا وراث قانونی بپردازد که این مبلغ حاصل پرداخت حق بیمه ها و سودی است که به آنها تعلق گرفته است. ادامه مطلب در سایت من و بیمهwww.manobime.ir

اطلاعات

بیمه زندگی چیست ؟بیمه زندگی (life insurance) قراردادی است که از دو بخش 1- پوشش ها و 2- سرمایه گذاری تشکیل شده و میان یک شرکت بیمه و شخص بیمه گزار منعقد می گردد و در آن بیمه گزار در قبال دریافت خدماتی برای فرد بیمه شده از سوی شرکت بیمه، متعهد به پرداخت مبلغی می شود و این پرداخت ها تا زمانی معین، بسته به نوع قرارداد، ادامه خواهد داشت و در صورت سررسید قرارداد و یا با بروز وقایعی چون حادثه، بیماری های خاص، نقص عضو و در مرحله آ فوت، شرکت بیمه موظف خواهد بود سرمایه های لازم را بر حسب شرایط، به یکی از طرفین قرارداد (بیمه شده، بیمه گزار و یا به شخص/اشخاص ثالثی که وی تعیین کرده) بپردازد.جهت خواندن ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک نمایید. http://www.manobime.ir/insurance/13-life-time-insurance

اطلاعات

سلام بچه هاخوبید؟یه چیز حالب توی سایت من وبیمه میتونید ثبت نام کنید و کار کنید.میدونید مجموعه بسیار خوبی هستند ، سه سال رتبه برتر کشوری را دارند و تیمشون خیلی بزرگهیه محیط عالی برای کار و حتی به صورت شغل دوم هم میتونید کار کنید چون وقت هم میتونید از این شغل درآمد خوبی داشته باشید. زودی برید ثبت نام کنید.این هم لینک همکاری با ما سایت من و بیمه http://manobime.ir/join-us

اطلاعات

پژوهشکده بیمه برنامه آزمون اکچوئری رسمی بیمه را اعلام کرد به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، ثبت نام این آزمون روز چهارشنبه مورخ 12 دی آغاز می شود و تا تاریخ یکشنبه 16 دی ماه ادامه دارد. همچنین تاریخ دریافت کارت آزمون مزبور روز 28 دی ماه خواهدبود.

در این گزارش محورهای هشت گانه آزمون یادشده به شرح زیر اعلام شده است:
1.مبانی نرخ گذاری و نحوه تعیین حق بیمه در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی
2.نحوه ذخیره گیری و کفایت آن
3.نحوه محاسبه نسبت توانگری مالی و صحت آن
4.نحوه پذیرش و نگهداری ریسک و کفایت پوشش های اتکایی
5.نحوه مدیریت ریسک های موسسه بیمه از جمله ریسک سرمایه گذاری ها
6.نحوه محاسبه و توزیع مشارکت در منافع بیمه گذاران به ویژه بیمه گذران بیمه های زندگی و صحت آن
7.آشنایی با صورت های مالی
8.آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه های بازرگانی (زندگی و غیر زندگی)

این گزارش می افزاید: منابع این آزمون شامل اطلاعات مندرج در آیین نامه های شماره 55 . 58 . 61 . 68 . 69 . 78 . 94 و 95، نمونه صورت های مالی ابلاغی بیمه مرکزی و کتاب اصول، مقررات و رشته های بیمه ای (جلد1و2) است.
گفتنی است محل برگزاری آزمون اکچوئری رسمی بیمه در ساختمان پژوهشکده بیمه به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم (کاج)، خیابان سرو غربی، پلاک 43 تعیین شده است.منبع : سایت من و بیمه www.manobime.ir

اطلاعات

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه آسیا برگزار شد
لینک خبر در سایت من و بیمهwww.manobime.ir

اطلاعات

سلام دوستان عزیز اگر به دنبال آشنایی با لغات و اصطلاحات بیمه ای هستید، سایت من و بیمه داره د رمقالات مختلف این لغات را معنی میکنه.حتما بهش سر بزنید.این هم لینک اولین مقاله اش در رابطه با لغات بیمه ای http://manobime.ir/news/show/182-aashnaii-ba-astlahat-tkhssi-bimh-ksmt-aol

اطلاعات

مروری بر نقشه راه استارت آپ های بیمه ایبراساس مطالعه ای که توسط quake capital انجام شده است، مهم ترین دلایل ش ت استارت آپ ها در 10 بخش مختلف به تفکیک اهمیت آنها دسته بندی شده است .ادامه مطلب در سایت پایگاه خبری من و بیمه http://manobime.ir/news/show/190-mrori-br-nkshhrah-astartaaphai-bimhai-o-dlail-shkst-aanha-khsht-aol-gr-nhd-maamar-kj

اطلاعات

چشم انداز های اقتصاد و بیمه در سال 2020 چطور است؟ ادامه متن را در سایت من و بیمه مطالعه نمایید.http://manobime.ir/news/show/191-chshmandazhai-aktsad-o-bimh-dr-sal-2020

اطلاعات

تصویب نامه هیات ان درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی انتقال تخفیفات ثالث ابلاغ شد+ متن تصویب نامه و آیین نامهمتن تصویب نامه در لینک ذیل http://www.manobime.ir/news/show/201-tsoibnamh-hiat-oziran-drkhsos-aslah-aaiin-namh-ajraii-antkal-tkhfifat-thalth-ablagh-shd-mtn-tsoib-namh-o-aaiin-namh

اطلاعات

آخرین ارسال ها