طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی

وبلاگ با نام طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجوییپاو وینت فصل اول نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس

پاو وینت فصل اول کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازار های تحت نظارت اثر واندا والاس با عنوان نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارتدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
13


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
72 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
14
 پاو وینت فصل اول نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس گزارش تخلف برای پاو وینت فصل اول نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاسپاو وینت فصل اول نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل اول کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازار های تحت نظارت اثر واندا والاس با عنوان نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت.

پاو وینت فصل اول نقش اقتصادی حسابرسیپاو وینت فصل اول واندا والاسپاو وینت فصل اول نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارتاطلاعات
پاو وینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان کنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای پردازش جامع و دسترسی پذیریدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
2929 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
19
 پاو وینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان کنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای پردازش جامع و دسترسی پذیری.

پاو وینت فصل دهم سیستم های اطلاعاتی حسابداریپاو وینت فصل دهم کنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای پردازش جامع و دسترسی پذیریاطلاعات
پاو وینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان کنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای محرمانگی داده ها و حفظ حریم خصوصیدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
3709 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
26
 پاو وینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان کنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای محرمانگی داده ها و حفظ حریم خصوصی.

پاو وینت فصل نهم سیستم های اطلاعاتی حسابداریکنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای محرمانگی داده ها و حفظ حریم خصوصیاطلاعات
پاو وینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان کنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای امنیت اطلاعاتدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
2754 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
25
 پاو وینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان کنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای امنیت اطلاعات.

پاو وینت فصل هشتم سیستم های اطلاعاتی حسابداریپاو وینت فصل هشتم سیستم های اطلاعاتی حسابداری کنترل در سیستم های اطلاعاتی رایانه ای امنیت اطلاعاتاطلاعات
پاو وینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ایدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
2367 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
12
 پاو وینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای.

پاو وینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداریپاو وینت فصل هفتم سیستم های اطلاعاتی حسابداری تکنیک های سو استفاده و تقلب رایانه ایاطلاعات
پاو وینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان تقلب رایانه ایدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
3149 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
17
 پاو وینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان تقلب رایانه ای.

پاو وینت فصل ششم سیستم های اطلاعاتی حسابداری مهدی مرادی و نعیمه بیات تقلب رایانه ایاطلاعات
پاو وینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداریدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
3471 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
30
 پاو وینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری.

پاو وینت فصل پنجم سیستم های اطلاعاتی حسابداریپاو وینت فصل پنجم اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداریاطلاعات
پاو وینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان پایگاه دادهدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
2766 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
21
 پاو وینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان پایگاه داده.

پاو وینت فصل چهارم سیستم های اطلاعاتی حسابداریپاو وینت فصل چهارم پایگاه دادهاطلاعات
پاو وینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانیدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
2990 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
25
 پاو وینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی.

پاو وینت فصل سوم سیستم های اطلاعاتی حسابداریپاو وینت فصل سوم مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانیاطلاعات
پاو وینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاو وینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان فعالیت های اساسی سیستم های اطلاعاتی حسابداریدسته بندی
حسابداری


بازدید ها
0


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
2399 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
13
 پاو وینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات گزارش تخلف برای پاو وینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیاتپاو وینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان مهدی مرادی و نعیمه بیات


فروشنده فایل
کد کاربری 20803
تمام فایل ها

کاربر
پاو وینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان فعالیت های اساسی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

پاو وینت فصل دوم سیستم های اطلاعاتی حسابداریپاو وینت فصل دوم سیستم های اطلاعاتی حسابداری فعالیت های اساسی سیستم های اطلاعاتی حسابداریاطلاعات
کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با علم الکترواسپینینگ

به جرات می توان گفت علاوه بر ا یژن که به علت فراوانی آن کمتر قدر و ارزش آن را دانسته و میدانیم ،پارچه هم همین ویژگی را پیدا کرده استانسان از روزی که چشم باز می کند همیشه در نزدیک ترین فاصله اش پارچه را حس کرده است ،فاصله ای به بدنش در طول تاریخ هیچ قوم و ملتی را نمی ی م که پارچه را نشناسد و از آن استفاده نکرده باشد و شاید همین مسئله باعدسته بندی
برنامه نویسی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
8374 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
82
دریافت فایلکابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با علم الکترواسپینینگ


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها


پیشگفتار :
آشنایی با صنعت نساجی:
آبا تا به حال دیده اید لباسی در نور روز آبی روشن باشد اما هنگامی که تحت تابش نور سبز قرار می گیرد به صورت امواج متحرک دریا در آید؟
به جرات می توان گفت علاوه بر ا یژن که به علت فراوانی آن کمتر قدر و ارزش آن را دانسته و میدانیم ،پارچه هم همین ویژگی را پیدا کرده است.انسان از روزی که چشم باز می کند همیشه در نزدیک ترین فاصله اش پارچه را حس کرده است ،فاصله ای به بدنش . در طول تاریخ هیچ قوم و ملتی را نمی ی م که پارچه را نشناسد و از آن استفاده نکرده باشد و شاید همین مسئله باعث روزمره شدن مقوله پارچه ولباس شده باشد اما پارچه چیست؟ ابت ترین تعریف پارچه این است که به هر جسم بافته شده از دو لیف جدا از هم که به یکی تار و دیگری پود می گویند ،پارچه گفته می شود.در بررسی تاریخ پارچه، سه جهش بسیار مهم دیده می شود :
اولی بافت پارچه توسط انسان های نخستین از الیاف طبیعی مانند پنبه ،پشم و بعدها ابریشم است .
دومی بافت پارچه توسط الیاف دست ساز بشر در اواسط قرن بیستم است که مهمترین این الیاف نایلون است .
اما سومین جهش تولید پارچه که واقعا انقل در صنعت نساجی به شمار میرود از سال 1980 میلادی آغاز شده است وتا به امروز ادامه دارد.در سال 1980 الیاف ویژه ساخته شدند ،از سال 1980 تا 1984 الیافی با عملکرد و کارایی ویژه تولید واز سال 1984 تا 2000 الیاف با تکنولوژی بالا تولید شدند واز سال 2004 به بعد بشر دست به ساختن الیاف با کارکرد فوق العاده زده است .اولین ویژگی مشترک در الیافی که پس از جهش سوم در صنعت نساجی ساخته شده اند ادغام چندین علم برای ساخت یک محصول واحد است.برای ساخت این الیاف از چندین شاخه متفاوت علم نظیر نساجی ،پلیمر ،الکترونیک،کامپیوتر ، مکانیک و... استفاده شده است اما ویژگی دیگر این الیاف که مهمترین آن است در چند دهه دیگر صنعت نساجی وشاید بتنوان گفت تمامی صنایع را تحت تاثیر خود قرارمی دهند .
تقسیم بندی الیاف :
تقسیم بندی الیاف از لحاظ ماهیت ساختاری به 3 گروه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :
1) مواد با قابلیت تغییر ح (pcm):
منسوجاتی که حاوی مواد با قابلیت تغییر ح (phase change material) هستند یک دسته مهم از منسوجات هوشمند به حساب می آیند .این مواد همانند بسیاری مواد دیگر در نقطه ذوب خود با توجه به تئوری (گرمای نهان) می توانند از ح جامد به مایع و یا بالع تغییر ح دهند.از این ویژگی مواد در تولید بعضی از انواع پوشاک به میزان زیادی استفاده شده است .در این نوع پوشاک الیاف حاوی pcm پس از دریافت دمای بدن به جای آنکه آن را به محیط انتقال دهند تا تعادل گرمایشی برقرار شود آن را جذب می کنند و خود تغییر ح می دهند به همین خاطر پارچه ها به عایق بسیار مناسبی تبدیل می شوند .یکی دیگر از کاربردهای مواد با قابلیت تغییر ح می تواند در یک خودرو باشد . در این خودرو می توان از این نوع مواد در بدنه و کف خودرو استفاده کرد و یک دمای استاندارد مثلا 25 درجه سانتی گراد برای آن تعریف کرد. در صورت بالا رفتن دما از استاندارد تعریف شده این ماده دمای اضافی را جذب کرده و از ح جامد به ح ژله ای تغییر ماهیت می دهد تا هوای داخل در 25 درجه سانتی گراد ثابت بماند .ع قضیه هم صادق است یعنی در صورت پایین آمدن دمای داخل خودرو دوباره ماده با تغییر ماهیت از ح ژله ای به ح جامد دما را ثابت نگه می دارد . در صورت استفاده از این نوع مواد در خودرو دیگر نیازی به نصب سیستم های گرمایی و خنک کننده در خودرو احساس نمی شود


2)پلیمرهای با حافظه وضعیت (smp):
پلیمرهای با حافظه وضعیت (memory polymer)خاصیت بسیار جالبی هستنند .می توان آنها را با انجام اعمالی از ح اولیه خود خارج کرده و دوباره با انجام اعمالی آنها را به شکل اولیه باز گرداند.یکی از مهمترین کاربردهای smp ها در پزشکی است .تصور کنید پزشکی می خواهد قطعه ای را با ابعادی بزرگ در بدن یک بیمار جاسازی کند برای این کار او باید شکاف بزرگی در بدن بیمار ایجاد کند و پس از به کار گذاشتن قطعه مورد نظر آن را بخیه کند. اما اگر قطعه مورد نظر از smp تشکیل شده باشد وضعیت به گونه ی دیگری خواهد بود .در این صورت پزشک با انجام اعمالی نظیر سرد و یا تاباندن اشعه هایی خاص قطعه مرد نظر را تا اندازه دلخواه کوچک می کند و با ایجاد شکاف کوچکی آن را در بدن بیمار جاسازی می کند و برای باز گرداندن ح جسم به ح اولیه به آن گرما می دهد و یا اشعه هایی خاص بر آن می تاباند تا جسم به ح اولیه خود باز گردد.
3) فیبر نوری :
این الیاف می توانند به راحتی اطلاعات و داده ها از یک نقطه دریافت و با سرعت و کیفیت بالا به نقطه ای دیگر منتقل می کنند.این الیافرا می توان به دو دسته single mode و multi mode تقسیم کرد.ساختار این الیاف بسیار ساده است ،آنها از دو شیشه متحدالمرکز ،مغز لیف (که سیگنال نوری را حمل می کند ) و پوشش رویی که از مغز لیف در برابر مواد شیمیایی ، صدمات مکانیکی یا سایش حفظ می کند تشکیل شده اند .الیاف نوری single mode اطلاعات را بدون اشتباه در مسافت های طولانی منتقل می کند در حالی که multi mode همین کار را ساده تر و آسان تر انجام می دهد.
در حال حاضر تلاش برای دستی و تولید منسوجات ضد باکتری بخصوص در مصارف بیمارستانی ،پزشکی،ملحفه وپوشاک رو به افزایش است.
به طور کلی الیاف طبیعی و الیاف از هر جهت مستعد آلودگی و رشد باکتری ها ، انگل ها و قارچ ها می باشندبدین منظور تکمیل های ضد می شامل: تکمیل ضد خون برای لباس جراحان و ملحفه ی بیمارستانی ،لباس ک ن وسالمندان و لباس های ورزشی و تکمیل های ضد باکتری و قارچ شامل :جلو گیری از رشد موجودات ذره بینی جهت از بین نرفتن منسوجات و تکمیل ضد ه شامل تکمیل ضد بید کالای پشمی میباشد.همچنین از لحاظ طول عمر کالای نساجی نیز تکمیل ضد می از اهمیت برخوردار است اگر رشد باکتری ها روی منسوج مهار نگردد در اثر گذشت زمان تعدادباکتری ها به سرعت چند برابر شده و غالبا موجب ایجاد بوی نامطبوع و تغییر رنگ کالا و حتی ت یب کالا می شود.
امروزه با توجه به مسائل زیست محیطی ،مصرف پلیمر های طبیعی به عنوان یک ایده ی خوب علمی و تجاری به منظور جانشین ایده آل برای مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته است.از ابت ترین اقداماتیکه دراین زمینه صورت گرفت استفاده از پلیمرهای طبیعی بود.
همه الیاف جدید صنعت نساجی را می توان از نظر کارایی در سه گروه تقسیم بندی کرد :
این الیاف یا پسیو هستند یا اکتیو یا اکتیو . ظهور الیاف پسیو ارتباط مستقیمی با پیدایش سنسور(sensor) دارند،هنگامی که دانشمندان توانستند از سنسورها به صورت گسترده در زندگی بشری استفاده کنند پیشگامان علم نساجی هم استفاده فراوانی از سنسورها در تولید الیاف نسل سوم بردند .این الیاف از خود هیچ قدرت تصمیم گیری ندارند و فقط قادرند شرایط محیط هدف پیرامون خود را به مرکز کنترل کننده خود منتقل کنند در مباحث آینده در مورد این الیاف بیشتر بحث خواهیم کرد.
دسته دوم الیاف اکتیو هستند ،این الیاف که از الیاف پسیو پیشرفته تر هستند در مقابل کنش های خاص و تعریف شده ای واکنش های خاص و تعریف شده ای دارند .مثلا اگر برای یک تکه پارچه دمای زیر 25 درجه سانتیگراد کنش و بالا نگه داشتن دما واکنش تعریف شده باشد ،این تکه پارچه به محض رسیدن دمای محیط به زیر 25 درجه سانتیگراد با قابلیت خاصی که دارد دوباره دمای محیط را به ح استاندارد تعریف شده باز می گرداند .
دسته سوم الیاف اکتیو می باشند که در آن واحد در برابر چند کنش خاص و تعریف شده چند واکنش مطلوب و مورد نظر را اعمال کنند.
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی:
با توجه به پیشرفت روز افزون علم نانو تکنولوژی و گسترش آن در اکثر صنایع ، صنعت نساجی نیز از این اصل جدا نبوده و توانایی خود را برای ظهور در تمامی صنایع همراه با علوم دیگر نشان داده و به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در این زمینه دست یافته است
امروزه دانشمندان به فناوری های لازم نانو دست یافته اند و تولید محصولات مختلف را از طریق این فناوری به حصول رسانده اند، تنها امروزه آنچه کم است تزریق ن کالاهای حاصل از این فناوری به بازارهای روزمره مردم عادی در مقیاس زیاد است.
اگر این امر صورت بگیرد بی شک با وسایلی روبرو می شویم که دنیای عادی ما را متحول می کند و امکانات بسیار نوینی را در اختیار می گیریم. به طور مثال لباس های حاصل از مواد نانو متری ،به گونه ای است که دیگر لباس نه لک می شود نه چروک می شود و ضمنا دارای خاصیت تهویه هوا و رطوبت هم خواهد بود.
اما سوالی که مطرح است این است که چگونه می توان کاربرد نانو را در صنعت نساجی نشان داد یا به طور واضح تر الیاف نانو به چه روشی در این صنعت گسترده تولید می شود .
پاسخ این سوال آسان است و آن عبارت است از علم (( الکترواسپینینگ)) .
آشنایی با علم الکترو اسپینینگ :
الکترو اسپینینگ (برق ر یسی) و به عبارتی استفاده از نیروی برق برای ریسندگی یکی از روش های مهم و گسترده جهت تولید الیاف نانوساختار می باشد. در این روش یک محلول پلیمری داخل سرنگ ریخته می شود و در فاصله 20 سانتی متری از آن، صفحه ای ف ی قرار می گیرد؛ صفحه به زمین ثابت می گردد و سرنگ روی پمپ قرار گرفته و سوزن آن به منبع تغذیه با ولتاژ بالا وصل می شود، محلول با دبی پایین به سمت سر سرنگ رفته و هنگامیکه، ولتاژ بین 30-5 کیلووات اعمال می شود، قطره به صورت جت در آمده، در طول مسیر کشیده می شود و پس از تبخیر شدن حلال به صفحه ف ی برخورد می کند و سپس به صورت الیاف نانوساختار از صفحه ف ی جمع آوری می شوند.
الیاف نانو ساختار در تمامی علوم و زمینه ها کاربردهای فراوانی دارد مثلاالیاف نانوساختار در اسیون، نانوکاتالیست ها و در ی بافت به عنوان داربست برای رشد سلول مورد استفاده قرار می گیرندکه در فصل های ?ینده به توضیح مفصل آنها می پردازیم.
پس از تولید نانوالیاف به روش معمول الکترواسپینینگ، پارامترهای مختلف فرایندی (ولتاژ، دبی محلول و. . .) ، محیطی (دما و رطوبت محیط) و محلول (رسانایی ویسکوزیته و. . .) را بر یکنواختی و قطر آنها بررسی می شودکه هدف، ایجاد شرایطی برای تولید الیاف با یکنواختی زیاد و قطر کم بوده و در این راستا اثر کشش سطحی و رسانایی الکتریکی محلول بر یکنواختی و قطر الیاف به طور دقیق مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن بود که رسانایی الکتریکی محلول اثر بسیار خوبی در یکنواختی الیاف دارد به طوری که "مثلا اضافه نمک کلرید لیتیم به محلول پلی استایرن در حلال dmf یکنواختی الیاف تولیدی را تا حد قابل توجهی بالا می برد، در عین حال قطر الیاف افزایش می یابد که با توجه به یکنواختی بالا در محصول به دست آمده در عوض امکان استفاده از محلول با غلظت کمتر فراهم می گردد. همچنین با کم کشش سطحی تا حد مشخصی، یکنواختی محصول بالا می رود". هم اکنون تحقیقات وسیعی در زمینه کاربرد این الیاف در ی مواد در حال انجام است.


الکترواسپینینگصنعت نساجیآشنایی با کارکرد دستگاه الکترواسپینینگاطلاعات
امنیت و خصوصی سازی rfid

rfid (radio frequency identification) به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است rfid دستگاه ­الکترونیکی کوچکی است که شامل یک تراشه کوچک و یک آنتن می­باشد این تراشه قادر به حمل 2000 بایت اطلاعات یا کمتر می­باشد برای روشن­تر شدن مطلب می­توان گفت دستگاه rfid کاربردی شبیه بارکد و نوارهای مغناطیسی نصب شده روی credit card ها یا کارت­های atm دارد rfid برای هدسته بندی
برنامه نویسی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
3033 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
75
دریافت فایلامنیت و خصوصی سازی rfid


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست
فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم rfid و عملکرد epc در آن
مقدمه
1.1 مشخصات سامانه rfid
1.2 بررسی تگ ها
1.3 بررسی دستگاه خواننده
1.4 میان افزارها
1.5 مشاهدات یک دستگاه خواننده
1.6 رویدادها
1.7 معرفی epc
1.8 سرویس نامگذاری اشیا
1.9 بررسی عملکرد زنجیره epc

فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های rfid ، ها و استانداردهای موجود
اصول فناوری rfid
2.1 انواع rfid از نظر محدوده
2.2 انواع تگ های rfid
2.3 پیوستگی قیاسی
2.4 پیوستگی خمش ذرات هسته ای
2.5 دامنه های ی
2.6 استانداردهای rfid
فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های rfid
چااش های تکنیکی و استراتژی ها
3.1 هزینه rifd
3.2 استانداردهای rfid
3.3 انتخاب تگ و خواننده
3.4 مدیریت داده ها
3.5 یکپارچه سازی سیستم
3.6 امنیت
فصل چهارم :بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های rfid

روشهای امنیتی
4.1 برچسب مسدود کننده
4.2 استفاده از ابزار پرا ی
4.3 مدل حفاظتی کانال جهت مخالف
4.4 استفاده از دیودهای سنسوری حساس در تگ ها
4.5 ماشین لباسشوئی هوشمند
4.6 روش سخت افزاری
4.7 روش حذفی

مقدمه
rfid (radio frequency identification) به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. rfid دستگاه ­الکترونیکی کوچکی است که شامل یک تراشه کوچک و یک آنتن می­باشد. این تراشه قادر به حمل 2000 بایت اطلاعات یا کمتر می­باشد. برای روشن­تر شدن مطلب می­توان گفت دستگاه rfid کاربردی شبیه بارکد و نوارهای مغناطیسی نصب شده روی credit card ها یا کارت­های atm دارد. rfid برای هر شیء یک مشخصه واحد ایجاد می کند که از دیگر اشیا قابل شناسایی خواهد شد. و همین طور که از روی بارکد یا نوار مغناطیسی می­توان اطلاعات را خواند rfidهم می­تواند خوانده شده واز آن طریق اطلاعات آن دریافت یا اصلاح شود. .در سالهای اخیر روشهای شناسایی خ ر (auto-id) در میان صنایع، حرفه ها و شرکتهای مختلف عمومیت یافته اند. از این روشها برای جمع آوری اطلاعات در مورد افراد، حیوانات، کالاها و محصولات در حال حمل استفاده می شود
ج 1 ، انتهای مقدمه، ضمن مقایسه سامانه های عمومی خ ر مزایا و معایب هر یک را نیز نشان می دهد.به نظر می رسد که فناوری شناسایی با امواج رادیویی یا rfid فناوری نوینی است که انقل در بهره وری تجاری به وجود آورده است. rfid پایین در طی بیش از یک دهه در برخی محیطهای صنعتی در دنیا استفاده می شد، اما تصمیم اخیر فروشگاه های زنجیره ای walmart و وزارت دفاع (dod) در دستور به تأمین کنندگان تجهیزاتشان برای استفاده از rfid با بسیار بالا بعنوان ابزار مدیریت منابع، توجه همه جانبه ای را در محیطهای صنعتی و علمی بسوی آن جلب کرده است.
ارائه کنندگان این فناوری معتقدند که rfid به میزان زیادی از هزینه ها خواهد کاست و با افزایش قابلیت رؤیت تمام زنجیره تامین ، ما را گامی به سوی یکپارچگی واقعی و زنجیره تامین مجازی به پیش می برد. در مقابل، منتقدین بر این نظرند که چالشهای فنی بزرگی مانند هماهنگی با زیرساخت it موجود و قیمت بالای تگ های rfid و نیاز به تغییرات ساختاری برای تطبیق با آن مانند تغییر در شیوه پردازش داده های تجاری، مانع استفاده از این فناوری است. مانع بزرگ دیگری که بر سر راه گسترش rfid است، استانداردهای آن است. در تجارت جهانی، مشکل سازگاری بین سیستمهای rfid در نقاط مختلف جهان، مصرف کنندگان را از سرمایه گزاری عمده بر روی این فناوری باز می دارد.با این حال این حقیقت که ارتباط بین تگ ها و خواننده های rfid بی سیم است و نیاز به اتصالات فیزیکی ندارد احتمال سوء استفاده و نقض امنیت کاربر را به وجود می اورد .

ج 1 – مقایسه روشهای مختلف شناسایی خ ر

مشخصات سامانه


بارکد


ocr


تشخیص صدا


شناسایی اثر انگشت


کارت هوشمند


rfid
میزان اطلاعات (byte)


1 تا 100


1 تا 100


-


-


16 تا k64


16 تا k64
تراکم داده ها


کم


کم


زیاد


زیاد


بسیار زیاد


بسیار زیاد
خوانایی ماشین


خوب


خوب


گران قیمت


گران قیمت


خوب


خوب
قابلیت خواندن توسط اشخاص


مشروط


ساده


ساده


مشکل


غیر ممکن


غیر ممکن
تأثیر رطوبت/گرد و غبار


بسیار زیاد


بسیار زیاد


-


-


ممکن است


بسیار زیاد
تأثیر پوشش


عمل نمی کند


عمل نمی کند


-


ممکن است


-


اثری ندارد
تأثیر جهت و موقعیت


کم


کم


-


-


یک جهته


اثری ندارد
فرسایش


مشروط


مشروط


-


-


تماسی


اثری ندارد
هزینه های عملیاتی (مثلاً چاپگر)


کم


کم


ندارد


ندارد


متوسط


ندارد
کپی برداری و تغییردادن بدون مجوز


کم


کم


ممکن است (نوار ضبط صوت)


غیر ممکن


غیر ممکن


غیر ممکن
سرعت خواندن (شامل بررسی داده ها)


کم
حدود 4 ثانیه


کم
حدود 3 ثانیه


بسیار کم
بیش از 5 ثانیه


بسیار کم
بیش از 5 تا 10 ثانیه


کم
حدود 4 ثانیه


بسیار سریع
حدود 5/0 ثانیه
حداکثر فاصله بین ارسال کننده و دریافت کننده داده ها


0 تا 50 سانتیمتر


کمتر از 1 سانتیمتر


0 تا 50 سانتیمتر


اتصال مستقیم


اتصال مستقیم


0 تا چند کیلومتر بسته به تگ


1.1مشخصات سامانه rfid

سیستم های rfid اساسا از تگ ها وخواننده ها تشکیل شده اند . یک بر چسب rfid به عنوان یک انتقال دهنده شناخته می شود که شامل انتن و یک میکرو چیپ می باشد. میکرو چیپ برای ذخیره اطلاعات و انجام عملیات قانونی انتقال اطلاعات و انتن جهت برقراری ارتباط با خواننده استفاده می شود هنگامی که خواننده از تگ در خواست اطلاعات می نماید برچسب اطلاعات شناسایی نظیر id خود را از طریق سیگنالهای رادیویی ارسال می کند یک خواننده rfid معمولا شامل یک مدل rf (radio frecuncy) ، بخش کنترل و بر چسب های الکترونیکی از قبیل انتن جهت برقراری ارتباط از طریق rf است .
برای اینکه بفهمید یک برچسب rfid چگونه یک دستگاه خواننده را تشخیص می دهد ، جهت شناسایی برچسب و کد شناسایی آن ، یک سناریویی را مبنی بر شکل زیردر نظر بگیرید .

در این شکل ، خواننده rfid سیگنال های رادیویی را با خاص و مدت تاخیر مشخص ارسال می کنذ ( معمولا صد ها مرتبه در ثانیه ) .
هر برچسب که دارای دستگاه رادیویی می باشد و در محدوده دستکاه خواننده می باشد از طریق ارسال بازتاب اعلام موجودیت می کند به این دلیل که هر کدام از تگ ها ، دارای یک آنتن داخلی هستند که قابلیت گوش فرا دادن به سیگنال رادیویی در تعیین شده را دارد .
اندازه و شکل آنتن مشخص می کند که با چه ی فعال گردد.برچسب ها از انرژی ارسال شده از جانب خواننده جهت بازتاب آن استفاده می کنند .برچسب ها میتواند سیگنال دریافتی را جهت ارسال اطلاعاتی ار قبیل شماره شناسایی id به دستگاه خواننده تنظیم نمایند.انواع مختلفی از بر چسبها و دستگا ه ها ی خواننده با انواع خاصی از برنامه ها و محیط ها متناسب خواهند شد .شما باید تصمیم بگیرید که از چه نوع برچسب و دستگاه خواننده ای استفاده کنید که به لحاظ تنوع برای تقاضای شما بهینه باشد .نوع برچسبی که شما انتخاب می کنید مستقیما بر روی هزینه کل سیستم تاثیر خواهد داشت .همچنین در رابطه با دستگاه های خواننده باید گفت که طیف وسیعی از قیمتها و متعلقات را در بر خواهند داشت .

امنیت و خصوصی سازی rfidپیوستگی خمش ذرات هسته ایاستانداردهای rfidاطلاعات
بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی داردایرانیان باستان و همچنین مادها،هخا ان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند در ان زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده انددسته بندی
صنایع


فرمت فایل
doc


حجم فایل
912 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
58
دریافت فایلبررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
تقدیر و تشکر...................................................................................... 1
مقدمه.................................................................................................2
چکیده تئوریک اصوات .........................................................................3
خواص فیزیکی صوت.............................................................................5
انواع صوت..........................................................................................5
اثرات صدا بر انسان................................................................................6
اندازه گیری صوت
شدت صدا........................................................................................... 8
توان صدا و تراز توان صدا.......................................................................8
تراز فشار صوت....................................................................................9
انتقال صدا..........................................................................................10
جذب صدا.........................................................................................11
انعکاس صوت.....................................................................................12
صوت طنین انداز.................................................................................13
قانون جرم.........................................................................................13
جذب و عایق بندی..............................................................................15
کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی
osha.......................................................................................... 17
مشکلات سروصدا در صنعت نساجی........................................................ 18
خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی........................................19
امکان پذیر بودن کنترل سروصدا.............................................................21
آنالیز اقتصادی................................................................................... 22
ریسندگی...........................................................................................23
راه حلها در ریسندگی............................................................................25
ماشینهای بافندگی................................................................................27
سطوح فشار صدا در سالنهای بافندگی با انواع ماشینهای بافندگی.......................29
عملیات تاب.......................................................................................31
ماشینهای بافندگی سوزنی.......................................................................33
ماشینهای نواربافی................................................................................33
هواکشهای تهویه.................................................................................35
طنین.................................................................................................36
موتورها.............................................................................................36
های صداگیر................................................................................37
استانداردهای صوتی مختلف در صنعت......................................................38
اثرات سوء صدا بر انسان
اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی...........................................................39
عوامل موثر در ایجاد کری شغلی.............................................................40
آزمایشات شنوایی سنجی...................................................................... 42
محافظت شنوایی..................................................................................43
دستگاه اندازه گیری تراز صوت...............................................................47
گزارش عملی.................................................................................49
آزمایشات انجام شده......................................................................50
پیشنهاداتی در زمینه روشهای کنترل سروصدا................................53
فهرست منابع و مآخذ.....................................................................57
ضمیمه............................................................................................58

مقدمه :
بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد.ایرانیان باستان و همچنین مادها،هخا ان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند.
در ان زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده اند.
همگام با پیشرفت تکنولوژی در این صنعت و توجه کشورها به این صنعت خاص و همچنین سابقه دیرین ایرانیان در بافت پارچه،اولین قدم در راه صنعتی شدن و ب ا شدن این صنعت در ایران با نصب یک ماشین ریسندگی در سال 1266 هجری شمسی در ایران ودر تهران اغاز گردید که این عمل در سیر تحولات و پیشرفت این صنعت نقش بسزایی را ایفا نمود.با مرور زمان تعداد کارخانه های نساجی افزایش پیدا کرد و همگام با کشورهای صنعتی،تعدادی از کارخانه ها به صورت مدرنیزه در آمد ولی تعداد زیادی از کارخانه های نساجی،هنوز هم از دستگاهها و ماشین آلات قدیمی استفاده میکنند.
در محیطهای صنعتی عوامل زیان آورمتعددی وجود داردکه از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است،یکی از این عوامل زیان آور فیزیکی صداست که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت مهمی را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد کند جلوگیری شود.
در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید میشود،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل، اثرات سوءآن بر اعصاب وروان،سیستم قلب و عروق وبه ویژه دستگاه شنوایی است.

چکیده تئوریک اصوات :
توجه بشر به محیط زیست خود که به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم اوج گرفته،او را متوجه آلودگی محیط زیست،به عنوان یک خطر جدی نموده است.
در محیط های صنعتی عوامل زیان آور متعددی وجود دارد که از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است.
یکی از این عوامل آلودگی صوتی است که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی بوده ودر داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد شود،جلوگیری گردد.
البته بایستی م ن صوت(sound) وصدا (noise)تفاوت قائل شد.صوت ارتعاشات هارمونیک یابه اصطلاح هارمونیک است ولی صدا ممکن است از تداخل ارتعاشات هارمونیک پدید آید که سیستم گوش نتواندآن مجموعه راتبعیت کندو از مجموعه ارتعاشات تحمیلی بستوه آید.
البته بعضی از ترکیبات اصوات به گوش خوشایند است همچنانکه بعضی از ارتعاشات هارمونیک هم به گوش ناخوشایند است.صدا میتواند علاوه بر آنکه از هوا عبور کند،از جامدات و مایعات نیز عبور کند همانگونه که شخصی که درون اتومبیل خود نشسته است میتواند صدای موتور ماشین را بشنود.در دمای معمولی،صوت در هواتقریباً با سرعت m/s 340عبور می کند.
یک صدا،پیک آنرا تعیین میکند.صدای با بالا،با پیکهای بلندوصداهای با پایین باپیکهای کوتاه تشخیص داده میشوندکه از واحد هرتز(hz) برای استفاده میشود.
یک هرتز برابر است با یک دور در ثانیه.
دامنه های قابل شنیدن،به طور وسیعی با محیط تغییر میکند لیکن برای افرادبا شنوایی خوب،معمولاً20000-20 هرتز در نظر گرفته میشود.
در مسائل عملی کنترل صدا دامنه باریکتری از آنچه گفته شد،یعنی 10000-50 هرتز در نظر گرفته می شود.
خواص فیزیکی صوت:
صوت شکلی از انرژی است که توسط مکانیزم شنوایی قابل تشخیص است، در نتیجه تغییرات متناوب ایجاد شده در هوای داخل مجرای گوش ، گوش به ارتعاش در آمده،پس از طی مراحلی،صوت احساس میشود.
تغییرات فوق نیز به نوبه خود توسط به ارتعاش در آمدن تارهای صوتی ویا منبع صوتی دیگری مانند بلندگو به وجود می آید ارتعاشات صوتی از نوع ارتعاشات مکانیکی طولی هستند.ارتعاشات مکانیکی از تغییر مکان قسمتی از یک محیط کشسان نسبت به وضعیت عادی اش ناشی میشوندو این امر موجب نوسان آن قسمت حول وضعیت تعادل میشود.
انواع صوت:
اصوات معمولأ از های بسیاری تشکیل میشوند. های صوتی وسیع بوده و بر حسب میزان شنوایی انسان به سه ناحیه تقسیم میشوند.
اصواتی با 20000-20 هرتز را طیف شنوایی یا های صوتی می نامند.ارتعاشات صوتی با های فوق حس شنوایی انسان را تحریک میکنند.در گستره فوق، های کمتر از 30 هرتز،امواج مادون صوت می باشندکه گوش انسان حساسیت چندانی به آنها ندارد.
امواج با بیش از 25000 هرتز امواج فرا صوتاست که حس شنوایی انسان را تحریک نمی کند.در بعضی از جانوران،شنوایی بیش از انسان است.در بررسی مشکلات ناشی از صدا،اصوات در ناحیه مادون صوت و فراصوت مد نظر نیست بلکه منظور اصواتی است که در ردیف شنوایی قرار دارند.
اصوات به چند نوع تقسیم میشوند:
الف) صوت ساده:یک ارتعاش سینوسی تک است و به ندرت در طبیعت وجود داردو معمولأ برای مصارف پژوهشی در آزمایشگاه ایجاد میشود.
ب)اصوات مختلط:در صورتی که ارتعاش صوتی از نوسانات مختلف تشکیل شده باشد،شکل موج فشارمختلط نامیده می شود.اصوات مختلط دوره ای معمولا در گوش اثر خوشایندی به جای می گذارندواصوات مختلط غیر دوره ای که به طور غیر هماهنگ به هم پیوسته اندو رابطه ای با یکدیگر ندارند و معمولا نیز در گوش اثر خوشایندی ندارند،صدا گفته می شود.
صداها به دو دسته تقسیم می شوند:
1)یکنواخت
2)ضربه ای(هنگامی است که تکرار صدا کمتر از یکبار در ثانیه باشد)
امواج ضربه ای shocks of waves که در ش تن دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگی به وجود می آید،حداقل دارای شدتی حدود صد برابر شدیدترین صوتی است که توسط گوش انسان قابل تشخیص است.
اثرات صدا بر انسان:
کنترل صدای صنعتی در برنامه حفاظت شنوایی به منظور جلوگیری از ناشنوایی کارگران در تماس مداوم با صدای محیط کار می باشد.این حفاظت مخصوصا در محدوده های گفتار حائز اهمیت است.
هنگامیکه انسان حتی برای مدت کوتاهی در معرض صدا بالاتر از بالا قرار گیرد،قدرت شنوایی به طور موقت کم می شودو پس از مدتی که از محیط با صدای زیاد خارج می شود، دوباره به ح عادی برمیگردد. اما کارگرانی که هرروزه در معرض صدای تراز بالا قرار دارند،رفته رفته قدرت شنوایی خود را به طور دائمی از دست میدهند.اغلب کشورهای صنعتی محدودیتهایی برای تراز صدای کارخانه ها مقرر داشته اند.
حفاظت کامل کارگران،موضوع برنامه حفاظت شنوایی می باشد.برنامه های حفاظت شنوایی با استفاده از آزمایشهای ادواری،کارگرانی را که حساسیت صدای بیشتری را دارند مشخص می کنند و آنها را در مقابل صدا بیشترحفاظت می کنند یا آنها را در محیط های آرام به کار می گمارند.برنامه های موفق کارگران را از خطر نا شنوایی و کارفرمایان را از پرداخت خسارت سنگین حفظ می کند.
با توجه به گزارش کار گروه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در سال1971 در زمینه توسعه برنامه های کنترل صدا،صدا یک عامل تهدید کننده اصلی برای سلامت بشر میباشد.صدای زیاد(معمولا بالای 85 دسیبل) باعث ایجاد کری و تغییرات نامطلوب فیزیولوژیکی،ناراحتی روانی،کاهش راندمان کار و تاثیر منفی در مکالمه و درک می گردد. بر اساس تجربیات گری ورلدgri world) ) کاهش 14.5 درصد از سروصدای کارگاه،بازده کار 8.8 درصد افزایش یافته و از اشتباه ماشین نویسها29 درصد کاسته شده است.
لارد(lard) با اندازه گیری ا یژن مصرفی توسط ماشین نویسها،مشاهده کرد که مصرف ا یژن در گروهی که در محیط پر سروصدا کار می د نسبت به گروهی که در محیط آرام به کار اشتغال داشتند 19 درصد بیشتر بود در حالیکه بازده کارشان نسبت به همان گروه 4 درصد کمتر بود وثابت کرد که کار در محیط پر سروصدا باعث خستگی بیشتر میشود و افزلیش مصرف ا یژن در گروه مزبور،معرف فعالیت بیشتر بدن در محیط پر سروصدا است.
اندازه گیری صوت:
شدت صدا((sound intensity
یک موج صوتی انرژی را منتقل میکند و بنابراین برای تولید یک موج انرژی لازم است،قدرت صدای یک منبع،شدت امواج تولید شده را تعیین می کند.هرچه شدت یک موج صوتی بیشتر باشد،بلندی صدای آن نیز بیشتر است.
توان صدا(sound power)وتراز توان صدا((sound power level
در شرایط معمولی ،یک منبع صوتی بدون در نظر گرفتن محیط پیرامونش،انرژی را کم و بیش به یک اندازه منتقل میکند.همانگونه که یک بخاری الکتریکی یک کیلوواتی،یک کیلووات گرما را منتقل میکند.
در هر دو مورد،انرژی انتقالی با واحد وات اندازه گیری میشود.در عمل،منابع تولید صدا میتوانند از حدود وات تا چندین میلیون وات را تحت پوشش قرار دهند.
گوش ما تنها قادر به تشخیص اختلاف صداهای مختلف با یکدیگر است.بنابراین لازم است تا دسیبل(db) را که بر اساس لگاریتم در پایه 10 میباشد به عنوان واحد شدت صدا معرفی میکنیم.اینکار ما را قادر میسازد تا قدرت یک منبع را نسبت به منبع صدای دیگر بسنجیم. جهت توصیف قدرت یک منبع با مقادیر صحیح ،یک مقدار مرجع نیاز داریم و آنچه که معمولا در این زمینه به کار میرود،پیکو وات(وات) میباشد. میزان توان صدا swl، به وسیله رابطه زیر با توان صدای منبع (w) مربوط می شود:

=w وات و swl=10 log w / w0 db

بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجیمشکلات سروصدا در صنعت نساجیریسندگیاطلاعات
بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد، ایجاد اشتغال و دستی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت استکشور ایران دارای پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و مذهبی است که در بخش جاذبه های مذهبی آن، شهر مشهد به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شناخته شده استدسته بندی
برنامه ریزی شهری


فرمت فایل
doc


حجم فایل
51 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
61
دریافت فایلبررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
عنوان.........................................................................................................................................صفحه
چکیده.................................................................................................................................


1
فصل اول :کلیات...............................................................................................


2
1-1-مقدمه........................................................................................................................


3
1-2-اه .....................................................................................................................


5
1- 3فرضیات.....................................................................................................................


5
فصل دوم: پیشینه نگاشته..................................................................................................


6
2-1-مقدمه.......................................................................................................................


7
2-2-مطالعات داخلی........................................................................................................


7
2-2-1- گردشگری..........................................................................................................


7
2-2-2-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جامعه................................


13
فصل سوم: روش تحقیق....................................................................................................


18
3-1-مقدمه.......................................................................................................................


19
3-2-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................


19
3-3-جامعه آماری..............................................................................................................


19
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه................................................................................


20
3-5-مدل مورد استفاده در این مطالعه.................................................................................


20
فصل چهارم: نتایج و بحث................................................................................................


22
4-1- مقدمه......................................................................................................................


23
4-2- بررسی ویژگیهای گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد..........................................


23
4-2-1 توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن......................................


23
4-2-2 توزیع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب ت ...........................................


24
4-2-3 توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصیلات..........................


24
4-2-4 - توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع شغل..........................


25
4-2- 5- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل س ت...........


26
4-2-6- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل
س ت تا مشهد (کیلومتر )................................................................................................


27
4-2-7- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار..............


28
4-2- 8- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار..........


29
4-2- 10- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت..................


30
4-2-11- توزیع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد سفر به مشهد


31
4-3- بررسی اه گردشگران مورد مطالعه از سفر به شهر مشهد .....................................


32
4- بررسی نحوه هزینه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد.................................. -4


32
4-5- بررسی میزان آگاهی گردشگران مورد مطالعه ازمکانهای سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد ................................................................................................................................


33
4-6-میزان بازدیدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهای تاریخی شهر مشهد............


34
4-7- بررسی میزان بازدید گردشگران در شهر مشهد از مکانهای تفریحی و ییلاقی .............


35
بررسی میزان رضایتمندی گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد..............................-8-4


36
4-9-نتایج تخمین مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد.............................................


37
4-10- بررسی مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد...............................


41
4- 11-بررسی پیشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعیت گردشگری در شهر مشهد.......................................................................................................................... ........


42
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات...........................................................................................


46
5-1-مقدمه..................................................................................................


47
5-2- نتایج....................................................................................................


47
5-3-پیشنهادات..................................................................................................................


48
پرسشنامه..............................................................................................................................


52
منابع.....................................................................................................................................

چکیده
صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد، ایجاد اشتغال و دستی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است.کشور ایران دارای پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و مذهبی است که در بخش جاذبه های مذهبی آن، شهر مشهد به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شناخته شده است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه) بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارeviews وexcel استفاده شده است. در این راستا نتایج به دست آمده از تخمین مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بیانگرآن بوده است که متغیر تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بیشترین تاثیر و به ترتیب متغیرهای سن گردشگر، میزان آگاهی گردشگران از مکانهای تاریخی ، وسیله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، کمترین تاثیر را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.
پیشینه نگاشته
2-1-مقدمه

در این بخش برخی مطالعات انجام گرفته در رابطه با گردشگری و بررسی جایگاه اقتصادی- اجتماعی گروههای مختلف جامعه در داخل کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.
2-2- مطالعات داخلی
در این قسمت در دو بخش ابتدا به بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه های وضعیت صنعت گردشگری در ایران، مشکلات ،جاذبه ها و راههای تقویت آن در مناطق مختلف و همچنین به بررسی عوامل موثر بر تقاضای سفر پرداخته شده است .در بخش دوم آن نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی گروهای مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.
2-2-1- گردشگری
مؤمنی و صرافی (1387)، در مطالعه ای به بررسی ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی کلان شهر مشهد و ضرورت مدیریت یکپارچه برای کاهش اثرات سوء آن در راستای پایداری شهر و منطقه پرداخته اند. پژوهش از نظر روش شناختی بر مبنای نظریه سیستمی و کارکرد شناسی بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای – اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه،مصاحبه و..) بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای تحلیل مکانی از نرم افزار arc gis استفاده شده است. در این راستا تحلیل بیانگر آن بوده است که شهر مشهد افزون بر بهره مندی از اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، گردشگری مذهبی- فرهنگی گرفتار ناپایداری های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی از جمله اسکان غیر رسمی شده است. در آ پیشنهاد به تشکیل نهادی فرادست متشکل از کنشگران فوق شده است تا برای برقراری ارتباط سازمند اجزا و کارکردهای گردشگری مذهبی– فرهنگی به نفع تقویت و کارایی بیشتر در راستای توسعه پایدار شهر و منطقه ای که جدا از کارکرد گردشگری نیست فعالیت شود.
شجاعی و نوری (1386)، در تحقیقی به بررسی سیاست های ت و دستگاه های مرتبط درخصوص صنعت گردشگری در برنامه سوم توسعه اقتصادی- فرهنگی با هدف ارائه الگویی کارآمد که به توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور بینجامد، پرداخته اند. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای –اسنادی، پیمایشی و میدانی(مصاحبه، پرسشنامه و...)بوده است، که با استفاده از تکنیک های دلفی و فن تحلیل محتوا و آزمون کای دو و ضریب آزمون کاهن تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های گردشگری در هریک از برنامه های 5 ساله از جمله برنامه های سوم توسعه از خلأ الگوی سیاست گذاری معین و به خصوص فقدان توجه به شاخص های بنیادین سیاست گذاری همچون تمرکز و انسجام در اه ، دیدگاه نظامند و یک پارچه در میان سیاست گزاران، میزان عمل پذیری سیاست ها و نظام پاسخ گویی و ارزی عملکرد موثر برخوردار بوده است.
حبیبی و عباسی نژاد (1384)، در مطالعه ای به تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی وهمچنین روشols پرداخته اند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده گردشگری به سه دسته تقسیم شده است: عوامل برونزا، عوامل اجتماعی- روانشناختی و عوامل اقتصادی و همچنین بیشتر بر روی عوامل اقتصادی و تأ ثیر آن بر تقاضای گردشگری تأکید شده است ونتایج آن با استفاده از تجزیه و تحلیل تقاضای گردشگری ارائه گردیده است. با بررسی مدلهای برآورد شده تقاضای گردشگری در ایران، مشخص شد که بیشترین تأثیر بر تقاضای گردشگری را متغیرهای درآمد سرانه و قیمت های نسبی در طی دوره مورد بررسی داشته اند.
موسایی(1383)،در مطالعه ای به بررسی عوامل موثر بر تقاضای سفر به ایران و سهم هر یک از آنها پرداخته اند نتایج بدست آمده از اطلاعات تابع تقاضا و تحلیل مدل های برآورد شده نشان می دهدکه یک درصد افزایش در نسبت شاخص بهای کالاهای خدمات مصرفی در ایران به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی جهانی، 25/0 تقاضای گردشگری به ایران را کاهش می دهد و یک درصد افزایش تولید ناخالص جهانی باعث می شود که 45/0 درصد تقاضای گردشگری به ایران افزایش یابد و بالا ه میزان تقاضای سفر و به تبع آن درآمد ارزی حاصل از آن در دوره مورد بررسی شدیدا" تحت تاثیر مسائل امنیتی و تحولات داخلی بوده است.
بهمنی (1384)، در مطالعه ای به بررسی مشکلات خصوصی سازی صنعت توریسم در ایرانپرداخته و به پتانسیل های ایرا ن در جذب توریسم اشاره کرده است ، نتایج این تحقیق نشان داده است که امتیازات فرهنگی و تاریخی و همچنین موقعیت خاص جغرافیایی در منطقه می تواند جهانگردان مشتاق را از سراسر جهان به سوی خود جذب نماید و با ب درآمد ارزی کشور را از اتکا به درآمد تک محصولی نفت رهائی دهد با مطالعه صنعت توریسم در کشورهای مختلف مشاهده می گردد که بخش تی و خصوصی هر دو در کنار همدیگر در صنعت توریسم فعالیت می کند و مشارکت بخش خصوصی در صنعت توریسم بسیار چشم گیر است ولی در کظور ما بخش خصوصی مشارکت چندانی در صنعت توریسم ندارد.
مکیان و نادر بنی (1382)، در مطالعه ای به بررسی وضعیت گردشگری خارجی و همچنین جاذبه ها و مشکلات گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی در شهرستان یزد پرداخته اند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از طریق مطالعات میدانی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج ابن تحقیق نشان داده است که گردشگران خارجی به جنبه های فرهنگی – گردشگری تأکید بیشتری دارند. احداث هتلهای مناسب، تبلیغات کافی از طریق شبکه های بین المللی سیمای ایران، حفظ و مرمت مکانهای تاریخی به عنوان یک سیاست دائمی، آموزش واعزام راهنمای کافی و مطلع از تاریخچه مکان های تاریخی، ایجاد و گسترش تبلیغ برخی از رشته های ورزشی مخصوص نواحی بیابانی و کویری برای جذب بیشتر گردشگران و همچنین حذف مقررات دست و پاگیر برای تهیه ویزا از پیشنهادات این مقاله برای جذب بیشتر گردشگران خارجی بوده است.


57

جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهدگردشگریجایگاه اجتماعی اقتصادی گروه های مختلف جامعهاطلاعات
پژوهش دانش ژنتیک (زادشناسی)

متخصص ژنتیک پزشکی فردی است که در مکانیزم های وراثتی، تشخیص و درمان اختلالات ژنتیکی تخصص دارد ژنتیک پزشکی، مثل دیگر تخصص های پزشکی، نظیر جراحی یا مامایی و ن، پس از دانشکده پزشکی، یک دوره آموزشی خاص هم دارد بسیاری از متخصصان ژنتیک پزشکی، در یکی از رشته های پزشکی مانند اطفال، داخلی یا مامایی و پزشکی ن تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتیک پزشکی استدسته بندی
ژنتیک


فرمت فایل
doc


حجم فایل
151 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
313
دریافت فایل پژوهش دانش ژنتیک (زادشناسی)


فروشنده فایل
کد کاربری 7169
تمام فایل ها

تاریخچه:
آشنایی با اصول دانش ژنتیک ( زادشناسی )، مورد نیاز و علاقة همه افراد است، زیرا همة انی که فرزندانی یا مشکل وراثتی بالقوه ای در خانواده دارند و یا آنانی که با تلاش پیگیر و هیجان انگیز ترسیم نقشة تمام 000/60 تا 000/70 ژن انسان ( طرح تحقیقاتی ترسیم نقشة کامل ژنی انسان) دلبستگی دارند و بالا ه همة مردم، به این آشنایی نیاز و علاقه دارند.
بچه ها به پدر و مادرشان شباهت دارند و خویشاوندان این شباهت را می یابند و با جـملاتـی مانند : بینـی او مثل بینی پـدربزرگش نوک بالاست » در این باره اظـهار نظـر می کنند.
بیش از 4000 صفت ارثی وجود دارد که جایگاه کرموزومی بیش از 1000 مورد آنها شناخته شده است. حدود چهار درصد نوزادان دچار یک نقص مادرزادی جدی هستند، واژة مادرزادی، علت ابتلا به نقص را بیان نمی کند و تنها به معنی وجود نقص در هنگام تولد است. حداقل یک چهارم این نـقایص بر اثر مجموع تأثیرات ژن های متعدد به اضافه یک یا چند عامل محیطی ( چند عاملی) به وجود می آید، ولی تقریباً علت نیمی از نقایص مادرزادی ناشناخته باقی مانده است. تقریباً از هر 166 نوزاد، یک نوزاد مبتلا به یک ناهنجاری کروموزومی مانند نشانگان داون است و حدود 2 تا 3 درصد مبتلایان، دچار اختلالاتی هستند که عامل یک تک ژن غیرطبیعی است احتمالاً 20 درصد از بیماران بستری در بیمارستان های ک ن، مشکلی دارند که تا حدی ژنتیکی است بعد ازتصادفات رانندگی و سرطان، ناهنجاریهای مادرزادی سومین عامل شایع مرگ و میر در سنین 1 تا 14 سالگی هستند و بیش از 20 درصد مرگ و میرهای نوزادان، بر اثر نقایص مادرزادی است. بنابراین، اختلالات ژنتیکی، درد و رنج عظیمی را به بشر تحمیل کرده است.
مردم غالباً می گویند که " سرطان درخانواده ما شایع است " یا " افراد خانواده ما همگی بر اثر حملات قلبی می میرند"
از آنجا که بیماری قلبی و سرطان، دو علت مرگ و میر در ایالات متحدة ست، پرسش واقعی این است که آیا خطر بروز این دو بیماری در خانواده های معینی، بیش از خطر بروز در همة خانواده هاست یا این گونه نیست ؟
مقدمه
متخصص ژنتیک:
متخصص ژنتیک پزشکی فردی است که در مکانیزم های وراثتی، تشخیص و درمان اختلالات ژنتیکی تخصص دارد. ژنتیک پزشکی، مثل دیگر تخصص های پزشکی، نظیر جراحی یا مامایی و ن، پس از دانشکده پزشکی، یک دوره آموزشی خاص هم دارد. بسیاری از متخصصان ژنتیک پزشکی، در یکی از رشته های پزشکی مانند اطفال، داخلی یا مامایی و پزشکی ن تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتیک پزشکی است. هیئت ژنتیک پزشکی (abmg)[1] با برگزاری امتحان در چند زمینه، یعنی ژنتیک بالینی، ژنتیک یاخته ای بالینی، ژنتیک زیست شناسی بالینی، ژنتیک مولکولی، به پزشکان و متخصصان دارای درجة ای غی زشکی (p.h.d)، گواهی نامه اعطا می کند. ژنتیک بالینی به تشخیص و درمان بیماران، ژنتیک یاخته ای (سیتوژنیک ) به تشخیص آزمایشگاهی نابهنجاری های کروموزومی و ژنتیک زیست شیمیایی به تشخیص آزمایشگاهی و درمان اختلالات آنزیمی و اختلالات شیمیایی ناشی از آنها می پردازد. مشاورة ژنتیک هم، در گذشته مورد تأیید abmg قرار می گرفت و هم اکنون، هیئت جدید اعطای گواهی نامه، به نام هیئت مشاورة ژنتیک (abgc)[2] وظیفة اعطای گواهی نامه را به مشاوران ژنتیک بر عهده گرفته است. بیشترین متخصصان ژنتیک پزشکی و مشاوران ژنتیک، با مراکز بزرگ پزشکی یا آزمایشگاه های مرجع برای آزمایشهای ژنتیکی همکاری دارند.
چه انتظاری می توان داشت؟
کار متخصصان ژنتیک پزشکی مشابه کار پزشکان عمومی است: ابتدا اطلاعات ب می کنند و سپس با استفاده از این اطلاعات به کار تشخیص می پردازند و سرانجام اقدامات عملی را به فرد یا افرادی که مشاوره شده اند ارائه می دهند. در برخی موارد، شجره نامة خانوادگی، مهمترین بخش ب اطلاعات است. بنابراین، فردی که برای مشاوره به متخصص ژنتیک مراجعه میکند لازم است تا آنجا که امکان دارد اطلاعات خانوادگی خود را برای تهیه شجره نامه در اختیار متخصص قرار دهد. اغلب، استفاده از اطلاعات یکی از اعضای مسن خانواده، مناسب ترین روش ب اطلاعات است. رسم شجره نامه، همان گونه که قبلاً گفته شد، معمولاً کاری ساده و در عین حال بسیار سودمند است. بیشتر اوقات، متخصص ژنتیک می تواند با یک نگاه اجمالی، شجره نامه ای را که سردستی رسم شده تفسیر کند.
در برخی موارد ممکن است مطالعات کروموزومی (مطالعات ژنتیک یاخته ای ) مورد نیاز باشد. در این گونه موارد، فقط یک لولة آزمایش خون لازم است ولی همان طور که قبلاً توضیح داده شد، تجزیه و تحلیل دشوار اطلاعات بدست آمده مدتی طول می کشد. برای مطالعه یاخته های آمینون و سایر بافت ها ، ده روز یا بیشتر زمان لازم است. از خون یا ادرار برای انجام بسیاری از آزمایش های زیست شیمیایی استفاده می شود و برای برخی آزمایش ها، حتی ذره ای از یاخته های زنده در ریشه موهای کنده شده را می توان به کار برد. گاهی اوقات برای تجزیه و تحلیل ، تکه های کوچکی از بافت که از طریق بافت برداری[3] بدست آمده، لازم است برخی از آزمایش هایی را که اخیراً بر پایه dna طراحی شده، می توان حتی با استفاده از یاخته های حاصل از شستشوی دهان با مایع انجام داد.
تشخیص پیش از موقع و پیشگیری:
غربال نوزادان برای تشخیص اختلالاتی نظیر فنیل کتونوریا (pku) ، بیماری خونی یافته های داسی شکل و کم کاری غدة تیروئید هم اکنون معمول است. تشخیص پیش از موقع نابهنجاری های ژنتیکی و درمان آنها، از بروز مشکلات حاصل از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند. غربال نوزادان برای تشخیص اختلالاتی که می توان با صرف هزینة کم انجام داد ومعالجة آنها هم امکان پذیر است روشی منطقی است. در مورد اینکه چه بیماری هایی مناسب غربالگری هستند، نظرهای متفاوتی وجود دارد. غربالگری جمعیت حاملان ژنهای مغلوب به منظور مشخص ساختن پدر و مادری که در معرض خطر داشتن فرزندان مبتلا هستند نیز روش ثمربخشی است. در غربالگری جمعیت، از روش آزمایش گروههایی که ژن مورد نظر در آنها شایع است بهره گیری می شود. آزمایش یهودیان برای بیماری تای - س و ییان آفریقایی الاصل برای آزمایش بیماری خونی یاخته های داسی شکل از نمونه های غربالگری جمعیت است. مشاوره ژنتیک و تشخیص پیش از تولد، به حاملانی که از طریق غربالگری این گروه ها شناسایی شده اند می تواند کمک کند.
درمان:
بعضی از اختلالات ارثی نظیر بیماری قند آنقدر شایع است که حتی غالب آنها را بیماری ارثی نمی دانیم. از طرف دیگر، اختلالات ژنتیکی مانند نشانگان داون[4] وجود دارد که تاکنون معالجة خاصی برای آنها یافت نشده است. با وجود این، بسیاری از بیماریهای ژنتیکی قابل درمان هستند، هر چند که نمی توان علل بوجود آمدن آنها را ریشه کن ساخت.
چند نمونه از درمان های ثمربخش در زیر آورده می شود:
محدودیت در رژیم غذایی:
فنیل آلانین در pku
قند شیر (لاکتوز ) در کمبود لاکتاز [5]
چربی ها در هیپرلیپیدمی ها [6]
رژیم غذایی و مکمل هرمونی:
ویتامین d و فسفات در بیماری نرمی استخوان وابسته به ویتامین d
کورتیزون[7] در هیپ لازی[8] مادرزادی غدة فوق کلیوی
هرمون تیروئید در گواتر مادرزادی
خارج مواد اضافی:
آهن در تالاسمی[9]
مس در بیماری ویلسون
اسیداوریک در نقرس


نوع فایل : word
تعداد صفحه :313


متخصص ژنتیکژنتیک پزشکیدرمان اختلالات ژنتیکیتخصص های پزشکیاطلاعات
مقاله تیر ورق و طراحی آن

مربوط به درس سازه های فولادیدسته بندی
عمران


فرمت فایل
doc


حجم فایل
1184 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
29
دریافت فایل مقاله تیر ورق و طراحی آن


فروشنده فایل
کد کاربری 7169
تمام فایل ها

مقدمه

تیرورقها،اعضای خمشی هستند که برای ساخت آنها از ترکیب مناسب ورقهای فولادی استفاده می شود.در مواردی که نیمرخهای نوردشده موجود قادر به تحمل بارهای وارده بر عضو خمشی نباشند،استفاده از تیرهای ساخته شده از ورق (تیرورقها)اجتناب ناپذیر خواهد بود.در صورتی که مقدار لنگر خمشی به اندازه ای باشد که نتوان توسط نیمرخ های نورد شده جوابگوی نیروها و لنگرهای خمشی وارده بود،بایستی از تیر ورق ها استفاده کرد.البته روش های دیگری نیز وجود دارد که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند.ضمن رعایت اصول وضوابط طراحی این گونه تیرها با استفاده از ورق های فولادی می توان تیرهایی به عنوان اعضای خمشی طراحی واجرا کرد که علاوه بر دارا بودن عملکرد مناسب وبهینه در مقابل بارهای وارده،از نظراقتصادی نیز در مقایسه با تیرهای دارای نیمرخهای نورد شده با صرفه تر باشند. تیرورق ها به عنوان اعضای اصلی در ساخت پلها و روگذرها با دهانه های نسبتا بزرگ،حمال های اصلی سازه های ساختمان های معمولی با دهانه های بزرگ و نیز قابهای سازه های صنعتی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.

از سال 1950میلادی تا کنون با گسترش صنعت جوشکاری،استفاده از تیر ورق ها برای پوشش دهانه های بزرگ تر از15متر بیش از پیش مورد استقبال ان وطراحان قرار گرفته است.عمده تیر ورقها متشکل از دو ورق بال و یک ورق جان است که به طرز مناسبی جهت تهیه یک مقطع به شکل iبه یکدیگر جوش داده می شوند.استفاده از ورق های فولادی با تنش تسلیم متفاوت در مقطع و نیز در طول دهانه تیر این امکان را برای طراح فراهم می کند که مقاطعی با ظرفیت خمشی بالا در محل هایی از تیر که لنگر خمشی بزرگی را تجربه می کنند طرح نماید.

تیر ورقها را می توان به صورت دو سر ساده،سراسری بر روی چندین تکیه گاه ساده و نیز عضوی از یک قاب خمشی فولادی طراحی و اجرا کرد.معمولا مقاطع تیرورق ها در تیر های سراسری و نیز در قابهای صنعتی به صورت متغیر طراحی و اجرا می شوند تا باربری آن در مقابل لنگرهای خمشی بهینه گردد.اصولا تیر ورق های iشکل برای تیر هایی با دهانه بین 20 تا50 متر دارای عملکرد مناسب و اقتصادی است.برای پوشش دهانه های بزرگ در پل ها و روگذرها،طراحان استفاده از سیستم های کابلی نظیر سیستم کابلی ایستا وسیستم کابلی معلق را ترجیه می دهند.استفاده از دال بتنی در تیر ورق ها به گونه ای که بتن دال بتواند همراه با تیر ورق عملکرد یکپارچه داشته باشد برای پوشش های دهانه بزرگ بسیار رایج بوده و موجب بهبود وافزایش تحمل باربری تیر ورق می شود. هر چند مقاطع تیر ورق ها می تواند به صورت قوطی،جعبه ای و نیز متشکل از بال با بیش از یک جان طراحی واجرا شوند،لیکن در این مقاله تمرکز اصلی بر روی تیر هایی با مقطع iشکل خواهد بود.جهت اطلاع لازم به ذکر است که بزرگترین تیر ساخته شده از ورق برای پوشش یک پل سه دهانه با طول دهانه های کناری 75 متر و دهانه وسط 260 متر است که در کشور صربستان در شهر بلگراد ساخته شده است.این پل از دو تیر ورق با مقطع قوطی شکل که ارتفاع مقطع آن از 4.5 متر در وسط دهانه تا 9.6متر در تکیه گاهها تغییر می کند ساخته شده است.

...

فهرست

مقدمه.................................................................................................3

اصول و کلیات طراحی......................................................................7

کمانش جانبی پیچشی در تیرورقها.................................................9

کمانش موضعی بال فشاری..............................................................14

اتصال ورق تقویتی به جان و بال تیر ورق.......................................17

ارتفاع بهینه تیر ورق......................................................................20

نکات ضروری برای طراحی تیر ورق ها..........................................25

مسائل نمونه....................................................................................28

منابع و مآخذ...................................................................................35

نوع فایل : word

تعداد صفحه :29

تیر ورقطراحی تیر ورقاطلاعات
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است جامعة آماری، دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً 610 نفر دانش آموزاعم از دختر و پسر را شامل می شود، می باشددسته بندی
روانشناسی و علوم تربیتی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
143 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
46
دریافت فایلبررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
بسم الله الرحمن الرحیم..................................................................................................................................................... الف
تقدیر و تشکر.................................................................................................................................................................... ب
چکیده................................................................................................................................................................................ ت
فهرست مطالب................................................................................................................................................................... ث
فهرست جدواول................................................................................................................................................................ ح
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه.................................................................................................................................................................................. 2
بیان مسأله.......................................................................................................................................................................... 4
اهمیت و ضرورت مسأله...................................................................................................................................................... 5
اه .................................................................................................................................................................................. 6
سؤالات و فرضیه ها.............................................................................................................................................................. 6
متغیرها و تعاریف عملیاتی................................................................................................................................................. 7
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری........................................................................................................................................................................ 9
مبانی تجربی....................................................................................................................................................................... 18
مدل تحلیلی....................................................................................................................................................................... 21
فصل سوم: رو ش شناسی
روش تحقیق........................................................................................................................................................................ 23
جامعه آماری....................................................................................................................................................................... 23
نمونه آماری........................................................................................................................................................................ 23
ابزارها.................................................................................................................................................................................. 23
روشهای آماری................................................................................................................................................................... 24
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
بحث بر یافته ها................................................................................................................................................................... 39
محدودیت ها........................................................................................................................................................................ 40
پیشنهادات.......................................................................................................................................................................... 41
منابع و مأخذ........................................................................................................................ 42
ضمائم
پرسشنامه............................................................................................................................................................................ 43
فهرست جداول و نمودار
ج شماره (1-4)--------------------------------------------------------- 27
ج شماره(2-4)---------------------------------------------------------- 28
ج شماره(3-4)---------------------------------------------------------- 29
ج شماره(4-4)---------------------------------------------------------- 30
ج شماره(5-4)---------------------------------------------------------- 31
ج شماره(6-4)---------------------------------------------------------- 32
ج شماره(7-4)---------------------------------------------------------- 33
ج شماره(8-4)---------------------------------------------------------- 33
ج شماره(9-4)---------------------------------------------------------- 34
ج شماره(10-4)-------------------------------------------------------- 34
نمودار شماره(1-4)--------------------------------------------------------- 35
نمودار شماره(2-4)--------------------------------------------------------- 36
نمودار شماره(3-4)--------------------------------------------------------- 37
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.
جامعة آماری، دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً 610 نفر دانش آموزاعم از دختر و پسر را شامل می شود، می باشد.
40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد که 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می باشد.
آزمون ارزی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس کوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.
هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است که در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان رابطه وجود دارد.
همچنین بین عزت نفس با ت رابطه وجود دارد.
پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:
1-ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری دارد.
2-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با ت رابطه ندارد.

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اه
سؤالات و فرضیه ها
متغیرها و تعاریف عملیاتی

مقدمه:
یکی از مهم ترین صفات بشری برای رسیدن به هدف هایی که انسان در پیش دارد عزت نفس است برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد.
منظور از عزت نفس، احساس و تصوری است که فرد به مرور زمان نسبت به خویشتن در ذهن می پروراند. به عبارت ساده تر، عزت نفس یعنی، ارزی فرد از خودش، حال این برداشت و ارزی می تواند مثبت و خوشایند باشد، یا منفی و ناخوشایند.
ک نی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، معمولاً احساس خوبی نسبت به خود دارند و بهتر می توانند اختلافات خود را با سایر ک ن حل کنند و در مقابله با مشکلات، ناملایمات و ناکامی ها مقاوم ترند این ک ن اغلب خنده رو و خوش بین، منطقی و دارای خودپنداری مثبت هستند و از زندگیشان لذت می برند. برع ، ک نی که دارای عزت نفس پائینی هستند، اغلب در مواجهه با مشکلات و سختی ها دچار اضطراب فراوان و ناکامی می شوند. این گروه از ک ن معمولاً در حل تع ت و اختلافات موجود با سایر هم سن و سالانشان مشکل دارند آن ها دائم با افکار انتقادی از خویشتن، موجب اذیت و آزار خود می شوند(سلحشور، 1379).
برای اینکه ک ن و نوجوانان بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندی های بالقوه ی فرد برخوردار شوند می بایست از نگرش مثبت نسبت به فرد و محیط اطراف و انگیزه ای غنی برای تلاش و کوشش بهره مند شوند بی شک نوجوانانی که دارای عزت نفس قابل توجهی هستند، نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند و نیز از بارزترین ویژگی های صاحبان تفکر واگرا و افراد خلاق، داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس بالاست.
لذا پرورش عزت نفس در ک ن و نوجوانان از مهم ترین وظایف اولیاء و مربیان می باشد که در این ارتباط بیشترین نقش برعهده ی الگوهای رفتاری است(افروز، 1373).
موفقیت های تحصیلی و ش ت های تحصیلی فرد در مدرسه و مسائل مربوط به تحصیل متقابلاً بر عزت نفس و عزت نفس بر تحصیل تأثیر می گذارند که میزان تأثیر آن از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86 می پردازند.
بیان مسأله:
عزت نفس، احساس ارزش، درجه تصویب تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خویشتن احساس می کند (شاملو، 1372). وقتی سخن از عزت نفس به میان می آید ارزش شخصی یا احساسی که از فرد در نظر اعضای گروه مجسم می شود مطرح می گردد. یکی از پیچیده ترین و ناراحت کننده ترین مسائل شخصیتی عقده حقارت است. ک نی که احساس بی لیاقتی و عقب ماندگی می کنند کمتر برای موفقیت و انجام دادن کارها به تلاش و کوشش دست می زنند. رشد سالم شخصیت ایجاب می کند که شخص نه فقط برای شناخت خود، بلکه بیشتر برای پذیرش خود فعالیت کند پژوهش های ارزشمندی درباره ی ارتباط خودشناسی فرد در رابطه با رشد سالم و سازگاری های شخصیتی افراد انجام گرفته و نتایج مثبت و سودمندی به بار آورده است(پارسا، 1376).
در زمینه رابطه ی بین احساس ارزشمندی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی، نظر مربیان و اساتید و متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که عوامل روحی و روانی تأثیر بسیار بالایی در موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد پژوهش های زیادی در زمینه پی بردن به رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است. گسترده ترین این تحقیقات پژوهشی است که به وسیله گیل دات انجام شده نتایج تحقیق مؤید رابطه بالا بین انگیزه پیشرفت و عزت نفس است. یکی دیگر از این پژوهش ها در زمینه ی عزت نفس یافته های کوپر اسمیت است که در سال 1967 منتشر شد. به نظر کوپر اسمیت منابع عزت نفس شامل موارد ذیل اند:

پای بند بودن به آداب و قوانین اجتماعی و اخلاقی
مهم بودن: وقتی شخص متوجه گردد که اهمیت دارد و در زندگی دیگران مهم است عزت نفس او بالا می رود.
موفقیت
قدرت: وقتی شخص احساس قدرت کند، در نتیجه می تواند روی سایرین اثر گذاشته و متعاقباً عزت نفس او بالا می رود.

بنابراین ارزش وجودی عزت نفس به عنوان بعدی از ابعاد شخصیت انسان و ارتباط آن با موفقیت ها و با ش ت و ناکامی های فرد قابل ملاحظه و تبیین است. در این تحقیق که بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86 است سعی می کنیم که این رابطه را با استفاده از پرسشنامه عزت نفس به نتیجه برسانیم. حال سؤال این است که عزت نفس و پیشرفت تحصیلی چه رابطه ای با هم دارند؟
اهمیت و ضرورت مسأله:
داشتن عزت نفس برای یک زندگی موفقیت آمیز لازم است بنابراین باید به تقویت آن در بین دانش آموزان پرداخت.
از آنجا که عزت نفس کودک زمینه و اساس ادراکات وی از تجارب زندگی را مهیا نماید، امری ارزشمند محسوب می گردد شایستگی عاطفی-اجتماعی که از چنین شناخت مثبت از خود ناشی می شود، می تواند به عنوان نیرویی در مقابل مشکلات جدی آینده به کودک کمک کند.
عزت نفس جنبه مهمی از عملکرد و کشش کلی کودک است و به نظرمی رسد به صورت تعاملی با زمینه های دیگری از جمله سلامت روانی و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد به این معنی که عزت نفس می تواند علت و هم معلول نوعی از عملکرد باشد که در سایر حوزه ها رخ می دهد(پپ و همکاران، 1988).
در بحث از اهمیت و ضرورت موضوع می توان به آیات قرآن و احادیث مراجعه نمود.
خداوند در سوره فاطر آیه ده می فرماید: « هر که طالب عزت است بداند که تحکم و عزت خاص خدا است، کلمه نیکوی توحید و (روح پاک آسمانی) به سوی خدا بالا رود و عمل نیک خالص آن را بالا برد».
و در سوره منافقون آیه هشتم آمده است که: «عزت خاص خدا و رسول و مؤمنین است». گرامی در این باره فرموده است: «زندگی که در آن انسان زیردست و خوار باشد مردن از آن بهتر است و مردنی که با پیروزی مقرون باشد، صدهزار بار بر زندگی ذلت بار ترجیح دارد».
همچنین گرامی می فرمایند: ی که نفس خود را شناخت به یقین خدا را شناخته است حضرت علی (ع) می فرمایند: خویشتن شناسی سودمندترین دانش هاست.
اه :
هدف کلی:
تعیین رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار
هدف جزیی:
1-تعیین میزان رابطه ی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی
2-تعیین میزان رابطه ی عزت نفس با ت

عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزانپیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزانآزمون ارزی عزت نفساطلاعات
بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر با وسعت000370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارددسته بندی
علوم


فرمت فایل
doc


حجم فایل
148 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
81
دریافت فایلبررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
صفحه
کلیات تحقیق ............................................................................................................... 1
1. طرح مسا له ......................................................................................................... 1
2. فرضیه ها ......................................................................................................... 2
3. پرسش اصلی پژوهش ......................................................................................... 3
4. پرسش های فرعی پژوهش ............................................................................... 3
5. فرضیه اصلی ........................................................................................................ 3
6. فرضیه های فرعی ............................................................................................. 3
7. متغیر مستقل ووابسته ..................................................................................... 4
8.روش پژوهش .................................................................................................... 4
9. هدف پژوهش .................................................................................................. 4
10.سازماندهی پژوهش ....................................................................................... 4
11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ............................................................ 5
فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،
ژئوپلتیکی و زیست محیطی .............................................................................. 7
1. موقعیت جغرافیایی ....................................................................................... 8
2. آب وهوا .......................................................................................................... 9
3. اقتصاد ............................................................................................................ 9
1-3 . ماهیگیری ............................................................................................. 9
2-3 . نفت وگاز ............................................................................................... 10
3-3. بازر گانی ................................................................................................. 11
4-3. حمل ونقل ............................................................................................ 11
4. ژئوپلتیک دریای خزر ................................................................................ 12صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ........................................................................ 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه
از دوره قاچار تاکنون ....................................................................................
بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه
از ابتدا تا فرو پاشی شوروی ....................................................................... 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه
در دوران تزارها ........................................................................... 19
1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ...................... 19
2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع
روسیه در سرزمین ایران............................................................ 19
3-1. ب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی
ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ................................ 20
4-1. ب حد اکثر منافع اقتصادی و در ایران..... 21
2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب
اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب ی .................... 21
1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان
انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود.......... 21
2-2. ب حداکثر منافع واقتصادی
به عنوان یک ابر قدرت .......................................................... 22
3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند..... 23
4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ................. 23
5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست ............... 23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع
انقلاب ی ایران و فروپاشی شوروی ..................... 24
1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه
نه غربی ............................................... 24
2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک رهایی بخش 25
3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی .................................... 26
4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26
بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران
وروسیه پی از فوپاشی شوروی...................................... 27
1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری........................... 27
2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ........................... 27
3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و
ضعف تکنولوژی .................................................................... 27
4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28
5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت
دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ..... 29
6. تاثیر انقلاب ی ایران بر کشورهای آسیای میانه 30
7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی ... 30
8. بی اعتمادی نسبت به اه روسیه در گسترش ..... 32
9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی
و قفقاز ........................................................................ 33
10. توافقات روسها .............................. 33
11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات
بیشتر از کشورهای غربی ...................................... 33
صفحه
12. محافظ تاریخی ملت ایران ................................... 35
13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر
با منافع ملی ایران........................ 35
14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور


صفحه
ایران وروسیه................................................................... 36
15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر............... 36
16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز......................... 36
17. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی 37
18. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر
حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی
کشورهای ساحلی ....................................................... 37
1 . را ارهی دستی به امنیت زیست محیطی
در منطقه........................................................................ 38
فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ................. 41
بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ..................... 44
1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه
حقوق بین الملل....................................................... 44
2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون
حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن................ 46
1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ............... 47
2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق ................ 49
3-2. فروپاشی وجانشینی تهای تازه
استقلال یافته ......................................................... 50
بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته
دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52
بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر............... 53
1. مواضع قزاقستان ................................................ 53
2. مواضع آذربایجان .............................................. 53
صفحه
3. مواضع ترکمنستان .......................................... 54

4. مواضع روسیه ................................................... 55
5. مواضع ایران .................... 57
فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در
عرصه سیاست خارجی 63
بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری
ی ایران وروسیه پی ازفروپاشی............ 64
1. همکاریهای دوجانبه ................................... ......... 64
2. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ............... 67
1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای ...... 67
2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر...................... 68
3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر........ 68
4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه
دریای خزر .................................................................. 68
5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز
با اقتصاد جهانی.......................................................... 69

3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی........ 69
بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی ایران وروسیه..................... 70
1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران 70
1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ
قدرتهای بیگانه در منطقه ............................................. 70
2-1. به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،
خلیج فارس وکشورهای ی.................................. 71
صفحه
3 -1. گسترش روابط با ایران
به منظور گرفتن امتیاز از غرب.................................. 71
4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی
ونژادی وبی ثباتی در منطقه.... ............... 72
5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه
ناتو به شرق..................................................................... 72
2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه... 73
1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده
تسلیحات و تکنولوژی جدید...................................... 73
2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه
شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه......... 73
3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای
مخالف ایران در منطقه خزر................... 73
4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با
فشارهای وغرب ................................................. 74
فصل پنجم: نتیجه گیری...................................................................................... 76
منابع مآ خذ......................................................................... ............... 82


کلیات تحقیق
طرح مسا له:1-
دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان افزایش یافت .
یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . ایران قراردادهای 1921 و 1940 م ن ایران و شوروی سابق را تا تعیین رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای
ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستی به یک توافق جامع توانست ای از مسائل فی م ن را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .
روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.
در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود .
2 – فرضیه ها :
1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی , و...دریای خزر و اهمیت استراتژیک این دریا رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.
2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .
3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است . 4-3- باتوجه به زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی دو کشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است

2
3- پرسش اصلی پژوهش
با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :
آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟
4- پرسشهای فرعی پژوهش
1-4- آیا اختلافات داخلی ایران و روسیه در توافقات تاثیر دارد ؟
2-4- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشوربا کشورهای غربی چه تاثیری در توافقات می گذارد ؟
3-4- نقش و جایگاه کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی دریای خزر تا چه اندازه است ؟
4-4- آیا منافع اقتصادی و استفاده از منابع غنی انرژی و آبزیان دریای خزر موضوع رسیدن به توافق را پیچیده تر نخواهد کرد ؟
5- فرضیه اصلی
فرض بر این است که : ((توافق در دیدگا ههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ))
6- فرضیه های فرعی
1-6- اختلافات داخلی ایران و روسیه مانعی در جهت رسیدن به توا فق است
2-6- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشور با کشورهای غربی در چگونگی رسیدن با توجه به نگرش ایران به غرب می تواند مانع مهم و تاثیر گذاری باشد .
3-6 مواضع روسیه به کشورهای دیگر ساحلی که در گذشته جزئی از خاک آن کشور در قالب شوروی سابق بوده اند نسبت به مواضع ایران نزدیکتر است
3
4-6- منابع غنی انرژی و همچنین منافع اقتصادی و نظامی این دریا رسیدن به توافق را پیچیده تر ساخته است
7 – متغیرهای مستقل و وابسته :
در این پژوهش زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه به عنوان متغیر مستقل و رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان متغیر وابسته هستند .
8- روش پژوهش :
روش پژوهش تلفیقی از دو روش تاریخی و موردی ((casestudy)است در روش تاریخی هدف تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع گذشته به منظور کشف ویژگیهای عمومی و مشترک برای درک و فهم بهتر آنها می باشد و در روش موردی و زمینه ای هدف مطالعه وبررسی همه جانبه از موقعیت قبلی و فعلی و تحلیل با شناخت و پیش بینی وقایع آینده است .
9 – هدف پژوهش :
بررسی و شناخت چالشها، اشتراک منافع و زمینه های همگرائی در روابط خارجی دو کشور روسیه و ایران که دستی به یک توافق همه جانبه در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را امکان پذیر می سازد . سازماندهی پژوهش : 10-
موضوع این رساله ، دیدگاهای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می باشد که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری است .
مقدمه: مشتمل بر مفاهیم، متغیرها ، شاخص ها مفروضات و پرسش ها می باشد .
در فصل او ل ا همیت دریای خزرشامل موقعیت جغرافیایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، زیست محیطی و
4
خطوط مرزی کشورهای ساحلی به طور مختصر بررسی می شود
در فصل دوم چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه با تاکید بر مسائل دریای خزر از دوران قاجاریه تا کنون در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل سوم دیدگاههای کشور های ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزردر سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل چهارم زمینه های اشتراک منافع و همگرائی دو کشوردر عرصه سیاست خارجی در دو بخش پرداخته می شود
نتیجه گیری و در نهایت در این قسمت به مقایسه دیدگاهای دوکشور ایران و روسیه و زمینه های ایجاد توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته می شود .
11-سابقه علمی و منابع اصلی پژوهش
منابع اصلی کتابهای مربوط به روابط خارجی ایران و روسیه ، حقوق بین الملل و سلسله مقالات مربوط به رژیم حقوقی دریا ی خزرازجمله در فصلنامه سیاست خارجی ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز,امنیت ملی ,اطلاعات اقتصادی وسایر مقالات موجود در این رابطه بخصوص در سایت نمایه و اینترنت و چکیده پایان نامه های مرتبط به موضوع می باشد .که به تفصیل در فهرست منابع ومآخذ آمده است.
از آنجاییکه تا کنون هیچکدام از نگارندگان به صورت مشخص به موضوع امکان توافق کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نپرداخته و عموما با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای هر کدام از کشورها بصورت جداگانه بدون تحلیل موضوع اکتفا نموده اند، به همین خاطر جای خالی یک پژوهش که
5
بتواند بصورت تحلیلی با توجه به پیشینه روابط خارجی دوکشور موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی وشرایطی که میتواند بر اساس آن وبایک چشم انداز واقع بینانه توافق دو کشور در خصوص رژیم حقوقی دریای خزرراامکان پذیر نماید مشاهده می شود در این رساله بااین دیدگاهها به دنبال ارزی امکان دستی به توافق برسر رژیم حقوقی دریای خزر با عنایت به دیدگاههای دو کشور تاثیر گذار ایران هستیم.


زمینه های توافق ایران وروسیهتوافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزراهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادیاطلاعات
متالوگرافی

مقدمه چدن خا تری از آلیاژ آهن و کربن که حدود 2% بیشتر باشد ویا سرعت سرد پایین و یا سیلیسیم که باعث ناپایداری سمنتیت می شود چدن خا تری تولید خواهد شد حال اگر مقدار کربن آن کمتر از3 4% باشد چدن خا تری کم کربن بدست می آید که ریخته گری راحتری نسبت به فولادها دارد که ممکن است دارای زمینه مزیت و پرلیتی باشددسته بندی
سایر گروه های علوم انسانی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
38 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
51
دریافت فایلمتالوگرافی


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
عنوان: چدن خا تری کم کربن.. 1
چکیده: آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خا تری کم کربن.. 1
مقدمه. 2
اهمیت متالوگرافی.. 2
هدف از پولیش و اچ .. 3
شرح آزمایش (نحوه انجام کار) 3
نتیجه آزمایش: 5
چدن خا تری.. 5
چدنهای خا تری.. 8
بحث و بررسی در مورد چدنهای خا تری: 8
تغییر کربن معادل در چدنهای خا تری: ( بحث و بررسی) 9
نتیجه کار. 10
چدن ها castiron. 10
چدن نشکن.. 11
چدن داکتیل. 12
هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدن داکتیل. 13
بحث و بررسی«چدن داکتیل». 13
چدن سفید. 14
سفید شدن چدن به دلیل نفوذ تلور. 15
چدن سفید. 15
هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدنهای سفید قبل و بعد از اچ .. 15
بحث و بررسی در مورد چدنهای سفید. 16
ساختار ماکروسکوپی چدن سفید. 16
بررسی ساختار چدن سفید. 17
مقدمه: 17
روش آزمایش... 17
چدن مالیبل. 18
چدن مالیبل با زمینه پرلیتی.. 19
چدن مالیبل. 19
هدف آزمایش: بررسی زیرساختار چدن مالیبل. 19
بحث و بررسی (چدن مالیبل) 20
فولادها 21
مقدمه: 21
مقدمه. 22
فولاد های عملیات حرارتی نشده. 22
موضوع: بررسی ساختار میکروسکوپی فولادهای ساده کربنی.. 22
مقدمه: فولادها stcell 22
فولادهای هیپوریوتکتوئیدی.. 23
نام گزارش: بررسی زمینه و ساختار فولادهای ساختمانی.. 24
تئوری آزمایش... 24
بحث و نتیجه گیری.. 25
نام گزارش: تحقیق و بررسی زمینهای فولادهای ابزار. 25
بحث و نتیجه گیری.. 26
فولاد. 27
موضوع: بررسی ساختمان میکروسکوپی فولادهای ساده کربنی.. 28
مقدمه: فولادها steel 28
مقدمه. 29
سمنتیت (کاربید آهن): 29
تبدیل آهسته فولاد. 29
تأثیر عناصر دیگر بر فولاد. 35
گوگرد: 35
منگنز: 36
فسفر: 36
فولادهای هیپویوتکتوئیدی hypoeutoid.. 36
فولادهای هیپویوتکتوئیدی.. 37
فولادهای هیپویوتکتوئیدی.. 39
تعریف تحول یوتکتوئیدی و هیپوتکتوئیدی.. 40
گزارش کار سوم: 40
عنوان گزارش: آلیاژهای آلومینیوم. 40
گزارش کار چهارم. 42
نمونه ای از موارد کاربرد آلیاژهای آلومینیوم. 43
آلیاژهای آلومینیوم ـ آلومینیوم خالص تجاری.. 43
نتیجه کار. 44
آلومینیوم خالص.... 44
انواع سمباده های موردنیاز. 44
هدف آزمایش: تأثیر سرعت بر خواص آلومینیوم. 44
بحث و بررسی در مورد آلومینیوم خالص.... 45
عنوان: چدن خا تری کم کربن
چکیده: آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خا تری کم کربن
مقدمه: چدن خا تری از آلیاژ آهن و کربن که حدود 2% بیشتر باشد ویا سرعت سرد پایین و یا سیلیسیم که باعث ناپایداری سمنتیت می شود چدن خا تری تولید خواهد شد.
حال اگر مقدار کربن آن کمتر از3 / 4% باشد چدن خا تری کم کربن بدست می آید که ریخته گری راحتری نسبت به فولادها دارد که ممکن است دارای زمینه مزیت و پرلیتی باشد.
روش آزمایش: در اولین مراحل ب نمونه از قطعه اصلی به وضوح و نرمی و خوشتراشی آن پی می بریم بعد از ب ، سوهان کاری آن نیز به راحتی انجام می شود. اما سمباده کاری آن علی رقم نرمی بالای آن با مشکل مواجه می شد. به طوری که با صرف زمان حدود 3 / 1 بر سمابده کاری چدن های نظیر قبل کمتر به صافی مسطح می رسیدیم.
همه از سوهان کاری و پولیش کاری (قبل از اچ ) نمونه را زیر میکروسکوپ می گذاریم در اولین نگاه خطوط بیش از حد سمباده و دستگاه پولیش مانع از دیدن گرافیت های آن می شد.
و سپس حدود پنج الی هفت ثانیه در محلول برای اچ فرو می بردیم بعد از درآوردن از محلول و شستن قطعه آن را زیر میکروسکوپ گذاشتیم که زمینه را مشاهده کردیم.

مقدمه
اهمیت متالوگرافی
متالوگرافی در مفهوم کلی عبارت است از مطالعه ساختار درونی ف ات و آلیاژها و رابطه این ساختار با ترکیب، نمونه تولید، و شرایط انجماد و خواص شیمیایی و مکانیکی آنها می باشد. یکی از آزمایشهای مهم واحد کنترل کمی و کیفی خط تولید ریخته گری متالوگرافی است که امروزه هم جنبه کنترل کیفی و هم جنبه تحقیقاتی به خود گرفته است.
اگر بخواهیم به اهمیت این آزمایشگاه بیشتر واقف گردیم لازم است اه مهم این آزمایشگاه را به صورت خلاصه بیان و توجه کنیم.
1 ـ بررسی عیوب میکروسکوپی و بعضی از عیوب ماکروسکوپی ف ات و آلیاژهای تولید شده از قبیل درشت دانگی و رشد و ناهمگونی فازهای ناخواسته و عدم توزیع ـ یکنواخت دانه ها و فازها و….
2 ـ تشخیص، تقریبی ترکیب شیمیایی آلیاژ از طریق بررسی ساختار درونی و استفاده از دیاگرافم فازی آن آلیاژ که این هدف بیشتر زمانی لازم می شود که امکانات آزمایشگاه تجزیه ف ات در دسترسی نباشد.
3 ـ بیشتر از روش ماکروسکوپی استفاده می شود و کمکی برای آزمایشگاه انجماد است و عبارتست از کنترل نحوه و نوع انجماد و رشد ماکروسکوپی دانه ها و رابطه با شرایط ریختگی آن آلیاژ که کنترل آن می تواند در بهبود خواص مکانیکی و سلامتی قطعه ریختگی مؤثر باشد.
لازم به ذکر است که بین اه گفته شده هدف اول بسیار مهمتر است و آن را به دو بخش اصلی تقسیم می کنیم.
1 – جنبه تکنولوژیکی
2 ـ جنبه متالوژیکی
هدف از پولیش و اچ
شاید سئوالی پیش آید که پولیش و اچ چیست؟
پولیش عبارتست از سمباده کاری ریز که تشکیل شده از سمباده های ضدآب که از شماره های 1000 - 320 تشکیل شده و نصب شده روی ف آلومینیومی که در زیر شیرآبی قرارگرفته و در حین سمباده کاری آب مدام روی آن ریخته می شود.
اچ یعنی مرئی ساختار بلورین ف و ایجاد مغایرت بین سازنده های مختلف آن می باشد. آچ کننده هامانند (اسیدهائی آلی و غیرآلی و پیکه ای و نیسال و…)
شرح آزمایش (نحوه انجام کار)
اولین کاری که برای انجام ا امی است ب یک قطعه به ابعاد موردنیاز از میلگرد آج دار و ساده که در این کار 1 سانتیمتر می باشد. پس از ب قطعه آن سوهان، نرده و سطح این نمونه را گونیا می کنیم. و با سوهانهای خشن و نرم تمام سطح را می زنیم تا هم به اندازه مناسبی برسد و هم سطح گونیا شود.
بعد از اتمام سوهانکاری به قسمت سمباده کاری یا پولیش زدن می رسیم.
در این قسمت نمونه را روی محلی که در آن سمباده ها از نرم تا خشن روی سکو قرار گرفته اند می گذاریم تا به ترتیب سمباده را شروع کنیم در ضمن در روی هر کدام (هر شماره) از سمباده های شیرهای آبی تعبیه شده تا در حین کار آب روی نمونه سمباده ریخته و کار را بهتر و روانتر انجام دهیم. علت اینکه آب باید روی نمونه مداوم باشد جلوگیری از مسردود شدن کاغذ سمباده یا جلوگیری از خط روی نمونه می باشد.
روش کار به این گونه است که ابتدا از سمباده های خشن استفاده کرده و به ترتیب شماره به طرف نرم آن می رویم تا خشهای افتاده روی نمونه را حذف کرده و تا انجام این کار از سمباده ها استفاده می کنیم.
بعد از اتمام کار و اطمینان از عاری بودن خش نوبت به دستگاه پولیش می رسد دستگاههای که در آن صفحه وجود دارد که آن توسط نیروی اتروموتوری می چرخد و روی این صفحه پارچه ای نصب شده نام این پارچه ماهوت می باشد و طرز کار این است که هنگام چرخش صفحه نمونه را روی آن قرار داده تا اگر خشی روی قطعه بود برطرف شود و علت آن سایش بین الیاف پارچه ماهوت و سطح قطعه باعث برطرف شدن خشها می شود.
برا یاینکه این کار سریعتر وب هتر انجام شود ا یدآلومینیوم را به همراه آب مخلوط کرده که رنگ آن سفید می شود و هنگام چرخش صفحه و قرار گرفتن نمونه روی آن این محلول روی آن ریخته شده و برخورد دانه های ا ید آلومینیوم با سطح نمونه باعث از بین رفتن خشهای روی قطعه می شود. بعد از شستن خشک سطح نمونه آن را برای اچ آماده می کنیم.
محلول اچ برای هر قطعه متغیر است و برای قطعه کاسه فولاد می باشد اسیدنیتریک و الکل می باشد.
برای انجام کار باید نمونه را در داخل محلول اچ گذاشته و قرار می دهیم البته زمان قرار دادن در داخل محلول به عواملی مانند جنس ف و ساختمان و سختی آب بستگی دارد و می تواند از 1 تا 5 ثانیه متغیر باشد و بعد از گذاشتن قطعه در داخل محلول اچ و زمان موردنظر آن را سریعاً برداشته و می شوئیم و بعد سطح آن را با الکل تمیز می کنیم و سپس خشک می کنیم.
حال نمونه یا قطعه ها برای مشاهده از میکروسکوپ آماده است تا بررسی روی ساختار این فولاد را انجام دهیم بعد از نگاه با میکروسکوپ نتیحه گرفتیم که این فولاد کم کربن هیپبویوتکتوئیدی به شکل زیر می باشد و نتیجه آن به صورت زیر است:

نتیجه آزمایش:
نتیجه اینکه این فولاد، هیپریوتکتوئیدی می باشد و باتوجه به ساختار درونی یعنی زمینه فریت و دانه های درشت پرلیت می فهمیم که دارای 4/0% کربن می باشد و 5% فریت و 5% پرلیت پس نتیجه می گیرمی هر چه پرلیت در ساختار ف بیشتر باشد درصد کربن نیز بیشتر می باشد و هر چه مقدار و درصد کربن کمتر مقدار فریت بیشتر می شود و تیره بودن سطح در زیر میکروسکوپ دلیل بر این ادعا می باشد.

چدن خا تری
بخش عظیمی از چدن ریختگی از چدن خا تری هستند که معمولاً تحت عنوان چدن ریختگی نامیده می شوند. البته عنوان مذکور برای تعریف چدن خا تری به طور نامناسبی به کار می رود در حالیکه نام چدن خاسکتری بدان جهت انتخاب شده است که رنگ مقطع ش ت خا تری است. خا تری بودن رنگ سطح مقطع ش ته شده این آلیاژ ناشی از وجود ورقه های نازک گرافیت در چدن خا تری است. هنگامی که ترکیب شیمیایی چدن مذاب و سرعت سرد آن مناسب باشد در خلال انجماد کربن مزبور در چدن جدا می شود و ورقه هایی از گرافیت تشکیل می گردد. دانه های این گرافیت ها به داخل مذاب رشد می کند و به همین جهت برای تشکیل ورقه های عمل دارند.
وجود گرافیت ورقه ای سبب می شود که چدن خا تری دارای خصوصیات بی نظیری باشد منجمله داشتن قابلیت ماشین کاری خوب در شرایطی که میزان سختی نیز در حدی است که مقاومت در برابر سایش عالی است توانایی مقاومت در برابر سوختن در مراحل آ از بین رفتن مواد روغن کاری خوب است و همچنین خاصیت الاستیکی غیرعادی که باعث می شود قابلیت ارتعاش داشته باشد.
چندین فاکتور مختلف بر روی جوانه زنی و رشد ورقه های گرافیت تأثیر می گذارند بطوریکه این ورقه های گرافیت می توانند به شکلها و فرمهای مختلفی ظاهر شوند.
مقدار گرافیت موجود در چدن اندازه و نحوه توزیع آن نیز بر روی خواص چدن بر روی آنها مؤثر است، مشخص نمودن خواص مطلوب ارجعیت دارد.
نوعی ساختار زمینه در چدنهای با گرافیت ورقه ای تأثیر کمتری در استحکام این چدنها نسبت به شکل، اندازه و توزیع گرافیت ها دارد. در صورتی که نوع ساختار زمینه عامل مهمی در تعیین سختی و قابلیت ماشینکاری در این چدنها است.


متالوگرافیسفید شدن چدن به دلیل نفوذ تلورچدن مالیبلفولادهااطلاعات

  • منبع: http://daneshgraphic.ParsiBlog.com/Posts/7858/دانلود فايل متالوگرافي/
  • مطالب مشابه: فایل متالوگرافی
  • کلمات کلیدی: خا تري ,كردن ,بررسي ,كربن ,نمونه ,ساختار ,بررسي ساختار ,پوليش كردن ,آلومينيوم خالص ,ساختار ميكروسكوپي ,آلياژهاي آلومينيوم ,بررسي ساختار ميكروس?
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد متابولیسم و نقش این عناصر و مادسته بندی
زیست شناسی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
2142 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
143
دریافت فایلمطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه
(1) مقدمه. 1
1-1 متابولسیم روی.. 2
1-1-1 پیشگفتار. 2
1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: 2
1-1-1-3تاریخچه. 3
1-1-2متابولسیم روی.. 3
1-1-3-کمبود روی در بدن. 4
1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ 6
1-1-4-مسموم کنندگی zinc.. 6
1-1-6-استفاده های پزشکی. 8
1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی. 8
1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی: 8
1-1-7-2-مکانیسم فعالیت.. 8
1-1-8-محرکهای دارویی: 9
1-1-9-نتیجه. 9
1-1-9-1فعل و انفعالات.. 11
1-1-9-2مکملهای مغذی (83) nutritinal supplement 11
1-1-9-3-نحوه مصرف روی: 12
1-1-2-متابولیسم آهن در بدن (iron metabolism) 12
1-2-1-توزیع آهن در بدن: 13
1-2-2-هموگلوبین. 13
1-2-3-ذخیره آهن. 13
1-2-4-جایگاه انتقالی آهن. 14
1-2-5-جذب آهن (iron absorption) 14
1-2-5-1مکانیسم جذب آهن. 15
1-2-6-فریتین سرم (serum ferritin) 15
1-2-6-ساختمان فریتین : 15
1-2-6-2برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین. 16
1-2-6-3-عمل فریتین در بدن. 16
1-2-6-4-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی. 16
مقادیر نرمال آهن سرم. 17
1-2-7-1تغییرات روزانه در آهن سرم. 17
1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم. 17
1-2-8-1- ملاحضات کلی: 17
1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: 18
1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: 18
1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: 18
1-2-9- روش اول: 18
1-2-9-2-روش دوم (روش رزین): 18
1-2-9-3- روش سوم: 19
فصل دوم- - مواد و روشها
2- مواد، وسایل، روشها 21
2-1 مواد. 21
2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: 21
3-3- روشهای دستگاهی. 21
2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : 22
2-4-1 تعیین طول موج ماکزیمم: 22
2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 22
2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی ب نگ با ترانسفرین. 22
2-4-2-2 اثر زمان بر روی ب نگ آهن با ترانسفرین. 22
2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی ب نگ آهن با ترانسفرین. 22
2-4-2-4 اثر سیترات بر روی ب نگ آهن با ترانسفرین. 23
2-4-2-5 اثر غلظت مختلف ا الات بر روی ب نگ آهن با ترانسفرین: 23
2-4-2-6 اثر ph بر روی ب نگ آهن با ترانسفرین. 23
2-4-3 بررسی اثر روی.. 23
2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین. 23
2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر ب نگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین 24
2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی ب نگ روی با ترانسفرین. 24
2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر ب نگ آهن با ترانسفرین در حضور روی: 24
2-4-3-5 اثر غلظتهای مختلف روی در ب نگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات 24
2-5- آزمایشات دیالیز تعادلی: 24
2-5-1 محلول های لازم: 25
2-5-2- طرز کار با دستگاه: 25
2-5-3- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین: 26
2-5-4- روش کنترل ph: 26
2-5-5- طرز اندازه گیری آهن: 26
2-5-5-1- روش کار: 26
2-5-6- تعیین ثابت ب نگ آهن با ترانسفرین. 27
فصل سوم-نتایج
3- نتایج : 30
3-1 تیتراسیون اسپکتروفتومتری: 30
3-1-1 تعیین طول موج ماکزیمم: 30
3-1-1-2- اثر روی بر روی متالوتایونین. 31
3-1-1-3 اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه: 31
3-1-2 بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 47
3-1-2-1 اثر غلظت های مختلف آهن بر روی ب نگ با ترانسفرین. 47
3-1-2-2 اثر زمان: 47
3-1-2-3 اثر یون بیکربنات: 47
3-1-2-4 اثر اسید سیتریک.. 47
3-1-2-6 اثر ph.. 48
3-1-3 بررسی اثر روی.. 48
3-1-3-1 اثر تغییرات غلظت روی.. 48
3-1-3-2 اثر رقابتی روی با آهن. 48
3-2 نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی: 49
3-2-1 تعیین ثابت ب نگ آهن به ترانسفرین: 49
فصل چهارم- بحث
بحث.. 69
آزمایشات invitro: 69
refrences. 71


1-1 متابولسیم روی
1-1-1 پیشگفتار
در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (capacity total iron binding) tibc در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، و ... بر حسب عادات غذایی (food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی ف روی در جذب و انتقال آهن سرم می باشد.
روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از 200 متالوآنزیم روی که در سیستم های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوکلئیک اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (83) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از 300 آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از90% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (30% آن در استخوانها 60% آن در ماهیچه ها) موجود است (82) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و یام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملکرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:
روی ف ی با وزن ملکولی 4/65 گرم بر مول می باشد و در گروه iib و ردیف چهارم از ج تناوبی قرار گرفته است. روی را با علامت اختصاری zn نمایش می دهند و دارای عدد اتمی 30، وزن اتمی 38/65، چگالی gr/cm3 14/7 در oc 20، انرژی نخستین یونش آن 394/9 و دارای 5 ایزوتوپ رادیواکتیوی طبیعی و یا حاصل شکافت هسته ای دیگر می باشد، فراوانترین ایزوتوپهای آن zn 64 با فراوانی 6/48% و zn 66 با فراوانی 9/27و zn 68 با فراوانی 8/18% می باشد نیمه عمر روی d 244 65 می باشد. جزء عناصر احیاء کننده قوی و خود ا ید می شود 763/0و بیشتر در ح دو ظرفیتی موجود می باشد. یکی از عناصر کمیاب و ضروری بدن است. زیرا در اعمال اساسی مولکولی زیادی شرکت می کند. دسته ای از نمکهای کم محلول روی شامل هیدرو ید ، ا الات و سولفید می باشد. روی با برخی از ترکیبات معدنی شامل سیترات لیدرو ید تولید کمپل های محلول می کند.

1-1-1-3تاریخچه
ضرورت این عنصر برای میکروارگانیسم ها اولین بار در سالها 1869و 1926 مورد توجه قرار گرفت. کمبود این عنصر عملا در حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شد. (115) ولی در انسان کمبود این عنصر نادرست است، زیرا روی در همه جا موجود است. روی بعد از آهن فراوانترین عنصر کمیاب با میزان حدود 5/1 تا 5/2 گرم در کل بدن است. غلظت این عنصر در کروئید چشم (لایه عروقی میان کره چشم که بین صلبیه و شبکیه واقع است) و غده پروستات بالا است ولی بیشترین میزان این عنصر در بدن در استخوانها و عضلات یافت می شود. غلظت زیاد آن مخصوصا در ناحیه مغز، پانکراس و غده آدرنالین می باشد همچنین در تمام سلولها واعصاب وجود دارد. روی ساختمان شیمیایی کاتالیستی (آنزیمی) و قوانین خاصی دارد و بیشتر از 60 آنزیم برای فعالیت خود به روی نیاز دارند که rna پلیمراز هم شامل آن هاست. روی فعالانه به وسیله حفره های سیناپسی جذب می شود و فعالیت نورونها و حافظه را حمایت می کند. متابولیسم روی در مدت بیماری و استرسهای فیزیکی با هورمونها سازگار می شود. احتمالا سیتو ین ها و تو ین ها قسمتی از سیستم دفاعی را به عهده دارند (3) این عنصر در لوزالمعده دارای فعالیت زیادی می باشد و مرتبا از طریق شیره لوزالمعده مقداری از آن به خارج ترشح می گردد. میزان روی در پلاسما دستخوش تغییرات روزانه است. منحنی تغییر غلظت این عنصر نسبت به ساعات روز به شکل u می باشد. ماکزیمم غلظت در صبح و کمترین آن در اواسط عصر است. بطور متوسط میزان روی در پلاسما 98 و یا 15 می باشد که آن با الفا -2- ماکروگلوبین و باقیمانده آن با آلبومین باند شده است. در خون تنها 10% تا 20% میزان روی در پلاسما و باقیمانده آن در گلبولهای قرمز موجود است. همچنین غشاء گلبولهای قرمز دارای مقداری روی می باشد. غلظت عنصر روی در نطفه 100 برابر میزان آن در پلاسما است. روی تشکیل دهنده تعداد زیادی از آنزیمها در داران (بیش از 150 آنزیم) است که به عنوان جایگاه فعال یا به عنوان جزئی از ساختمان آنها یا هر دو عمل می کند. تعدادی از این آنزیمها عبارتند از : کربنیک انیدراز، کربو ی پتیپداز، آلکالین فسفاتاز، ترانس فرازها، لیگازها، لیازها، ایزومرازها، dna,rna پلیمرازها و ا یدویس موتاز (115)
روی در فرآیند های متابولیکی که شامل سنتز اسید نو کلئیک و پروتئین باشند دخ دارد و همچنین برای سنتز و فعالیت انسولین ضروری است و به ثابت بودن هگزامرهای پروانسولین و انسولین به وسیله تشکیل کمپل هایی با آنها کمک می کند. روی همچنین در تشکیل پروتئین zinc finger نقش دارد. (115) این پروتیئن در نواحی خاصی با dna باند می شود. روی یک عنصر ضروری برای باند شدن این پروتئین با dna است. روی در تشریع ترمیم زخمها دخ دارد و برای رشد طبیعی عنصری ضروری است. این عنصر در قوه چشایی تاثیر می گذارد و می تواند خطر تغییرات شبکیه را در افراد مسن
تعلیل کند.
1-1-2متابولسیم روی
روی بطور عمده از طریق دوازدهه و میزان کمی از طریق روده کوچک جذب می شود. جذب روی وابسته به سن نیست و با تعدادی از عوامل تغذیه ای مثل وجود امینو اسیدها (بویژه هیستیدین) و لاکتوز و همچنین وجود میزان کم آهن در رژیم غذایی افزایش می یابد. کمبود دریافت پروتئینها و افزایش دریافت فیتات باعث کاهش جذب روی می شود که این اثر با افزایش دریافت و جذب کلسیم تشدید خواهد شد. روی پس از جذب به کبد منتقل می شود و با آلبومین باند می شود. مسیر اصلی دفع روی، روده و سپس از طریق کلیه و پوست است. مقدار کمی از طریق ادرار و ریزش پوست دفع می شود، همچنین در مردان فعالیتهای با از دست دادن روی همراه است کمبود این عنصر در افراد بالغ برای اولین بار در کشور مصر و ایران مشاهده شد، مورد اصل مرد 21 ساله بود که پسر 10 ساله ای به نظر می رسید. این بیمار مقدار زیادی نان و خاک می خورد.
موارد دیگر بیمارانی بودند که به عفونتهای ناشی از کرم قلابدار مبتلا بودند در سال 1996 بیماری (ae) [1] که یک بیماری نادرژنی بود و با کمبود خیلی زیاد روی مواجه بود شناسایی شد (81) مثالی خوب برای فهمیدن و درک کمبود روی وجذب ناکافی این عنصر است. این بیماران نمی توانند تریپتوفان را سوخت و ساز کنند که منجر به پائین آمدن سطح مقدار (pa) picolinic acid می شود. pa نتیجه یک سوخت و ساز طبیعی از متابولسیم تریپتوفان در بدن است که وجود آن خیلی مهمتر از جذب روی است. پیکولینات روی بیشترین تاثیر را در برگشت روی از دست رفته در اثر بیماری ae و همچنین جذب بیشتر روی از دیگر جانشینهای طبیعی را دارد. همچنین مصرف مواد طبیعی حاوی روی کاهش روی در بدن تامین می کند.

1-1-3-کمبود روی در بدن
بر اساس آ ین تحقیقات نشان داده شده است که کمبود روی در بدن با بیماریهای روانی و مشکلات اجتماعی ارتباط نزدیک دارد. دانشمندان باور دارند که نورونهای عصبی حمل و نقل روی را بر عهده دارند وقتی میزان روی پایین است فعالیت نورونها کاهش می یابد و باعث رفتارهای نامتعادل می گردد. دانشمندان هنوز نمی دانند که این رفتار ها چطور اتفاق می افتد ولی می تواند به میزان انتقال و قابلیت دسترسی به روی در ارتباط باشد. خیلی از بیماران carl pfeiffer از این مشکل رفتاری در عذاب هستند. بیشترین بیمارانی که این مشکل را به طور مشترک دارند دارای adhd [2] هستند و یا به نام odd [3] معروف هستند و یا ocd [4] و cd [5] که از کمبود روی به وجود می آیند.
بسیاری از این بیماران مدت ها به روانشناسی مراجعه د و با داروهایی مختلف در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند. درصد زیادی از افراد که مبتلا به این بیماری بودند سطوح نامتعادلی از مس، روی، جیوه، کلسیم، کادمیم، منیزیم و منگنز درخون، ادرار و بافت آنها بر طبق آزمایشات شیمیایی که در هزاران بیمار مبتلا انجام شد، داشتند. در بررسی بعمل آمده به نظر می رسد که در ترکیب پروتئین این بیماران علائم کمبود روی در خون مشاهده می شد. این مطالعه در مورد مردان جوانی که کمبود روی داشتند انجام گرفت و تحقیقات پزشکی را راجع به کمبود روی در 40000 بیمار روانی تایید کرد. شواهد پزشکی و تحقیقات نشان دادند که مس و روی را نمی توان جداگانه از هم مورد بررسی قرار داد. کمبود روی بیشتر در نتیجه افزایش میزان مس در خون می باشد به این دلیل که این دو ف باهم در بدن رقابت می کنند.بالا رفتن میزان مس خون علائمی از قبیل ناهنجاریهای روانی، تحرک زیاد، ناتوانی در یادگیری و افسردگی را نشان می دهد اندازه گیری کمبود روی با آزمایش خون به دلیل دفع زیاد آن مشکل است لذا کمبود روی را در ادرار و بافت مو دنبال می کنند.


مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهنفریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعیمقادیر نرمال آهن سرمتغییرات روزانه در آهن سرماطلاعات
مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری مشهد باز نگری

در هر جامعه­ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه­های آن جامعه محسوب و مطرح می­باشد و در عمل نیز چرخه­ی فعالیت­های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اکنون گرفتار سیگار شده­اند که آنان را در کام خویش فرو می­برد و توان حرکت و فکر را از آنان می­گیرد و هستی را ادسته بندی
روانپزشکی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
180 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
143
دریافت فایلمقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری مشهد باز نگری


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فصل اول: کلیات
1-1 . مقدمه:
در هر جامعه­ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه­های آن جامعه محسوب و مطرح می­باشد و در عمل نیز چرخه­ی فعالیت­های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اکنون گرفتار سیگار شده­اند که آنان را در کام خویش فرو می­برد و توان حرکت و فکر را از آنان می­گیرد و هستی را از آن­ها ساقط میکند .
1 - بالاترین رقم سنی معتادان در ایران را افراد 27 - 21ساله تشکیل می­دهند.
2 - افرادی که به انواع سیگار اعتیاد پیدا کرده­اند، اغلب اولین تجربه­شان را به صورت تفریحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع کرده­اند.
3 - تشخیص رفتارهای آشکار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سیگار دشوار است.
4 - نوجوانانی که از بودن در خانواده­یشان احساس رضایت داشته­اند و روابط صمیمی بین اعضای خانواده وجود داشته­است، کمتر به دنبال سیگار، الکل و انواع مخدرها بوده­اند.

یکی از مشکلات عمده­ای که نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرایش به مصرف سیگار است. از آن جا که مصرف این گونه مواد (انواع سیگارها، قرص­ها، مخدرها و...) در بین جوانان و نوجوانان رو به افزایش است، وظیفه والدین، مربیان و سایر نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سیگار به مراتب سنگین­تر از قبل می­شود. با توجه به این موضوع، والدین و مربیان باید سعی کنند با استفاده از روش­ها و آموزش­های لازم، بچه­ها را از همان دوران کودکی و پیش نوجوانی با آثار زیان بار مصرف سیگار و اثرات و پیامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.
به رغم نکوهش و مذمت در مضرات سیگار و هشدار محققان، پزشکان و کارشناسان بهداشتی و فعالیت رسانه ها در مورد این بلای خانمانسوز و قاتل خاموش، باز هم به وفور مشاهده می کنیم که افراد بسیاری در جامعه همچنان به کشیدن سیگار و دود وجود خود مشغول هستند و هیچ توجهی به این هشدارها و علایم خطر ندارند و افراد دیگر را به این ورطه و منجلاب می کشند.
آیا می دانند که چرا سیگار می کشند و چه چیزی از کشیدن سیگار نصیب آن­ها می شود یا چه خسارات جبران ناپذیری به روح و جسم و اگر صاحب خانواده هستند به خانواده بیگناه آن­ها وارد می شود و جدای از این چه ضربه ای به افراد جامعه­ به خصوص نوجوانان، جوانان و قشر دانشجو که در ح هشدار قرار دارد وارد می شود؟!
باید بدانیم که اگر را ارهای پیشگیرانه و موثر در شیوع مصرف سیگار و سیگار در میان نوجوانان و جوانان در نظر گرفته نشود، همواره باید نگران عواقب به مراتب بدتری از این بلای خانمانسوز در میان نسل فردای جامعه باشیم!
افرادی که نگرش­ها و باورهای مثبت و یا خنثی به سیگار دارند، احتمال مصرف و اعتیادشان بیش از انی است که نگرش­های منفی دارند. این نگرش­های مثبت معمولاً عبارتند از: ب بزرگی و تشخص، رفع دردهای جسمی و خستگی، ب آرامش روانی، توانایی مصرف مواد بدون ابتلا به اعتیاد.
از آنجا که محیط آموزشی بعد از خانواده، مهم­ترین نهاد آموزشی و تربیتی است، می­تواند از راه­های زیر زمینه ساز مصرف سیگار در نوجوانان باشد:
بی توجهی به مصرف سیگار و فقدان محدودیت یا مقررات جدی منع مصرف در محیط آموزشی، استرس­های شدید تحصیلی و محیطی، فقدان حمایت اساتید و مسئولان از نیازهای عاطفی و روانی به خصوص به هنگام بروز مشکلات و طرد شدن از طرف آنان. تحقیقات نشان می­دهند، افرادی که به انواع سیگار اعتیاد پیدا کرده اند، اغلب اولین تجربه­شان را به صورت تفریحی و با کشیدن سیگار و در دوران نوجوانی ب کرده بودند و به تدریج اعتیاد آنان، از ح تفریح خارج شده و با تکرار و زیاد شدن میزان مصرف، معتاد شده­اند. گروهی دیگر از جوانان و نوجوانانی که شروع به مصرف سیگار می­کنند، اظهار می­دارند که برای فرار از مشکلات و مسائل زندگی روزمره و داشتن احساسی بهتر از احساس فعلی شان دست به این کار زده­اند.
1-2 . بیان مسأله:
پدیده گرایش به سیگار بعنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی خاصه در میان نسل جوان توجه بسیاری از متخصصان و مسئولین، فرهنگی، تربیتی و آموزشی بسیاری از کشورها را به خود معطوف ساخته است.
در کشور ایران به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی این موضوع پیچیدگی خاص خود را یافته است. لذا شناسایی و تبیین درست آن برای یافتن راه حلهای مناسب ضروری به نظر می رسد . اما از آنجایی این گروه نقش های متعدد و تعیین کننده ای در جامعه بعهده دارند، آسیب آنان حتی در میزان پایین لطمه های جبران ناپذیری فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را بدنبال خواهد داشت؛ لذا اتخاذ برنامه های پیشگیرانه در مورد آنان از الویت بسیار برخوردار است.
بررسی مصرف سیگار در زمان حاضر از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از یک طرف جمعیت جامعه­ی ایران جوان است و از طرف دیگر جوانان اصلی­ترین قربانیان مصرف سیگار هستند چرا که جوانان به خاطر خصوصیات جوانی، آسیب پذیری بیشتری دارند چون پویا و جستجو گرند.
امروزه کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مصرف سیگار و سیگار را در کنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست، بحران تهدید اتمی و بحران فقر)) به عنوان مسئله روز در آمده است. طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع، آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود. به گونه­ای که عمیقاً احساس می­شود تنها راه حل موضوع، خارج شدن از ((برنامه روزی)) و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی)) و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است. ی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء ، اجتماعی و فرهنگی معضل سیگار که در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است آگاهی نداشته باشد. سیل وشان مصرف سیگار بیرحمانه در مسیر حرکت خود، ک ن، نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را ط قرار داده و علاوه بر متلاشی کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آن­ها نیز می­گردد.
مشکل مصرف سیگار به عنوان یک پدیده مهلک که نتایجش می­تواند اثرات بسیار سویی در
زمینه­های ، اقتصادی وفرهنگی جامعه داشته باشد در هر جامعه­ای مطرح است ومعمولاً گروهی که در برابر این پدیده خطرناک بیش از سایرگروه­ها آسیب­پذیر است همانا (گروه جوان) یک جامعه می­باشند به طورکلی وقتی صحبت از گروه جوانان می­شود مقصود افرادی بین پانزده تا بیست سال است که گروهی وسیعی از جمعیّت جهان یعنی حدود % 5/8 ازجمعیت کشورهای پیشرفته و %9/10 ازجمعیت کشورهای در حال توسعه را تشکیل می­دهند .
آنچه مسلم است دلایل مصرف سیگار بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و کشوری به کشور دیگرتفاوت می­کند. تحقیقات متعددی در داخل کشور و از آن جمله در سطح ­ها صورت گرفته است که به نحوی به علل گرایش به مصرف سیگار و غیره پرداخته­اند و در این زمینه به نتایجی نیز دست یافته­اند امّا همچنان که ذکر شد گرایش و مصرف سیگار بسته به فرهنگ،مذهب، قومیت، منطقه­ی جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، سطح اقتصادی، فرهنگی و علمی نه تنها با خارج از کشور بلکه حتی در داخل کشور ما نیز تفاوت می­کند. به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع یعنی مصرف سیگار در بین دانشجویان ، از آنجایی که پژوهشی در این خصوص در سطح فردوسی صورت نگرفته بود بر آن شدیم تا با انجام این پژوهش به بررسی مصرف سیگار و مقایسه­ی بهداشت روانی در بین دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری بپردازیم.
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق:
دانشجویان قشری هستند که سکانداران آینده­ی هدایت کشور محسوب می­شوند و اگر این قشر عظیم خود دارای زمینه و بستر مناسب برای رشد و تعالی نباشند چه بسا پس از اینکه وارد جامعه و نیروی کار کشور که شدند با توجه به پیشینه­ی نامناسب خود بسیاری دیگر از اقشار و گروه­­های مختلف جامعه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و از این طریق لطمات جبران ناپذیری به پیکره­ی اجتماع بزنند. برای مثال دانشجویی که اکنون خود سیگار مصرف می­کند و در آینده نیز قرار باشد معلم شود و به تربیت و تعلیم فرزندان ما بپردازد، چگونه می­تواند مانع از این شود که الگوی دانش­آموزان خود واقع نشود و از این طریق آن­ها را تحت تأثیر خود قرار ندهد. از اینگونه مثال­ها زیاد می­توان بیان نمود اما آنچه که مهم است این است که مسئولان آموزشی و فرهنگی کشور و بخصوص ­ها اقدام به آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه در سطح کشور و ­ها نمایند.
آنچه که تقریبا همگانی است و در بین جوانان بیشترجامعه­ها دیده می­شود مصرف سیگار به منظور برطرف اضطراب وافسردگی نهفته است. در صورتی که جوانان به علت نا آگاهی به جای استفاده ازمکانیسم­های دفاعی موجود در از بین بردن ناراحتی­هایشان به دنبال یک راه­حل فوری و معجزه­آسا می­ د که اضطراب یا افسردگی خود را برطرف کنند که معمولا در این گونه موارد به وسیله دوستان همسن و سالشان سیگار به آن­ها معرفی می­گردد به عقیده­ی یکی از متخصصان عادت به مصرف سیگار مانند سایر عادت­ها، عادت نمی­شود مگر با انجام و تامین نیازهای فرد البته باید ذکر کرد که فقط یک شخصیت فکری مضطرب و یا افسرده نیست که به مصرف سیگارروی می­آورد بلکه گروه­های دیگر جوانان نیز ممکن است دچار این دام شوند. جوانان به علت اینکه مانند بزرگسالان آمادگی پذیرش و مقابله با مشکلات زندگی را ندارند و برخی از مشکلات عادی برای آنان به صورت شدید و جدّی جلوه و تظاهر می­کند بنابراین دربرابرمشکلات وخطرات احتمالی آسیب پذیرند به ویژه دوران بلوغ که جوانان دچار مشکلات و بحران­هایی می­گردند. وظیفه­ی بزرگترها ایجاب می­کند که به طورمنطقی و صحیح با جوانان و مشکلاتشان روبه­رو گردند. متاسفانه والدین یا مربیان آگاهی و اطلاعات اندکی در مورد تحولات روحی دوران بلوغ جوان دارند. لذا به جای برخورد منطقی و درست با مشکل جوانان او را هدف انتقادها وملامت­های خود قرار می­دهند. لذا نمی­توانند آنچنان که باید و شاید جوان را در برابر مشکلات زندگی و یا ناراحتی­هایش که ناشی ازدوران بلوغ و احیانا کمبود محبت و عدم درک ازطرف بزرگترها از خانواده و اجتماع فراری شده و به دنبال یک ماده معجزه­گر باشند که سیگار را می­یابند زیرا جوان می­بیند که دوستانش نه تنها او را ملامت نمی­کنند بلکه وی را بیشتر و بهتر نیز درک می­کنند لذا هرگونه راه­حلی را که آنان برای رفع مشکل پیشنهاد کنند بدون هیچ­گونه تامل و تعلقی میپذیرد...........و همه چیز از همین جا شروع می­شود..........ابتدا سیگار..............سپس سیگار همراه ...........وبلا ه .
پیشینه مصرف دخانیات به طور ت به حدود ده هزار سال پیش می­رسد. در چین و یونان باستان، بر اساس نوشته های تاریخ نویسان و آثار حکاکی شده، از تنباکو و توتون به عنوان گیاهی داروئی یاد شده است.
پژوهش­های انجام شده نشان می­دهد که اکثر معتادان، سیگار مصرف می­کنند و نیز اعتیاد را از سیگار شروع کرده­اند. بر اساس معیارهای تشخیصی سازمان بهداشت جهانی، سیگار در ردیف مواد اعتیادآور محسوب می­شود. سیگار، در ورودی اعتیاد، و چراغ سبزی برای سایر اعتیادها است. مصرف سیگار، نخستین قدم به سوی اعتیاد است. سیگار، زمینه­ساز اعتیاد به سیگار بوده و مادر اعتیاد به سیگار محسوب می­شود.
بنابراین، آشنایی با عوامل زمینه­ساز مستعد کننده در مقابل آن از دو جهت ضرورت دارد:
1- شناسایی افراد در معرض خطر مصرف سیگار و اقدام­های پیشگیرانه لازم برای آنان؛
2- انتخاب نوع درمان و اقدامهای خدماتی، حمایتی و مشاوره­ای لازم برای معتادان به سیگار.
در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به سیگار دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت سیگار همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به سیگار تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملت­ها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد سیگارمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیب­های این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود.
در زمان ما مسئله سیگار شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است.
استعمال دخانیات همچنین عامل موثری در ابتدا به انواع بیماری­هاست زیرا براساس آمار در مراکز بیمارستانی کشور 90 درصد سرطان ریه 75 درصد بیماری­های ریوی 40 درصد کل سرطان ­ا و 50 درصد بیماری­های قلبی بخاطر استعمال دخانیات به وجود می­آید.
مصرف سیگار به عنوان یک آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگی­های خاص خود حاکمیت ملی امنیت و استقلال کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود که ارزش­های انسانی و ی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. توجه به آمارها نشانگر رشد روزافزون مصرف کنندگان سیگار در اجتماع رو به قوت ما دارد. این موضوع که قشر جوان جامعه بیشتر در معرض آسیب و آماج سیگار می باشند وظیفه همگان را در موضع تقابل با این مشکل خطیرتر می­سازد. براستی وظیفه ما افراد این جامعه درقبال این دیو بدسیرت چیست؟ خانواده­های ما و والدین ما چه وظیفه و مسئولیتی را بر عهده دارند ؟ دستگاه­های تعلیم و تربیت ما چطور ؟ و یا اینکه عزم ملی و جزم تک تک افراد این جامعه در هر لباس و در هر مکان و هر زمان را می طلبد، براستی کدام یک چاره کار است ؟
هم اکنون مصرف سالانه سیگار در کشور ما بیش از 50 میلیارد نخ است که حدود 27 میلیارد نخ آن توسط شرکت های داخلی تولید و بقیه از مبادی رسمی وارد کشور می شود! حال، چقدر از مبادی قاچاق وارد می شود معلوم نیست! هر سیگاری در کشور ما در هر روز از 13 تا 15 و ماهانه معادل 450 نخ سیگار دود می کند و این در حالی است که در سال 3 تا 4 هزار میلیارد تومان برای ید و هزینه های درمانی ناشی از سیگار مصرف می شود که با این هزینه گزاف هزاران شغل ایجاد می شود؟!
تحقیقات نشان می دهد سالانه 5/1 میلیون نفر در اثر کشیدن سیگار در جهان فوت می کنند که این رقم در سال 2020 به 10 میلیون نفر خواهد رسید، این در حالی است که 25/1 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین سیگاری هستند و تقریبا 100 هزار نفر در هر روز کشیدن سیگار را به صورت حرفه ای شروع می کنند و اکثر آن­ها را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند که بیشتر در سنین 15 تا 25 سالگی هستند که این امر دریچه ای برای ورود به اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی و حرکتی آرام و خاموش برای ویرانگری زندگی است. تلفات انسانی ناشی از مصرف دخانیات هم در کشور ما در مرز خطرناکی قرار دارد زیرا به طور میانگین هر 8 دقیقه یک ایرانی به واسطه بیماری­های ناشی از مصرف سیگار جان خود را از دست می­دهد. به اعتقاد پژوهشگران افرادی که سیگار کشیدن را از سنین نوجوانی آغاز کرده باشند حتی اگر این عادت خود را ترک کنند بیشتر از انی که در سنین بالاتر به سیگار روی آوردند ولی آن را ترک کرده­اند دچار صدمات ژنتیکی می­شوند.
تحقیقات بیانگر آن است که اکثر افراد سیگاری در کشورهای در حال توسعه هستند، یعنی می توان گفت از هر 10 نفر 8 نفر در این کشورها سیگاری هستند که با این احتساب حدود 80 درصد از بیماری ها و مرگ ومیرها نیز به این کشورها تعلق می گیرد و جالب است که این روند رو به افزایش است در حالی که در کشورهای توسعه یافته روبه کاهش است و این نشان از عدم آگاهی کافی کشورهای فقیر و در حال توسعه در مورد آثار م ب و زیانبار مصرف سیگار و دخانیات و آگاهی کافی در کشورهای توسعه یافته است چرا که آن­ها معتقدند این کار نوعی عقب افتادگی و بی تفکری است.

بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری یگرایش به سیگارآسیب ومعضل اجتماعیاطلاعات
مهاجرت ، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی ا

مهاجرت و حاشیه نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات مشابهی هم بخصوص برای ا بدنبال دارد مهاجرت که خود نتیجه ی نابرابری های مکانی و بی عد ی های منطقه ای می باشد، به دلیل ویژگی های خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پیامدهای منفی متعددی برای ا و روستاها بدنبال دارد که از جمله ی آنها ظهور و گسترش پدسته بندی
برنامه ریزی شهری


فرمت فایل
doc


حجم فایل
9988 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
36
دریافت فایلمهاجرت ، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی ا


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

مهاجرت و حاشیه نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات مشابهی هم بخصوص برای ا بدنبال دارد.
مهاجرت که خود نتیجه ی نابرابری های مکانی و بی عد ی های منطقه ای می باشد، به دلیل ویژگی های خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پیامدهای منفی متعددی برای ا و روستاها بدنبال دارد که از جمله ی آنها ظهور و گسترش پدیده ی حاشیه نشینی در ای بزرگ می باشد.
حاشیه نشینان به علت فقر شدید و همه جانبه ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در ا ، اقدام به فعالیت هایی می نمایند که موجب سلب آسایش شهروندان و امنیت ا می گردد.
این موضوع در شهر مشهد از شدت بیشتری برخوردار بوده و مشکلات زیادی را هم ایجاد نموده است. سرقت های متعدد ، آدم ربایی و آدم کشی، قاچاق ، شرارت ، ات خیابانی و… از جمله ی این معضلات هستند.
آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاییان و سکنه ی ای کوچک به شهر های بزرگی مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش برای ساماندهی حاشیه نشینی نتایج ملموس و چندانی نخواهد داشت.
مقدمه :
مهاجرت بی رویه به ا و گسترش حاشیه نشینی در قرن گذشته و قرن اخیر از معضلات مهم ای بزرگ جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد، که پیامدهای ، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی متعددی به دنبال داشته است.
این دو پدیده جمعیتی و شهری اگر در راستای هم قرار گیرند و به هم پیوند بخورند، قطعاً مشکلات و پیامدهای منفی مضاعفی را برای یک جامعه بخصوص ای بزرگ به دنبال خواهند داشت.
از آنجایی که علل حاشیه نشینی رانمی توان خارج از چارچوب علل مهاجرت ـ بخصوص مهاجرت روستا به شهر ـ بررسی کرد، می بایستی آنها را به طور توأمان مطالعه نمود. چرا که از یک طرف عوامل عه (pushfactors) در روستا موجب تخلیه این واحدهای جمعیتی و مولد می گردد و از طرف دیگر عوامل جاذبه (pull factors) آنها را به سوی ا کشانده و سربار جامعه شهری می نماید.
برای بررسی نقش این فرآیند در مسائل شهری و بخصوص امنیت اجتماعی ا لازم است دلایل مهاجرت، تیپ مهاجران و خصوصیات آنها و همچنین وضعیت مناطق حاشیه نشین ا و نان آنها مورد توجه قرار گیرند. چرا که بخش اعظم بز اری ها، جرم های مشهود و نامشهود و جنایاتی که در این کانونهای جمعیتی اتفاق می افتد و یا نان آنها در سطح جامعه مرتکب می شوند، ناشی از ساختار فیزیکی، فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی این نواحی و نان آنها می باشد.
حاشیه نشینان دارای وضعیت اجتماعی و اقتصادی نامناسبی بوده و بندرت جذب ساختارهای مدرن شهری می شوند. برداشت ها و روحیات خود آنها، نحوه برخورد و رفتار شهروندان دیگر با آنها، عدم توجه مسئولان و خدماتی ا به آنها، موجبات ایجاد روحیه ی عصیان ورزی و حس انتقام در آنها شده که خود را به صورت رفتارهای نابهنجار و مشکل آفرین بروز می دهد.
بررسی نظریات مربوط به پاتولوژی شهری ( آسیب شناسی شهری ) و اکولوژی جرایم شهری و خشونت ها و ناآرامیهای شهری و انطباق آنها بر حاشیه ی شهر مشهد مبین ارتباط مستقیم بین ویژگیهای مهاجر و حاشیه نشین با بز اری و کاهش ضریب امنیتی ا می باشد.
مهاجرت:

« مهاجرت جابجایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارت دیگر ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر است.»(1)
حرکات مکانی جمعیت یا مهاجرت یعنی « تغییر محل اقامت معمولی از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگر» (2) که می توان آن را از نقطه نظرات مختلف تقسیم بندی نمود مانند: فاصله مبدأ تا مقصد، طول مدت اقامت در محل جدید، عبور از مرزها و …
از نظر عبور از مرزها مهاجرت ها یا « بین المللی » و یا « داخلی » هستند، که هرکدام به نوعی می تواند زمینه ساز مشکلاتی در مقصد باشد. در این بین هجوم آوارگان کشورهای مجاور ـ مانند آوارگان افغانی ـ و مهاجرت روستا به شهر در داخل یک کشور مشکلات و تبعات بیشتری دارند.
مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی می تواند نشانه ی پویایی و تحول جامعه باشد و موجب ترقی و پیشرفت شود، همانطور که پیرمن عقیده دارد که: « هجرت روستایی نه تنها انحطاط آور نیست بلکه مترقی نیز هست».(3)اما مهاجرت های بی رویه و بدون برنامه که نتیجه ی اجرای سیساست های غلط ت ها و نابرابری های شدید مکانی می باشد، اثرات م بی بر پیکر روستاها و ا وارد آورده و فضاهای جغرافیایی را از حرکت و پویایی باز می دارد.(4)
علل مهاجرت روستا به شهر:
برای هر حرکت که منجر به مهاجرت و در نهایت سبب حاشیه نشینی می شود می توان عوامل مختلفی را ذکر نمود که در بین آنها دو عامل اساسی « دفع کننده» و « جذب کننده» اهمیت بیشتری دارند. (لوئیس ـ 1982)
مایکل تودارو تصمیم به مهاجرت از روستا به شهر را تابع دو متغیر اصلی «جذب و دفع» می داند:
1- تفاوت فاحش درآمد شهر و روستا( عه)
2- احتمال دستی به نوعی اشتغال در شهر(جاذبه)
به نظر تودارو یک روستایی در برابر امکان بیکاری در شهر و یا روستا، بیکاری در شهر را برمی گزیند چرا که چشم انداز آینده شهر روشن تر از روستا می باشد.(5)
صاحب نظران رشته های مختلف، علت های زیادی را برای این فرایند شوم برشمرده اند که همه ی آنها به نوعی مکمل همدیگر بوده و تنها زوایای ناخوشایند از بین رفتن تدریجی روستاها را به تصویر می کشد. انگیزه های اقتصادی، فرهنگی، روانی و عاطفی، طبیعی، اداری، و حکومتی، جهانی و غیره که به برخی اشاره خواهد شد.
نظریات اقتصادی مهاجرت بیشتر بر تفاوت شاخص های اقتصادی مانند سطح درآمد، اشتغال، تفاوتهای مکانی و… تأکید دارند.
از دیدگاه اکولوژیکی و در تحلیل اکولوژیکی ـ جغرافیایی مهاجرت، عوامل اکولوژیکی روستا (آب و خاک و…) و موضع جغرافیایی روستا مؤثر می باشند که حتی بر عوامل اقتصادی هم تأثیر زیادی دارند.(6)
نظریه وابستگی، مهاجرت را امری اجباری می داند که بر اساس عدم توسعه یک محیط نسبت به محیط دیگر و وابستگی بخش غیر سرمایه داری به سرمایه داری بوجود می آید. مهاجرت از یک طرف معلول توسعه ی نابرابر و از طرف دیگر عامل گسترش و تعمیق آن می باشد. این نظریه مهاجرت روستا به شهر را نتیجه ی نابرابری های ساختی و مکانی بین بخشهای جامعه می دانند.(7)
متأسفانه رشد وابسته و ناموزون اقتصاد کشور ایران در دهه های گذشته، در قالب نظام « مرکز ـ پیرامون » و سیاستهای نادرست اقتصادی، اجتماعی و حتی که متأسفانه تا به امروز هم با تفاوتهایی ادامه دارد، موجب رشد قطبهای شهری به قیمت افول مناطق روستایی شده است. این روند نامعقول منجر به عدم تعادل بین مناطق کشور بخصوص ا و روستاها شده است. بروز جنگ و نابسامانی های اوایل پیروزی انقلاب این نابرابری ها را تشدید نموده و موجب جابجایی و انتقال منابع اقتصادی و نیروی انسانی از نواحی محروم به نواحی برخوردار، بصورت مهاجرت های فصلی، کوتاه مدت و دائم شده است.(8)
وج نیروهای جوان و فعال در گروههای سنی 29ـ20 سال از روستاها در نتیجه ی این روند نابرابر، موجب تشدید عقب ماندگی مناطق مهاجرفرست شده است. (9)
مهمترین علل مهاجرت را به طور اختصار می توان اینگونه بیان نمود :
1- علل اقتصادی :
درآمد کم، اختلاف درآمد بین شهر و روستا، عدم تضمین و ثبات درآمدها، نوسان قیمت محصولات کشاورزی، کمبود زمین، بیکاری و نبود فرصت های شغلی، وجود فرصت های اشتغال بیشتر در ا، علاقه به صیانت نفس، سیاست های نادرست اشتغال، مسکن و قیمت گذاری مواد غذایی و….
علاقه به صیانت نفس و حفظ بقاء در سرشت هر موجود زنده ای از جمله انسان نهفته است. اگر انسان در شرایطی قرار گرفت که از مایحتاج اولیه محروم ماند، طبیعی است که برای نجات از آن کوشش به ج می دهد.(10)
در حقیقت آن ها از مرگ به سوی فقر و از فقر به سوی مرگ پناه می برند.
در مطالعات نگارنده در بخش مرکزی شهرستان بیرجند، 66% مهاجرین روستایی و 75% نان روستاهای مطالعه شده، عوامل اقتصادی را از مهمترین دلایل مهاجرت و ترک روستا برشمرده اند.(11)
2- علل طبیعی :
محدودیت ها و مشکلات طبیعی بطور مستقیم یا غیرمستقم موجب دفع جمعیت از روستاها می شود و شاید بتوان به جرأت ادعا نمود، بسیاری از عوامل دیگر بخصوص عوامل اقتصادی مهاجرت، ریشه در عوامل طبیعی دارند.
مخاطراتی از قبیل: سیل، ز له، بهمن، خش الی و محدودیت هایی مانند کم آبی و افت سطح آبهای زیرزمینی، شورشدن آبها، حرکت ماسه های روان، فرسایش خاک، سرمازدگی محصولات و…، که متأسفانه بیشتر این مشکلات طبیعی به دلیل عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع و رفتارهای طبیعی مشکلات زیادی را برای روستانشینان ایجاد می نماید، بطوری که پس از هر حادثه ای مانند سیل یا ز له و خش الی خانواده های زیادی به سوی مقصدی نامعلوم و سرنوشتی مجهول در ا حرکت می کنند.
3- علل اجتماعی و فرهنگی :
علاقه به تحصیل و بخصوص در سطوح عالی، تحصیل فرزندان، ازدواج، روابط خویشاوندی، جاذبه های فرهنگی و هنری در ا، احساس حقارت و سرخوردگی به دلیل روستایی بودن، رشد سریع جمعیت و عدم تناسب آن با فرصتهای شغلی در روستا، برنامه های ت و نیازهای اداری، تمایل به زندگی بهتر و رفاه بیشتر، خدمت سربازی، کمبود امکانات آموزشی و فرهنگی مانند مدرسه و کتابخانه و … از جمله ی این عوامل هستند.

مهاجرتحاشیه نشینی و امنیت اجتماعی امعضلات ای بزرگ جهاناطلاعات
میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در فردوسی مشهد

سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم کرد ازطرفی با توجه به نهش مهم ن در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت کامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار استدسته بندی
خبرنگاری


فرمت فایل
doc


حجم فایل
116 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
43
دریافت فایلمیزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در فردوسی مشهد


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
فصل اول- طرح تحقیق.. 1
1-1 مقدمه. 2
2-1 بیان مساله. 2
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
4-1 اه پژوهش... 3
1-4-1 هدف کلی.. 3
2-4-1 اه ویژه 3
5-1 فرضیات تحقیق.. 4
6-1 سوال پژوهشی.. 5
7-1 محدودیت های تحقیق.. 7
1-7-1 قابل کنترل. 7
2-7-1 خارج از کنترل. 7
8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 7
فصل 2- پیشینه تحقیق.. 9
1-2 مقدمه: 10
2-2 پیشینه تحقیق.. 10
فصل 3- روش تحقیق.. 12
1-3 مقدمه. 13
2-3 روش تحقیق.. 13
3-3 جامعه آماری.. 14
4-3 جمعیت نمونه «نمونه آماری» 14
5-3 متغیرهای تحقیق.. 14
1-5-3 متغیر وابسته: 14
2-5-3 متغیر مداخله گر: 14
6-3 مطالعه مقدماتی.. 14
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 15
1-4 مقدمه. 16
2-4 مشخصات آزمودنیها 16
3-4 توصیف سوالهای اختصاصی پرسشنامه. 19
1-4-4 آزمون فرضیه اول. 24
2-4-4 آزمون فرضیه دوم. 25
3-4-4 آزمون فرضیه سوم. 25
4-4-4 آزمون فرضیه 4. 26
5-4-4 آزمون فرضیه 5. 26
6-4-4 آزمون فرضیه 6. 27
7-4-4 آزمون فرضیه 7. 27
8-4-4 آزمون فرضیه 8. 28
9-4-4 آزمون فرضیه نهم. 28
10-4-4 آزمون فرضیه دهم. 29
11-4-4 آزمون فرضیه یازدهم. 29
12-4-4 آزمون فرضیه دوازدهم. 30
فصل 5- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق.. 31
1-5 مقدمه: 32
2-5 بحث و نتیجه گیری.. 32
3-5 محدودیتهای پژوهش... 34
4-5 پیشنهادات... 34
5-5 خلاصه تحقیق.. 35
منابع و مآخذ. 37
1-1 مقدمه
سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.
دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم کرد.
ازطرفی با توجه به نهش مهم ن در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت کامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پر اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.
بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم کنند که این مسابقات هرچه باشکوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر می شوند.
در این پژوهش میزان رضایتمندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در فردوسی را ارزی کردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.
2-1 بیان مساله
در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است یکی از راههای علاقمند دختران دانشجو به فعالیتهای جسمانی برگزاری مسابقات ورزشی در سطح خوابگاهها می باشد.
در این مطالعه محقق جهت تشخیص میزان رضایتمندی دانشجویان دختر فردوسی از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها به توزیع فرم ارزشی بین شرکت کنندگان و تماشاچیان پرداخت.
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به زندگی امروز که بی تحرکی بصورت شیوه زندگی در آمده و انجام فعالیتها محدود گردیده مسئولین برای پیشگیری از عدم فعالیت جوانان بخصوص دختران بایستی برنامه هایی پویا در نظر بگیرند.
زیرا مطالعات نشان می دهد آمادگی جسمانی دختران از نرم استاندارد کمتر است درنتیجه باید زمینه ای برای فعالیت و تحرک این قشر آسیب پذیر فراهم کرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ایجاد انگیزه برای روی آوردن دختران دانشجو به فعالیت های ورزشی در سطح فردوسی برگزار می گردد. این تحقیق نشان می دهد که مسئولین ما تا چه اندازه توانسته اند با تبلیغات و ... دانشجویان دختر را به رقابتی سالم در عرصه ورزش سوق دهند.
4-1 اه پژوهش
1-4-1 هدف کلی
میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در فردوسی مشهد.
2-4-1 اه ویژه
1. برای نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات
2. بررسی زمان مسابقات
3. بررسی مکان مسابقات
4. بررسی تبلیغات مسابقات
5. بررسی میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات
6. بررسی میزان جذ ت مسابقات
7. بررسی میزان رضایتمندی از داوری مسابقات
8. بررسی نحوه برخورد برگزارکنندگان
9. بررسی تنوع رشته های ورزشی مسابقات
10. بررسی استقبال از مسابقات
11. بررسی کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل
12. بررسی سطح مسابقات
5-1 فرضیات تحقیق
1. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات راضی نیستند.
2. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از زمان مسابقات راضی نیستند.
3. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از مکان مسابقات راضی نیستند.
4. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از تبلیغات مسابقات راضی نیستند.
5. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات راضی نیستند.
6. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از میزان جذ ت مسابقات راضی نیستند.
7. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از میزان رضایتمندی از داوری مسابقات راضی نیستند.
8. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از نحوه برخورد برگزارکنندگان راضی نیستند.
9. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از تنوع رشته های ورزشی مسابقات راضی نیستند.
10. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از میزان استقبال مسابقات راضی نیستند.
11. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل راضی نیستند.
12. دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از از سطح برگزاری مسابقات در مجموع راضی نیستند.
6-1 سوال پژوهشی
1. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات راضی هستند؟
2. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از زمان برگزاری مسابقات راضی هستند؟
3. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از مکان برگزاری مسابقات راضی هستند؟
4. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از تبلیغات مسابقات راضی هستند؟
5. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات راضی هستند؟
6. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از میزان جذ ت مسابقات راضی هستند؟
7. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از میزان رضایتمندی از داوری مسابقات راضی هستند؟
8. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از نحوه برخورد برگزار کنندگان مسابقات راضی هستند؟
9. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از تنوع رشته های ورزشی مسابقات راضی هستند؟
10. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از میزان استقبال از مسابقات راضی هستند؟
11. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل راضی هستند؟
12. آیا دانشجویان دختر خوابگاهی فردوسی مشهد از سطح برگزاری مسابقات در مجموع راضی هستند؟
7-1 محدودیت های تحقیق
1-7-1 قابل کنترل
سن 18-25
جنس آزمودنیها به دختران محدود شده بود
مکان برگزاری مسابقات
زمان برگزاری مسابقات
2-7-1 خارج از کنترل
قد
وزن
سابقه ورزشی
شرکت افراد ورزشکار به صورت داوطلبی
عوامل روانی و انگیزشها
تغذیه
8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقیق
رضایت: احساس خوشحالی و خوشنودی انجام کار
هفته خوابگاه: در تقویم فردوسی هفته ای برای توسعه مهارتهای اجتماعی و جسمی دانشجویان فردوسی مشهد از 24/2 تا 30/2 درنظر گرفته شده است.


فصل 2
پیشینه تحقیق


1-2 مقدمه:
به گفته امیل دالکروز (emil dalroze) به ژیمناستیک نوین ورزش بهترین و مناسبترین وسیله ای که در دست مردم کره زمین برای اجاد صلح و برای هماهنگی میان احساسات متفاوت و نگرشهای مختلف در جامعه امروزی ورزش یک نیاز ضروری محسوب می شود و به عنوان یکی از عوامل ارزشی در جامعه مطرح است.
به منظور شکوفایی قابلیتهای جسمانی دانشجویان به عنوان نسل جوان جامعه برگزاری مسابقات ورزشی توصیه می گردد.
مسابقات هفته خوابگاهها بدین هدف هرساله در بیشتر های ایران برگزار می گردد. به همین مناسبت محمد حسین سالاری مسئول اداره تربیست بدنی بیرجند گفت:
در این هفته واحدهای ورزشی خوابگاه دانشجویی نشاط یک توحید دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت دیجیتال و وسایل بدنسازی و دمبل و وزنه مجهز شدند.
2-2 پیشینه تحقیق
مسئول اداره تربیت بدنی و فوق برنامه فردوسی بیرجند گفت:
به مناسبت هفته خوابگاه ها مسابقات ورزشی و تجهیز واحدهای ورزشی خوابگاه دانشجویی این انجام شد. محمد حسین سالاری به خبرگزاری گفت: در این هفته واحدهای ورزشی خوابگاه دانشجویی نشاط یک و توحید دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت و دیجیتال و وسایل بدنسازی و دمبل و وزنه تجهیز شدند.
وی افزود در بخش پسران مسابقات غلتاندن لاستیک-پرتاب دارت و طناب کشی با حضور 441 نفر از دانشجویان انجام شد. وی گفت: همچنین در بخش دختران دانشجو مسابقات طناب بازی، پرتاب دارت و طناب کشی با شرکت 290 دانشجو برگزار شد.
وی افزود به مناسبت هفته خوابگاهها گل گشت عمومی در کوهپاینه های باقران بیرجند با حضور 350 نفر از دانشجویان این انجام شد.
در این زمینه به سایت هایی مراجعه کردیم اما در زمینه برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها به سایت های گوگل و rosent.com و رو مه های کیهان، جمهوری، اطلاعات مراجعه کردیم اما اطلاعاتی بدست نیاوردیم.


رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقاتفتجزیه و تحلیل نتایج تحقیقسلامتی جسمانیاطلاعات
پاو وینت شبیه سازی کامپیوتر

پاو وینت شبیه سازی کامپیوتردسته بندی
کامپیوتر و it


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
715 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
33
دریافت فایلپاو وینت شبیه سازی کامپیوتر


فروشنده فایل
کد کاربری 4674
تمام فایل ها

پاو وینت شبیه سازی کامپیوتر
اسلاید 1 :

شبیه سازی کامپیوتری (شبیه سازی رایانه، جزو مفیدی برای بسیاری از سیستم های طبیعی در فیزیک، شیمی و زیست شناسی و نیز برای سیستم های انسانی در اقتصاد و علوم اجتماعی (جامعه شناسی کامپیوتری) و همچنین در ی برای به دست آوردن بینش نسبت به عمل این سیستم ها شده است. یک نمونه خوب از سودمندی استفاده از رایانه ها در شبیه سازی را می توان در حیطه شبیه سازی ترافیک شبکه جستجو کرد.

اسلاید 2 :

در چنین شبیه سازی هایی رفتار مدل هر شبیه سازی را مطابق با مجموعه پارامترهای اولیه منظور شده برای محیط تغییر خواهد داد.شبیه سازی های کامپیوتری] اغلب به این منظور به کار گرفته می شوند تا انسان از شبیه سازی های حلقه ای در امان باشد. به طور سنتی، مدل برداری رسمی سیستم ها از طریق یک مدل ریاضی بوده است به نحوی که تلاش در جهت یافتن راه حل تحلیلی برای مشکلات بوده است که پیش بینی رفتار سیستم را با استفاده از یک سری پارامترها و شرایط اولیه ممکن ساخته است.

اسلاید 3 :

شبیه سازی کامپیوتری اغلب به عنوان یک ضمیمه یا جانشین برای سیستم های مدل سازی است که در آن ها راه حل های تحلیلی بسته ساده ممکن نیست. انواع مختلفی از شبیه سازی کامپیوتری وجود دارد که وجه مشترک همه آن ها در این است که تلاش می کند تا یک نمونه از برنامه ای برای یک مدل تولید کنند که در آن امکان محاسبه کامل تمام حالات ممکن مدل مشکل یا غیر ممکن است.)

اسلاید 4 :

به طور رو به افزونی معمول شده است که نام انواع مختلفی از شبیه سازی شنیده می شود که به عنوان «محیط های صناعی» اطلاق می شوند. این عنوان اتخاذ شده است تا تعریف شبیه سازی عملاً به تمام دستاوردهای حاصل از رایانه تعمیم داده شود.

اسلاید 5 :
مزایا و معایب شبیه سازی ( شبیه سازی کامپیوتری )

داشتن قدرت فشردن زمان . بدین ترتیب که به وسیله شبیه سازی ممکن است چندین سال از فعالیت یک سیستم را در چند ثانیه ملاحظه و بررسی نمود . در نتیجه ، بررسی کننده قادر است چندین طرح از یک سیستم را در یک فرصت کوتاه مطالعه نموده و نتاج عملکرد آنها را مقایسه نماید .
پاو وینت شبیه سازی کامپیوت او وینتشبیه سازی کامپیوتراطلاعات
پاو وینت انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان انواع اوراق بهادار در حجم 33 اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشددسته بندی
حسابداری


فرمت فایل
ppt


حجم فایل
1064 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
33
دریافت فایلپاو وینت انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)


فروشنده فایل
کد کاربری 19
تمام فایل ها

عنوان: پاو وینت انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت: پاو وینت
تعداد اسلاید: 33 اسلاید
این فایل در زمینه " انواع اوراق بهادار" می باشد که در حجم 33 اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاو وینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
انواع(سرمایه گذاری) اوراق بهادار
سرمایه گذاری غیر مستقیم
دارایی های مالی غیر قابل معامله
انواع دارایی های مالی غیر قابل معامله
س پس اندار (saving deposits)
گواهی س (certificate of deposit (cd))
حسابهای س بازار پول (money market deposit accounts)
اوراق قرضه پس انداز تی government saving bonds))
دارایی های مالی قابل معامله
اوراق بهادار بازار پول (money market)
انواع اوراق بهادار بازار پول
اوراق خزانه (treasury bills)
گواهی س بانکی قابل معامله (negotiable certificates of deposit)
اوراق تجاری ( commercial papers)
دلار اروپایی ( eurodollar)
قرارداد یا توافق باز ید اوراق بهادار ( repurchase agreement)
اسناد تایید شده توسط بانکها ( banker’s acceptance)
اوراق بهادار بازار سرمایه (capital market)
اوراق بهادار بازار سرمایه
انواع اوراق بهادار بازار سرمایه (capital market)
اوراق بهادار با سود ثابت
اوراق قرضه
اوراق قرضه ت مرکزی (خزانه)
اوراق بهادار نهادهای تی
اوراق بهادار شهرداریها
اوراق قرضه شرکتی
سهام ممتاز
اوراق بهادار صاحبان سهام (سهام عادی)
اوراق بهادار منتج از سهام
اوراق بهادار منتج از سهامی که توسط شرکت ایجاد می شود
حق تقدم ید سهام
گواهی ید سهام
اوراق بهادار قابل تبدیل
برگ اختیار معامله (اختیار ید و فروش سهام)
سایر انواع اوراق بهادار
اوراق مشتقه(derivatives)
پیمانهای آتی
شرکتهای سرمایه گذاری
پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پاو وینت انواع اوراق بهاداردارایی های مالی غیر قابل معاملهدارایی های مالی قابل معاملهاوراق بهادار بازار پولاوراق مشتقهپیمانهای آتیاوراق خزانهاوراق بهادار بازار سرمایهاوراق قرضهسهام ممتازاوراق بهادار منتج از سهامگواهی ید سهاماوراق بهادار قابل تبدیلبرگ اختیار معامله (اختیار ید و فروش سهام)شرکتهای سرمایه گذاطلاعات
تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشددسته بندی
حسابداری


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
629 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
20
دریافت فایلتحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)


فروشنده فایل
کد کاربری 19
تمام فایل ها

عنوان: تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت: پاو وینت
تعداد اسلاید: 20 اسلاید
این فایل در زمینه " تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت " می باشد که در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاو وینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
تحلیل بنیادی
تحلیل اقتصاد کلان
آماره های توصیف وضعیت اقتصاد کلان
شوک های عرضه و تقاضا
سیاست های مالی و پولی
چرخه های ب و کار(تجاری)
تجزیه و تحلیل صنعت
عوامل مؤثر بر تحلیل بنیادی در یک صنعت
حساسیت صنایع به چرخه ب و کار
عوامل مؤثر بر تحلیل بنیادی در یک صنعت
پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


پاو وینت تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعتتحلیل بنیادیتحلیل اقتصاد کلانتجزیه و تحلیل صنعتعوامل مؤثر بر تحلیل بنیادی در یک صنعتحساسیت صنایع به چرخه ب و کارعوامل مؤثر بر تحلیل بنیادی در یک صنعتاطلاعات
پاو وینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان مفاهیم ریسک و بازده در حجم 35 اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشددسته بندی
حسابداری


فرمت فایل
pptx


حجم فایل
899 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
35
دریافت فایلپاو وینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)


فروشنده فایل
کد کاربری 19
تمام فایل ها

عنوان: پاو وینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت: پاو وینت
تعداد اسلاید: 35 اسلاید
این فایل در زمینه "مفاهیم ریسک و بازده" می باشد که در حجم 35 اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاو وینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
بازده (return)
بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار
اجزای بازده
تعاریف ریسک
منابع ریسک
ریسک نوسان نرخ بهره
ریسک بازار
ریسک تورمی
ریسک تجاری
ریسک مالی
ریسک نقدینگی
ریسک نرخ ارز
ریسک یا کشور
انواع ریسک
ریسک سیستماتیک
ریسک غیر سیستماتیک
اندازه گیری ریسک و بازده
بازده نسبی
بازده های تعدیل شده در برابر تورم
انحراف معیار
مثال محاسبه ارزش مورد انتظار
مثال محاسبه واریانس و انحراف معیار
بتا
مسأله عدم اطمینان
توزیع احتمالات
رابطه ریسک و بازده
پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پاو وینت مفاهیم ریسک و بازدهبازدهاجزای بازدهتعاریف ریسکمنابع ریسکانواع ریسکاندازه گیری ریسک و بازدهبتارابطه ریسک و بازدهاطلاعات
کتاب بسیار کاربردی اصول طراحی در بخش پایپینگ

یک کتاب بسیار کاربردی در زمینه اصول طراحی در بخش پایپینگ، که می تواند مورد استفاده ان طراح و همچنین ان اجرا و یا ناظر قرار گیرد سر فصل های این کتاب به شرح زیر می باشددسته بندی
صنایع نفت و گاز


فرمت فایل
zip


حجم فایل
3459 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
112
دریافت فایلکتاب بسیار کاربردی اصول طراحی در بخش پایپینگ


فروشنده فایل
کد کاربری 7218
تمام فایل ها

یک کتاب بسیار کاربردی در زمینه اصول طراحی در بخش پایپینگ، که می تواند مورد استفاده ان طراح و همچنین ان اجرا و یا ناظر قرار گیرد
سر فصل های این کتاب به شرح زیر می باشد:
مقدمه
آشنایی با مدارک بخش پایپینگ
ارتباط گروه های بخش پایپینگ با یکدیگر
نرم افزارهای بخش پایپینگ
مقدمه ای در خصوص خطوط لوله کشی
طبقه بندی تنش ها در سیستم لوله کشی
تقسیم بندی خطوط در استرس آنالیز
دسته بندی خطوط لوله کشی
نکات مهم در طراحی و یا انتخاب تکیه گاه ها
تعاریف
زائده های جوشی
انواع مهار کننده
سیمبول های تکیه گاهی
علائم اختصاری
بررسی تغییرات دما در افزایش یا کاهش طول
نکات قبل از طراحی
نکات هنگام طراحی civil work
نکاتی در خصوص گذاری روی header و branch ها
attachements


اصول طراحی در بخش پایپینگآشنایی با مدارک بخش پایپینگارتباط گروه های بخش پایپینگ با یکدیگرنرم افزارهای بخش پایپینگمقدمه ای در خصوص خطوط لوله کشیطبقه بندی تنش ها در سیستم لوله کشیتقسیم بندی خطوط در استرس آنالیزدسته بندی خطوط لوله کشینکات مهم در طراحی و یا انتخاب تکیه گاه هاتعاریفزائده های جوشیانواع مهار کنندهسیماطلاعات
بررسی و شناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیز کامل محصول نهایی

درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین ح مشکلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات محترم راهنمای پروژه روند کلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشکل به صورت کامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده کننده است که درنهایت با این بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکاملدسته بندی
فنی و ی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
3014 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
123
دریافت فایلبررسی و شناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیز کامل محصول نهایی


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فصل اول
شناخت
1-1 موضوع
1-1-1-تعیین گرایش و عنوان پروژه
درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین ح مشکلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات محترم راهنمای پروژه روند کلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشکل به صورت کامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده کننده است که درنهایت با این بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیک وابعاد آنتروپومتریک،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیک محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در کنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و.....به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد.

1-1-2 –تعیین صورت مساله وتفسیر مشکل

نام تولید : غرفه های نمایشگاهی که به تبادل اطلاعات و تکنولوژی می پردازند و نه صرفا نمایش محصولی خاص.
مکان استفاده : نمایشگاهها که در این پرئژه محدود به نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.
طرح مشکل:
1) نداشتن قابلیت استفاده مجدد.
2) انبارداری.
3) طریقه حمل ونقل.
4)نداشتن هارمونی مناسب.
5) مشکل اتصال قطعات مختلف.
6) مشکل بودن هماهنگی سیستم روشنایی با سازه های فضایی غرفه.
7) زمان زیادی که صرف اجرا و همچنین ت یب می شود.
8) عدم تاثیر بر محصولات نمایشی یا تبلیغی.
وضعیت اولیه
همانطور که عنوان شد نمونه های موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه های پیش ساخته وخودساز.
در غرفه های پیش ساخته بیشتر از پیچ ومهره استفاده می شود و می توان آنها را مجددا باز و بسته کرد .در این غرفه ها ورقه های کف اجاره داده می شود وبعضی بعداز استفاده آنها را آب کرده ومجددا می سازند در این نوع غرفه ها طراح برای طرح زدن از محدودیت های خاصی برخوردار است و تنها می تواند در محدوده ی ری متریال و فرمهای خاص در طرح خود استفاده کند.
در غرفه های خود ساز طرح ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند و دست طراحان برای طراحی تقریبا آزاداست . در این نوع غرفه ها از رنگ بندی های متنوع وشادی استفاده می شود و همچنین فرمهای مختلفی در آنها به چشم می خورد از این رو تماشاگر را بیشتر جذب می کند؛مشکل بزرگ این غرفه ها هزینه بری بالای اینگونه غرفه هاست.
وضعیت ثانویه
این غرفه ها م ار هستند و به راحتی در مکان مورد نظر نصب شده و نیازی به ت یب ندارند زیرا دارای قابلیت استفاده مجدد هستند.
با رنگ بندی وفرمهای متنوع در پک های مختلف به مشتری عرضه می شوند و به راحتی میتوان این غرفه ها را جابجا کرد به علاوه به مقدار زیادی در وقت و هزینه نیز صرفه جویی خواهد شد.
در این نوع غرفه ها نیازی به نصب سیستم روشنایی نیست ، زیرا این سیستم در دیواره ها سقف وکف تعبیه شده است که این مطلب نیز در چارت کلی وضعیت ثانویه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ارائه ایده
م ار غرفه برای:
1) سهولت در امر اجرا.
2) سادگی جمع غرفه ها در مدت زمان کوتاه.
3) سهولت در انبار داری .
4) حمل ونقل.
5) قابلیت استفاده مجدد.
6) سهولت در تولید.
7)تلفیق دیواره،سقف،کف وسایر امکانات.
8)امکان ایجاد فرمها و رنگهای متنوع در پک های مختلف.
9)تعبیه سیستم روشنایی در دیواره ها سقف وکف این غرفه ها.
مشخص حیطه تخصص های مربوطه
برای ساخت یک غرفه نیاز به متخصص هایی ازقبیل:
1) تیم طراحی ( گرافیست و طراحان دیگر)
2) تیم اجرا ( نجار و آهنگر متخصص در امر غرفه سازی) می باشد.
وجود گروههای تخصصی مختلف در ساختار پیشبران صنعت نمایشگاه ، این امکان را فراهم میاورد که کلیه گروهها در یک هماهنگی ارگانیک ، هدف ، استراتژی و ابزارها همگون و متوازن به صورت یک مجموعه عمل نمایند و یا آنکه هر تیم به صورت و بنا به ضرورت نیاز مشتری دستور کاری مشخصی را دنبال نمایند.
وضعیت اولیه


وضعیت ثانویه
عدم وجود سازه های مناسب برای ب اسازی سریع غرفه های نمایشگاهی.


ب اسازی غرفه ها به صورت سریع و در کوتاه ترین زمان ممکن.
عدم وجود سازه های مناسب برای دمونتاژ و جمع آوری غرفه ها.


دمونتاژ وجمع آمری غرفه ها به صورت سریع و در کوتاه ترین زمان ممکن.
سازه های موجود از نظر استیتیکی دارای اشکالی نامناسب وdemode هستند.


سازه ها از نظر استیتیکی دارای شکل زیبا،شکیل و به روز هستند.
محدودیت در قابلیت گسترش سازه ها.


طراحی سازه هایی مناسب با قابلیت گسترش .
با توجه به سازه های موجود امکان استفاده از مواد ومتریال مناسب تر وجود ندارد.


امکان استفاده از مواد و متریال مختلف در کنار سازه های جدید.
تاثیر م ب سازه های موجود به لحاظ استیتیکی بر عناصر مرتبط.


امکان ایجاد ارتباط استیتیکی مناسب بین سازه با اجزای دیگر غرفه.
سازه های موجود به دلیل نداشتن عمر بالا قابلیت استفاده مجدد ندارند.


به دلیل دوام بالای سازه ها امکان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.
حمل ونقل سخت سازه های موجود.


امکان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد.
عدم وجود ارتباط مناسب ازنظراستیتیکی وسیستماتیک بین سطوح وکاربری کف،دیواره،سقف و امکانات.


به لحاظ استیتیکی وسیستماتیک،بین سطوح وکف،دیواره،سقف و امکانات ارتباط منطقی وجود دارد.
امکان استفاده ازسازه های موجود در تمامی بخش ها وجود ندارد؛به عنوان مثال سازه ها با بخشی مثل v.i.p هماهنگی ندارد.


از سازه های موجود می توان در تمامی بخش ها استفاده کرد.
سازه های موجود به لحاظ انبارداری فضای زیادی را می کنند.


با طراحی مناسب در سازه های جدید امکان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.
قیمت تمام شده غرفه ها با توجه به متریال مصرفی معمول بسیاربالاست.


قیمت تمام شده با توجه به متریال مصرفی مناسب،پایین است.

1-1-3- تعیین انتظارات کارفرما و محدودیت پروژه
ب اسازی غرفه ها به صورت سریع و در کوتاه ترین زمان ممکن.
دمونتاژ وجمع آمری غرفه ها به صورت سریع و در کوتاه ترین زمان ممکن.
سازه ها از نظر استیتیکی دارای شکل زیبا،شکیل و به روز هستند.
طراحی سازه هایی مناسب با قابلیت گسترش .
امکان استفاده از مواد و متریال مختلف در کنار سازه های جدید.
امکان ایجاد ارتباط استیتیکی مناسب بین سازه با اجزای دیگر غرفه.
به دلیل دوام بالای سازه ها امکان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.
با طراحی مناسب در سازه های جدید امکان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.
از سازه های موجود می توان در تمامی بخش ها استفاده کرد
مکان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد
قیمت تمام شده با توجه به متریال مصرفی مناسب،پایین است
با طراحی مناسب در سازه های جدید امکان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.
1-1-4- تعیین استرات ژی و اه کلان پروژه
درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین ح مشکلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات محترم راهنمای پروژه روند کلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشکل به صورت کامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده کننده است که درنهایت با این بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیک وابعاد آنتروپومتریک،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیک محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در کنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و.....به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد.
1-2 فرآیند برنامه ریزی
1-2-1- تعیین روند پروژه
اه اصلی پروژه در این رساله بر طرف ایرادهای اصلی در محصولات موجود در بازار و بهینه سازی محصول بوده است . محصول مورد نظر ما که سازهُ نمایشگاهی است دارای اشکالات فراوانی می باشد ، در ضمن این سازه هاکه به لحاظ ساخت در تمام مراحل میتواند پروسه سریتری داشته باشد باید دچاره تحولاتی اساسی در مراحل ساخت شود .البته این نباید به این معنی باشد که ساخت تنها مورد اصلی در تفکر ماست بلکه اصلاح در مراحل طراحی ، طراحی ساخت و ساخت می تواند به نتایج بسیار بهتری منتج شود . از سوی دیگر ایرادهایی که مراحل نصب، بسته بندی ، جمع آوری ، م ار نبودن و زیبایی شناسی در غرفه های نمایشگاهی به چشم می خورد . این نقاط ضعف مخصوصا" در بخش نصب و راه اندازی و جمع آوری بیشتر به چشم می خورد . ارزشهای افزوده نیز مبحث خاصی در طراحی و تعیین استراتژی ما در جهت روند پروژه دارد که این ارزشهای افزوده می تواند فاکتورهایی چون م ار بودن ، استفاده ُ بهتر از فن آوریهای جدید در پرزانته اطلاعات ، وسایلی چون lcd و صفحات پخش video projection باشد در ضمن در روند پروژه و بررسی سازه های قبلی و طراحی های جدید می توان به تفکرات و نوآوریهای فنی و زیبایی شناسانه ای برخورد که اگر با درایت از این نکات کوچک استفاده مناسب را ببریم می توان در نهایت به نتایج خوبی دست پیدا کرد .
1-2--3 تعیین منابع و روشهای گردآوری اطلاعات
با توجه به موضوع منتخب این پروژه بهترین منبع تحقیقاتی غرفه های نمایشگاهی هستند که در حال ساخت و اجرا هستند که با بررسی این غرفه ها به خصوص در زمان مونتاژ و ب اسازی غرفه ها و همچنین در زمان دمونتاژ و جمع آوری آنها،می توان به راحتی یه شناسایی مشکلات عمده مربوط به کف سازی در غرفه ها پی برد.
به علاوه ساخت ،طراحی و اجرای غرفه ها تنها محدود به ایران ونمایشگاه بین المللی نیست وازمنابع تحقیقاتی دیگر در این پروژه می توان به غرفه های دیگری که در نمایشگاه های مختلف دنیا وجود دارند اشاره کرد که معمولا در طراحی وساخت این غرفه ها ازجدیدترین تکنولوژی روزدنیا برای ساخت استفاده می شود که این درنهایت دست طراح را برای ارائه ایده های بدیع و خلاقانه تر باز می گذارد.
درنهایت منابع تحقیقاتی کاملی نیزبرای بررسی کامل نکات ارگونومیک ومسایل آنتروپومتریک درطراحی غرفه ها وجود دارد که این منابع شامل استانداردهای جهانی می شود که درایران هم قابل اجرا و کاربردند.

شناسایی دقیق نیازهای مشترینیازهای مشتری و آنالیز آنمشکل بودن هماهنگی سیستم روشنایی با سازه های فضایی غرفهاطلاعات
بررسی ومطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با sql server2005 پیاده سازی آن روی بانک اطلاعات

امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها ، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داددسته بندی
کامپیوتر و it


فرمت فایل
doc


حجم فایل
6521 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
217
دریافت فایلبررسی ومطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با sql server2005 پیاده سازی آن روی بانک اطلاعات


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

چکیده
بررسی ومطالعه ی کامل داده کاوی و داده کاوی با sql server2005
پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی آزاد
امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها ، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد.
داده کاوی یکی از مهمترین روش ها ی کشف دانش است که به وسیله آن الگوهای مفید در داده ها با حداقل دخ کاربران شناخته می شوند و اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهند تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ شوند.داده کاوی را تحلیل گران با اه گوناگونی از قبیل کلاس بندی, پیش بینی, خوشه بندی ,تخمین انجام می دهند. برای کلاس بندی, مدل هاو الگوریتم هایی مانند قاعده ی بیز, درخت تصمیم, شبکه ی عصبی, الگوریتم ژنتیک مطرح شده است.برای پیش بینی مدل رگرسیون خطی ومنطقی و برای خوشه بندی الگوریتم های سلسله مراتبی و تفکیکی, وبرای تخمین مدل های درخت تصمیم و شبکه ی عصبی مطرح می شود. در فصل دوم و سوم با الگوریتم ژنتیک که یکی از الگوریتم های داده کاوی و با شبکه ی عصبی که یکی از مدل های داده کاوی هستند آشنا می شویم .درفصل چهارم به محاسبات نرم و برخی از اجزای اصلی ان و نقش آنها در داده کاوی می پردازیم.
در فصل پنجم با ابزارهای داده کاوی آشنا می شویم . برای داده کاوی ابزارهای متنوعی وجود دارد. می توان ابزارداده کاوی را با تطبیق آن ابزار با داده های مسئله و با توجه به محیط داده ای که می خواهید از آن استفاده کنید، و امکاناتی که آن ابزار دارد انتخاب کنید.وسپس به داده کاوی با sqlserver2005 می پردازیم .ودرفصل ششم به داده کاوی با sql server2005 روی بانک اطلاعاتی آزاد قوچان پرداختیم.
کلمات کلیدی ،کلاس بندی ، خوشه بندی ، پیش بینی ، تخمین
فصــل اول
مقدمه ای بر داده کاوی [1]
1-1-مقدمه
امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها ، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد .با استفاده از ابزارهای گوناگون گزارش گیری معمولی ، می توان اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار داد تا بتوانند به نتیجه گیری در مورد داده ها و روابط منطقی میان آنها بپردازند اما وقتی که حجم داده ها خیلی بالا باشد ، کاربران هر چند زبر دست و با تجربه باشند نمی توانند الگوهای مفید را در میان حجم انبوه داده ها تشخیص دهند و یا اگر قادر به این کار هم با شوند ، هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مادی بسیار بالا است .از سوی دیگر کاربران معمولا فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس بر اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد فرضیه می پردازند ، در حالی که امروزه نیاز به روشهایی است که اصطلاحا به کشف دانش[2] بپردازند یعنی با کمترین دخ کاربر و به صورت خ ر الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند .
داده کاوی[3] یکی از مهمترین این روش ها است که به وسیله آن الگوهای مفید در داده ها با حداقل دخ کاربران شناخته می شوند و اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهند تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ شوند .
1-2-عامل مسبب پیدایش داده کاوی
اصلی ترین دلیلی که باعث شده داده کاوی کانون توجهات در صنعت اطلاعات قرار بگیرد، مساله در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و نیاز شدید به اینکه از این داده ها, اطلاعات و دانش سودمند است اج کنیم. اطلاعات و دانش بدست آمده در کاربردهای وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
داده کاوی را می توان حاصل سیر تکاملی طبیعی تکنولوژی اطلاعات دانست، که این سیر تکاملی ناشی از یک سیر تکاملی در صنعت پایگاه داده می باشد، نظیر عملیات جمع آوری داده ها وایجاد پایگاه داده، مدیریت داده و تحلیل و فهم داده ها.
تکامل تکنولوژی پایگاه داده و استفاده فراوان آن در کاربردهای مختلف سبب جمع آوری حجم فراوانی داده شده است. این داده های فراوان باعث ایجاد نیاز برای ابزارهای قدرتمند برای تحلیل داده ها گشته، زیرا در حال حاضر به لحاظ داده ثروتمند هستیم ولی دچار کمبود اطلاعات می باشیم.
ابزارهای داده کاوی داده ها را آنالیز می کنند و الگوهای داده ها را کشف می کنند که می توان از آن در کاربردهایی نظیر تعیین استراتژی برای ب و کار، پایگاه دانش[4] و تحقیقات علمی و پزشکی، استفاده کرد. شکاف موجود بین داده ها و اطلاعات سبب ایجاد نیاز برای ابزارهای داده کاوی شده است تا داده های بی ارزش را به دانشی ارزشمند تبدیل کنیم .
-3-داده کاوی و مفهوم اکتشاف دانش (k.d.d)
با حجم عظیم داده های ذخیره شده در فایلها، بانکهای اطلاعاتی و سایر بانک های داده ای، توسعه ی ابزارهایی برای تحلیل و شاید تفسیر چنین داده هایی و برای است اج علوم شگفت انگیزی که میتوانند در تصمیم گیری مفید باشند، امری بسیار مهم و ضروری است. داده کاوی با عنوان کشف دانش در پایگاه های داده (kdd) شناخته می شود. کشف علومی که قبلا ناشناخته بوده اند و اطلاعاتی که در بانکهای اطلاعاتی موجود بوده و ذاتا بالقوه و مفید هستند.
با وجود آنکه داده کاوی و کشف دانش در پایگاه های داده مترادف همدیگر هستند، ولی در اصل، داده کاوی ذاتاً بخشی و تنها قسمتی جزئی از فرآیند کشف دانش است.فرآیند کشف دانش در بر گیرنده ی چندین مرحله می باشد که از اطلاعات خام، گونه هایی از علوم جدید را بدست می دهد. مراحل کشف دانش به قرار زیر است:
1- پا ازی داده ها : در این فاز داده های اضافی و نامربوط از مجموعه داده ها حذف می شوند.(داده های ناکامل) [2]
2-یکپارچه سازی داده ها[1] : چندین منبع داده ترکیب می شوند،
3-انتخاب داده ها :انبار داده ها شامل انواع مختلف و گوناگونی از داده ها است که همه آنها در داده کاوی مورد نیاز نیستند . برای فرایند داده کاوی باید داده ها ی مورد نیاز انتخاب شوند . به عنوان مثال در یک پایگاه داده های مربوط به سیستم فروشگاهی ، اطلاعاتی در مورد ید مشتریان ، خصوصیات آماری آنها ، تامین کنندگان ، ید ، حسابداری و ... وجود دارند . برای تعیین نحوه چیدن قفسه ها تنها به داده ها یی در مورد ید مشتریان و خصوصیات آماری آنها نیاز است . حتی در مواردی نیاز به کاوش در تمام محتویات پایگاه نیست بلکه ممکن است به منظور کاهش هزینه عملیات ، نمونه هایی از عناصر انتخاب و کاوش شوند .
4-تبدیل داده ها : هنگامی که داده های مورد نیاز انتخاب شدند و داده های مورد کاوش مشخص گردیدند، معمولا به تبدیلات خاصی روی داده ها نیاز است. نوع تبدیل به عملیات و تکنیک داده کاوی مورد استفاده بستگی دارد، تبدیلاتی ساده همچون تبدیل نوع داده ای به نوع دیگر تا تبدیلات پیچیده تر همچون تعریف صفات جدید با انجام عملیاتهای ریاضی و منطقی روی صفات موجود.
5-داده کاوی :بخش اصلی فرایند ، که در آن با استفاده از روش ها و تکنیک های خاص ، است اج الگو های مفید ، دانش است اج می شود.
6-زی الگو[2] : مشخص الگوهای صحیح و مورد نظر به وسیله معیارهای اندازه گیری.
7-زنمایی دانش : در این بخش به منظور ارائه دانش است اج شده به کاربر ، از یک سری ابزارهای بصری سازی استفاده می گردد.

1-3-1-تعریف داده کاوی
در متون آکادمیک تعاریف گوناگونی برای داده کاوی ارائه شده اند . در برخی از این تعاریف داده کاوی در حد ابزاری که کاربران را قادر به ارتباط مستقیم با حجم عظیم داده ها می سازد معرفی گردیده است و در برخی دیگر ، تعاریف دقیقتر که درآنها به کاوش در داده ها توجه می شود. برخی از این تعاریف عبارتند از :

داده کاوی عبارت است از فرایند است اج اطلاعات معتبر ، از پیش ناشناخته قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ که شامل بهره گیری از بزارهای آنالیز داده ها، برای کشف الگوهای موجود و روابط ناشناخته ی میان داده ها در حجمی وسیع می باشد. و استفاده از آن درتصمیم گیری فعالیتهای تجاری مهم.
اصطلاح داده کاوی به فرایند نیم خ ر تجزیه و تحلیل پایگاه داده های بزرگ به منظور یافتن الگوهای مفید اطلاق می شود [3].
داده کاوی یعنی جستجو در یک پایگاه داده ها برای یافتن الگوهایی میان داده ها [4].
داده کاوی یعنی است اج دانش کلان ، قابل استناد و جدید از پایگاه داده ها ی بزرگ .
داده کاوی یعنی تجزیه و تحلیل مجموعه داده های قابل مشاهده برای یافتن روابط مطمئن بین داده ها .

همانگونه که در تعاریف گوناگون داده کاوی مشاهده می شود ، تقریبا در تمامی تعاریف به مفاهیمی چون است اج دانش ، تحلیل و یافتن الگوی بین داده ها اشاره شده است .

بررسی ومطالعه کامل داده کاویتحقیق کامل داده کاوی و داده کاوی با sql server2005 پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتسیستم های پایگاهیاطلاعات
بهداشت جسم انسان در قرآن

قرآن کریم ،آ ین سروش آسمانی است که اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و معجزه محسوب می شوددسته بندی
معارف ی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
142 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
129
دریافت فایلبهداشت جسم انسان در قرآن


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق......................................................................................... 5
1- مقدمه.................................................................................................................. 6
2- تعریف موضوع و وم پرداختن به آن.............................................................. 7
3- مروری بر مطالعات انجام شده........................................................................... 7
4- اه تحقیق....................................................................................................... 7
5- طرح سئوال و فرضیه......................................................................................... 7
6- روش تحقیق........................................................................................................ 8
7- محدودیتها و پیشنهادات...................................................................................... 9
8- کلید واژه ها.......................................................................................................... 9
فصل دوم: یافته های تحقیق.............................................................................. 11
بخش اول: بهداشت فردی....................................................................................... 12
1- وضو.................................................................................................................. 13
مقدمه....................................................................................................................... 13
2- غسل................................................................................................................... 21
الف – غسل جنابت................................................................................................... 22
ب – غسل حیض...................................................................................................... 28
ج- پاداش غسل در روایات...................................................................................... 29
3-طهارت لباس....................................................................................................... 30
اصول پوشش در .......................................................................................... 31
الف – جنس لباس.................................................................................................... 31
ب- رنگ لباس.......................................................................................................... 34
ج – نظافت لباس...................................................................................................... 36
بخش دوم: بهداشت غذایی..................................................................................... 38
1- دعوت به غذاهای طیب....................................................................................... 40
2- ممنوعیت غذاهای غیربهداشتی........................................................................... 43
الف – مردار............................................................................................................ 44
ب – خون ............................................................................................................... 47
ج – گوشت خوک..................................................................................................... 49
تغذیه و اخلاق.......................................................................................................... 52
د – ممنوعیت نوشیدن خمر..................................................................................... 54
معنی لغوی و اصطلاحی.......................................................................................... 54
مراحل برخورد قرآن با خواری....................................................................... 56
مرحله اول: رزق نیکو ولی استفاده نادرست از آن................................................. 56
مرحله دوم: اشاره به گناه خوار...................................................................... 57
مرحله سوم: نهی از در ح مستی............................................................... 58
مرحله چهارم: حرمت ................................................................................... 60
آثار و نوشیدن .............................................................................................. 63
الف – آثار زیانبار روحی و معنوی......................................................................... 64
ب- آثار زیانبار جسمی و مادی.............................................................................. 68
1- دستگاه گوارش.................................................................................................. 69
2- دستگاه تنفس..................................................................................................... 69
3- خون................................................................................................................... 70
4- قلب و رگها......................................................................................................... 70
5- عقل و روان....................................................................................................... 70
6- نسل.................................................................................................................... 71

بخش سوم: بهداشت ................................................................................... 74
1- ممنوعیت با ن در ح عادت ماهیانه.............................................. 75
ممنوعیت با ن در ح عادت ماهیانه از نظر پزشکی و علمی.............. 77
احکام حائض............................................................................................................ 80
2- ...................................................................................................................... 80
تعریف اصطلاحی..................................................................................................... 81
مراحل نکوهش در قرآن.................................................................................... 81
مرحله اول: صفات ............................................................................................. 82
مرحله دوم: وعده ی عذاب ا وی........................................................................... 83
مرحله سوم: ن جزئی از یک پیمان عمومی................................................ 83
مرحله چهارم: مجازات کار................................................................................. 84
برخی از مفاسد .................................................................................................. 86
انتشار بیماری های ی در جامعه.................................................................... 87
الف – ایدز............................................................................................................... 89
ب – سفلیس............................................................................................................. 90
پ- آتشک یا شانکرنرم .......................................................................................... 90
ت- گرانوم ی................................................................................................. 91
ث- هاب مهبل....................................................................................................... 91
ج – سوزاک ............................................................................................................ 91
روش حکیمانه در جلوگیری از بیماری های ی.................................... 93
3- لواط................................................................................................................... 96
موارد بیان لواط در قرآن........................................................................................ 97
اول: احکام لواط...................................................................................................... 104
اسرار معنوی و علمی تحریم هم جنس گرایی......................................................... 105
4- استمناء (خود یی = زدن)................................................................. 106
بخش چهارم: بهداشت محیط زیست..................................................................... 110
بخش پنجم: بهداشت روانی.................................................................................. 111
تعریف بهداشت روانی............................................................................................ 115
فرق شفاء و رحمت................................................................................................. 117
قرآن چگونه شفابخش است؟.................................................................................. 117
فصل سوم:........................................................................................................... 121
نتیجه گیری.............................................................................................................. 122
منابع و مأخذ.......................................................................................................... 123

فصل اول :
طرح تحقیق
1- مقدمه
قرآن کریم ،آ ین سروش آسمانی است که اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه و شیوه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .
امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروز مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .
اگر به بهداشت و اصول آن توجه کافی بشود بطور یقین اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت واز ناحیه این عنایت و برنامه ریزی می توان به سمت قله های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که سلامت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای عبادت و بندگی خداست که خود تکامل انسان محسوب می شود و بشر با آرامش خاطر بهتری می تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد .
در این پژوهش سعی شده است با کمک آیات و روایات بخشی از بهداشت جسم انسان در تعالیم الهی مورد بررسی قرار گیرد ،امید است که مورد رضایت حضرت حق واقع شود.
2- تعریف موضوع و وم پرداختن به آن
همیشه و در همه موارد پیشگیری بهتر از درمان است. بهداشت نیز یکی از موارد پیشگیری در بیماری ها است. لذا لازم دانسته شد که به بهداشت جسم انسان پرداخته شود تا حداقل با آگاهی از اثر برخی موارد آن، به تندرستی و سلامت جسم کمک شود و با جسم و روح سالم است که انسان می تواند به عبادت خداوند بپردازد و از طرفی جلوه ای، از جلوه های همسویی علم و دین نشان داده شود.
3- مروری بر مطالعات انجام شده
تا آنجا که بنده جستجو در جایی کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ای با این عنوان ندیدم ولی پایان نامه و مقاله در مورد بعضی از بخش های تحقیق مثل و کار شده بود.
4- اه تحقیق
هدف کلی:
بهداشت جسم انسان در قرآن
هدف جزئی:
تأثیر بهداشت غذایی بر جسم انسان
تأثیر بهداشت فردی بر جسم انسان
تأثیر بهداشت بر جسم انسان
تأثیر بهداشت محیط زیست بر جسم انسان
تأثیر بهداشت روان بر جسم انسان
5- طرح سوال و فرضیه
فرضیه:
1- اوامر و نواهی با بهداشت جسمی و روحی انسان مطابقت دارد.
2- بهداشت جسم با بهداشت روح متلازم است
سؤال:
1- آیا سلامت جسم تأثیری در عبادات فردی و اجتماعی دارد؟
2- آیا پرهیز از محرمات الهی تأثیری در سلامت جسم انسان دارد؟
6- روش تحقیق
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که در ابتدا محقق آیات مربوط به موضوع را از کتب مربوطه است اج نموده و سپس استفاده از تفاسیر و دیگر کتب ذکر شده در منابع و مأخذ می باشد و در بعضی قسمتها محقق نیز نظراتی را بیان نموده است.
7- محدودیتها و پیشنهادات
محدودیت: مسلماً در هر تحقیقی برای محقق محدودیتهایی وجود دارد و محدودیتی که در این تحقیق وجود داشت کمبود منابعی که هم شامل مسائل علمی و هم قرآنی با هم باشد.
پیشنهاد:
با توجه به مطالب علمی کشف شده در قرآن که اعجاز علمی قرآن محسوب می شود پایان نامه هایی با هر کدام از عناوین علمی موجود در قرآن کار شود که در اینصورت هم یک کار قرآنی و هم یک کار علمی صورت می پذیرد.
در دسترس قرار دادن نرم افزارهای تفسیری و روایی برای دانشجو و همچنین وجود کامپیوتر در خوابگاه تا دانشجویان بتوانند راحت تر و با اطمینان بیشتری کارهای تحقیق خود را به انجام برسانند.
8- کلید واژه ها
بهداشت جسم انسان در قرآن
بهداشت:
در لغت: « نیکو نگاه داشتن ، نگاهداری تندرستی، سابقاً حفظ الصحه می گفتند.»[1]
در اصطلاح:«روشها و کارهای لازم برای حفظ تندرستی» [2]
جسم:
« بدن، تن ، هر چیزی که دارای طول و عرض و عمق باشد، هر چیزی که قسمتی از فضا را کند، جمع آن، اجسام و جسوم»[3]
« هر چیزی است که دارای دراز و پهنا و ژرما باشد ( طول و عرض و عمق)، اجزاء هر جسمی از جسمیت خارج نمی شود هر چند که تکه تکه و جزء جزء شود باز آن جزء ابعاد دارد.»[4]
«آنچه دارای حجم و وزن است و فضایی را می کند، ماده 2- ساختمان مادی یک زیستمند، بویژه انسان یا جانور، پیکر، کالبد، جسد، تن» [5]
انسان:
در لغت: « آدمی ، مردم، بشر، اناسی و آناس جمع»[6]
در اصطلاح : « انسان: (انسانها): 1- جانداری که طبیعدانان او را در رده داران، زیر راسته آدم نمایان، بالاتیره آدم نمایان و تیره انسانها قرار می دهند و دارای ویژگی حرکت بر روی دو پا، وجود مرکز گویایی در مغز و توانایی ابزار سازی دارد. 2- شخص خوب و پای بند به اصول اخلاقی، آدم؛ آدمی»[7]
قرآن: « این لفظ در اصل مصدر است بمعنی خواندن . چنانکه در بعضی از آیات معنای مصدری مراد است مثل « إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ »[8] قرآن در اینجا مصدر است مثل فرقان و رحجان و هر دو ضمیر راجع بومی اند یعنی در قرآن عجله نکن زیرا جمع آنچه وحی می کنیم وخواندن آن بر عهده ماست....و چون آنرا خو م از خواندنش پیروی کن و بخوان.
قرآن کت است خواندنی باید آنرا خواند در معانیش دقت و تدبر نمود.بعضی ها قرآن را در اصل بمعنی جمع گرفته اند که اصل قرء بمعنی جمع است در اینصورت می توانند بگویند که : آن مصدر از برای فاعل است. قرآن یعنی جامع حقائق و فرموده های الهی.»[9]
« کتاب آسمانی مسلمانان که شامل 6600 آیه و صدو چهارده سوره است» هشتاد و دو سوره آن در مکه نازل شده و به سوره های مکی معروف می باشد و سی و دو سوره هم در مدینه نازل شده و آنها را سوره های مدنی می گویند.»[10]
فصل دوم :
یافته های تحقیق


· بهداشت فردی
· بهداشت غذایی
· بهداشت
· بهداشت محیط زیست
· بهداشت روان

بخش اول:
بهداشت فردی
1- وضو
2- غسل
3- طهارت لباس
1- وضو
مقدمه
سپاس و ستایش شایسته پروردگار هستی است که ذرات عالم وجود را مظهر جمال و جلال خویش قرار داد ،پروردگار و معبودی که همواره همه موجودات در پرتو عنایات پر مهرش قرار دارند ، ی که شایسته یاد است و برماست که نعمتهای خالصانه اش را شاکر باشیم و گزاردن وپیشانی سائیدن جز بر پیشگاه او نباشد . چنانچه خداوند متعال نیز از بندگانش خواسته است که همواره او را یاد کنند و به یاد او باشند ،و در قرآن مجید خطاب به انسان آمده است :« أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی [11]»
«بدان که منم خدای یکتا هیچ خ جز من نیست پس مرا به یگانگی بپرست و را برای یاد ما بپا دار»
« به عنوان یکی از ارکان دین مبین عالیترین و کاملترین نوع نیایش و ارتباط با خداوند می باشد بطوریکه قرآن در بیش از 120 آیه از سوره های مختلف این کتاب الهی از ،احکام،آداب و آثار آن به کرات یاد نموده است .
اگر چه افزون بر ،عبادات دیگری همچون خمس،زکات،حج،جهاد و . . . وجود دارند که هر کدام نقش سازنده و تربیتی مهمی بر روی انسان دارند ولی در این میان نقش بسیار سازنده تر است زیرا جلوه ای از حضور بنده در محضر ربوبیت است و ما در هیچ یک از عبادات ی همچون در تمامی مراحل در محضر خدا نیستیم ،تمامی حرکات،صحبتها و ذکرها همه با خداست و لحظه ای غفلت ازاحکام آن با عث ابطال می گردد،در صورتیکه در دیگر عبادات مثل روزه ،اگر چه انسان به نیت قرب به خداوند و خود سازی از خوردن ام می نماید اما در همین حال در تمامی روز می تواند اعمال روزمره خود را انجام دهد همچنین تکرار بندگی انسان در برابر ذات لایزال الهی است واین تذکر و یاد مکرر خداوند در طول شبانه روز باعث می شود تا بشر کمتر از یاد خدا غافل باشد و به همان نسبت از گناه و عصیان او می کاهد»[12]
جهان ،محراب وسیعی است که همه کائنات ،درآن به تسبیح و عبادت وسجود در برابر خدا مشغولند .« تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَکِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا »[13]
«هفت آسمان وزمین و هر چه در آنها ست همه به ستایش خداوند مشغولند و موجودی نیست در عالم جز آنکه تسبیح و ستایش پروردگار می نماید ولیکن شما تسبیح آنها را فهم نمی کنید . بدرستیکه خداوند بسیار بردبار و آمرزنده است »
به ایستادن ،همراهی با همه آفریده ها و فرشتگان در پرستش وذکر پروردگار است . به ایستادن رنگ و بوی الهی گرفتن وجلوه و آئینه جمال حق شدن است . لحظاتی را به یاد او ،به نیایش او و راز و نیاز با او بگذرانیم و ورح آلوده را در چشمه صاف وزلا ل الهی شستشو دهیم . این است ی که مسلمان روزانه پنج بار می خواند .
در جایگاه ویژه ای داردو گزار لازم است برای انجام این عبادت مقدماتی را فراهم کند :
1- وضو بگیرد
2- غسل کند (در صورتی که جنب و. . . است)
3- لباس وبدن خود را از نجاسات (مثل خون،بول و . . .)پاک گرداند
4- مکانی پاک را برای سجده فراهم کند»[14] .
عباداتی دارد که دارای دو جنبه است :یکی بعد عبادی آن که موجب تقرب انسان به خدا و کمال معنوی او می شود ودوم بعد بهداشتی ودرمانی آن که آثار مفیدی در محیط اجتماعی و یا شخصی انسان دارد و سلامت انسان را تامین می کند . ،وضو،غسل،روزه و . . . از این قبیل عبادات هستند .
ودر اینجا به بررسی جنبه های بهداشتی وضو وغسل که جزء این عبادات و از مقدمات هستند پرداخته می شود .

بهداشت جسم انسان در قرآنبهداشت جسمعقل و رواناطلاعات
بورس سنتی یا الکترونیکی

هدف این مقاله بهبود درک مفاهیم فناوری، داد و ستد سنتی و الکترونیکی سهام در بازار بورس ایران می باشد این مقاله، تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد بکار گیری صحیح این فناوری موجب توسعه فرایند دادوستد الکترونیک سهام خواهد بوددسته بندی
بورس و کالا


فرمت فایل
doc


حجم فایل
140 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
69
دریافت فایلبورس سنتی یا الکترونیکی


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرستچکیده


...........................................مقدمه


...........................................بخش اول


تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات


...........................................تاریخچه بورس در جهان


...........................................تاریخچه ی بازار اوراق بهادار ایران


...........................................تعاریف و اصطلاحات


...........................................بخش دوم


مبانی بورس


...........................................چرخه ید سهام


...........................................درخواست فروش


...........................................ساعت انجام معامله


...........................................نحوه انجام معامله


...........................................ورود سفارش به سامانه معاملاتی


...........................................سازوکار معاملات


...........................................تسویه و پایاپای


...........................................روشهای تحلیل گری قیمت سهام


...........................................بخش سوم


...........................................بورس الکترونیک


...........................................مبادلات الکترونیک در بازار های مالی


...........................................نگاهی به ساختار بازار های الکترونیک


...........................................گسترش شبکه های ارتباطی الکترونیک


...........................................سیستم های الکترونیک در سایر بازارها


...........................................آیا بازار های الکترونیک اجتناب ناپذیرند


...........................................نحوهء عملکرد بورس الکترونیک


...........................................مشکلات سرمایه گذاری آنلاین


...........................................جوانب حقوقی ید و فروش الکترونیک سهام


...........................................بخش چهارم


...........................................مقایسه،را ارها و نتیجه گیری


...........................................نقش فن آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران


...........................................گیری فن آوری اطلاعات در بورس های جهان


...........................................بازار بورس ایران از سنتی تا الکترونیکی


...........................................را ارهای توسعه فناوری اطلاعات در بورس ایران


...........................................

نتیجه گیری و پینشهادات


...........................................

منابع و مآخذ


...........................................


چکیده
هدف این مقاله بهبود درک مفاهیم فناوری، داد و ستد سنتی و الکترونیکی سهام در بازار بورس ایران می باشد. این مقاله، تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. بکار گیری صحیح این فناوری موجب توسعه فرایند دادوستد الکترونیک سهام خواهد بود. بدون شک فرهنگ سازی و درک مفاهیم تکنولوژی اطلاعات و بکار گیری آن در زمینه فوق الذکر موجبات افزایش کارایی بازار بورس را فراهم می آورد.
کلید واژه ها: بورس، داد و ستد سهام، داد و ستد الکترونیکی سهام، فناوری اطلاعات،تجارت الکترونیک
مقدمه:
توسعه و پیشرفت فناورى اطلاعات و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین موج تغییر را در زندگى بشر سبب شده است. در این میان تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها بیش از همه رخ مى نماید. تجارت الکترونیکى فعالیت هاى گوناگونى از قبیل مبادله الکترونیکى کالا و خدمات، تحویل فورى مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکى وجوه، مبادله الکترونیکى سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح هاى تجاری، طراحى و ى مشترک، منبع ی ، یدهاى تی، بازاریابى مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر مى گیرد. امروزه دیگر اهمیت تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها نیاز به توصیف ندارد.در این میان برخى سازمان هاى بین المللى و از جمله مهم ترین آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ترویج و تسهیل تجارت الکترونیک اقدام نمودند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکى در سال 1996 توسط کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این قانون در پاسخ به یک تغییر اساسى در ابزارهاى برقرارى ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک هاى جدید در انجام تجارت و به عنوان یک نمونه براى کشورها جهت ارزیابى و نوسازى دیدگاه ها و رویه هاى حقوقى در زمینه روابط تجارى که مست م استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک هاى جدید ارتباطى است تهیه شد. پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضاى الکترونیکى و مراجع گواهى را در دستور کار خود قرار دهد.
این کمیسیون در 5 جولاى 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهاى الکترونیکى را همراه با راهنماى اجراى قانون مورد تصویب قرار داد تا براى ت هایى که با سیستم هاى اقتصادی، اجتماعى و حقوقى مختلف جهت توسعه روابط اقتصادى بین المللى اقدام مى کنند، استفاده از امضاهاى الکترونیکى را در یک روش قابل قبول تسهیل نماید.وجه مشترک بیشتر نظام هاى حقوقى و نیز قوانین نمونه و ارشادى که در این باره تصویب شده است مبتنى بر «نوشته» دانستن «داده پیام» و منع عدم پذیرش «داده پیام» به صرف شکل و قالب آن است. ضمن این که قواعدى براى تضمین اص ، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیکى تنظیم شده است.
با ذکر این مقدمه اشاره مى نماییم یکى از مسایل مهم موجود نحوه انجام معاملات الکترونیک در بورس اوراق بهادار است.
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم تر از همه کاهش هزینه های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می گردد.
براساس همین اهمیت است که بند (ب) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى ى ایران، مقرر داشته «شوراى بورس موظف است نسبت به طراحى و راه اندازى شبکه ملى داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمى و نظارتى و ساز و کار اجرایى آن اقدام نماید». در این مختصر، ابتدا ا اماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهد? کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که ید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسأل? معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می باشد. خوشبختانه تصویب آیین نام? اجرایی ماد? 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب11/6/1386 هیأت ان بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنب? اجرایی پیدا خواهد کرد.
تاریخچه بورس در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقل دست زد.
بورس آمستردام در سپتامبر 1602، شش ماه پس از تشکیل شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» تأسیس شد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. کل کشور هلند تجدید حیات یافت.
این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. به نظر می‎رسد که شرکتی با و ناو جنگی خصوصی هیچگاه در آینده در هیچ بازاری پدیدار نشود. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است. این امر انباشتن 5/6 میلیون گیلدر ]واحد پیشین پول هلند[ را برای آن شرکت به ارمغان آورد. همچنین «بورس» باعث شد تا شرکت بتواند برای رفع نیارهای کوتاه مدت خود، اوراق قرضه منتشر کند. به این ترتیب، اولین بورس اوراق بهادار، محکی بود برای کاپیتالیسم مدرن. تاریخچه شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» در حقیقت ماکتی از آنچه بر سر شرکت‎های پذیرفته در بورس می‎آید، بود:
ipo شرکت ، شاهد 15 درصد رشد در قیمت عرضه بود، درحقیقت اولین فرصتی درتاریخ برای سهامداران که بتوانند از ipo منتفع گردند. سهامداران بلند مدت نیز سود سرشاری از محل سرمایه‎گذاری به دست آوردند، به گونه‎ای که بیست سال بعد، قیمت سهام آن 300 درصد رشد یافت. ممکن است که بازده چشمگیری به نظر نرسد، اما میانگین سود سالانه شرکت، 18 درصد بود. واضح است که سرمایه‎گذاران در آن زمان به دنبال درآمد بیشتر بودند. در آن زمان، p/e ابداع نشده بود و گر چه حساب های واقعی شرکت در آن زمان شفاف نبود، اما p/e این شرکت بسیار پایین و نزدیک به یک بود. 4 سال پس از تأسیس، شرکت رکورد تخصیص سود به میزان 75 درصد را از خود بجا گذاشت.
اما، هیأت اجرایی شرکت بعداً تحت فشار گرفت و از تمام اهرم و ابزار ی مالی جهت ادامه روند حفظ بازده و سهامداران استفاده نمود. پرداخت سود نقدی به طور چشمگیری جای خود را به اوراق قرضه داد، حتی ادویه‎هایی نظیر فلفل جایگزین پرداخت نقدی گردید.
سپس اولین نشانه‎های «حباب قیمتی» در تاریخ پدیدار شد. این دوره ، ارزش سهام تحت تأثیر دادوستد ابزار آتی به حد انفجار رسید و قیمت سهام شرکت به 1200 درصد نرخ اولیه آن افزایش یافت. در اوا قرن 18، یعنی نزدیک به 200 سال بعد از شروع فعالیت شرکت، نشانه‎های سقوط آن پدیدار گردید. این شرکت با بدهی 110 میلیون گیلدری در موقعیتی قرار گرفت که تنها سهامداران شرکت «انرون» می نوانند آنرا درک کنند. ت هلند وارد ماجرا شد و بدهی‎های آنرا برعهده گرفت. در حالی که تاریخ این شرکت روبه زوال گذاشت، تاریخچه بورس‎های اوراق بهادار اما تازه در ابتدای راه قرار داشت.
در سال 1698، فهرستی از نرخ سهام و کالا توسط شخصی در قهوه خانه‎ای در لندن منتشر شد. دادوستد در لندن آغاز شده بود و کارگزاران دریافتند که باید هرچه زودتر از «بورس سلطنتی»- مرکز تجارت لندن- خارج شوند. بورس سلطنتی مرکز دادوستد اقلام فیزیکی یعنی کالاهایی که از بندر (لنگرگاه لندن) وارد می‎شد، بود، اما طبیعی است که به دلیل روند رو به رشد حجم قراردادها و نیز پول در گردش، نیاز به «سهام» امری اجتناب ناپذیر تلقی گردید.
بعداز وج از بورس سلطنتی، کارگزاران به خیابان‎ها و قهوه خانه سرازیر شدند. عجیب اینکه در دوره مدرن، بورس سلطنتی اکنون به کل یونی از بوتیک ها و مشروب فروشی ها تبدیل شده بود. این امر، پیروزی شیرینی برای بازاری که از حافظه بلند مدت برخوردار نبود، به شمار می‎رفت. این «بورس اوراق بهادار به شکل آزاد» نزدیک به یک قرن تا سال 1773 ادامه یافت و از اولین نشانه‎های انقلاب صنعتی که اولین فراز و فرود مالی بریتانیا را به ارمغان آورد، - و به نام «حباب دریای جنوب» شناخته شد - فراتر رفت.
50 سال بعد، اولین «بورس اوراق بهادار لندن» به وجود آمد. جای تعجب نداشت که این بار هم این مکان در یک قهوه‎خانه و در طبقاتی در منطقه تجاری باشد. این بورس جدید اوراق بهادار لندن، نقش مهمی در انقلاب صنعتی بریتانیا ایفاد نمود و ماهیت «اوراق بهادار» در سطح اروپا و ایالات متحده فراگیر شد.
اما تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که ید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و ی محسوب می‎شود.
هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (nyse) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.
قرار دادن «باتن وود( onwood)» نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎ اش ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎ د که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد.
به هرحال ، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای به شدت تحت کنترل بریتانیا قرارداشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید ، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.[1]

[1] برگرفته از گزارش «چه ی به بورس اوراق بهادار نیاز دارد؟»، نوشته آقای clem chambers، مدیر عامل اجرایی شرکت advfn

بورس سنتی یا الکترونیکیمشکلات سرمایه گذاری آنلاینبازار اوراق بهادار ایرانبورسداد و ستد سهاماطلاعات
تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب

استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به ب ایی شبکه نموده اند هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند،دسته بندی
کامپیوتر و it


فرمت فایل
doc


حجم فایل
1950 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
73
دریافت فایلتعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
شبکه کامپیوتری چیست؟............................................................................................. 3
دلایل استفاده از شبکه.................................................................................................. 3
مفهوم گره node و ایستگاه های کاری یا work station................................... 5
مدلهای شبکه.................................................................................................................. 5
اجزاء شبکه..................................................................................................................... 8
انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی.................................................................................... 9
ریخت شناسی شبکه.................................................................................................... 11
پروتکلهای شبکه........................................................................................................... 17
ابزارهای اتصال دهنده................................................................................................ 24
مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند........................................................ 30
عملکرد یک شبکه.......................................................................................................... 31
مراحل نصب widows server 2003...................................................................... 32
تعریف dhcp server ................................................................................................ 55
مراحل نصب dhcpsever ......................................................................................... 60
تنظیم dhcp server.................................................................................................... 63
مقدمه
استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به ب ایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه وتطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحی یک شبکه سوالات متعددی مطرح می شود:
-برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟
-چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت ؟
-هدف از ب اسازی شبکه چیست ؟
- انتظار کاربران از شبکه چیست ؟
- آیا شبکه موجود ارتقاء می باید ویا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟
-چه سرویس ها و خدماتی برروی شبکه ارائه خواهد شد؟
بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ابتدا باید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند، مثلا در یک کتابخانه چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم واین شبکه باید چه سرویس ها

وخدماتی را ارائه نماید؛ برای تامین سرویس ها وخدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتی باید انجام داد ؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه ، سرعت شبکه واز همه مهمتر مسائل امنیتی شبکه ، هریک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه ، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی آن نیز ارائه شود تا در تصمیم گیری بهتر یاری کند.

فصل اول
شبکه کامپیوتری چیست ؟
اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع1(source) گویند.
در این تشریک مساعی با توجه به نوع پیکربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها باکامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد.
" دلایل استفاده از شبکه را می توان موارد ذیل عنوان کرد" :
1-استفاده مشترک از منابع :
استفاده مشترک از یک منبع اطلاعاتی یا امکانات جانبی رایانه ، بدون توجه به محل جغرافیایی هریک از منابع را استفاده از منابع مشترک گویند.
2 -کاهش هزینه :
متمرکز نمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپرهیز از پخش آنها در واحدهای مختلف واستفاده اختصاصی هر کاربر در یک سازمان کاهش هزینه را در پی خواهد داشت .
3 - قابلیت اطمینان :
این ویژگی در شبکه ها بوجود سرویس دهنده های پشتیبان در شبکه اشاره می کند ، یعنی به این معنا که می توان از منابع گوناگون اطلاعاتی وسیستم ها در شبکه نسخه های دوم وپشتیبان تهیه کرد ودر صورت عدم دسترسی به یک از منابع اطلاعاتی در شبکه "بعلت از کارافتادن سیستم" از نسخه های پشتیبان استفاده کرد. پشتیبان از سرویس دهنده ها در شبکه کارآیی، فعالیت وآمادگی دایمی سیستم را افزایش می دهد.
4 - کاهش زمان :
یکی دیگر از اه ایجاد شبکه های رایانه ای ، ایجاد ارتباط قوی بین کاربران از راه دور است ؛ یعنی بدون محدودیت جغرافیایی تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. به این ترتیب زمان تبادل اطلاعات و استفاده از منابع خود بخود کاهش می یابد.
5 - قابلیت توسعه :
یک شبکه محلی می تواند بدون تغییر در ساختار سیستم توسعه یابد وتبدیل به یک شبکه بزرگتر شود. در اینجا هزینه توسعه سیستم هزینه امکانات وتجهیزات مورد نیاز برای گسترش شبکه مد نظر است.
6 - ارتباطات:
کاربران می توانند از طریق نوآوریهای موجود مانند: پست الکترونیکی ویا دیگر سیستم های اطلاع رسانی پیغام هایشان را مبادله کنند ؛" حتی امکان انتقال فایل نیز وجود دارد".
در طراحی شبکه مواردی که قبل از راه اندازی شبکه باید مد نظر قرار دهید شامل موارد ذیل هستند:
1 - اندازه سازمان.
2 - سطح امنیت .
3 - نوع فعالیت.
4 - سطح مدیریت.
5 - مقدار ترافیک.
6 – بودجه.
مفهوم گره " node" وایستگاههای کاری " work station" :
هرگاه شما کامپیوتری را به شبکه اضافه می کنید ، این کامپیوتر به یک ایستگاه کاری یا گره تبدیل می شود.
یک ایستگاه کاری ؛ کامپیوتری است که به شبکه الصاق شده است و در واقع اصطلاح ایستگاه کاری روش دیگری است برای اینکه می گوییم یک کامپیوتر متصل به شبکه است.
یک گره چگونگی وارتباط شبکه یا ایستگاه کاری ویا هر نوع ابزار دیگری است که به شبکه متصل است وبطور ساده تر هر چه را که به شبکه متصل والحاق شده است یک گره گویند.
برای شبکه جایگاه وآدرس یک ایستگاه کاری مترادف با هویت گره اش است.
مدل های شبکه:
در یک شبکه ، یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد. یک سرویس دهنده (server) کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سیستم عامل شبکه که مدیریت عملیات شبکه را بعهده داردرا نگهداری می کند.
برای آنکه سرویس گیرنده " client" بتواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کند ، ابتدا سرویس گیرنده باید اطلاعات مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا کند. سپس سرویس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرویس گیرنده ارسال خواهد کرد.
سه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند از :
1 - شبکه نظیر به نظیر " peer- to- peer ".
2 - شبکه مبتنی بر سرویس دهنده " server- based ".
3 - شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده " client server".
مدل شبکه نظیر به نظیر:
در این شبکه ایستگاه ویژه ای جهت نگهداری فایل های اشتراکی وسیستم عامل شبکه وجود ندارد. هر ایستگاه می تواند به منابع سایر ایستگاه ها در شبکه دسترسی پیدا کند. هر ایستگاه خاص می تواند هم بعنوان server وهم بعنوان client عمل کند. در این مدل هر کاربر خود مسئولیت مدیریت وارتقاء دادن نرم افزارهای ایستگاه خود را بعهده دارد.
از آنجایی که یک ایستگاه مرکزی برای مدیریت عملیات شبکه وجود ندارد ، این مدل برای شبکه ای با کمتر از 10 ایستگاه بکار می رود .
مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده :
در این مدل شبکه ، یک کامپیوتر بعنوان سرویس دهنده کلیه فایل ها ونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پرداز ها، کامپایلرها ، بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکه را در خود نگهداری می کند. یک کاربر می تواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کرده وفایل های اشتراکی را از روی آن به ایستگاه خود منتقل کند.
مدل سرویس دهنده / سرویس گیرنده :
در این مدل یک ایستگاه در خواست انجام کارش را به سرویس دهنده ارائه می دهد وسرویس دهنده پس از اجرای وظیفه محوله ، نتایج حاصل را به ایستگاه در خواست کننده عودت می دهد.
در این مدل حجم اطلاعات مبادله شده شبکه ، در مقایسه با مدل مبتنی بر سرویس دهنده کمتر است واین مدل دارای کارایی بالاتری می باشد.

شبکه های کامپیوتری و مراحل نصبطراحی یک شبکهسرعت شبکهاطلاعات
تحقیق جمعیت و جمعیت شناسی

کلمه جمعیت چه عبارات و مفاهیمی را به ذهن شما می آورد جمعیت کلاس ، جمعیت شهر یا روستا ؟ جمعیت یک کشور ، رشد بی رویه جمعیت ؟ آیا تاکنون هیچ یک از مشکلاتی که به جامعه آن روبروست به افزایش جمعیت نسبت داده انددسته بندی
علوم اجتماعی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
89 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
82
دریافت فایلتحقیق جمعیت و جمعیت شناسی


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

مقدمه
کلمه جمعیت چه عبارات و مفاهیمی را به ذهن شما می آورد . جمعیت کلاس ، جمعیت شهر یا روستا ؟ جمعیت یک کشور ، رشد بی رویه جمعیت ؟ آیا تاکنون هیچ یک از مشکلاتی که به جامعه آن روبروست به افزایش جمعیت نسبت داده اند .
از 1 تا 60 به طور آرام بشمارید ، در این زمان 170 نفر در جهان متولد می شوند . بنابراین از این لحظه تا فردا همین ساعت باید غذا ، مسکن ، آموزش و سایر امکانات برای 245000 نفر دیگر تأمین شود .
شاید تاکنون از خود بپرسید که چرا در کشورها سرشماری انجام می گیرد . چرا همه کشورها به گرد آوری اطلاعات جمعیتی می پردازند . بنابراین متوجه می شویم که جمعیت و بررسی عوامل جمعیتی مهم و قابل بحث است . پس در ابتدا به تعریف جمعیت می پردازیم .
جمعیت به مجموعه از افراد که دارای اشتراکی با یکدیگر از جهات مختلف مثل مسائل قومی ، نژادی ، ، مذهبی بوده و در یک مکان با هم به سر می برند جمعیت می گویند . مثل جمعیت سیاه پوستان امریکایی یا جمعیت ارامنه آذربایجانیها . جمعیت شناسی در حقیقت یک مطالعه علمی جمعیت است که چند تعریف به شرح ذیل دارد .
1- مطالعه ساختار جمعیتی در ابعاد مختلف ، توصیف و تحلیل آماری ، بررسی حرکات جمعیت ، روابط متقابل م ن پدیده های جمعیتی از جنبه های اقتصادی – زیستی همگیدر چهار چوب علم جمعیت شناسی بررسی می گردد . پس جمعیت شناسی کلیه جنبه های مختلف مثل زاد و ولد ، مرگ و میر ، مهاجرت ، وضعیت شو یی ( ازدواج ، طلاق ) ، توزیع سنی ، ، جغرافیای جمعیت ، امید به زندگی را بررسی می کند .
2- پیش بینی آینده با توجه به میزان رشد جمعیت و منابع موجود را بعضی علم جمعیت شناسی
می گویند .
3- تعریف سازمان ملل متحد : علمی که به هدف بررسی جمعیت از جهات اندازه ، ساختار ، تغییر و تحول حرکات ، خصوصیات مشترک از جنبه کمی و بررسی حرکات زمانی و هم چنین ارتباط متقابل بین پدیده های جمعیتی به لحاظ کیفی می باشد .
موضوع و تعریف جمعیت و جمعیت شناسی
کلمه جمعیت به اجتماعی از افراد مقیم در یک مکان اطلاق می شود، اعم از اینکهاقامتشانمستمر باشد یا موقت.در جمعیت شناسی معمولاً منظور از جمعیت، ی است از افراد انسان که در یک منطقه – مثل شهر ور روستا به طور مستمر و معمولاً به شکل ی از خانوار و خانواده زیست می کنند. از این رو، جمعیت خاصی که برای منظوری خاص در زمان و مکانی معین دور هم گرد آیند وماً در جمعیت شناسی مورد نظر نیست. با وجود این، گروههای محدود شغلی، اداری، فرهنگی و مشابه مثل جامعه کارمندان، تجار، پزشکان، ان، کشاورزان، هنرمندان و نویسندگان نیز در بررسی های جمعیتی در برخی موارد جمعیتهای محدود محسوب می شوند و در مطالعات موردی دارای اهمیت ویژه اند. با توجه به این تعاریف، جمعیت شناسی علمی است که ابعاد، شمار، ساختار و خصوصیات و تحول جمعیتها را اصولاً با روش کمی و ریاضی بررسی می کند و امکان آگاهی و تحلیل کیفی جمعیت را فراهم می سازد.
اه جمعیت شناسی :
1- شناخت و آگاهی در خصوص ساختار و حالات جمعیت در بخش مورد مطالعه .
2- توصیف کامل گذشته جمعیت در یک منطقه و توزیع آن در بخش های مختلف .
3- پژوهش در روند های جمعیت و رابطه آن با جنبه های مختلف سازمان اجتماعی منطقه .
4- آینده نگری جمعیت و پیامدهای آن .
به طور کلی مباحث جمعیت شناسی در دو سطح د و کلان بررسی می شود . جمعیت شناسی د به بررسی خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی می پردازد و جمعیت شناسی کلان شناخت کلی ساختار جمعیت با حوزه مطالعه بزرگتر و از دیدی وسیع تر مورد بررسی قرار می گیرد .
فصل اول
جمعیت
پراکندگی جمعیت بر سیاره زمین
از زمانی که حیات بر روی خاک پیداشد و انسان زندگی خود را بر روی زمین آغاز کرد، با داشتن قابلیت های طبیعی خود توانست نسل خود را آن چنان گسترش دهد و پراکنده کند که امروز جمعیت بشر از مرز 5 میلیارد نفر فراتر رفته است. در هر ثانیه به طور متوسط 3 نفر در یک سال 95 میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. اگر جمعیت جهان به همین منوال افزایش یابد، پیش بینی می شود بعد از گذشت کمتر از یک قرن جمعیت دنیا از مرز 15 میلیارد نفر نماید. با توجه به کثرت جمعیت کنونی زمین، اگر تراکم جمعیت خشکیهای کرة زمین را از نظر بگذرانیم خواهیم دید که به سبب عوامل طبیعی و تاریخی، انسانها درون هر قاره تنها قسمت معینی از خشکیها را کرده اند. کناطق پر جمعیت دنیا در واقع قطبهای انبوه تراکم جمعیت هستند عبارتند از :
1. آسیای شرقی که قطب اول تراکم انسانهاست و شامل بیش از 2/1 میلیارد نفر چینی، ژاپنی و کره ای می باشد.
2.آسیای جنوبی و جنوب شرقی قطب دوم تراکم انبوه انسانی است که شامل 3/1 میلیارد نفر پا تانی، بنگلادشی، برمه ای، تایلندی، ویتنامی، لائوسی، کامبوجی، اندونزیایی، ما یایی و فیلیپینی است.
3.اروپای مرکزی و غربی، شبه جزایر مدیترانه و امریکای شمالی با جمعیتی نزدیک به 1 میلیارد نفر قطب سوم تراکم انسانی را- که به نام قطب آتلانتیک شمالی خوانده می شود- به وجود آورده است. این سه قطب تراکم انسانی با هم در حدود 4/3 جمعیت کرة زمین را تشکیل می دهند.
به غیر از سه قطب جاذبة انسانی- که توضیح دادیم- بیش از 1 میلیارد انسان دیگر در نقاط مختلف جهان به طور پراکنده دیده می شوند.
نا پیوستگی و فاصله های تراکم جمعیت از همدیگر– اگر به مقیاسی دقیق تر پخش و توزیع جمعیت را مطالعه کنیم، خواهیم دید درون قاره ها به طور ناهماهنگ و ناپیوسته پراکنده اند؛ به طوریکه در برابر جمعیت داخلی قاره ها انبوهی از انسانها در حاشیه خشکیها، در مسافتی که بیش از 800 و 1000 کیلومتر از دریا فاصله ندارند، سکنی گزیده اند. مراکز قاره ها یا به طور کامل یا نسبی خالی از سکنه
مانده اند، تنها می توان قسمتی از قاره افریقا را که عوامل تاریخی (استعمار) در پخش و پراکندگی جمعیت آن اثری خاص داشته است، از این قاعده مستثنی کرد. علاوه بر پراکندگی های ساحلی جمعیتها، نکته ای از توزیع جمعیت برداشت می کنیم این است که در داخل مناطق نیز توده های انسانی، در سمت شرق و غرب قاره ها، ی ان توزیع نشده اند. موقعیت متقابل خشکی و دریا نسبت به هم و تأثیر آب و هوای اقیانوسی می توانند از علتهای اساسی این اختلاف باشند.
در مناطق گرم، گوناگونی توزیع جمعیت وضعی دیگر دارد. مناطق گرم امریکا (حوزة امازون ) یا افریقا (کنگو) جزء قسمت شرقی، خالی از سکنه هستند. اندونزی که از مراکز پر جمعیت ایم منطقه است (به استثنای جاوه) برای تمامی کشور 83 نفر در کیلومتر مربع جمعیت دارد که تراکم متوسطی را نشان می دهد. در این مناطق، گوناگونی گسترش و توزیع جمعیتها به اوضاع طبیعی، عینی به وسعت خشکیها و کم و زیاد بودن خشکی هوا، وسعت بیابانها و شدّت و ضعف وجود جنگل بستگی دارد.
نکتة مهم این است که در جمعیت پذیری ناحیه ای نباید عوامل تاریخی را ناچیز شمرد و باید دانست که دسته های انسانی چگونه به محل س ت خود آمده اند. همچنین باید به قدمت استقرار، نظم یا
بی نظمی تشکیلات آنان، شدّت ضرباتی که از جمعیتهای مجاور خود دیده اند و نیز تکنیکی که برای بهربرداری از محیط مس ی خود به کار برده اند، توجه کرد . (محمودی و گروه جغرافیا، 1376: 114-112)
توزیع غیر عادلانه منابع و مواد غذایی در بین جمعیت کرة زمین
توزیع جمعیت امکانات تولید از مسائل مهم زمان ماست. اگر به توزیع متعادل و هماهنگ جمعیت و با منابع اقتصادی، در مقیاس محلی و منطقه ای بتوان امیدوار بود، بر ع در شرایط کنونی در مقیاس جهانی نه تنها در چنین موازنه ای وجود ندارد، بلکه افزایش سریع جمعیت در کشورهای کم رشد از سویی و تولید و ثروت سرشار در گوشه ای از جهان کنونی در قلمرو کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر، در تشدید سال به سال ناهماهنگی موجود نقشی مؤثر دارند. امروزه کمتر از 3/1 جمعیت کرة زمین 10/9 انرژی صنعتی، فولاد، سیمان و ... جهان را مصرف می کنند و در شرایط پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی قرار دارند و بقیه جهان، که بالغ یر 3 میلیارد انسان هستند، آینده ای روشن از نظر امکانات حیات و تأمین مواد غذایی خود دارند. در حالیکه در یک کشور توسعه یافته یک فرد می تواند سطح زندگی خود را روز بروز ترقی داده و عوامل رفاه خانوادگی را فراهم سازد، برای انسانهایی که در کشورهای توسعه نیافته به سر می برند هدف نهایی از فعالیت، ب غذای روزانه است. اگر گروهی از کشورهای در حال رشد و توسعه اقتصادی جهان را که در مرحله عقب ماندگی خود پشت سر گذاشته و به پشتوانة منابع خویش به نظر درآمد سرانة ملی به دو بلوک تقسیم می شود.
گروهی کشورهای توسعه یافته نامید می شود که با درآمد سرانة ملی بیشتر با آهنگ افزایش و توزیع جمعیت تکامل می یابند.
گروه دیگر کشورهای توسعه نیافته اند که درآمد سرانه ملی کمتر را با افزایش سریع جمعیت دارند.
برای آنکه به عدم تناسب عظیمی که در توزیع درآمد جهان وجود دارد پی ببریم، کافی است بدانیم که تولید ناخالص ملی سرانه یک امریکایی در سال 1984 برابر950،15 دلار و 65 برابر تولید ناخالص ملی سرانه یک هندی یعنی 243 دلار در سال بوده است. در حالی که می دانیم در ربع قرن اخیر کشورهای توسعه نیافته در راه نجات خود کوششهای فراوان کرده اند.

جمعیترشد بی رویه جمعیتتوزیع غیر عادلانه منابع و مواد غذایی در بین جمعیت کره زمیناطلاعات
جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ

جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ – یعنی شناخت تأثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثیر جامعه بر جنگ – متفاوت است همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی که در مراکز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می کنند (ادیبی سده، 13798دسته بندی
علوم


فرمت فایل
doc


حجم فایل
109 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
199
دریافت فایلجنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فصل اول
مقدمه و کلیات
جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ – یعنی شناخت تأثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثیر جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی که در مراکز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می کنند. (ادیبی سده، 1379:8)
پولمولوژی، ترکیبی از واژه های یونانی polemos به معنای «جنگ» و logos به معنای «بررسی و شناسایی» است و در شکل کلی می توان ان را «علم جنگ» نامید. پولمولوژی به مطالعة شکل ها، علت ها، نتیجه ها و عملکردهای جنگ به عنوان یک پدیدة اجتماعی می پردازد. (بوتول، 1:1368)
جنگ، بی تردید، شگفت انگیزترین پدیدة اجتماعی است. اگر بنا به گفتة دورکیم جامعه شناسی بیان تاریخ به صورتی دیگر باشد، می توان گفت که جنگ آفرینندة تاریخ است. در واقع، تاریخ صرفاً با توصیف کشمکش های مسلحانه آغاز شده است و بعید می نماید زمانی برسد که این پدیده کاملاً از بین برود، زیرا جنگ ها مشخص ترین مبادی تاریخ، و در عین حال، مرزهایی هستند که مراحل مهم حوادث را از یکدیگر متمایز می کنند. تقریباً نمامی تمدن های معروف بر اثر جنگ از بین رفته اند. همة تمدن های جدید نیز با رخ دادن جنگ پا به عرصة وجود نهاده اند. سیادت هایی که هر از چندگاه، نوعی جامعة خاص را در صدر جوامع بشری می نشانند، زادة جنگ هستند و مشروعیت خود را از آن ئیم گیرند.
به علاوه، جنگ یکی از عوامل اصلی تقلید جمعی است که در تغییرات اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. جنگ بسته ترین جوامع را وا می دارد تا دیر یا زود دروازه های خود را بگشایند؛ مانند چین، ژاپن یا مراکش در طول قرن اخیر. جنگ احتمالاً نیرومندترین شکل تماس تمدن ها با یکدیگر است. جنگ انزوای روانی را به زور از بین می برد و حتی در نوع پوشش نیز تأثیر می گذارد. از روی برش لباس نظامیان می توان فاتح حقیقی جنگی را که سال ها پیش درگرفته است تشخیص داد؛ بعد از حکومت ناپلئون، از لباس های نظامی فرانسوی تقلید می د، پس از سال 1918 از لباس های نظامی انگلیسی، و امروز از لباس های نظامی امریکایی و روسی تقلید می کنند.
مختصر اینکه جنگ از تمامی شکل های تحولات حیات اجتماعی مهم تر است. جنگ نوعی «تحول شتابان» است. بنابراین، شاید تعجب آور باشد که چرا تا کنون علمی واقعی به نام «جنگشناسی» یا «پولمولوژی» به وجود نیامده است. به راستی، چرا کمتر محققی به مطالعة عینی ویژگی ها و جنبه های عملکردی جنگ، که مهم ترین پدیدة اجتماعی است، رغبت نیافته است؟ از نیم قرن پیش تا کنون شاهد افزایش آزمایشگاه هایی هستیم که به مطالعة تخصصی برروی بیماری های مهلک مانند سرطان، سل، طاعون و تب زرد می پردازد.
تعداد این آزمایشگاه ها مدام در حال افزایش است و باید چنین باشد. اما چرا برای مطالعة جنگ که به تنهایی بیش از همة بلایا و آفات قربانی گرفته و مصیبت وبه بار آورده است، جتی یک مؤسسة تحقیقاتی تأسیس نشده است؟
ارسطو می گوید که علم، زادة حیرت است. می توان گفت نخستین چیزی که مانع مطالعة علمی موقلة جنگ می شود این است که این پدیده در عین حیرت انگیز بودن، برای ما به قدری عادی است که به سختی می توانیم از آن شگفت زده شویم. پرودن[1]، نظریه پرداز سوسیالیست فرانسوی می گوید: (هیچ خواننده ای نیاز ندارد به او بگویند که جنگ از لحاظ فیزیکی یا تجربی چگونه چیزی است. هر تصویری از جنگ دارد؛ بعضی به سبب آنکه خود شاهد جنگ بوده اند، جمعی به علت ارتباطات عدیده ای که با جنگ داشته اند و بسیاری به علت آنکه خود مستقیماً جنگیده اند. بنابراین، ابتدا باید با اسن بداهت کاذب جنگ مبارزه کرد. در این مورد، بداهت ناشی از عادتی روانی است دکه از بچگی در ما به جا مانده است. تمام پسربچه ها دوست دارند از سربازان تقلید و جنگ بازی کنند.»
دومین مانع بر سر راه مطالعة علمی جنگ، این است که جنگ ظاهراً به طور کامل به ارادة ما بستگی دارد. جنگ آغاز و پایانی دارد و در لحظه ای مشخص با همة تشریفات و مذهبی خاص خود شروع می شود. برای جنگ دلایلی برمی شمارند که از مدت ها پیش از طریق بحث و م تدارک دیده شده اند. به نظر ما، اگر هر جنگی مستقلاً در نظر گرفته شود، ارادی، قابل اجتناب و صرفاً معلول تصمیمی که از دیرباز سنجیده و پخته شده است، به نظر خواهد رسید.
بی شک این اعتقاد که جنگها کاملاً ارادی و آگاهانه اند، از مانعی اصلی سرچشمه می گیرد که بر سر راه مطالعة علمی جنگها قرار دارد. در اینجا سخن از یک «مغالطة حقوقی» به میان می اید. با وجود تکذیب مکرر تاریخ، حقوقدانان هنوز جنگ را از مقوله نزاع میان افراد، مشاجره، دوئل یا کشمکش توأم با فحاشی می دانند. گاهی با نیز به تقلید از قراردادهای حقوقی خصوصی یا قانون جزا، برای پیمان ها، دادگاه ها یا قوانین بین المللی طرح هایی تهیه می کنند. عده ای می خواهند با نوعی آئین، مطابق الگوی قواعد جنگ تن به تن یا مقررات بو و فوتبال، برای جنگ مقرراتی تدوین کنند. طرح های حاکمیت نیز تا کنون حاصلی جز بازنویسی حقوق خصوصی، یا حداکثر حقوق خانخانی با تعبیر خاص آن از حکمیت تیولداران در منازعات، مانند دادگاه بارون ها، حاصلی نداشته است.
اگرچه این همه، مسکن هایی آنی هستند و راه حل های موقت اند، هرچه قدر مشروع و قابل درک باشند، مانع اصلی بر سر راه مطالعه علمی جنگ ها به حساب خواهند آمد (بوتول، 1368: 4-2). بدین ترتیب، می توان گفت و صاحبنظران علوم اجتماعی، توجه نسبتاً ناچیزی به مطالعه در بارة جنگ نشان داده اند. (باتومور، 1357: 249)
کلیات و مقررات
جنگ ایران و عراق
پس از یک رشته تنش های و برخوردهای مرزی که چند صباحی بعد از انقلاب ی 1357 بین دو کشور ایران و عراق پدیدار شد، سرانجام در 31 شهریور 1359، ت عراق یک جنگ خانمانسوز را علیه ایران آغاز کرد که هشت سال ادامه داشت.
فصلنامة فرهنگی – اجتماعی گفتگو در شمارة 23 خود در این باره می نویسد: «اشاره به زمینة تاریخی این رویارویی گذشته از اختلافات مرزی دیرینة ایران و عراق که از سابقه ای چند صد ساله[1] برخوردار بود، یکی از ریشه های اصلی این تنش را در شکل گیری نوعی ناسیونالیسم رادیکال در جهان عرب باید جستجو کرد که در سال 1958 با پیروزی کودتای عبدالکریم قاسم، تحولات عراق را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. از این مرحله به بعد بود که جهان بینی حاکم بر بغداد به نحوی روزافزون با فزون طلبی های عربی توأم شد. سیاستی که مطامع ارضی نسبت به ایران یکی از ارکان اصلی آن را تشکیل می داد.
با پیروزی انقلاب و تبدیل ایران به کشوری که تحولات آن می توانست های ی جاری در کشورهای منطقه و به ویژه حرکت های ی شیعیان عراق را نیز تحت الشعاع قرار دهد. ابعاد جدیدی بر تنش های پیشین افزوده شد. انقلاب سال 1357 در عین افزودن این بعد جدید به مناسبات منطقه ای. با آشفتگی های اجتناب ناپذیری که بالاخص در عرصة آمادگی های دفاعی کشور به دنبال آورد، عراق را بر آن داشت که خط مشی ای تهاجمی اتخاذ کند. عراق در این رویکرد جدید، از حمایت و پشتیبانی بسیاری از کشورهای عرب منطقه. و همراهی قدرت هایی چون ایالات متحده و اتحاد شوروی – هر یک به دلایل خاص خویش – نیز برخوردار بود... پس از دوره ای از برخوردهای حاد مرزی که بعدها روشن شد که هدف عراق از طرح آن ها برآورد توان دفاعی ایران بوده است. با بمباران تعدادی از فرودگاه های عمده کشور توسط نیروی هوایی عراق در 31 شهریور 1359 جنگ آغاز شد. نقشة زیر نقاطی که حملات عراق از آنجا آغاز شده است را نشان می دهد.
قبل از شکل گیری کشور امروزی عراق، از زمان صفویه بین دو کشور ایران و عثمانی اختلافات ریشه داری بوجود آمد که منجر به جنگهای خانمانسوزی شد. این اختلافات هرگز به طور ریشه ای حل نشد و پس از فروپاشی ت مقتدر عثمانی و تشکیل کشور عراق نیز ادامه پیدا کرد.
شکل 1-1: نقاط مورد تهاجم عراق
هجوم گسترده و وسیع عراق از زمین و هوا علاوه بر وارد خسارتهای بزرگ مادی و انسانی، منجر به آوارگی و مهاجرت عظیم و توده وار هزاران نفر از نان درگیر جنگ به نقاط مختلف کشور، از جمله استان فارس شد. بر اساس آمار شهریور ماه سال 1364، تعداد کل مهاجران در سطح ای مختلف 1013059 نفر برآورد شده است. این در حالی است که بر طبق آمار منتشره از سوی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی مرکز استان فارس در سال 1365، وضعیت آماری مهاجران جنگی در این استان به شر ح زیر بوده است. (نوذری و میلدن، 1367: 266)
ج 1-1: وضعیت مهاجران جنگی مقیم استان فارس در سال 1365
وضعیت


تعداد خانوار


نفر


مرد


زن
تحت پوشش


8650


37094


-


-
درصد


50


44


-


-
نیمه خودکفا


1623


8457


-


-
درصد


38/9


30/10


-


-
جمع


17299


84298


41936


42362
درصد


100


100


74/49


26/50
قابل توجه است که در حدود 58/75 درصد از این افراد از شهر آبادان، 54/23 درصد از شهر مشهر و 88 درصد از سایر شهرستانهای استان خوزستان به استان فارس مهاجرت کرده اند، ضمن اینکه، درصد پراکندگی مهاجران جنگی خوزستان، در شهرستانهای استان فارس به ترتیب زیر بوده است. (همان، 227-226):
ج 1-2 آمار پراکندگی مهاجران جنگی در ای استان فارس در سال 1365
شهر


تعدا خانوار


نفر


درصد
شیراز


11936


58176


69
کازرون


1384


6744


8
فسا


692


3372


4
مرودشت


692


3372


4
جهرم


519


2529


3
سایر


3076


10105


12
جمع


17299


84298


100
پس از پایان جنگ و پذیرش قطعنامة شمارة 598 شورای امنیت سازمان ملل از طرف ایران و عراق و در پی آن متارکة جنگ در تیرماه 1367، بازسازی مناطق آسیب دیده به سرعت پا گرفت. به تدریج با آماده شدن شرایط، بازگشت مهاجران نیز آغاز شد. بر اساس اظهارات مدیرکل ادارة «بازگشت و اشتغال ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگی» با بازسازی بخش بزرگی از واحدهای آسیب دیده در مناطق جنگ زده از آغاز 1369 تا سال 1375، بیش از یک میلیون نفر از مهاجران جنگ تحمیلی به ا و روستاهای خود بازگشتند و. در 16 شهر و بیش از 2000 روستا ن شدند

جنگ شناسیپولمولوژی جامعه شناسی جنگاطلاعات
بررسی ابزارها و عواملی که باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر می شود

خبرگزاری ها مبنع تغذیه مطبوعات و در سال های اخیر، خود در حال فراگیرشدن به مثابه یک رسانه جمعی هستنددسته بندی
خبرنگاری


فرمت فایل
doc


حجم فایل
132 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
125
دریافت فایلبررسی ابزارها و عواملی که باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر می شود


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

1)مقدمه
خبرگزاری ها مبنع تغذیه مطبوعات و در سال های اخیر، خود در حال فراگیرشدن به مثابه یک رسانه جمعی هستند.
در کشور ما علی رغم این که اینترنت همپای کشورهای غربی در میان مردم نفوذ پیدا نکرده، اما به هر روی روز به روز شاهد گسترش این وسیلة ارتباطی در میان اقشار مختلف مردم هستیم که با توجه به سرعت این نفوذ می توان تصور کرد که در آینده ای نزدیک – که بیش از چند سال نخواهد بود – اینترنت، گسترشی در حدود یک رسانه همگانی پیدا کند و به تبع این مساله، خبرگزاری ها نیز به رسانه ای تبدیل شوند که مردم، برای دسترسی به اخبار روز، مستقیماً به آنها مراجعه کنند.
علاوه بر این در سال های اخیر و پس از تأسیس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به عنوان دومین خبرگزاری ایران پس از حدود 60 سال، شاهد تأسیس آژانس های خبری متعددی بوده ایم که هرکدام شامل مجموعة بزرگی از عوامل انسانی، ازجمله خبرنگاران هستند.
مجموعة این عوامل، به علاوة اهمیت و رس رسانه ها در یک جامعه متمدن، وم توجه به خبرنگاران خبرگزاری ها به عنوان ارکان اصلی جمع آوری و ارسال اخبار را خاطرنشان می کند. این توجه را می توان شناخت و فراهم ابزارهای انگیزش خبرنگاران برای انجام کار بهتر دانست. به طور کلی، انگیزش را می توان به عنوان نیروی محرک فعالیت های انسانی و عامل جهت دهندة آن تعریف کرد. عوامل انگیزشی عموماً به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شوند که در مورد موضوع این تحقیق، مهم ترین این ابزارها و عوامل در اختیار مدیران خبرگزاری هاست، چه در مواردی که به ابزارهای انگیزشی مادی مربوط می شود و چه ابزارهای انگیزشی معنوی.
در واقع توجه به این که چه عوامل و ابزارهایی می تواند باعث ترغیب و انگیزش خبرنگاران برای صرف وقت، انرژی و دقت بیشتر و درنتیجه، ارائه اخبار با کیفیت بالاتر شود بیش از همه می تواند مورد توجه مدیران خبرگزاری ها واقع شود تا با شناخت نیازهای خبرنگاران خود، زمینة پیشرفت خبرگزاری متبوعشان را فراهم کنند و از سوی دیگر تا حدی امنیت مادی و روانی قشری را فراهم کنند که از کمترین امنیت شغلی در جامعة ما بهره مند است.
2) طرح مسأله و تعریف موضوع
پاسخ به این سوال که «چه ابزارها و عواملی باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر و درنتیجه، ارائه اخبار صحیح تر و دقیق تر و به یک معنا، ارتقاء کیفی اخبار می شود» مسأله اصلی این تحقیق است.
برای پاسخ به این سؤال، چهار خبرگزاری کشور بر اساس اولویت تاریخ تأسیس انتخاب شده اند. خبرگزاری، یک سازمان خبری است که وظیفه و مأموریت آن، جستجو، تحقیق، جمع آوری و تنظیم اطلاعات و پیام هایی است که ضرورتاً باید آنها را در مرکزی انباشت نماید و سپس این اخبار را به مشتریان خود (رو مه ها، رادیوها، تلویزیون ها، مراکز اقتصادی و
و ...) ارسال کند. (ژان لویی، سروان شرایبر، «نیروی پیام»، (تهران، سروش1371)
این تعریف را می توان این گونه تکمیل کرد که امروزه آحاد مردم نیز به مشتریان خبرگزاری ها افزوده شده اند و در واقع این، تنها رسانه ها نیستند که به عنوان واسطه، اخبار خبرگزاری ها را به مردم می رسانند بلکه بسیاری از مردم از طریق شبکة اینترنت به طور مستقیم از اخبار خبرگزاری ها استفاده می کنند و بنابراین حیطة مشتریان خبرگزاری ها بسیار گسترده تر شده و روز به روز نیز در حال گسترش است.
با توجه به این موارد، اخبار ارسالی برروی وجی خبرگزاری ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و از آنجا که عوامل اصلی تامین کننده این اخبار، خبرنگاران هستند، به نظر می رسد تامین ابزارها و عوامل انگیزشی برای آنها جهت ارائه ی اخباری با کیفیت بالا از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه مدیران خبرزگزاری ها قرار بگیرد، چرا که تأمین این ابزارها عمدتاً بر عهده و در حیطة اختیارات آنهاست. این تحقیق قصد دارد علاوه بر شناسایی ابزارهای انگیزشی خبرنگاران از دیدگاه خود آنها، وجود یا عدم وجود این ابزارها در خبرگزاری های مورد بررسی و میزان رضایت خبرنگاران این ابزارها را نیز مورد توجه قرار دهد.
3) بیان ضرورت و اهمیت موضوع
در دنیای امروز نقش وسایل ارتباط جمعی در همة شؤون زندگی اجتماعی، ، اقتصادی و حتی فردی غیرقابل انکار است.
در تمامی متون علم ارتباطات معمولاً از چهار وسیله ی مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما به عنوان وسایل ارتباط جمعی نام برده می شود که در دهه های اخیر با توجه به کاهش شدید نقش خبری سینما، سه وسیله ی مطبوعات، رادیو و تلویزیون را می توان وسایل ارتباط جمعی اصلی دانست. در این میان نامی از خبرگزاری به عنوان یک وسیلة ارتباطی برده نمی شود. در این تحقیق سعی شده است بر اساس دلایل مستند ثابت شود که خبرگزاری به عنوان منبع تغذیه ی دیگر رسانه ها، خود یک وسیلة ارتباط جمعی است که در فصل های بعد در این مورد توضیحات کاملی داده شده است. اما آن چه در این بحث قابل طرح است این که اگر خبرگزاری را یک سازمان خبری بدانیم که وظیفه اش جمع آوری و ارسال اخبار است و به عنوان یک وسیلة ارتباط جمعی نقش مؤثری در جامعه ایفا می کند، شاید بتوان مهم ترین رکن این رسانه را خبرنگاران دانست، انی که از ابت ترین مرحله تا نهایی ترین آن – به جز ارسال اخبار روی سایت – در جریان این روند، تأثیر گذارند. خبرنگاری از جمله مشاغل سخت دنیا تعریف شده است و از این رو شاید بتوان گفت خبرنگار، نسبت به شاغلین حرفه های دیگر به عوامل برانگیزاننده ی بیشتری برای فعالیت خود همان تهیة اخبار است، احتیاج دارد؛ عواملی که هم از جنبه ی درونی و معنوی و هم از نظر بیرونی و مادی قابل بررسی است. از این رو این که خبرنگاران، چه عوامل و ابزارهایی را باعث پیشرفت در کارشان، یعنی ارتقاء کیفی اخبار می دانند و این که این ابزارها تا چه میزان در خبرگزاری های مورد بررسی - به عنوان نمونه ای از خبرگزاریهای موجود در کشور – وجود دارد دو مقوله ای که اهمیتشان با توجه به مباحث مطرح شده، روشن است، با این تأکید که بیشترین کاربرد شناخت این مسأله، برای مدیران خبرگزاری هاست.
4) تشریح فرایند تاریخی موضوع
آن چه تا به حال در مورد مبحث انگیزش در زمینه ارتباطات مطرح شده بیشتر مربوط به مخاطبان وسایل ارتباط جمعی بوده است؛ و بررسی ابزارهایی که می تواند باعث انگیزش خبرنگاران برای ارائه اخبار با کیفیت هرچه بیشتر شود، تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به آن چه در قسمت ضرورت و اهمیت موضوع بیان شد، به نظر می رسد بررسی و تأمین نیازهای انگیزشی خبرنگاران، برای ارتقاء کیفی اخبار و درنتیجه، بالا رفتن کیفیت اخبار به طور کلی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در مورد موضوع این تحقیق، در بررسی هایی که نگارنده انجام داده است، با وجود تعدادی تحقیق در مورد خبرگزاری ها، به عنوانی که ارتباطی با موضوع این تحقیق داشته باشد برخورد نکرده است.
5) اه تحقیق
خبرنگاران، اصلی ترین ارکان تهیه خبر هستند که شناختن و تأمین ابزارهایی که انگیزش آنها را در جهت ارتقاء کیفیت اخبار بیشتر کند، می تواند بر روند اطلاع رسانی که یکی از پایه های توسعة هر کشوری است، تأثیر بسزایی داشته باشد.
هدف از این تحقیق، از سویی شناختن ابزارهایی است که از نظر خود خبرنگاران برایشان انگیزه ایجاد می کند که کیفیت کار و در واقع میفیت اخبارشان بالا رود، و از سوی دیگر آشنا دست اندرکاران، بخصوص مدیران خبرگزاری ها با عوامل و موانع پیشرفت خبرگزاری متبوعشان در امر اطلاع رسانی است.
از دیگر اه این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-شناخت میزان رضایت خبرنگاران از حرفة خود.
-شناخت میزان رضایت خبرنگاران از محیط کاری، روش های مدیریتی، درآمد و امکانات رفاهی خود.
-میزان وجود ابزارهای انگیزشی در هرکدام از خبرگزاری های مورد بررسی.
-مقایسه خبرگزاری ها از لحاظ دارا بودن بیشترین و کمترین ابزارهای انگیزشی برای خبرنگاران.
خبرگزاری
خبرگزاری، یک سازمان خبری- مطبوعاتی است که وظیفه و مأموریت آن، حستجو، تحقیق، جمع آوری و تنظیم اطّلاعات و پیامهایی است که ضرورتاً باید آنها را در مرکزی انباشت نماید و سپس این اخبار را به مشتریان خود (رو مه ها، رادیوها و تلویزیونها، مراکز اقتصادی، ، سفارتخانه ها و ...) ارسال کند.
امتیازات یا ویژگیهای خبرگزاری
1- سرعت عمل: یک خبرگزاری باید در وضع و شرایطی باشد که بلافاصله از وقوع هر رویدادی، در هر جا و هر وقت، اطلاع حاصل کند و خبر آن را بدون تأخیر به کلیه مشترکان خود برساند. همه کارهای کلیه کارکنان خبرگزاری بر اصل سرعت استوار است، چون فقط با رعایت این اصل می توان از هدر رفتن فرصتها جلوگیری کرد.
بنابراین گزاری ماهیتاً سازمانی است که باید اخبار و گزارشهای خبری را در اسرع وقت و سریعترین زمان ممکن به دیگر رسانه های خبری برساند و به همین دلیل سرعت انتقال اخبار و گزارشها در یک خبرگزاری از اهمیتی ویژه برخوردار است. یک خبرگزاری باید در رقابت با دیگر خبرگزاریها بتواند با سرعت بیشتری اخبار را روی تل خود ارسال کند، چرا که رو مه ها که از مهمترین مشترکان خبرگزاریها محسوب می شوند، معمولاً اخبار را از خبرگزاری ای دریافت می کنند که اخبار را سریعتر ارسال می کند. گاه حتی یک دقیقه پیشی گرفتن بر رقیبان، در جهت فرستادن یک خبر مهم، می تواند برای یک خبرگزاری پیروزی مهم و سرنوشت سازی شمرده شود.
از سوی دیگر یک خبرگزاری باید محدودیتهای زمانی رو مه ها را در نظر بگیرد که با توجه به این محدودیتها، نقش سرعت در نحوه عمل یک خبرگزاری از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد. این امر خصوصاً در کشورهایی که در آن بیش از یک خبرگزاری (که معمولاً تی است)، فعالیت می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برای مثال در ایران رو مه ها که یکی از مهمترین وسیله های اشاعه اخبار خبرگزاری محسوب می شوند، معمولاً صفحات اصلی خود را به ترتیب اولویت و نسبت این که رو مه صبح چاپ شود یا بعدازظهر می بندند، به این ترتیب اگر رو مه ای صفحه اول و دوم خود را ساعت هفت بعدازظهر ببندد، اخباری که پس از این ساعت روی تل خبرگزاریها قرار می گیرد چندان مورد توجه رو مه ها قرار نخواهد گرفت، مگر این که خبر از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد که در این صورت رو مه ها با قبول مشکل صفحه بندی مجدد و جایگزینی یک خبر به جای خبر دیگر برحسب ارزش خبری بیشتر، این خبر را مورد استفاده قرار می دهند. به این ترتیب یک خبرگزاری باید بتواند اخبار مهم روز را در سریعترین زمان ممکن و قبل از این که کار انتخاب اخبار و صفحه بندی در رو مه به پایان برسد بر روی تل مطبوعاتی خود ارسال کنند.
البته همانطور که در تعریف خبرگزاری عنوان شد، خبرگزاریها غیر از رو مه ها و رادیو و تلویزیون، مشترکان دیگری هم دارند، امّا حتی همان مشترکان نیز، رسانه ای را ترجیح می دهند که آنها با سرعت بیشتری از اخبار مطلّع سازد.

خبرنگارانخبرگزاری هافعالیت بهتررسانهچه ابزارها و عواملی باعث انگیزش خبرنگاران در ارائه اخبار صحیح تر و دقیق تر و به یک معنا، ارتقاء کیفی اخبار می شودشناخت میزان رضایت خبرنگاران از حرفه خوداطلاعات
بررسی خانه سینما

((اینجا اتاقی است ، تاریک با ای سپید و کوچک در انتهای آن که با نوری سحر انگیز روشن می شود و سایه ای حقیقی صدساله را پیش روی چند نفر از حاضران می گستراند شاید هم سایه ای از حقیقتی دو هزار ساله که افلاطون از آن سخن می رانددسته بندی
هنر و گرافیک


فرمت فایل
doc


حجم فایل
1878 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
114
دریافت فایلبررسی خانه سینما


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست
عنوان صفحه

·مقدمه
· فصل اول طرح مسئله

1-1 ضرورت پروژه
1-2 روش مطالعه وتحقیق
1-3 سامان پروژه مطالعاتی

· فصل دوم : شناخت

2-1 شناخت سینما
2-1-1 - سینما چیست ؟
2-1-2- اختراع سینما
2-2-1 فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران
2-2-2- تاریخ سینمای ایران
2-2-3 – سینمای حال حاضر ایران
2-2-3-1- نقدینگی
2-2-3-2- مواد اولیه
2-2-3-3- نیروی انسانی
2-3- معماری وسینما
2-3-1- پیوند (وجه اشتراک معماری وسینما )
2-3-2- نقد
2-3-4- بیانیه
2-3-3- الهام
2-4- بررسی چند نمونه خارجی وداخلی
2-4-1-
2-4-2-

· فصل سوم : ضوابط واستانداردها

3-1- ظرفیت سالن
3-2 شکل واندازه تصویر پردازش
3-3 ها وتصوی ردازی
3-4 لنزهای پردازش
3-5 پوشش تصویر
3-6 شیب کف وصندلی ها
3-7 شیب کف سالن نمایش تصویر
3-8 فاصله گذاری ردیف ها وراهروها
3-9 ها
3-10 سالن نمایش اصلی
3-11سالن های نمایش فرعی
3-12 بخش جنبی خانه وسینما
3-13 فضاهای ورودی

· فصل چهارم : مطالعات پایه

4-1- مطالعات منطقه ای ومحیطی
4-1-1- موقعیت جغرافیایی استان تهران
4-1-2- موقعیت جغرافیایی شهرتهران
4-1-3- کوهپایه ها وارتفاعات ورودخانه ها
4-1-4- ارتباطات
4-1-5- چگونگی شکل گیری شهر تهران
4-1-6- تاریخچه تهران
4-1-7- مطالعات فرهنگی واجتماعی
4-2- مطالعات اقلیمی
4-2-1- دما
4-2-2- بارش
4-2-3- رطوبت نسبی
4-2-4- باد
4-2-5- ساعات آفت
4-2-6- روزهای بارانی
4-3- معیارها وضوابط استقرار واحدهای ساختمانی درسایت

· فصل پنجم : مطالعات کالبدی

5-1 تجزیه وتحلیلی سایت
5-1-1- بررسی موقعیت سایت درشهر
5-1-2- دید ومنظر ازدرون به برون سایت
5-1-3- دید ومنظر ازبرون به درون سایت
5-1-4- کاربریها وهمجواریها بلافصل
5-1-5- نظام توده فضا
5-1-6- گزینه منتخب لکه گذاری
5-2-1 - موقعیت شهری محل مورد نظر(سایت)
5-2-3 - موقعیت قرار گیری سایت در منطقه
5-2-4- دسترسی های سایت در منطقه
5-2-5- کاربریهای موجود در محدودة سایت
5-3- مشخصات و توانمندیهای موقعیت شهری سایت
5-4- تحلیل و تجزیة تصویری سایت
5-4-1- دید بنا نسبت به محدودة اطراف سایت

· فصل ششم : معرفی مجتمع فرهنگی – سینمایی تهران

6-1- ج برنامه فیزیکی
6-2- مدارک ونقشه ها
· منابع و ماخذ

مقدمه
((اینجا اتاقی است ، تاریک با ای سپید و کوچک در انتهای آن که با نوری سحر انگیز روشن می شود . و سایه ای حقیقی صدساله را پیش روی چند نفر از حاضران می گستراند . شاید هم سایه ای از حقیقتی دو هزار ساله که افلاطون از آن سخن می راند .
اینجا چند نفر خسته و شوریده و خسته به نظاره نشته اند . تا شبح واقعیت تخلیشان را بر ببینند . و بعضی به تاثیر ، به کنار دستی شان میگویند ، این جا اتاق رویا سازی است . جایی که تصویرها و صداها در هم میآمیزد تا معجزة یک قرن ، پس از هزاران بار، بار دیگر روی می دهد.
این جا مرکز تلاقی ذهن است . از علم و تکنولوژی تا هنر ، از فلسفه و سیاست تا اقتصاد ، ار کژ شی و بی مایگی تا خلاقیت ، از دوستی تا دشمنی ، این جا خلاصه آدمی جاری است .
این جا خاطرات گذرا نیستند . حرکات ن انید . و اصوات تا ابد می مانند . و این همه برای توصیف نام انسان کافی است . این جا اتاقی است تاریک با ای سپید و کوچک در انتهای آن .)) 1
سینما پدیده ای است که فرا تبار شناسی آن ، باب تاثیر دو سویه ای را بر زندگی برونی انسان گشوده است . در فرآیند بزرگنمایی فریمهای کوچک تا ابعاد محصور کنندة و غول آسای جادواییاش حد میانه ای را می توان فرض کرد . که حتی از دیدگاه بصری منطبق با سازوکار و زندگی انسان است .
در ادامه به تاریخچة فرهنگ نمایش و چگونگی پدید آمدن نمایش در جوامع مختلف می پردازیم .
آغاز نمایش در هر سرزمینی را باید در آداب و رسوم . مناسک مذهبی همان قوم و در فعالیتهای انسانی برای تنازع بقا جستجو کرد .
انسان بدوی که در بیان افکار و عواطف خود ناتوان بود . حرکت را به کمک طلبیده و از طریق حرکات موزون سعی در بیان افکار و عواطف خود کرد و برای درک لذت و به عنوان نیایش و سخن گفتن با خدایان خود شروع به انجام حرکات موزون ( ) می کند .
بنابراین اولین هنرهای نمایشی در درون همین مراسم جادوئی و حرکات موزون است که شکل می گیرد .
شاید بتوان گفت یکی از شرایط ضروری برای پیدایش تئاتر فراهم آمدن درک نسبتاً پیچیده ای از جهان است که در آن امکان داشتن نظر گاهی عینی و بیطرفانه از مسائل انسانی وجود داشته باشد . مثلاً یکی از علایم این فرایافت ، ظهور یا بروز یک برخورد کمدی با مسائل است زیرا برای آنکه در راه خیر و سعادت مردم از معیارهای مضحک را برگزینیم ، نیاز به بینشی عینی و بیطرفانه داریم . علامت دیگر گسترش حس زیباشناختی است . مثلاً هنگامی که فرایافت های انسان از جهان خود تغییر می کند ، اغلب از اجرای آیین و توسل به اسطوره ها برای رسیدن به خوشبختی صرف نظر می کنند .
دو شرط دیگر نیز که مربوط به حس زیباشناختی است دارای اهمیت اند ، پیدا شدن اشخاصی که می توانند عناصر تئاتری را به تجربه هائی متعالی وافرتر بدل کنند ، و جامعه ای که قادر باشد ارزش تئاتر را به عنوان فعالیتی منتقل و ویژه بپذیرد ، چرا که تئاتر آموزش می دهد ، ارشاد می کند و می کوشد تماشاگر خود را آرامشی ببخشد . و او را با حیات درونی خویش واحد است بعنوان مرکزی اجتماعی نیز قابل توجه است و در ایران نیز به عنوان یک مرکز دسته جمعی بمنظور بیان مسائل فرهنگی و تفریحی نقش ایفا می کند و می توان بعوان یک عامل کمک دهنده در این راستا مورد توجه قرار گیرد .
سینما در ایران همانطور که گفته شدیک صنعت نوپا و خالی از هرگونه محتوا و فرم است و جهت مشخصی در این صنعت و هنر دیده نمیشود این عامل در کشور ایران بعنوان یک عامل صنعتی مورد توجه قرار رفته است که قادر باشد در مسائل اقتصادی کشور موثر باشد و اگر چه جنبة هنری ندارد با این وجود نمی توان منکر این مهم شد که سیل افراد شایق و به سینما رو به مراتب کمتر از سایر تفریحات دسته جمعی می باشد . و به همین نسبت فضاهای مورد نیاز به خصوص در مرکز بیشتر از سایر فضاهای همسو می باشد . پس از چنین مکانهایی با توجه به مشخصات آنها جهت ی عموم مردم می توان استفاده نمود . سینما از جهت رابطه با فرد عامی این مرز و بوم تا حد زیادی قابلیت بهره برداری دارد شخص در محیط سینما با یک تکنیکی روبرو است که از لحاظ آسانی بیان به سایر وسائل ارتباط جمعی یک حس راحت دارد . و نیز سینما از لحاظ محیط با یک وسعت زیاد ، توجه تماشاچی را به خود جلب می کند و با استفاده از امکانات فنی ، محیطی دور از ذهن را به آسانی برایش بازگو می کند .
فرد در محیط سینما خواص یک محیط اجتماعی را بدست می آورد به جای هرگونه محیط اجتماعی دیگر امکان آموزش در سینما بیشتر می باشد پس برای آنکه از عامل سینما بتوان در حداکثر وضع موجود استفاده نمود باید محتوای آن را کنترل نمود و در سطح بالاتری قرار داد برای این منظور با در اختیار گذاردن وسائل و فضاهای تکنیکی این ح را بوجود آورد .
1- 1- ضرورت طرح پروژه
بناهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی امروزه است جوامع با سرعت بیشتری به پیش می رود و پله های ترقی را طی می کنند که بیشترین سعی و کوشش خود را به استوار ساختن پایه های فرهنگی جامعه نهاده اند و نیازمند این امر ارتقاء ساختارهای فکری افراد جامعه است. لذا مسأله اصلی بدین گونه طرح گردیده:
رسیدن به فضایی که بتواند زمینه ارتقاء ساختارهای فکری بشر در زمینه هنر بوده است فراهم بیاورد و بستر مناسب برای فن آوری و خلاقیت های نوین هنری را فراهم سازد.
تحولات اقتصادی و اجتماعی همواره با دگرگونیهائی در طرز شه و رفتار افراد یک جامعه همراه است.
نظام فرهنگی که بر اساس شکل خاصی از تولید و مجموعه از آداب و رسوم استوار بوده و همزمان با یک تحول جدید به هدفهائی تازه نیامند می شود. اگر نخستین مراحل تحول اجتماعی ایران نیازها، محرک اقتصادی داشت در این مرحله از انعکاس این خواسته ها و تمنیات معنوی و فرهنگی افراد بچشم می خورد.
توجه به این نیازها در ایران با توجه به میراث فرهنگی و تماس دائم با تمدن غرب اهمیت اساسی دارد زیرا گروهی از مردم پیشینه فرهنگی این سرزمین را ندیده گرفته و شیفته راه و رسم زندگی غرب شده اند و گروهی دیگر ورود برخی از مظاهر تمدن صنعتی را نشان عدم علاقه و حفظ سنت ایران دانسته اند. با تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران اکنون جامعه به فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ مبین استوار باشد و نیز بتواند در زندگی ایرانیان بخصوص جوانان در یک جامعه صنعتی مؤثر باشد منظور اصلی بوجود آوردن شخصیت انسان مطلوب می باشد. که باید یک فرد را در زمینه های جسمانی و اجتماعی، تربیت نموده و همچنین احتیاج به یک فرهنگ می باشد که بر مبنای یک فرهنگ ملی استوار باشد. یعنی احیاء ارزش های اصیل فرهنگ ایران ی و انطباق آن با شرایط زندگی امروزی و همچنین برخورداری از مظاهر فرهنگ جهانی است. با توجه به مطالبی که د سطور گذشته بیان گردیده وم یک هدف و ایدئولوژی کلی برای جوانها که بتوانند تماماً آنها را مجذوب نماید، این هدف ترتیب جسمانی، اجتماعی، می باشد و لازمه آن داشتن یک سیاست فرهنگی است. عواملی که ضرورت این سیاست را ایجاد می کند.
1- افزایش رفاه
2- افزایش و تحصیلات ابت ، متوسطه و عالی
3- افزایش روابط بین الملل
وم احداث مرگز فرهنگی سینمایی
تولیدات سینمایی جهان غرب در سالهای اخیر و درست پس از اوایل دهة هشتاد به قدری از نظر کمی و کیفی در حال رشد بوده است که حقیقتاً بازارهای جهانی و خصوصاً خاورمیانه را تحت تسلط خود قرار داده است. بازاری قدرت اقتصادی، تبلیغی ، فرهنگی این رسانه توسط مرجعی از های بازاری که حادثه، خشونت و ... بخش عظیم آن را تشکیل می دهد تأمین شده است.
در این میان سینمای ایران با هدف اعتلای ارزشهای انسانی بوسیله سینما، با سرمایه ای اندک حرکت کند خود را ادامه می دهد. چنانکه دیده ایم صنعت سینمای ایران بهترین سوژه های سازی و لایقترین عوامل ساخت را داراست و این موضوع را بوسیله ی موفقیت های پی در پی خود در جشنواره های هندی جخانی به اثبات رسانیده است ولی در عین حال از نظر منابع لازم، امکانات حداقل و آموزش و حمایت های اصلی نیز دچار مشکل کمبود می باشد.
جهت شتاب بخشیدن به فعالیت های سینمایی کشور در حدی که در خور رس فرهنگ و سیاست و اجتماعی آن باشد دست کم اقداماتی در بخش سینمایی ایران ضروری می باشد که چیزی مد نظر رساله این پروژه می باشد بخش آموزشی و ترویج فرهنگ آن می باشد.
بدیهی است که استفاده از تکنولوژی برتر یکی از مهمترین عوامل بالا برنده کیفی صنعت خواهد بود و اساساً ها عظیم از این نوع، هزینه هایی سنگین جهت دکورهای صحنه، لباس، نور پردازی، صدابرداری، جلوه های ویژه، سیاهی لشکر، تدارکات ، اماکن و صحنه های متنوع و آموزش صحیح را متحمل می شود.
مخاطب و سینما یعنی مردم به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه سینمای مورد توجه خاص برنامه ها و سیاست های امور سینمایی است. ارتقاء فرهنگ بصری تماشاگر ایرانی شعار اصلی تغییر سیاستها در جاری تبادل فرهنگی بین تماشاگر و ساز است. استقبال تماشاگران از های برتر ایرانی، تشویق سازان را به سوی ساخت های فرهنگی و هنری موجب شده و تولیدات بیشتر این دست فلیمها سبب ارتقاء فرهنگ بصری تماشاگران از یک سو و ارجمندی و عزت هنرمند در جامعه ی از سوی دیگر می شود. که این تبادل فرهنگی بین تماشاگر و ساز ضامن اصلی اعتلای سینمای تا رسیدن به سینمای آرمانی ماست.
اصلی ترین عنصر از مجموعه ی منابع صنعت سازی مانند سایر صنایع «نیروی انسانی» است اما تفاوت اصلی این منبع با سایر منابع، تنوع و تعدد عناصر آن در یک خط تولید است. ترکیب نیروی انسانی این صنعت در برگیرنده ی عناوین هنری، فنی ، صنعتی متنوعی است که مهمترین خاصیت آنها به جز مهارت، هماهنگی فوق العادة آنهاست. عواملی چون سناریست کارگردان، مدیر تولید، تهیه کننده، برنامه ریز، مدیر تدارکات، طرح دکور، طراح صحنه، طراح لباس، مدیر برداری، نور پردازی، دکوراتور، صحنه پرداز، کارگردان هنری، صنعتی صحنه، مسئول صحنه، مأمور ید، مجریان دکور، طراح گریم، گریمورها، سازندة وسایل صحنه، بردار، س برق، دوزنده، بازیگران (زن، مرد، کودک، مسئول حیوانات؛ مشاورین، مسئول وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری ...)
همة این مسئولیت ها و کارها که در نیروی انسانی خلاصه می شود یکی از بخشهای مهم صنعت سازیست جامعه ی امروز ما احتیاج به پرورش فکری نیروی انسانی را دارد که از یک سو تولید کننده است (اهالی سینما) و از سوی دیگر مصرف کننده (تماشاچی) است. که هر دو این قشر می توانند از نیروهای مهم فرهنگ سازی و رشد فرهنگ و تمدن یک جامعه باشند. سینما به عنوان نمایش دهنده می تواند فرهنگ ساز باشد. و از سوی دیگر فرهنگ یک جامعه می تواند شکل دهندة سینمای آن باشد. بنابراین توجه به ایجاد فضاهایی برای پاسخگویی و شکل دادن در رشد فکری نیروی انسانی امری است ضروری.خانه سینماشیب کف سالن نمایش تصویرشکل واندازه تصویر پردازشاطلاعات
بررسی خصوصیات چینی و سرامیک

در حال حاضر سرامیک بخش وسیعی از صنایع مختلف معاصر را در برمی گیرد در عین اینکه این صنعت به قدمت اولین تمدن بشری است ولی اکنون محصولات سرامیکی یکی از مفیدترین پدیده هایی است که در پیشرفت علوم نقش مؤثری را بر عهده دارددسته بندی
فنی و ی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
6753 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
181
دریافت فایلبررسی خصوصیات چینی و سرامیک


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار.......................................................................................................... 1
فرآورده های ویژه و سرامیکی تکنیکی ......................................................... 8
دیرگدازه ها ................................................................................................... 8
فرآورده های زمخت .................................................................................... 11
فرآورده های ظریف ..................................................................................... 11
ظروف خانگی ............................................................................................... 12
کاشی ها ....................................................................................................... 37
سرامیک های بهداشتی ................................................................................. 42
عایق ها ومقره های الکتریکی ....................................................................... 45
تکامل صنعت سرامیک .................................................................................. 54
تکامل صنعت سرامیک در جهان .................................................................. 54
تکامل صنعت سرامیک در ایران ................................................................... 68
پیشگفتاراستاندارد چینی ............................................................................... 85
ظروف چینی غذا خوری – ویژگیها و روشهای آزمون ............................... 87
فرآورده های سرامیکی ................................................................................ 89
چینی ............................................................................................................. 91
انو اع چینی غذا خوری ................................................................................. 91
نمونه برداری ............................................................................................... 91
آزمون های فیزیکی ...................................................................................... 93
آزمون مقاومت در برابر تغییر ناگهانی دما .................................................. 98
آزمون قابلیت نور گذاری ............................................................................ 106
سختی .......................................................................................................... 109
آزمون های شیمیایی ................................................................................... 112
آزمون پایداری لعاب و دکور ظروف غذا خوری در برابر شستشو .......... 122
آزمون های چشمی و درجه مرغوبیت ........................................................ 124
تاثیروتوزیع اندازه ذرات بر خواص دوغاب سرامیک................................... 132
اطلاعات مربوط به اندازه ی ذرات .............................................................. 133
رئولوژی دوغابها.......................................................................................... 136
فاز جامد موجود در دوغابها........................................................................ 138
توزیع اندازه ی دانه رئولوژی دوغابها......................................................... 139
دوغابهای الومینا........................................................................................... 140
دوغاب های کوارتز....................................................................................... 142
دوغاب های بدنه سفید.................................................................................. 142
ساختمان فلوکول در دوغاب های ریخته گری تجاری................................. 145
سرعت ریخته گری در ارتباط با اندازه سطح ذره........................................ 147
ویسکوزیته سوسپانسیون های دیسپرز....................................................... 149
ویسکوزیته دوغاب های تهیه شده از پودرهایا مخلوط های لکوئیدی.......... 152
رئولوژی سیستم های کوا گوله.................................................................... 153
خلاصه بحث.................................................................................................. 155
بررسی عیوب حاصله بر روی قطعات تولیدی پرس ................................... 161
تحقیق برروی بدنه های چینی با سیلیس بالا ............................................... 164
مواد خام ..................................................................................................... 165
مراحل آزمایش نمونه ها ............................................................................. 166
نتایج و بحث ................................................................................................. 168
انبساط حرارتی ............................................................................................ 169
جذب آب ودانسیته بدنه ها .......................................................................... 170
استحکام خمشی بدنه ها .............................................................................. 170
سفیدی و شفافیت بدنه ................................................................................ 172
مشاهده نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی ........................... 174
نتیجه گیری .................................................................................................. 175
منابع و مآخذ ............................................................................................... 176
ضمیمه ( آماروارقام مربوط به تولیدات چینی ) 177
پیشگفتار
در حال حاضر سرامیک بخش وسیعی از صنایع مختلف معاصر را در برمی گیرد. در عین اینکه این صنعت به قدمت اولین تمدن بشری است ولی اکنون محصولات سرامیکی یکی از مفیدترین پدیده هایی است که در پیشرفت علوم نقش مؤثری را بر عهده دارد.
محصولات سرامیکی دارای تنوع بسیار است. بعضی از آنها همواره مورد استفاده عموم قرار می گیرند و بعضی دیگر در رابطه با مصارف خاصی است که متخصصین از آنها بهره برداری می کنند.
ذیلاً تعدادی از محصولات مذکور ذکر می گردد:
الف- اشیاء هنری یا تزئینی مانند مجسمه- پلاک و غیره
ب- وسایل غذاخوری و لوازم آشپزخانه (talbo ware)
ج- وسایل بهداشتی از قبیل دستشویی، وان و غیره (sanitary ware)
د- کف پوشها
هـ- کاشی ها
و- لوله های فاضل آب
ز- الماس های (synthetic diamonds) مورد استفاده در لوازم صوتی
ح- قسمتی از مغزهای الکترونیکی (memory cells)
ط- بخشی از وسایل الکتریکی (مقره- پایه و ترمینال)
ی- شمع های ماشین (spark pluge)
ک- عایق ها و اجسام نسوز (refractories)
ل- وسایل آزمایشگاهی مانند بوته ها، هاونگ های چینی و غیره
م- دندان های (denture ceramics)
ن- سنباده ها و ابزارهای برش (abrasion resisting ware) و غیره
فقط قسمتی از این مجموعه وسیع را تشکیل می دهند.
زمان ساخت سرامیک ها سالیان قبل و مقارن با رشد فکری انسان های اولیه و ایجاد نخستین تمدن های بشری بوده است.
بشر نخستین پس از شناخت محیط اطراف خودو کشف آتش شروع به ساختن ابزار، لوازم و اشیاء مورد نیاز خود کرد: در هم آمیختن آب و خاک و سخت شدن خمیره آنها بر اثر تبخیر مراحلی هستند که طبیعت به انسان آموخت. قدیمی ترین کشف بشر اولیه که بر اساس کاوش ها و دانستنی های ابت او استوار بوده. همانا استفاده از حرارت آتش جهت سختی و استحکام اشیاء و اجسام گلی می باشد.
گرمای حاصله از حرارت آتش نه تنها باعث استحکام و سخت شدن اشیاء گلی می گردید بلکه گاهی اوقات بر حسب اتفاق تعدادی از آنها نیز بر اثر حرارت زیاد ذوب می شدند. زمانی که آتش فرو می نشست وجود قطعات ذوب شده و گاهی درخشان و سخت در خا ترهای بر جای مانده انسان را متحیر و وادار به تفکر می نمود. به تدریج در اثر این گونه اتفاقات توجه بشر به ذوب مواد معدنی و نتیجتاً کشف ف ات جلب شد.
گرچه بشر با شناخت ف ات دریچه ای از دنیای تمدن را برخود گشود. ولی مشکل فرم دادن و نیز شکل گرفتن ف ات یکی از مسائلی است که انسان از همان ابتدا با آن برخورد نمود. در مقایسه با ف ات خاصیت شکل پذیری که از خمیره گل حاصل می گشت همواره باعث تقویت نیروی خلاقیت بشر می شد. این خصوصیت موجب می گردید که بتواند به آسانی شکل های مختلف را تجربه نموده و هر آنچه که می شید عملاً بسازد حتی اکثر شکل های ف ی ابتدا از گل های طبیعی ساخته شده و پس از قالب گیری جهت شکل دادن ف ات از آنهااستفاده می گردیده است.
در این زمان است که اشیاء گلی آتش خورده و سخت به وفور در محیط زیست انسان یافت می گردد که از آن جمله می توان ظروف تهیه غذا و نگهداری آن، ابزارها، مجسمه ها آجر بناها و حتی تابوت ها و بسیاری دیگر را نام برد. کشف ف ات باعث گردید که صور، نقوش، طرز ساخت اجسام و اشیاء سرامیکی تغییرات اساسی و کلی پیدا کند و هنرمندان و صنعتگران آن زمان روش های جدیدی را در تولید و آفرینش اشیاء برگزیده و تجربه نمایند.
ویژگی هایی که در ساخت اشیاء سرامیکی وجود داشت موجب تداوم، تکرار و تکثیر آن وسایل گردید. به عبارتی دیگر هر آنچه که بشر می شید می توانست بدون مانعی بسازد و این خود باعث اندوختن و انباشتن دانستنی ها و تجربیات فراوانی گشت. قرن ها قبل از طرح علوم فیزیکی و شیمیایی و حتی بیش از اقدام به کیمیاگری، انسان اولیه از این دانستنی ها و تجربیات بهره گرفته، به صورتی با علم و تکنیک سرامیک ها آشنایی پیدا کرده بود.
هم چنین نظری به محتوی فرم های اولیه و نقوش آنها نشان می دهد که بشر همواره از طریق ساخت و تزئین اجسام سرامیکی در جهت حس زیبایی دوستی، فلسفه ها و خلاقیت های هنری خود مدد گرفته، چنانکه فرهنگ، آداب ورسوم، عواطف و احساسات او همواره در تولید و خلق این اشیاء مؤثر بوده است.
به جهت گسترش صنعت سرامیک در مسیر بررسی و شناخت این اشیاء لازم به نظر می رسد که پس از مقدمه ذکر شده و تعاریف آینده نگاهی گذرا به تاریخ سرامیک انداختده و سپس به پژوهش در طبیعت، مواد خام درون آن و نیز بهره گیری از هر عنصر بپردازیم و آنگاه روش ها، تکنیک ها و سایر عوامل سازنده را بر اساس ساخت و تولید سرامیک ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
تعریف سرامیک
لغت سرامیک از کلمه یونانی (keram os) مشتق گردیده که در اصل به معنی ماده پخته شده است. تعریف دیگر از ریشه سانسکریت به موادی اطلاق می گردد که به کمک آتش تهیه می شوند.
تعریف جدید و علمی که در دنیای صنعتی امروز نیز قابل قبول می باشد تعریفی است که در سال 1920 جامعه سرامیک مطرح نموده است.
سرامیک عبارت است از تمام محصولات غیرف معدنی که برای به عمل آوردن آن به صورت یک محصول قابل استفاده، احتیاج به درجه حرارت معمولاً بالاتر از 600 درجه سانتیگراد را دارد. این تعریف نه تنها شامل محصولاتی می گردد که ماده اولیه خاک آنها و یا سیلکاتها هستند بلکه سایر محصولات از قبیل ا یدهای ف ی و کربن ها را نیز در برمی گیرد.
سرامیک های ظریف fine ceramics
قطعه ای از سرامیک کاملاً دقیق و حساب شده که دارای ساخت ظریف بدون لعاب و یا لعابدار باشد سرامیک ظریف اطلاق می شود. این دسته از سرامیک ها اغلب به ظروف غذاخوری خاص و اشیاء تزئینی اطلاق می گردد. باید توجه داشت که اصطلاح متداول فنی برای این نوع سرامیک ها وایت ور (white ware) است ولی این کلمه نیز تاکنون مورد تأیید قطعی مجامع علمی قرار نگرفته است.
در دسته بندی شاخه های مختلف صنعت سرامیک نیز مانند تعریف آن؛ تفاهم چشمگیری بین دست اندرکاران این صنعت وجود ندارد ولی در عین حال رایج ترین و شاید صحیح ترین دسته بندی شاخه های مختلف این صنعت به صورت زیر است:
1- فرآورده های ویژه و سرامیک های تکنیکی.
2- دیرگدازها.
3- فرآورده های زمخت.
4- فرآورده های ظریف[1].
همچنان که از عنوان این بخش نیز مشخص است بحث در چهارچوب دسته چهارم از شادخه های چهارگانه صنعت سرامیک است. ولی با این همه به طور بسیار مختصر سه شاخه دیگر نیز بررسی خواهند شد.
[1] - در بعضی موارد به سه دسته اخیر عنوان «سرامیک های سنتی» اطلاق می گردد.
فرآورده های ویژه و سرامیکی تکنیکی[1]
به طور کلی این فرآورده ها عمدتاً از مواد اولیه و خالص ساخته می شوند. خصوصیات، ترکیبات و مواد اولیه این فرآورده ها بر حسب موارد مصرف مختلف آنها کاملاً متفاوت هستند. این فرآورده های پیچیده عمدتاً در ارتباط با پیشرفت و تکامل صنایع دیگر مطرح گردیده اند صنایع الکترونیک، صنایع هواپیمایی، تحقیقات فضایی، انرژی هسته ای، نیروگاه های برق و غیره جزئی از صنایعی هستند که در واقع مصرف کننده عمده این محصولات به شمار می آیند. از انواع این فرآورده ها به عنوان مثال می توان از ا ید سرامیک های مختلف (مثل بریلیا beo و تیتانیا ، و توریا ) نیتریدها و سیلیسیدها، (مثل نیترید بر bn، نیترید سیلیسیم و دی سیلیسید مولیبدن ) کاربیدها (مثل کاربید بر ، کاربید تنگستن wc و کاربید زیرکنیم zrc) و نیز فرآیت ها نام برد.
دیرگدازها
به طور کلی فرآورده های دیرگداز محصولاتی هستند که در درجه حرارت های بالا کاربرد دارناد به طور رسمی اصطلاح «دیرگدازها» (refractories) شامل تمامی فرآورده هایی است که خمش[2] آنها در بالاتر از 1580 درجه سانتی گراد انجام می شود. ولی این اصطلاح عملاً در مورد فرآورده هایی که نقطه خمش آنها از حدود 1520 درجه سانتی گراد بالاتر است نیز به کار می رود.
مصرف این فرآورده ها عمدتاً در ساختمان کوره ها می باشد بنابراین می توان به اهمیت آنها در صنعت امروز پی برد. به عبارت دیگر کلیه صنایعی که در مراحلی از روند تولید خود نیاز به درجه حرارت بالا دارند (به عنوان مثال صنایع ذوب ف ، شیشه، سیمان، صنایع شیمیایی، صنایع هسته ای و غیره) مجبور به استفاده از این محصولات خواهند بود.
این فرآورده ها عمدتاً به صورت آجرهای مختلف عرضه می گردند ولی انواع ملات ها و پوشش های مختلف و دیرگدازهایی برای مصارف ویژه را نباید از یاد برد.
به طور کلی دیرگدازها بر اساس ترکیب شیمیایی آنها و یا حد دیرگدازیشان رده بندی می شوند، ولی در مواردی این رده بندی بر اساس روش های ساخت آنها نیز انجام می گردد.
چنانچه دیرگدازها بر اساس حد دیرگدازی تقسیم شوند این تقسیم بندی شامل چهار دسته به شرح زیر خواهد بود:
با نقطه خمش
الف- دیرگدازهای درجه حرارت پایین low-heat-duty 1630-1520
ب- دیرگدازهای درجه حرارت متوسط intermediate-heat-duty 1670-1630
ج- دیرگدازهای درجه حرارت بالا high-heat-duty 1730-1670
د- دیرگدازهای درجه حرارت بسیار بالا super-duty بالاتر از 1730
از طرف دیگر دیرگدازها بر اساس ترکیب شیمیایی آنها به سه دسته تقسیم می شوند (این نحوه تقسیم بندی رواج بسیار بیشتری دارد):
الف- دیرگدازهای اسیدی
ب- دیرگدازهای خنثی
- دیرگدازهای قلیایی
ج 2 انواع دیرگدازها را بر اساس ترکیب شیمیایی آنها نشان می دهد.
2- “special or technical ceramics”
[2] - به طور خلاصه منظور از اصطلاح «خمش» و یا «نقطه خمش» درجه حرارت خمش م وط های زگر است.

خصوصیات چینی و سرامیکآزمون مقاومت در برابر تغییر ناگهانی دمااشیا هنری یا تزئینیانواع چینی غذا خوریآزمون پایداری لعاب و دکور ظروف غذا خوری در برابر شستشوتاثیر و توزیع اندازه ذرات بر خواص دوغاب سرامیکاطلاعات
روش تحقیق و پیشینه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در ن شاغل و غیر شاغل

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان کرده اند اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند به عنوان مثال میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد که ای عقلی است و ای عاطفی یکی از تفاوتهای عاطدسته بندی
روانشناسی و علوم تربیتی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
210 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
90
دریافت فایلروش تحقیق و پیشینه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در ن شاغل و غیر شاغل


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

روش تحقیق و پیشینه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در ن شاغل و غیر شاغل

فهرست
عنوان
فصل اول: طرح تحقیق
1ـ مقدمه
2ـ موضوع پژوهش
3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش
4ـ فرضیه پژوهش
5ـ هدف و فایده تحقیق
6ـ تعاریف عملیاتی
فصل دوم:
1ـ مقدمه
2ـ پیشینه تحقیق
1ـ بخش اول :
سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی
// // // فروید
// // // یونگ
// // // اریک فروم
// // // راسل
// // // آدلر
// // // هورنای
// // // ملانی کلاین
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ
// // // مانس اشپربر
بخش دوم :
همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه
پذیری
متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی
متابعت
همانند سازی
درونی
توالی دام گستری
محظوری اخلاقی موفقیت
قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط
فصل سوم:
1ـ روش و ابزار تحقیق
2ـ جامعه آماری
3ـ نمونه آماری
4ـ ابزار (پرسشنامه)
فصل چهارم:
1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها
2ـ محدودیت های پژوهش
3ـ پیشنهادات
4ـ فهرست منابع
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه:
مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی
از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان کرده اند . اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند . به عنوان مثال : میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد که ای عقلی است و ای عاطفی یکی از تفاوتهای عاطفی مهم این است که تمایلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بی حد و حصر است و ی کامل آنها ممکن نیست . مار بوأ وقتی خوراکش را می خورد می خوابد تا آنکه دوباره گرسنه شود . انگیزه فعالیتهای جانوران ، به استثنای موارد نادر ، نیازهای نخستین است . در مورد انسان قضیه فرق می کند . البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای بدست آوردن ضروریات زندگی آنقدر کار کنند که برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آنها باقی نمی ماند . ولی آنهایی که زندگیشان تأمین شده باشد به صرف این دلیل دست از کار نمی کشند . خشایار شاه وقتی به آتن لشکر کشید نه خوراک کم داشت و نه پوشاک و نه زن . فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند که برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند . اینها مردان برجسته ای بودند . همچنین در داستان رستم و سهراب ، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر ، ناپلئون و غیره … ما به طرز زیبایی میل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم .
ولی مختصری از آن « قدرت» در همه مردمان وجود دارد . همین عنصر است که همکاری اجتماعی را دشوار می سازد . زیرا هر کدام از ما میل داریم که این همکاری را بصورت همکاری میان خدا و پرستگانش در نظر بیاوریم .
رقابت ، نیاز به سازش و حکومت ، میل به شورش ، همراه با آشوب و خونریزی گاه و گاه از همین جا برمی خیزد از میان هوسهای بی پایان انسان ، هوسهای قدرت و شکوه از همه نیرومندترند . این دو هوس یکی نیستند . هرچند بستگی نزدیک باهم دارند . نخست قدرتش بیشتر و شکوهش کمتر است . پادشاه شکوهش بیشتر و قدرتش کمتر است . ولی معمولاً آسانترین راه به دست آوردن شکوه بدست آوردن قدرت است . این نکته مخصوصاً در مورد مردمانی که با امور اجتماعی و سروکار دارند صادق است .
اما این مسئله از قدیم الایام بود و در عصر ما نیز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدمیان در مقابل و در کنار هم دیده می شوند . ان و قدرتمندان و در مقابل زیردستان و پیروان ، انی که خود موجب به قدرت رسیدن جباران می شوند .
برخی همواره مطیع و سربه راهند و برخی دیگر تنها در شرایط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از دیگران می شوند .
اصولاً چه تفاوتهایی میان این دو گروه از آدمیان وجود دارد ؟
رابطه میان این دو گروه چه نوع رابطه ای می تواند باشد ؟
خصوصیات شخصیتی هر گروه تابع چه رویدادی می باشند ؟
یکی از تفاوتهای مشهور میان ن و مردان همین تفاوت در میزان سلطه گری و سلطه پذیری آنان است . همواره ن مطیع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهی سلطه پذیری ن به حدی بوده است که حتی هویت مستقل خود را از دست داده اند .
برای پاسخ دادن به این سوالات وسوالات دیگر در این زمینه به نظرات دانشمندان و نویسندگان و روانشناسان نظر عمیقی می اندازیم .
موضوع پژوهش
موضوع تحقیق عبارت است از بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در ن شاغل و غیر شاغل .
فایده و اهمیت و هدف پژوهش
اصطلاحات سلطه گری و سلطه پذیری کلماتی نیستند که ما بخواهیم به سادگی از آنها عبور کنیم . آنها همواره دو روی سکه هستند . به همان نسبت که ما در قدیم هیتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ایم ، که با اعمال خشونت سعی در جلب و اطاعت و زورگویی به زیردستان بوده اند . امروزه نیز در قالب ها و به اشکال دیگری این مفاهیم را در زندگی روزمرة خود داریم .
ولی آنقدر گرفتار و دچار مشغله فکری هستیم که وجود آنها را به شرایط زمان و موقعیت مکانی ربط می دهیم . یا اینکه به سادگی از کنار آنها می گذریم .
چرا باید عده ای به خاطر مقام قدرت و فرمانبرداری و مادیات افاد دیگر را تحت سیطره خود بگیرند . آن هم به شکل غیر صحیح و اصولی آن ؟
و چرا باید افرادی خواسته های خود و عقاید خود را به خاطر نداشتن جایگاه ویژه ای که به آنها داده نشده سرکوب کرد و تن به اطاعت افراد بالا نسبت بدهند .
چگونه می توان رفتار فردی را تبین کرد که در مقابل بالا دستانش محجوب و سربه زیر ، متواضع و حرف گوش کن ، اما در مقابل زیر دستانش و یا همسرش دیکتاتوری است زورگو و خشن بررسی این که چه عواملی در میزان سلطه گری و سلطه پذیری انسانها نقش دارد و چه تفاوتی میان ن شاغل از نظر سلطه گری و سلطه پذیری وجود دارند . مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است .

مقایسه خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در ننقش شغل در خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در ناهمیت شغل در رناناطلاعات
تحقیق اداره مخابرات

شرکت مخابرات یک شرکت تی است که زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن فعالیت می کند بالاترین مقام اداری آن پست و تلگراف و تلفن می باشد و نحوة ادارة آن بصورت شرکتهای تی می باشد کلیه درآمدهای حاصله به حساب خزانة تی واریز می گردد و کلیه هزینه ها از ردیف های مصوب تأمین اعتبار می گردددسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
27 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
44
دریافت فایل تحقیق اداره مخابرات


فروشنده فایل
کد کاربری 7169
تمام فایل ها

مقدمه:

مخابرات به عنوان ارسال و دریافت خبر از دیر زمان در این کشور کهنسال رایج بوده است یعنی از زمانهایی که بشر بوسیلة دود و آتش و سپس بوسیلة نور و آئینه و یا پیک و چاپارد و تپه ها و ایستگاههای بین راهی اخبار و اطلاعات مهم اجتماعی کشوری را به اقصی نقاط یک کشور و یا م ن کشورهای همجوار ارسال و دریافت می کرده اند.

اینک م از یک قرن از زمانی که مخابرات جدید برقی در ایران شروع به کار نمود می گذرد این امر باب معرفی تلگراف مورس از سال 1236 و سپس ارتباط تلفنی م ن تهران و شهر ری در سال 1266 آغاز گردید.

پیشرفت و دستاوردهای علمی بشر در زمینه مخابرات و الکتریستیه و الکترونیک و دیجیتال دگرگونی در صنعت مخابرات ایجاد نمود که امروزه انواع سرویسهای مخابراتی با کیفیتهای عالی با نرخ های ارزان می تواند در دسترس دورافتاده ترین نقاط کشورها قرار گیرد در کشور ما ایران این تحولات صنعت مخابرات ادامه داشته بطوریکه استفاده از انواع تکنیکهای مخابراتی بی سیم مورد نظر بوده و این امر مخصوصاً بعد از انقلاب شکوهمند ی ایران برای ایجاد امکانات و سرویسهای مخابراتی در روستاها و نقاط دورافتاده کشور از اهمیت والائی برخوردار گردیده است.

اکنون با استفاده از مراکز خ ر تلفن و کابلها و شبکه های ارتباطی بین شهری که شامل شبکه های مایکروویو، کاریر،hf,vhf,uhf,pem و نیز تجهیزات تلفن خ ر بین شهری و بین الملل و ارتباطات أی می باشد. امکان برقراری ارتباط تلفنی، تل ، انتقال اطلاعات و انتقال برنامه های تلویزیونی، سرویسها و خدمات دیگری از قبیل کانال های اجاره ای، کابل و سیمهای اختصاصی و اجاره أی و غیره نیز در اختیار هموطنان قرار داده شده است.

فصل 1

اهمیت ارتباطات در جهان

امروزه می دانیم که ارتباطات در جهان حرف اول را می زند و در صورتیکه هرگونه اشکال و یا وقفه أی در این امر بوجود آید بسیاری از کارها مختل و انجام نمی شود در جهانی که هر روز از روز قبل با سرعت غیر قابل تصور دستگاههائی توسط اغلب کشورها ساخته می شود و اطلاعات بصورت برق آسا در اقصی نقاط دنیا پخش می شود اهمیت ارتباطات قوی برخوردار هستند و اغلب در این کشورها که بطور نمونه عنوان گردید روز به روز علم ارتباطات رو به پیشرفت می باشد بطوریکه در زمان حاضر اطلاعات با ارتباط یک خط تلفن بصورت فا از آنطرف جهان به این طرف جهان فرستاده می شود که بشر بتواند خیلی سریع با بکارگیری اطلاعات در جهت اه خود و دیگران سریعتر به آن اه برسد.

اهمیت ارتباطات در ایران

در ایران مسأله ارتباطات از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا از طریق همین مقوله است که تحولات عظیمی در کشور بوجود می آید اما باید عنوان نمود که سیستم ارتباطی کشور در مقایسه با سیستم های موجود در جهان بخصوص کشورهای پیشرفته در سطح پائینتری قرار دارد و همگام با پیشرفت صنعت ارتباطات جهانی حرکت نمی د و علت اینکه بطور کلی مسائل مالی و نبودن تخصص صنایع جدید و بسیاری مسائل دیگر است که باید با درایت و تفکر عمیق بتدریج مرتفع گردد.

طبقه بندی واحدهای مختلف اداره مخابرات:

شرکت مخابرات یک شرکت تی است که زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن فعالیت می کند بالاترین مقام اداری آن پست و تلگراف و تلفن می باشد و نحوة ادارة آن بصورت شرکتهای تی می باشد کلیه درآمدهای حاصله به حساب خزانة تی واریز می گردد و کلیه هزینه ها از ردیف های مصوب تأمین اعتبار می گردد.

واحدهای ادارة مخابرات بطور کلی از دو نوع واحد فنی و واحد اداری تشکیل یافته که رئیس اداره در رأس هر یک قرار دارد که بصورت زیر تشریح شده است.

مخابراتاهمیت ارتباطات در جهانطبقه بندی واحدهای مختلف اداره مخابراتاهمیت ارتباطات در ایرانواحدهای اداره مخابراتشرکت مخابراتمخابرات و الکتریستیه و الکترونیک و دیجیتالاطلاعات
روش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی ن مجرم و مقایسه آن با ن غیر مجرم در زندانهای لرستان

هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی ن مجرم می باشد یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست ی به آنها صورت گرفت روش این پژوهش از نوع توصیفی مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از ن زندانی موجود در زندانهای لرستادسته بندی
روانشناسی و علوم تربیتی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
88 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
55
دریافت فایلروش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی ن مجرم و مقایسه آن با ن غیر مجرم در زندانهای لرستان


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
چکیده:
فصل اول: مقدمه وبیان مسئله
مقدمه
طرح مساله و بیان موضوع
اه پژوهش:
این پژوهش به سوالات اساسی زیر پاسخ می دهد:
فصل دوم: تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها
حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم ن
پیشینه تحقیق چارچوب نظری ،دیدگاهها وتعاریف
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
برساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری
چرا مردم کج رفتاری می کنند؟
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
پارادایم اثبات گرا
نظریه های فشار
مرتن و فرصت های مشروع افتراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی
نظریه های یادگیری اجتماعی
سادرلند و پیوند افتراقی
گلیزر و هویت پذیری افتراقی
برگس و ایکرز و تقویت افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی
نظریه های کنترل
فصل سوم: روش تحقیق جامعه ونمونه
روش تحقیق
آزمودنی ها
ابزار های پژوهش
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
روش تحلیل داده ها
نتایج و یافته ها
فصل پنجم: ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
ضمیمه:

چکیده:هدف این تحقیقبررسی مقیاس های شخصیتی ن مجرم می باشد. یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست ی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از ن زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال1385انتخاب و با 50 نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(mmpi) مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که مقیاس های شخصیتی ن مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته (جرم ن) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم ن بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایة این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطة مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی با توجه به فرضیه های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجة اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم ن نقش داشته رد فرضیه های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان 98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری ، پدری 38/0- ، والدینی 35/0- ، اقتصادی 30/0- ، آموزشی 25/0- و فردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری تی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری بر ن بز ار ولی این عوامل اقتصادی بودند.

واژگان کلیدی: مقیاسهای شخصیتی، ن مجرم ، زندانهای لرستان، بهنجار،عوامل و موانع جرم
پژوهشگر: محمد میری

فصل اول

مقدمه وبیان مسئله
مقدمه
هرجاجمعی از انسان ها گردهم آمده اند، برای رفع آسان تر و بهتر نیازهای خود به امنیت ، آسایش و سلامت و هرنوع نیاز دیگری ، هنجارهایی ساخته اندو همه را به تبعیت از آن ها فراخوانده اند. مجموعه هنجارها، البته به تبع تاریخ ، جغرافی و طبع و طبیعت انسان ها متفاوت و میزان تبعیت افراد و گروه ها از این هنجارها متغیر بوده است .مطابق همان هنجارها، همیشه متخلفان را مجازات کرده و معمولاً به همنوایان پاداش داده اند. اما از همان آغاز بر سر این موضوع که چه ی متخلف است و علت تخلف او چیست ، مناقشات فراوانی وجود داشته است . اینکه چه ی هنجارها را ساخته ، چه انی متخلف را معرفی کرده و چه انی از تخلف از هنجارها و به چه میزان متضرر شده اند نیز موضوعات مهمی بوده که همگی حوزه مباحث جامعه شناسی انحرافات اجتماعی را تشکیل داده اند. اما تبیین این موضوع که چرا مردم از هنجارهای خاصی س یچی کرده و می کنند، همیشه و مثل هر حوزه دیگری از مباحث علمی ، برعهده نظریه هاست .پرداختن به مباحث نظری موضوع ،به ویژه زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که حجم کج رفتاری های مردم از سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگرانی هایی ایجاد کرده باشد. در زمانه موجود که برخی هنجارشکنی ها از جمله تخلفات رانندگی ، سرقت ، نابهنجاری های اخلاقی ، و رشوه خواری ، تقلب ، اعتیاد به ، ایدز، ک ن و ن خیابانی ، از حد معمول و آشنای جامعه بیشتر شده و نرخ فزاینده ای هم یافته است ، همه جا و همه می پرسند چرا این همه از مردم کج رفتاری می کنند، اینکه چه کاری درست و کدام یک غلط ، چه رفتاری بهنجار و کدام یک نابهنجار است نیز همیشه مورد سؤال و مناقشه وتابع شرایط زمان و مکان و فرهنگ کنش گران و عوامل نظام کنترل اجتماعی و مردمی بوده که به رفتارهای آن ها واکنش نشان داده اند. همیشه افراد خاصی را داریم که درگیر جرم می شوند. در مقابل می توان گفت افرادی نیز وجود دارندکه درطول عمر شاید برای یک بار نیز هنجارشکنی نمی کنند.مساله ای که دراینجا مطرح می شود این است که آیا عواملی هستندکه تعیین کننده این مساله هستند.آیا عوامل خاصی را می توان یافت که در افراد مجرم به شکل بارزتری نسبت به افراد بهنجاردیده می شوند.ویژگی هایی به ن نسبت داده می شودکه معتقد است، آنان با توجه به خصیصه های رفتاری و واقعی شان یا کار مهمی انجام نمی دهند یا کار خاصی ازپیش نمی برند از آنجایی که این نسبت دادن ها به نقشهای واگذارشده،چسبیده است،مشروعیت شان یک برنامه درحال پیشرفت است. تغییر چنین باورهایی شایدبه خلق فرصت هایی برای تغییروضع موجود و تهدید نهادهای اجتماعی می انجامد که در آن، مردان با بیشترین خطر روبرو می شوند و بعضی از ن منافع خود را باور می کنند ایا وضعیت ن از وضعیت مردانی که بصورت تصادفی به دلیل رنگ پوست، یا بعضی از موقعیت ها، در فشار و رنج از سوی قدرتمندان هشتند، تفاوت دارد ؟ من ادعا میکنم بله ،چرا که آنان نه تنها محنت می کشند - گاهی مشقت های نسبی – که [ساختارهای]همپوشان شناختی و ایئولوژیکی را که انقیاد آنان را مشروع و عادی تعریف می کند، را هم تحمل می کنند. جنس و حنسیت، نشانگران سازماندهی کننده در تمامی جوامع هستند. در هیچ کشوری، گروه یا جامعه مردان رابعنوان "بشریت کمتر "یا "انسان مادون"آنگونه که ن را تعریف می کند، توصیف نمی کند. چرا چنین وضعیتی قابل پذیرش است ؟و چراچنین باوری (تا این حد)مقاومت میکند ؟منابع بسیاری درراستای مشروع موقعیت پایین تر ن در جامعه، تخصیص داده می شود. تعداد معدودی از مردان در ساخت قدرت،حاضر به دعوت از ن برای پیوستن به آنها می باشدند. ن و دختران بسیاری مفهوم اورولی "orwellian notion " را که "محدودیت را "، "رنج رالذت "و "سکوت را قدرت "می پندارد، همصدا هستند.البته این شرایط ایستایی نیست و من امیدوارم که وضعیت غیر قابل اجتن هم نباشد. ن در جهان غرب، در بخشهای مختلف دیگری ازدنیا،درحرکت بسوی زنجیره برابری، جهت گیری رو به بالایی دارند. سی و پنج سال پیش، من به این اشاره که چ ه ن در حرفه وک در ایالات متحده از شبکه های اطلاعاتی - که تحرک و در برگیری ن را ممکن می ساخت،بیرون نگهداشته می شدند. هم اکنون،تعداد قابل توجهی از این ن جسارت عبور از این مرزها را دارند. به همین طریق، افزایش قابل توجهی در تعداد ن شاغل در رشته هایی همچون علوم، تجارت، پزشکی ودامپزشکی بوجودآمده است (cox & alm 2006) این تغییرات نسبتا سریع اتفاق افتاده است. [این در حالی است ن ] نه مغزخودرابزرگتر کرده اند و نه استدلالشان از سمت چپ مغز به سمت راست مغز جابجا شده است.ا هیدبه مریخ هم نرفته اند. بلکه بیشتر، این را اموخته اند که می توانند به تحصیلات بالاتر و مشاغل مناسب مدارج تحصیلی شان دست یابند.مشکل دیگر، صلاحیت نیست بلکه، ارتقاء و حضور در شبکه های اطلاعاتی است که منجر به مدارج بالاتر می شود.اما موانع بزرگی همچنان درسر راه است. دی ماگیو در بازنگری پویشهای جامعه شناسی شناختی (1997)بازمفهوم مورتون "جه تکثرگرایانه"رابه ماگوش زدمی کند.این مفاهیم تازمانیکه مردم بارجوع به مفاهیم مشترک جمعی که به لحاظ تجربی نادرست هستند،دست به کنش می زنند، کاربرد دارد و بنیان محکمی برای شرایط مطیع وانقیاد سازی ن بشمار نمی رود.بویژه اینکه، این یک باور عام و گسترده است. جرائم ن بیشترریشه درفرهنگ مردم دارد که به لحاظ توانایی و احساسی که نسبت به جامعه دارندمرتکب جرم میشوند. من کاملا می دانم که قرائت های اجتماعی کلانی وجود دارد که مورد پذیرش میلیونها مردم بیص قرار دارد که هیچ پایه ای در آنچه که دانشمندان علوم اجتماعی بعنوان شاهد مورد توجه قرار می دهند، ندارد. بهترین مثال این، متون پایه بزرگترین مذاهب دنیاست.حال می تواند باورهای عام اجتماعی یا انواع دیگر، آن هم باشد. نظامهای باور قدرتمند هستند باورهای ناراستین اثبات شده یا نشده اغلب میزان زیادی از این باورهارا شکل می دهدوگاهی، اینها بسادگی فقط داستان های شنیدنی هستند. ما در علوم اجتماعی دروازه هایی را برای درک بهتر فرآیندهایی که در خلال آن، گروههای به انحطاط کشیده شده بواسطه اعمال این "دسته بندی "ها مثل گروه بندی "نژادی "، یا گروه "قومی "با ا اج یا بهره بردای از آنان، رنج کشیده اند، بازکرده ایم (tilly1998). با اینوجود، روشن گری های
صورت گرفته، بطور نسبی به مرزهای ت یا جنس پرداخته است. تیعیض ، آنچنان در زندگی اجتماعی پذیرفته شده است که بسیاری ازمردم دردنیا درحمایت و تقویت آن دارای منافع و البته خطر هستند و از همین رو، این مقاوم ترین دسته بندی تبعیض آمیز در مقابل تغییرات است. امروز هال و لامونت (2005)، بر این اعتقادند که، تولید گراترین جوامع، جوامعی هستند که مرزهای میان دسته بندی مردم بسیار بسیار نفوذپذیر و قابل عبور است. گروههای کوچک مردان شاید با خاموش و فرونشاندن توانایی های بالقوه ن، کامیاب شوند. اما ملتهای موفق، از مشارکت همه جانبه ن وتوان تولیدکنندگی آنان درجامعه برخوردارهستند،جوامع احتمالا با موفقیت های بیشتری روبروخواهندشداگر درها بروی ن واقعا گشوده شوند. به لحاظ تاریخی، جامعه شناسان متعهد به تغییراجتماعی برای نیل به برابری بیشتردردنیا در زندگی عمومی و خصوصی بوده اند. اما من در این پژوهش وظیفه حرفه خود را دردو سطح زندگی حرفه ای و ی به چالش کشیدم،برای طرح، آشکار سازی و حمله به دیوارهای مفهومی و فرهنگی که نابرابری را بر پایه جنس در تمامی نهادهای جامعه توجیه می کند و البته، عبور از مرزهای کنونی یه منظور رسیدن به دانش و عد .
طرح مساله و بیان موضوع

رشدجرایم درسالهای اخیردراستان توجه برانگیزومساله زاگردیده است.بطوریکه پژوهش دراین زمینه شاخص رشد جرایم رادرمناطق پیرامونی وحاشیه نشینان این استان ارزی نموده و اظهار می دارد بیشتر زندانیان زندانهای استان لرستان ازمناطق فقیرنشین تحویل زندانهای استان شده اند مساله مهمتر تحول و دگرگونی در نقش تی جرایم دراین استان سنتی باحاکمیت مردان است.ماشاهدرشدروزافزون جرایم درمیان ن هستیم.زین پس تعریف جرم وبزه برمبنای نقش مردانه دیگرمعنا واقعی وحوزه مجرمان حقیقی رامعرفی نمینماید.(گرت،1998، 80-170)
دربروزجرایم سرقت واعتیادکه سابقاً وسنتاًدراستیلای مردان بود،حضور ن چشمگیر است.(36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و ن بوده وشناخت عوامل بروز این نابهنجاری ها و آسیب ها مهم است.
یک سوی نظر به این بز اری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان این کژرفتاریهاست؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است.سویه دیگرراههاوپدیده های منع کننده وپیشگیرانه ازجرایم ن می باشد؛ نی که بدلایل مثبت یا منفی مرتکب جرم شده اند.

مقیاس های شخصیتی ن مجرم ن مجرم زندانهای لرستانعوامل و موانع جرمدسته بندی علل و عوامل کج رفتاریبرخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعیاطلاعات
تحقیق اداره، سازمان و مدیریت

اداره به معنای عام، به کلیه فعالیتهایی اطلاق می شود که برای نیل به هدف (اه ) خاصی نیاز به همکاری دارد، و هر شخصی که به هر یک از این فعالیتها اشتغال داشته باشد، در حقیقت به کار اداری مشغول است اداره وجه مشترک کلیه فعالیتهایی است که در مدرسه، ، پادگان نظامی، مغازه، بیمارستان، باشگاه ورزشی حزب ، هتل، فرودگاه و انجام می شوددسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
17 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
12
دریافت فایل تحقیق اداره، سازمان و مدیریت


فروشنده فایل
کد کاربری 7169
تمام فایل ها

فهرست مطالب

مقدمه 1

تعریف اداره 1

اداره، سازمان و مدیریت 2

اداره: هم علم و هم هنر 3

اصول مدیریت علمی 4

اهمیت مدیریت علمی 5

شبکه مدیریت 5

مدیریت تولید و عملیات 6

نظامهای مدیریتی عملیاتی 7

وظیفة ارتباطات در سازمان 7

اهمیت ارتباطات: 8

هدف ارتباطات در سازمان: 8

محیط داخلی سازمان: 9

محیط خارجی سازمان: 9

هدف و وظیفه ارتباط در سازمان 9

مسئولیت برقراری ارتباط 9

مقدمه

در جوامع اولیه، نیازها ساده و راه رفع نیازها نیز ساده، و ابتدائی بود. اگر برای انجام دادن کاری، همکاری گروهی ضرورت می یافت، بعد از رفع مشکل، گروه باقی نمی ماند و از بین می رفت. سازمانها کوچک و ابتدائی، ساده و خودجوش بودند و برای تامین نیازهای فوری به وجود می آمدند، و بعد از رفع نیاز، از هم می پاشیدند.

انقلاب صنعتی و پیشرفت علوم تکنولوژی، تغییر ترکیب جمعیت روستائی و شهری، توسعه روزافزون نیازهای انسانی و بسیاری پدیده های دیگر، روز به روز بر پیچیدگی جوامع انسانی افزوده است. حکومتها که در جوامع ابتدائی، بسیار ساده بودند و وظایف و امکانات محدودی داشتند، در دنیای جدید نه تنها در قبال ملت خود بار مسئولیت بسیار سنگینی را تقبل کرده اند، بلکه در ارتباط با مسائل بین المللی نیز متحمل مسئولیتهای بسیار دشواری شده اند. پیچیدگی و اهمیت این وظایف، توجه دست اندرکاران و پژوهشگران را به سوی نتایج این مسئولیتها و چگونگی اجرای این وظایف معطوف داشت. بدین ترتیب «اداره» به عنوان موضوعی بسیار جدی مورد بحث و توجه قرار گرفت.

تعریف اداره

اداره به معنای عام، به کلیه فعالیتهایی اطلاق می شود که برای نیل به هدف (اه ) خاصی نیاز به همکاری دارد، و هر شخصی که به هر یک از این فعالیتها اشتغال داشته باشد، در حقیقت به کار اداری مشغول است. اداره وجه مشترک کلیه فعالیتهایی است که در مدرسه، ، پادگان نظامی، مغازه، بیمارستان، باشگاه ورزشی حزب ، هتل، فرودگاه و ... انجام می شود.

در علوم اجتماعی، و اصولا در کلیه مواردی که با انسان و مسائل ویژه ی او ارتباط دارد، ارائة تعریفی جامع و مانع بسیار دشوار، و حتی غیرممکن است. به همین دلیل اداره نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعریفهایی که برای آن ارائه شده است به دلیل دیدگاه های گوناگون تعریف کنندگان بسیار متفاوت است.

اداره را فعالیتهای گروه هایی دانسته اند که برای انجام دادن مقاصد مشترک با یکدیگر همکاری می کنند.

دونالد استن در این زمینه چنین اظهار داشته است:

غالبا مراد ما از کلمه اداره عبارت است از سازمان و ی عده ای از اشخاص که برای انجام مقصد خاصی، گرد هم جمع شده اند. ولی باید خاطر نشان کرد که مفهوم این کلمات مبهم است؛ مفهوم این کلمات هنگامی روشن و واضح می شود که ما روز به روز و ساعت به ساعت و سال به سال اشخاص و افکار و وقایع را در یک سازمان طوری کنار هم قرار دهیم که بتوانند برنامه خاصی را به مرحله اجرا درآورند. او معتقد است اداره ساده ترین کارها مانند خواندن یک نامه و گزارش تا دشوارترین کارها مانند برنامه ریزی توسعه پروژه های اقتصادی- اجتماعی را در بر می گیرد.

اداره، سازمان و مدیریت

با وجود اینکه مدیریت و اداره، غالبا مترادف با یکدیگر به کار می روند، اما مفهوم وسیع تری از سازمان و مدیریت دارد، به طوری که هر دو واژه ی مذکور را در بر می گیرد. پل پیگورز معتقد است:

یک فکر به خودی خود به مرحله عمل گذارده نمی شود. اگر بنا باشد که عقیده یا فکری عملی گردد لازم است که برای به اجرا درآوردن آن سازمانی به وجود آید. تازه وقتی یک چنین سازمانی ایجاد می گردد باز احتیاج هست که مسیر فعالیتهایی که برای نیل به مقاصد مشترک انجام می شود معلوم و مشخص گردد. پروفسور پیگورز این جریان «سازمان» دادن و ی و «مدیریت» فعالیتهای سازمان را «اداره» می نامد وی معتقد است کار هیچ نهضت گروهی و اجتماعی بدون اداره، یعنی بدون این جریان سازمان دادن و مدیریت سازمان به ادامه حیات نیست. اداره کننده از یک طرف شالوده قوانین و مقررات مکانیسم سازمان را پی ریزی می کند و از طرف دیگر کار و فعالیت موضوع هر یک از واحدهای این سازمان را ی می نماید. از اینرو به نظر پیگورز یک سازمان به خوبی قابل تشبیه با یک ماشین است که از اجزاء و قطعات استاندارد شده ای تشکیل یافته است هر یک از اجزاء و قطعات این ماشین موظف به انجام فعالیت بخصوصی است که برای آن در نظر گرفته شده است.

الیور شلدن عقیده دارد:

اداره سازمان را به وجود می آورد و «مدیریت» آنرا به

اداره و سازمان تحقیق اداره و سازمانتعریف ادارهاداره، سازمان و مدیریتنظر دونالد استن در مورد اداره و سازمانشبکه مدیریتاصول مدیریت علمیاهمیت مدیریت علمیاهمیت ارتباطاتنظامهای مدیریتی عملیاتیوظیفة ارتباطات در سازمانمحیط داخلی سازمانهدف ارتباطات در سازمانمسئولیت برقراری ارتباطهدف و وظیفه ارتباط در سازماناطلاعات
روش تحقیق بررسی موانع حضور ن در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران

امروزه ن جهان در روند تحرکات اجتماعی ، اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابریهای آموزشی ، دسترسی به فرصت های شغلی متناسب با قابلیت های خویش ، عدم تناسب در توزیع در آمدها ، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت و … با مردان رنج می برند و همچنین افزایش مشارکت ن در کمیت ، همپای ارتقای آنها در کیفیت و دسدسته بندی
روانشناسی و علوم تربیتی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
15 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
20
دریافت فایلروش تحقیق بررسی موانع حضور ن در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
بیان مساله ..................................................................................................... 3
اهمیت و ضرورت تحقیق : (the importance of resarch)................... 6
اه تحقیق:............................................................................................... 9
فرضیات تحقیق:.......................................................................................... 9
تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور :................................ 13
ابزارگرد آوری اطلاعات :........................................................................ 15
روش های تجزیه و تحلیل آماری:......................................................... 16
فهرست منابع و ماخذ:................................................................................. 19

بیان مساله : (research problem )
امروزه ن جهان در روند تحرکات اجتماعی ، اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابریهای آموزشی ، دسترسی به فرصت های شغلی متناسب با قابلیت های خویش ، عدم تناسب در توزیع در آمدها ، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت و … با مردان رنج می برند و همچنین افزایش مشارکت ن در کمیت ، همپای ارتقای آنها در کیفیت و دست ی به پایگاههای مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است . (فرزین نیا، 1374 ، ص 667 ) . آمار نشان می دهد که با وجود دارا بودن تحصیلات عالی ، ن در پست های بالای اداری کمتر حضور دارند از کل ن تحصیلکرده شاغل فقط 30 درصد به پست های بالای اداری رسیده اند که از این تعداد 0003/0 درصد ن جامعه دارای پست های کلان مدیریتی هستند حدود 85 درصد از ن مورد تحقیق هرگز از جانب خود برای فرصت های مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از کشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیک به 90 درصد از آنها هرگز به عنوان رسمی خود به مرکزی معرفی نشده اند بیش از 70 درصد ن در طول خدمت هرگز در پست های اجرایی اشتغال نداشته اند . (مرکز امور مشارکت ن ، شماره 6 ، 1379 ، ص 22 ) در چهارمین کنفرانس جهانی سال 1994 در سند پکن آمده است که تبعیض در آموزش پرورش ، استخدام ، مزد ، ترفیع و رویه های تحرک شغلی ، شرایط انعطاف ناپذیر کار ، عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت های خانواده ، فرصت های اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی ، تحرک شغلی را برای ن کماکان محدودنموده است نسبت نازل ن در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و در تمامی سطوح محلی ، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت.
توجه به موقعیت ن به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است معمولا ن علیرغم موقعیت نامناسب اجتماعی ، نقش قابل توجهی در جامعه ایفا می کنند گرچه رشد شاخص های مربوط به مشارکت ن در چهار سال اخیر قابل توجه است لکن در مقایسه با توانمندیهای ن هم چنان فاصله قابل توجهی وجود دارد زیرا حضور آنها در بخش وسیعی از فعالیت های اجتماعی از جمله مدیریت و تصمیم گیری با تنگناهایی همراه بوده است . معضلی که طی سالهای گذشته در ایران همواره مطرح بوده ، حضور نداشتن موثر ن در مشارکت های مدیریتی و سطوح تصمیم گیری است یعنی قاعده کلی که در همه جای دنیا کم و بیش وجود دارد .«آنجا که قدرت هست ن نیستند »
صرفنظر از عواملی چون فرهنگ بازدارندة اجتماعی ، کمبود مدیران و فرصت برای شکوفایی ، تجربه ومهارت شغلی و مدیریتی ، احتمالا عوامل دیگری در بروز پدیدة عدم حضور ن در مشارکت مدیریتی استان مازندران نقش دارند ،و گره های ناگشوده در خصوص مسایل ن که از مسایل کلان ملی و استراتژیک فرهنگی است ،وجود دارد. حال با عنایت به آنچه که در بیان مساله بدان پرداخته شد ،مسئله پژوهش این است که چرابه طور حقیقی از توانایی های نیمی از جمعیت بهره گرفته نمی شود؟
چرا استعدادهای بالقوه ن شکوفا نمی شود؟چرا در مشارکت مدیریتی در تربیت بدنی استان بیشتر مردان حضور دارند و چه دلایلی برای حضورکم ن در مشارکت مدیریتی وجود دارد؟ و ازبین عو امل روانی ،خانوادگی ،سازمانی وفرهنگی ـ اجتماعی کدامیک باعث بیشترین مانع این حضور می شود؟ پاسخ به این سوالات وسوالات مشابه دیگر مسئله این پژوهش را تشکیل می دهد.

موانع حضور ن در تصمیم گیریها ن در مشارکت های مدیریتیاطلاعات
تحقیق ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

نتایج oasis تعدادی رابطه بین روش های منابع انسانی ویژه ( خاص ) ( توزیع سیستم های پاداش ) و نتایج تجاری نشان داد اما نمی توانست همه شاخص های کلی چگونگی روش های منابع انسانی تاثیر گذار بر عملکرد تجاری را تولید کند دو بررسی کلان شامل تعداد زیادی سازمان بودند که برای یافتن چنین روابطی هدایت شده بودند بررسی یک ، ارتباط بین استراتژی و منایع انسانی وبرردسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
51 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
49
دریافت فایل تحقیق ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری


فروشنده فایل
کد کاربری 7169
تمام فایل ها

این بحث نشان می دهد چگونه و چرا منابع انسانی ارزش را به تصمیمات تجاری اضافه می کنند .
اول در ابتدا ، مدارک و شواهد نشان داده است که تاثیر روش های منابع انسانی در نتایج تجاری اثبات شده است.
دوم ، موضوعات منابع انسانی از اندازه های تجاری اطراف یک کارت امتیازی ساخته شده و سوم ، ارزی های منابع انسانی در حال اجرا بر روی روش ها ، حرفه ها ( شاغل ) و دپارتمان ها یا کارکردها ( عملکردها ) هستند .
ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری :
1980 مطالعه های اولیه بر وری نتایج تجاری منابع انسانی رابطه بین روش های منابع انسانی و نتایج تجاری بر اساس یک فرضیه ( قضیه ی ثابت شده ) نسبتا ساده شکل گرفته است :
گسترش ( آرایش ) بهتر و استفاده از روش های منابع انسانی باید همبستگی ( ارتباط ) داشته باشد با نتایج تجاری بیشتر .
susan n e همبستگی ( رابطه ) بین تعداد شرکت هایی که در فرآیندهای طرح ریزی منابع انسانی سرمایه گذاری د و نتایج تجاری را بررسی کرد. او هیچ رابطه ای پیدا نکرد . در سرمایه گذاری در برنامه ریزی منابع انسانی با عملکرد تجاری هیچ رابطه ای ندارد. ( nkomo 1987-1986 ) .
در همان زمان یک پروژه تحقیقاتی به نام خدمات اطلاعاتی استراتژیک سازمانی ( oasis ) انجام شد .
نتایج oasis تعدادی رابطه بین روش های منابع انسانی ویژه ( خاص ) ( توزیع سیستم های پاداش ) و نتایج تجاری نشان داد. اما نمی توانست همه شاخص های کلی چگونگی روش های منابع انسانی تاثیر گذار بر عملکرد تجاری را تولید کند. دو بررسی کلان شامل تعداد زیادی سازمان بودند که برای یافتن چنین روابطی هدایت شده بودند : بررسی یک ، ارتباط بین استراتژی و منایع انسانی وبررسی 2 ریال ارتباط ین منابع انسانی و عملکرد مالی . در بررسی یک ، rondall shaler و susan jakson نشان دادند چگونه تحت شرایط استراتژیک مختلف ( متفاوت ) رویه های منابع انسانی می تواند تغییر کند . این کار شواهد ( مدارک ) عملی از هم ترازی استراتژی – منایع انسانی نشان داده است اما این ترازها را به نتایج تجاری ارتباط نمی دهد. در بررسی دو ، ( delake , yeung 1990) مشخص شد که رویه ها ( روش های منابع انسانی ) نه تنها به وسیله ی استراتژی تغییر می کنند ( گوناگون و متنوع هستند ) بلکه هم ترازی استراتژی و منابع انسانی یک تاثیر بر روی عملکرد تجاری داشته است. در میان سایر نتایج ، ما دریافتیم که تحت شرایط محیطی با عغییرات پائین( کم تغییر ) توجه به روش های ( رویه های ) منایع انسانی تاثیر کمی بر نتایج تجاری داشت اما تحث شرایط محیطی با تغییرات زیاد پرداختن ، توجه به اجرای روش های منابع انسانی تاثیر زیادی بر نتایج تجاری داشت.
روابط مستقیم بین سرمایه گذاری و پرداختن ( توجه ) به روش های منابع انسانی اغلب غیر شفاف هستند.
سال 1990 ارزی از روش های منابع انسانی و عملکرد مالی وسعت و گسترش پیدا کرد . علاقه به اندازه ( کمی ) بیان تاثیر رونش های منابع انسانی بر عملکرد مالی ، منجز به مطالعاتی شد که9 تاثر رویه ها ( روش های ) منابع انسانی را به نتایج ( وجی های ) خاص شرکت ارتباط می داد. برای مثال جابه جایی ( بازگشت ) شغلی به امنیت شغلی مرتبط شده است و به وقوع و حضور و سطح پاداش و فرهنگ و آمارگیری نفوس ( arnold , feldman , 1982 1983 moley ) ، بهره وری به روش های منابع انسانی در حال تبدیل و تغییر ارتباط داده شده است و به روابط کار ( آن چیزهایی که تاکید بر تعاون و همکاری دارند ) و کیفیت برنامه های دوره کاری ، دوایر کیفیت و آموزش و تلاش های گسترده ( وسیع ) تازه استخدام شده ها ،
و سیستم های پاداش مشوق ( cuteher – gershenfeld 1991 ) ( keefo 1987 , katz , kochane ) سرمایه گذاری ها در روش های منابع انسانی متنوع و گوناگون به عملکرد مالی شرکت ارتباط داده شده اند. مثل : آموزش ( russell , taborgoo power 1985 ) انتخاب پرسنل ( terpstraoo rozell 1993 ) و ارزی ها ( bormen 1991 ) و پاداش ( gerhart milkovich 1992 ) سایر مطالعات بر روی روش های منابع انسانی و عملکرد شرکت در تولید را نشان داده اند ( dolaney 1996 ) شرکت تعاونی و روش های منابع انسانی ابتکاری و بهره وری سازمانی در تاسیسات ( کارخانه ) استیل ( arthur 1994 , shaw , pernnushi 1993 ) و دسته ( مجموعه های ) به هم پیوسته شده از روش های منابع انسانی و بهره وری بالاتر و کیفیت در تاسیسات ( کارخانه های ) وسایل نقلیه خودرویی ( mac duffie 1995 ) مطالعه دیگری به منظور ارزی تاثیرات مالی روش های منابع انسانی توسط مرکز روابط صنعتی مینه دو تا در سال 1995 انجام گرفت. این تحقیق به سه نتیجه کلی و خاص زیر دست یافت : 1- متخصصان منابع انسانی موضوعات منابع انسانی را به عنوان موضوع مهم و ضروری برای عملکرد تجاری می بیند. 2- مدیران خط باید در رویه های منابع انسانی مسئول و درگیرتر باشند 3- ازروش های منابع انسانی متغیر ( گوناگون ) به طور گسترده استفاده می کنند . همچنین یک کیفیت جامع از شاخص منابع انسانی که برای هر سازمان تکامل یافته بود ، بر مبنای تراکم دسته بندی همه فعالیت های منابع انسانی تنظیم شده به وسیله سازمان شکل گرفته بود .
این کیفیت شاخص منابع انسانی به چهار مقیاس مالی مرتبط شده بود : 1- ارزش کت / بازاری ( ارزش بازاری شرکت بر اساس قیمت ( ارزش ) سهام تقسیم شده به وسیله ی دارایی های شرکت که بیانگر ارزش افزوده به وسیله ی مدیریت است )
2- بهره وری ( ارزش پولی یا دلاری فروش تقسیم شده به وسیله تعدادری از کارکنان )
3- ارزش بازار ( ارزش سهام سهم های پرداخت نشده یا معوق )
4- فروش ها
همه ی چهار مقیاس مالی به همراه کیفیت روش های منابع انسانی به طور هیجان آوری ( مهیجی ) افزایش یافتند ( ج 1-24 ) . اطلاعات به طور واضح نشان می دهد که هنگامی که متخصصانی منابع انسانی کیفیت بالاتر و بیشتر از روش های منابع انسانی را درک و مشاهده می کنند ، شرکت ها نتایج تجاری بهتری داشتند . به علاوه نتایج خاص و معین ، هنگامی که شرکت ها به 5 گروه یا نوع از مصرف کننده های منابع انسانی گروه بندی شده بودند ، تولید شده بود :
1- منابع انسانی فراگیر ( جامع ) – این شرکت ها طیف کاملی از روش های منابع انسانی را ترکیب می کنند .
2- منابع انسانی تجاری – این شرکت ها از روش های منایع انسانی برای کنترل و هدایت سلسله مراتبی کارکنان استفاده می کنند .
3- منابع انسانی درگیر و مشغول – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش سطوح مهارت ها ، کارکنان درگیر در کارها ( مشاغل ) و افزایش احساسات موفقیت و پیشرفت شخصی استفاده می کنند .
4- منابع انسانی شناسایی ( تعیین و تمیز هویت ) – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش شناسایی و هویت ی کارکنان به همراه شکرت استفاده می کنند.
5- استفاده کم و محدود از منابع انسانی – این شرکت ها به اندازه ی کمی به رویه های منابع انسانی توجه می کنند .
هریک از این دسته ها به استراتژی ویژه ای مرتبط می شوند . شرکت های با یک سیستم منابع انسانی جامع و فراگیر به نتایج تجاری سطح بالا و زیاد بدون توجه به استراتژی تجاری می پردازند. شرکت های با استراتژی نوآوری به موفقیت بیشتر با یک مجموعه شامل شده از روش های منابع انسانی احتمالا متمایل هستند شرکت های با استراتژی هزینه بیشتر احتمالا تمایل دارند به موفقیت بیشتر به شرطی که از روش های منابع انسانی جامع استفاده کنند .
ج 1-24 ( مطالعه shrm /cch از کیفیت و نتایج تجاری منایع انسانی )

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری تحقیق ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاریمطالعه های اولیه بر وری نتایج تجاری منابع انسانیsusan n e همبستگینتایج oasisروابط مستقیم بین سرمایه گذاری و پرداختنکیفیت و نتایج تجاری منایع انسانیاطلاعات
بررسی موقعیت های استرس زای شغلی و عوامل مرتبط در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی

دندانپزشکی به عنوان حرفه ای با استرس فراوان معرفی شده است (1) استرس می تواند باعث افت کیفیت خدمات ارائه شده گردد دندانپزشکان زن که درصد قابل توجهی را تشکیل می دهند بیشتر در معرض بیماری های ذهنی و فیزیکی هستند(3)دسته بندی
روانشناسی و علوم تربیتی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
59 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
28
دریافت فایلبررسی موقعیت های استرس زای شغلی و عوامل مرتبط در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

بیان مسئله
دندانپزشکی به عنوان حرفه ای با استرس فراوان معرفی شده است .(1) استرس می تواند باعث افت کیفیت خدمات ارائه شده گردد. دندانپزشکان زن که درصد قابل توجهی را تشکیل می دهند بیشتر در معرض بیماری های ذهنی و فیزیکی هستند.(3)
سالهاست نظریات و تحقیقات موید این نکته هستند که این حرفه موقعیت های استرس زای بیشتری تولید می کند که اساسا" مربوط به طبیعت کار و نوع شرایط کاری دندانپزشکی می باشد.شناسایی موقعیت های استرس زای شغلی این امکان را مهیا می کند که بانوان دندانپزشک از قدرت لازم جهت برخورد و مدیریت استرس بهره مند گردند.(5)
برخی از موقعیت های مختلف استرس زا عبارتند از :
مشکلات با کارکنان مطب ، نگرانی های اقتصادی و مالی ، اشکالات اداره مطب ، نیاز به تصمیم گیری های سریع و متعدد ، کار با مواد سمی و toxic ، صدا و بوی نا مطلوب در محیط کاری ، مواجهه با حالات اورژانسی ، خستگی جسمانی ناشی از کار و پوزیشن غلط ، احساس رقابت با دیگر همکاران(1و2و4و6و13و16و17) . وجود این عوامل باعث بروز استرس فراوان و به تبع آن عوارض ذهنی و جسمی بد در دندانپزشکان خانم می گردد. (6) از آنجا که شرایط جسمی و روحی خانم ها نسبت به آقایان حساس تر است، نیاز به شناسایی این موقعیت ها و اولویت بندی و جلوگیری از ایجاد موقعیت های استرس زا احساس می گردد، لذا با شناسایی و معرفی نقش هر یک از این عوامل به وجود آورنده موقعیت های تنش زا ، خلا اطلاعاتی موجود پر شده و در آینده شاهد ارتقاء سلامت روانی و جسمی بانوان دندانپزشک خواهیم بود .

بازنگری منابع و اطلاعات موجود

(الف) تاریخچه:

در سال های 1968- 1972 یک تحقیق توسط k.d.rose انجام شد. وی اعلام کرد 03/2 درصد از دندانپزشکان که در طی این 4 سال فوت کرده اند به علت خودکشی بوده است در حالیکه افراد معمولی 1/1 درصد بود.(7)
بین سالهای 65- 1960 در تحقیق دیگر توسط orner انجام شد که اعلام کرد 73درصد دندانپزشکان میانگین سنی زیر 64 سال را در هنگام مرگ نشان داده اند که این میانگین از افراد عادی بسیار پایین تر است .(8)
forrest . w.r در سال 1978 اعلام کرد بیماریهای عروق کرونر قلب و بالا بوده فشار در ارتباط با استرس معرفی شده اند که در دندان پزشکان شیوع بالایی دارند.(9)
در سال 1977 مطالعاتsword شیوع ال یم ، اعتیاد و وابستگی های دارویی و طلاق را در این حرفه بسیار بالا اعلام کرد.(10)
در سال 1995 مطالعه ای در manchester توسط dr. r.freeman و

dr.j.t bruke انجام شد . در این تحقیق استرس ها با منشا کاری و فردی مطرح شدند.(5)

تحقیق دیگری در سال 1995 در لندن توسط d.osborn و r. croucher شیوع burnout (فرسودگی شغلی) در دندانپزشکان را بررسی کرد و آن را بسیار بالا اعلام کرد.(11)
مطالعه دیگری در سال 2001 توسط alexander .r.e و همکاران در texas و dallas انجام گردید و نشان داد که دندانپزشکان زن نسبت به خودکشی مستعدتر هستند و بعضی نیز با مشکلات تغییر شغل مواجه می شوند.(12)
مطالعه ای در dental cauncil of newzealand نشان داد که 90 درصد دندانپزشکان شرکت کننده در این تحقیق دچار درد در کمر و گردن می باشند که این مطالعه در سال 2001 انجام شد و علاوه بر این اعلام کرد که پزشکان و دندانپزشکان 5 برابر افراد عادی استعداد اعتیاد به الکل دارو و مواد دارند.(13)
مطالعه دیگری در سال 2001 در wolverhampton نشان داد که دندانپزشکان زن نسبت به مرد مدیریت ضعیف تری داشتند و نسبت به جذب سایر دندانپزشکان نیز ضعیف تر عمل د.گرایشات نه نسبت به مدیریت درآمد مالی و استرس در کار نسبت به دندانپزشکان مرد تفاوت دارد. یک تفاوت کمی نیز میان مردان و ن در رعایت اخلاق پزشکی و حفظ استانداردهای خدمات ارائه شده وجود دارد.(14)

مطالعه ای که اخیراً در آلمان توسط heim.e نشان داده است که دندانپزشکان زن درباره فشار و تنش خدمات اورژانسی استرس بیشتری دارند و در ن 6-5 برابر مردم عادی و در مردان 3-2 برابر مردم عادی جهت خودکشی انگیزه بوجود آمده است.(15)

موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندان پزشکموقعیت های استرس زای شغلیاطلاعات
تحقیق ارتباطات و الگوهای ارتباطی

ارتباطات ازواژه لاتین communisبرآمده که به معنای مشترک(عموم) است درواقع فرستنده پیام د ی آن است که ادراک مشترکی ازیک پیام برای هرگیرنده پیامی بد ست آورد بنابراین هدف ارتباطات، دستی به اقدام هماهنگ بین پیام دهنده وگیرنده پیام می باشد این بدین معناست که مفهومی که ازدرون فردی برخاسته است به میان دیگران راه یافته وتوسط دیگران برداشت می شوددسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
60 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
61
دریافت فایل تحقیق ارتباطات و الگوهای ارتباطی


فروشنده فایل
کد کاربری 7169
تمام فایل ها

مقدمه:

ارتباطات ازواژه لاتین communisبرآمده که به معنای مشترک(عموم) است. درواقع فرستنده پیام د ی آن است که ادراک مشترکی ازیک پیام برای هرگیرنده پیامی بد ست آورد.
بنابراین هدف ارتباطات، دستی به اقدام هماهنگ بین پیام دهنده وگیرنده پیام می باشد. این بدین معناست که مفهومی که ازدرون فردی برخاسته است به میان دیگران راه یافته وتوسط دیگران برداشت می شود.
یعنی درواقع ارتباطات، برخی ازمفاهیم وتفکرات ومعانی ویا به عبارت بهت یام ها را به دیگران تفهیم می کند.
براین اساس ارتباطات را انتقال مفاهیم ویا انتقال نشانه ها ونیزانتقال ویا تبادل پیامها می دانند.
منظورازایجاد ارتباطات را می توان درانجام اقدامهای هماهنگ، مشارکت دراطلاعات وبیان احساسات وعواطف بیان نمود. ارتباطات ازعناصراولیه مدیریت است. مدیران باید درسطوح مختلف با اشخاص، خواه زیردست، خواه بالا دست ویاهمترازخود ارتباط برقرار کنند.
ارتباط مدیریت با انی که برای اوکارمی کنند، ممکن است مهمترین ارتباط باشد. به طورکلی می توان چنین گفت که ارتباطات دربسیاری ازفعالیت های سازمان وجود دارد ومهمتراینکه ارتباط، فرایندی است که فعالیت های فردی وگروهی ومراوده ها برای افزایش اثربخشی ازطریق آن هماهنگ می شود.

برخی ازتعاریف ارتباطات را می توان به شرح زیربرشمرد:
تعاریف:

1. ارتباطات بیانگر فراگرد ایجاد معنی است.
در این میان دو نکته نهفته است :

الف- ایجاد
ب- معنی
2. ارتباطات فراگرد تفهیم وتفاهم وتسهیم معناست.
دراین تعریف سه نکته نهفته است :

الف- ارتباطات یک فراگرد است.
ب- ارتباطات تفهیم معناست.
ج- ارتباطات تسهیم معناست.
3. ارتباطات به گونه ای وسیع وگسترده تسهیم تجارب[sharing experiences] تعریف شده است.
فرایند ارتباطات:

ارتباطات به عنوان یک فرایند، شامل اطلاعاتی است که ازطریق علائم ونشانه ها ارسال ویا دریافت می شود. این اطلاعات شامل کلمات، حرکات غیرکلامی، نگرشها وحالات می باشد. به عبارت ساده چنین گفته می شود که ارتباطات دربردارنده این است که" کی چه می گوید، به چه طریقی می گوید، برای چه ی وبا چه درجه ای ازتأثیر می فرستد
مدل ساده شده ای ازفرایند ارتباطات درشکل آمده است.
به هرحال بایدگفته شودکه افراداطلاعات ارسالی ودریافتی واطلاعات رک وبی (صریح) کمی را تبادل میکنند. این به دلیل آن ادراکی ما می باشد.
ارتباطات بین شخصی(افراد) متضمن فرایندی است که حداقل با چهارفاکتورتبیین می شود:

الف- احساس درمورد خود.
ب- احساس درمورد دیگری.
ج- احساسات درمورد محتوای آن چیزی که باید مورد بحث قرارگیرد.
د- احساسات درمورد موضوعی که مورد توجه قرارمی گیرد.

این چهارعامل نیزبه عنوان های ادراکی به شکل زیرمی تواند ترسیم گردد:

های ادراکی نه تنها تحت تأثیرمتغیرهای موقعیتی وآنی است، بلکه همچنین تحت تاثیرفرهنگ فردی، سیستم شخصی( ادراک ازخویشتن، عوامل شخصیتی، حالات، قدرومنزلت) وساخت(بافت) سازمانی نیزمی باشد. به عنوان مثال مدیری که نسبت به خوداحساس عدم امنیت می کند ویا نسبت به دریافت کننده پیام نگرش منفی دارد، پیامی کاملا ً متمایزازآن مدیری که اعتماد به نفس داشته ونسبت به گیرنده پیام اعتماد دارد، می فرستد. همانطورکه درشکل اول مشخص است، فرستنده درابتدا پیام را( درواقع یعنی تصویرهای ذهنی خود را به زبان وشکل های خاص درمی آورد) به رمزدرمی آورد. درواقع نحوهُ اینکه، پیام فرموله می شود، متأثرازاحساسات فرستنده است، یعنی تحت تأثیر های ادراکی فرستنده است. پیام نیزبه دریافت کننده مورد نظرازطریق زبان ونشانه ها منتقل میشود. گیرنده پیام نیزبه آن پیام ازپنجرهُ های ادراکی خویش می نگرد وازهمان ها درجهت فرموله و به رمزدرآوردن پاسخ خود استفاده می کند. مدیران وکارکنان می تواننداثربخشی وهدفمندی خود را باانعکاس هوشیارانه های ادراکی خود وبا بهره گیری ازفرایندی که درمدل اول آمده است، پیامهای دریافتی وارسالی خود را بهبود بخشند. اعضای سازمانی چهارعامل زیرین را می توانند به عنوان چک لیست عملی مورداستفاده قراردهند:

1. چهارچوب ذهنی من چیست؟

2. دربارهُ x(گیرنده یا فرستنده) اطلاعات چگونه فکرمی کنم(چه احساسی دارم)؟ تعصب ها وموضعگیری های من نسبت به او چیست؟

3. من دربارهُ محتوای خاص پیام چه فکرمی کنم(چه احساسی دارم)؟ تعصب ها وموضعگیری های من دراین مورد چیست؟

4. در بارهُ موضوع پیام چه فکر می کنم؟
یادآوری می نماید که انتخاب رسانه ای که ازطریق آن پیام ها را دریافت یا ارسال می کنیم برمیزان اثربخشی ارتباطات تأثیرمی گذارد.
تابلوها و علائم، این معلمان بی زبان که صبح تا شب برای ما به صورت رایگان آموزش می دهند، کلاس می گذارند تا به ما بفهمانند که راه راست کدام است. معلمانی که برخی از مواقع مورد اصابت شاگردان بی فرهنگ نیز قرار می گیرند و گاهی هم برخی از ان که به کاهدان می زنند، اقدام به سرقت آنها می کنند.
استفاده از تابلوها، علائم و نشانگرها در دنیای پیشرفته ارتباطات و کاهش عامل نیروی انسانی در راهنمایی مردم در اماکن مختلف مانند خیابانها، متروها، فروشگاه ها کاربرد وسیع تری یافته و حتی یکی از عوامل موفقیت مدیریت شهری به شمار می آید.
در دنیای با فرهنگ و متمدن امروزی برای هر سوالی نیازی نیست که وقت ی گرفته شود، تمامی تابلوها و علائم همواره راهنما و معلم قشر عظیمی از انی هستند که سوالات متعددی دارند.
عبور از یک خیابان یکطرفه، دور زدن ممنوع، به سمت پمپ بنزین، تابلوهای نشانگر محدودیت سرعت همه و همه برای راحتی در زندگی شهری امروزه طراحی شده است، اما سئوال این است آیا این علائم و نشانگرها دقت و صحت کافی دارند تا بتوانند نیازها را پاسخ داده و راهنمای اشتباهی برای دیگران نباشند.
با نگاهی کارشناسی و فراگیر و مدیریت کیفیت در بکارگیری این تابلوها متوجه این نکته می شویم که بین این علائم باید تعاملاتی برقرار باشد تا بتوانند به نحو ساده و راحت جوابگوی افراد مختلف باشد، تابلوها باید با یکدیگر حرف بزنند، همدیگر را پشتیبانی نمایند، برخلاف هم صحبت نکنند، علیه هم اقدام نکنند، در سطح یک شهر، یک فرودگاه، یک سازمان خدماتی که روزانه تعداد کثیری از مردم به آن مراجعه می کنند، بکارگیری تابلوها و علائم و هدایت صحیح یک مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در یک فرودگاه تابلوهای نشان دهنده صحیح هدایت کننده مسافر برای دریافت کارت پرواز و انتقال به سالن ترانزیت، یا تابلوهای نشان دهنده محل خانه یا سرویس های بهداشتی و طرز نصب آنها می تواند از ن یتی تعداد کثیری از مردم جلوگیری کند. نصب اشتباه یک تابلو ممکن است مسافرین را اشتباهی به مسیرهای ناخواسته هدایت کند.
دریک بیمارستان بکارگیری خطوط رنگی و هدایتگر می تواند به راحتی بیماران و همراهان آنها را به بخش های مورد نظر هدایت نماید، برخی از بیمارستانها برای این کار از خطوط رنگی درکف سالن ها یا درکناره دیوار استفاده می کنند و تنها کافی است بیمار با نگاه بر آنها مسیر خود را پیدا کند، حال سئوال این است که اگر فردی ن نا باشد، چه کار می توان انجام داد و بیمار را چگونه می توان به بخش موردنظر هدایت کرد، در ژاپن برای این منظور از سرامیک های برجسته استفاده می شود و فرد ن نا کافی است برای پیمودن یک مسیر با پای خود کف سالن را لمس کند، البته این موضوع در اکثر اماکن عمومی ژاپن کاربرد دارد، از خیابانهای شهر، چهارراهها و متروها می توان نمونه ای از این معابر برای افراد ن نا نام برد.
همچنین بکارگیری صدای سوت در چهارراهها برای اعلام قرمزبودن چراغ برای عابرین را می توان نمونه ای از علائم و اصوات نام برد که برای راحتی مردم طراحی می شود. در اکثر تقاطع ها و در کنار خطوط عابر پیاده در کشورهای توسعه یافته شاهد صدای نواختن زنگ ملایم در هنگام سبز شدن چراغ هستیم، با شنیدن صدای این زنگ ها عابرینی که ن نا هستند به راحتی می توانند این مسیر را بپیمایند، حال در نظر بگیرید که برخی از عابرین بینای ما این اصل را رعایت نمی کنند چه برسد!!!
از سوی دیگر می توان حدس زد که امکان خطا در نواختن اشتباهی این زنگ ها چه ضربه سنگینی را می تواند برای جامعه داشته باشد.
در یک شهر نیز علائم راهنمایی و رانندگی و طرز بکارگیری صحیح آنها نیز نقش موثری در کاهش حجم ترافیک دارند، محل نصب تابلوها از نکته های مهمی است که در برخی از موارد ضروری است. مسوولان محترم راهنمایی و رانندگی نسبت به این موضوع دقت بیشتری به ج دهند، اکثر تابلوها در سر پیچ ها نصب شده اند آن هم بعد از پیچ، این موضوع منجر به ایجاد ترافیک در تقاطع ها و همچنین تصادف و در خیلی موارد عبور اشتباه از یک مسیر داشته و راننده برای ادامه مسیر خود مجبور به حرکت دنده عقب و برگشت به سمت تقاطع می کند.
این موضوع برای وجی های اتوبان همت به سمت مدرس شمال و جنوب بیشتر به چشم می خورد، در وجی اتوبان همت و وجی مدرس، زیر پل های فجر شاهد نصب تابلو مدرس شمال و جنوب هستیم، اگر راننده ای خطای چشم داشته باشد که نباید باشد و یا پشت سر یک اتوبوس قرار گرفته باشد، قادر نخواهد بود مسیر را تشخیص دهد و ناخواسته ممکن است مسیر را اشتباه برود، همچنین در برخی از وجی های شاهد نصب تابلوهای نشان دهنده زیادی هستیم که وقتی راننده به تقاطع نزدیک می شود باید در یک نگاه کوتاه و سریع تمامی تابلوها را مطالعه نماید. حال در نظر بگیرید در کنار این تابلوها، تابلوهای متعدد تبلیغاتی نیز وجود داشته باشد، در این صورت امکان تصادف را می توان پیش بینی کرد. این امر بویژه در فصول بارانی و برفی یا هوای مه آلود که دامنه دید کاهش پیدا می کند حادتر خواهد شد.
باید این واقعیت را در نظر داشت که پیچ ها و در محیط پرتردد و ترافیک امکان مطالعه این شعارهای پسندیده نخواهد بود و توصیه می شود در مسیرهایی از این شعارها استفاده شود که فاصله تابلو و راننده کافی بوده و فضای مناسبی وجود داشته باشد.

تعاریف ارتباطاتارتباطات از واژه لاتین communisمنظور از ایجاد ارتباطاتارتباطات فراگرد های ادراکی تحقیق ارتباطات و الگوهای ارتباطیتحقیق در مورد ارتباطات و الگوهای ارتباطیاطلاعات
روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎a و ‎b

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎a و ‎b، 20 نفر از دانشجویان دختر تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎a و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎b) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎a و ‎b اسپنسر رانوس (که دارای 25 سؤال به صورت بلی‎ خیر ‎ نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتنددسته بندی
روانشناسی و علوم تربیتی


فرمت فایل
doc


حجم فایل
63 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
88
دریافت فایلروش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎a و ‎b


فروشنده فایل
کد کاربری 8044
تمام فایل ها

فهرست مطالب
عنوان


صفحه
- چکیده تحقیقفصل اول- مقدمه- بیان مسأله- ضرورت و اهمیت تحقیق- فرضیات یا سؤالات تحقیق- روش تحقیق- جامعه پژوهش- حجم نمونه- تعریف واژه‎ها و اصطلاحاتالف: تعریف نظریب: تعریف عملیاتیفصل دوم
عنوان


صفحه
«پیشینة تحقیق»بخش اول:- تعریف اضطراب و انواع آن- شدت اضطراب- علل و انگیزه‎های اضطراب- شیوع اضطراب- اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسیبخش دوم:- تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎a و ‎b و توسعة آن)- تیپ شخصیتی ‎a و بیماریهای جسمی- رابطه الگوی رفتاری ‎a و ‎b با رفتارها و متغیرهای دیگربخش سوم:- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور- تحقیقات انجام شده در ایران
عنوان


صفحه
فصل سوم:- روش تحقیق- جامعه پژوهش- نمونه پژوهش- روش نمونه‎گیری- ابزار اندازه‎گیری- روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری- روش آماریفصل چهارم- تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها- جداول آماری- آزمون فرضیهفصل پنجمبحث و نتیجه‎گیری
عنوان


صفحه
بررسی نتایجمیزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری- محدودیتهای تحقیق- پیشنهادات- ضمائم- منابع

چکیدة تحقیق:
در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎a و ‎b، 20 نفر از دانشجویان دختر تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎a و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎b) را با کمک مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎a و ‎b اسپنسر رانوس (که دارای 25 سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.
مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎a اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎b تجربه می‎کنند (با اختلاف میانگین = 8/2)
همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه 18 = d.f و در سطح ‎05/0 = در جهت بررسی فرضیه 2 سویة تحقیق «که بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎a و ‎b تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در 2 تیپ شخصیتی ‎a و ‎b می‎باشند که این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات ف ن و روزنمن (1974) یا تحقیقات پرایس (1983)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فصــل اول
- مقدمه
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- فرضیات یا سؤالات تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه پژوهش و حجم نمونه
- تعریف واژه‎ها و اصطلاحات: تعریف نظری و تعریف عملیاتی

مقدمه:
با توجه به ویژگی‎ها و تفاوتهایی که قرون و اعصار با یکدیگر دارند، قرن 17 قرن تنویر افکار و قرن 18 عصر منطق، قرن 19، قرن ترقی و پیشرفت، قرن 20 عصر اضطراب نامیده می‎شود. با غلبه بر بیماریهای جسمی که سالها سرنوشت بشر را در اختیار داشته و بشر هر روز بیش از پیش به تأثیر عوامل روانی در سعادت خوا واقف می‎گردد.
استان متمدن دیگر قربانی قطعی بیماریهای همه‎گیر نمی‎شود طاعون جای خود را به گروهی از بیماریهای روانی از قبیل: تشویش، احساس ناامنی، فریبکاری و تردید داده است.
در اطراف نامردم محنت زده و ناخشنود و مضطربی که نیروی فکری خود را از دست داده و قادر به حل مسائل زندگی خود نیستند، بسیارند. شگفت‎اند که ناراحتی‎های روانی بی شاز جمیع اختلالات جسمی دیگر سلامت بشر را تهدید می‎کند. گاهی این اضطراب به طور نا گهانی و زمانی به طور تدریجی ظاهر می‎شود و زمانی در حد چند ساعت است، اما صرفنظر از چگونگی بروز شدت و حدت آن اضطراب آن اساس و بنیادی است که کمتر ی با آن بیگانه است. فرد، بی‎پناه و درمانده است و نمی‎تواند معنی‎ای برای این ح عاطفی بیابد اما وقتی این وهله‎ها و مرا حل اضطراب ظاهرو تکرار می‎شوند پابرجا می‎ماند

بررسی میزان اضطرابعوامل اضطراباطلاعات
تحقیق ارزشی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربردهای آن در راستای اه برنامه های توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جمهوری ی ایران مبنی بر تدوین و اجرای برنامه های خاص تربیت مدیران و برنامه­ ریزان کارآمد، ارتقای سطح علمی و افزایش کارآیی مدیران ارشد و تلفیق هر چه بیشتر تجارب عملی و آموزش های علمی ، مرکز مطالعات مدیریت و بهره ودسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
142 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
149
دریافت فایل تحقیق ارزشی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه


فروشنده فایل
کد کاربری 7169
تمام فایل ها

فصل اول: تشخیص مفاهیم
- مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربردهای آن
- انواع سبکهای مدیریتی
- آموزش و انواع آن
- سیستم، انواع کاربردهای آن (نگرش سیستمی در مدیریت)
- سازمان و انواع کاربردهای آن(نظریه سازمان مدیریت)
فصل دوم: برنامه­ ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ­ها
- برنامه آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه­ ها
- فرایند برنامه ­ریزی آموزشی
- اصول تحلیل محتوی دوره آموزشی
- ویژگی اساسی آموزش پودمانی
فصل سوم: ارزشی از دوره­های آموزشی
- مفهوم ارزشی آموزشی و روشهای آن
اصول ارزشی جامع و فراگیر
- اصول ارزشی از اثربخشی آموزشی
فصل چهارم: نحوه تهیه گزارش­های مورد نیاز یک آموزشگاه
- پایه های اساسی و مقررات مکاتبات اداری
- اصول تهیه گزارش­های مورد نیاز آموزشگاه
فصل پنجم: برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات
- اصول برقراری روابط انسانی
- مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل­دهنده آن
- عوامل موثر ارتباطی
- اصول روانشناسی عمومی
- اصول جامعه شناسی عمومی
فصل ششم: نظارت بر امور مالی آموزشگاه
- هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن
- ثبت معاملات در حساب­ها (شناخت دفاتر مالی و قانونی و دفاتر کمکی حسابداری)
- اصول عمومی حسابداری
- انواع گزارش های حسابداری (تراز آزمایشی، ترا مه، صورت سود و زیان و صورت حساب)
- روشهای درج اطلاعات حسابداری
فصل هفتم: تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر
- خلاقیت، نوآوری فنون آنها
- ارتباط خلاقیت و برنامه­ریزی
- شیوه­های تفکر اخلاق
- موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان
فصل هشتم: نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار:
- حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط کار
- وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد انها
- اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار
- عوارض جانبی و اصول انجام کمک­های اولیه آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی
مقدمه
مدیر سازمان که از منش ی برخوردار است باید مقاصد و جهت گیری یکنواختی را در سازمان ایجاد نماید و محیط داخلی سازمان را به گونه ای ایجاد و نگهداری نمایند که کارکنان بتوانند در دستی به اه سازمانی کاملا مشارکت نمایند.
مدیریت سازمان با منش ی باعث می گردد کارکنان مقاصد و اه سازمانی را درک نموده و برای دستی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند. علاوه بر این با بکاربستن منش ی فعالیت های سازمان ارزی شده و در مسیری ی ان، منظم گردیده و استقرار می یابد و در نتیجه فقدان ارتباط بین سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسید.
بکارگیری اصل ی در سازمان عموما باعث می گردد که:
نیازهای تمامی ذینفعان سازمان شامل مشتریان، مالکین، کارکنان، تامین کنندگان، سرمایه گذاران، انجمن هاو مجامع محلی در نظر گرفته شود. اه چالش برانگیز با زمانبندی مشخص تنظیم گردد. ارزش های مشترک، مدل های اخلاقی و جوانمردی در تمامی سطوح سازمان ایجاد شده و تقویت گردد. اعتماد ایجاد گردیده و ترس از میان برود.
کارکنان با منابع مورد نیاز، برخوردار از آموزش و عمل با داشتن مسوولیت و پاسخگویی فعالیت نمایند. کارکنان برای نقش و سهم خود امیدوار و دلگرم گردیده و آنرا تشخیص دهند.
شناسایی، درک و مدیریت فرایند های مرتبط به هم بعنوان یک سیستم، کارآیی و اثربخشی سازمان را در دستی به اه خود بهبود می بخشد.
مدیریت سیستمی با یکپارچه و مرتب نمودن فرایندها بعنوان بهترین روش دستی به نتایج مورد نظر، سازمان را از قابلیت تمرکز تلاش بر روی فرایندهای کلیدی برخوردار می سازد و در ذینفعان سازمان اعتماد سازی به سازگاری، کارآمدی و اثربخشی سازمان را ایجاد نموده و توسعه می بخشد.
فصل اول: تشخیص مفاهیم
مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربردهای آن
در راستای اه برنامه های توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جمهوری ی ایران مبنی بر تدوین و اجرای برنامه های خاص تربیت مدیران و برنامه­ ریزان کارآمد، ارتقای سطح علمی و افزایش کارآیی مدیران ارشد و تلفیق هر چه بیشتر تجارب عملی و آموزش های علمی ، مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران با استفاده از اساتیدمجرب ها در رشته های مربوط، اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزشی براساس نیاز ویژه سازمانهای تی و غیر تی می کند.
سطوح آموزش
آموزشهای مراکز در سه رده صورت می پذیرد :
دوره های عالی ویژه مدیران ارشد سازمانها
سمینارهای تخصصی موضوعی ویژه مدیران عالی و میانی
دوره های کوتاه مدت موضوعی
هدف آموزش
ارتقای سطح علمی و تخصصی مدیران کشور در زمینه های مدیریت و بهروری
پرورش و تربیت نیرو های متخصص و کارآمد سازمانهای کشور
ارتقای سطح تبادل یافته ها و تجربیات مدیران کشور از طریق برگزاری کارگاهها ، سمینار ها و دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت و بهروری
تعریف مدیریت
واژه عمومی برای هماهنگی و هدایت منابع، سرمایه و نیروی انسانی با هدف دستی به اه سازمان.
مدیران مؤثر یکی از منابع حیاتی در کشورهای توسعه یافته محسوب می شوند. (dubrin 1989,7) شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که مأموریتها و اه سازمانها تحقق می یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسانها از قـوه به فــعل در می آید.
مدیریت را به شیوه های متعددی تعریف کرده اند. ماری پارکر ف مدیریت را هنر انجام امور بوسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده است. گروهی مدیریت را علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اه معین توصیف کرده اند. گروهی دیگر مدیرت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ..... بیان نموده اند. یکی از علمای مدیریت و اقتصاد (هربرت سایمون) مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصلیترین نقش مدیر قلمداد نموده است. (الوانی 1378، 17).
در تعریف دیگری مدیریت فرایند بکارگیری منابع سازمانی برای رسیدن به اه سازمانی از طریق وظایف برنامه ریزی و تصمیم گیری، سازماندهی، ی و کنترل دانسته شده است.
انواع سبکهای مدیریتی
روش مدیریتی: یکی از جنبه های مهم؛ ادغام واحدهای تحقیق و توسعه و هم چنین ادغام با سایر واحدها است.
یک جریان مداوم فناوری از آزمایش به بهره برداری و سپس به تولید و ی، مورد نیاز است. یک راه حل معمول، حرکت جا به جایی افراد از آزمایشگاه های آزمایشی به آزمایشگاه های بهره برداری است. هنگامی که آزمایش یک برنامه به پایان می رسد، محققان و دانشمندانی که سهمی در برنامه داشته اند، اغلب طرح را در آزمایشگاه بهره برداری تعقیب می کنند و بر توسعة موفقیت آمیز ( ی تولید) و هم چنین بر مرحله تجارتی طرح، نظارت می کنند. این کار سبب تسهیل ایجاد سازمانی می شود که گروه ها در آن به طور متقارن روی نسلهای مختلف محصول کار می کنند. هر گروه، با نسل خاصی از محصولات در ارتباط است و مرحلة کار خود را از مرحله آزمایش آغاز می کند و به سمت واحدهای بهره برداری و پس از آن به تولید و بازاری حرکت می کند.
آموزش و انواع آن
- نقش آموزش در مدیریت
امروزه پیشرفت و توسعه کشور ها ، سازمانهاو موسسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است . افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمانها، آموزش وپرورش را در راس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست .
زیربنای توسعه کشورها و سازمانها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است . درسازمانهای بهداشتی - درمانی که رس حفظ،تامین و نگهداری ، اعتلای سلامت ، کنترل وپیشگیری از بیماریها را برعهده دارند، این نیازبیشتر احساس می شود.
آموزش و پرورش در سازمانهای بهداشتی -درمانی از دو دیدگاه آموزش کارکنان و آموزش مدیران برای بهسازی منابع انسانی مدنظر قرارمی گیرد.
...

مدیریت و مدیریت آموزشیاصول و کاربردهای مدیریت آموزشیانواع سبکهای مدیریتیآموزش و انواع آننگرش سیستمی در مدیریتنظریه سازمان مدیریتبرنامه­ ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ­هابرنامه آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه­ هافرایند برنامه­ریزی آموزشیاصول تحلیل محتوی دوره آموزشیویژگی اساسی آموزش پودمانیارزشی از دوره­های آموزشاطلاعات
تحقیق مقایسه رفتار تخته ده چوب و تخته کاه در برابر پرس

تحقیق مقایسه رفتار تخته ده چوب و تخته کاه در برابر پرسدسته بندی
عمران


فرمت فایل
docx


حجم فایل
46 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
28
دریافت فایلتحقیق مقایسه رفتار تخته ده چوب و تخته کاه در برابر پرس


فروشنده فایل
کد کاربری 4674
تمام فایل ها

تحقیق مقایسه رفتار تخته ده چوب و تخته کاه در برابر پرس
چکیده:
برای افزایش اطلاعات در مورد روش تولید کامپوزیت کاه، ذرات به کار برده شده در تخته ده چوب و تخته کاه به همراه چسب اوره فرم آلدهید(uf) تحت پرس قرار گرفته و به صورت آزمایشی ، نفوذ پذیری ده چوب ها ، فشار ده چوب ها ، دمای مغز تخته ، فشار بخار مغزی ، پروفیل عمودی تخته، بررسی و با هم مقایسه شدند.
نتایج نشان دادند که تخته کاه خیلی بیشتر فشرده می شود و بنابراین نیاز به فشار کمتری برای فشرده شدن داشت.
ذرات چوب و ذرات جدا شده از تخته کاه با هم مقایسه شدند. الیاف کاه به دست آمده از آسیاب چکشی، نفوذ پذیری کم و ثانیا ً فشار بخار مغزی بالایی داشته و بیشترین دمای مغزی را در هنگام پرس گرم، نشان دادند که به اختلاف دانسیته بین سطح و لایه های مغزی در تخته پرس شده نهایی، افزود.
توصیه شده است که بسته شدن پرس به آهستگی و باز شدن آن طولانی مدت باشد تا برنامه پرس تخته کاه بهبود یابد.
مقدمه :
تخته کاه یک کامپوزیت کاملاً جدید وتولید شده از کاه گندم یا برنج می باشد. در فرآیند تولید ، ممکن است کاه ها کوبیده شوند(آسیاب چکشی) ویا به الیاف پالایش شوند. برای ارتباط مؤثر بین الیاف کاه با محتویات غیرآلی سطوح بالایی ، معمولاً از رزین متیل دی فنیل (mdi) استفاده می شود. برخی از مطالعات نشان می دهد که پرس خوب منجر به تولید تخته کاه مطلوب می شود. تخته کاه می تواند جایگزین mdf و تخته ده چوب شود، همچنین تولید تخته کاه برای مناطق و کشور هایی که منابع چوبی کمی دارند و نیز الیاف کشاورزی که به آسانی در دسترس است، بسیار جالب باشد. ولی تخته کاه هنوز برای رسیدن به عرصه تولید تجاری بالا،دارای مشکلات تکنیکی در فرایند شکل دهی کاه دارد، که به نظر می رسد ذرات چوب و الیاف دارای خصوصیات مختلفی هستند. یک تکنیک که از اهمیت خاصی برخوردار است، پرس تخته کاه در تولید می باشد. در یک کامپوزیت چوب، پرس یک کلید فعال در تولید تخته کاه است. هنگام پرس گرما و فشار برای استحکام ذرات چوب و عملکرد چسب بکار می روند. افزایش تولید نتنها به وسیله زمان پرس هدایت می شود، بلکه به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تولید نهایی و به ذرات متراکم شده ده چوب ها و عملکرد چسب ها بستگی دارد. عملکرد پرس گرم خیلی پیچیده است، زیرا تغییرات معنی داری در گرما، رطوبت، تغییر شکل و چسبندگی دیده می شود. در این تحقیق خصوصیات رفتار تخته کاه در برابر پرس را با بهترین تخته ده چوب ها مقایسه د. هدف اصلی تحقیق، بهبود اطلاعات مربوط به رفتار تخته کاه در برابر پرس بود و اه دیگر عبارتند از:
1- بررسی تجربی استحکام و نفوذ پذیری تخته کاه در مقایسه با تخته ده چوب
2- بررسی درجه حرارت چوبها ، فشار گاز داخلی ،دانسیته پروفیل عمودی تخته کاه و تخته ده چوب در طی پرس گرم

تحقیق مقایسه رفتار تخته ده چوب و تخته کاه در برابر پرسمقاله مقایسه رفتار تخته ده چوب و تخته کاه در برابر پرسمقایسه رفتار تخته ده چوب و تخته کاه در برابر پرساطلاعات
مقاله در مورد نکات کلی در اجرای اسکلت ف ی

مقاله در مورد نکات کلی در اجرای اسکلت ف یدسته بندی
عمران


فرمت فایل
docx


حجم فایل
14 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
17
دریافت فایلمقاله در مورد نکات کلی در اجرای اسکلت ف ی


فروشنده فایل
کد کاربری 4674
تمام فایل ها

مقاله در مورد نکات کلی در اجرای اسکلت ف ی
برای جلوگیری از های ناشی از انبساط وانقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه

حرارت محیط خارج یا جلوگیری از انتقال بار ساختمان قدیمی مجاور به ساختمانی که

جدید احداث می شود ، همچنین در مواردی که ساختمان بزرگ است وازچند بلوک متصل

به هم تشکیل می شود ، باید به کار بردن درز انبساط در محل مناسب پیش بینی شود .

حداقل فاصله ای از ساختمان با اجزای ساختمانی که باید در آن درز انبساط پیش بینی

شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفی و آب وهوای محل بستگی دارد.

بنابراین باید با مطالعه کافی محل اندازه آن را طراح تعیین کند . در کلیه

ساختمانهای ف ی که طول آنها بیشتر از 50 متر باشد ، باید در طول ساختمان

درزانبساط پیش بینی کرد . این طول مربوط به ساختمانهای ف ی وبدون پوشش محافظ

است که نباید از 50 متر ویا در ساختمانهایی با پوشش محافظ ودر حالات خاص نباید از

100 متر کند . برای پوشاندن وپر فواصل درز انبساط از موادی استفاده

می کنند

که قابلیت ارتجاعی داشته باشد . باید دقت شود که فاصله درز انبساط به هیچ وجه با

مصالح بنایی یا ملات پر نگردد . اگر در هنگام استقرار اسکلت ف ی ، ستونهایی که در

مجاورت یک درز انبساط قرار دارند به طور موقت به وسیله قطعات ف ی متصل شده اند

، پس از استقرار باید این اتصالات بریده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به کلی

از قسمت مجاور خود جدا باشد .درز انقطاع :

برای جلوگیری از خسارت وکاهش ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر

، بویژه در زمان وقوع ز له ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از 12 متر یا دارای

بیش از 4 طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند .

همچنین حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ارتفاع آن تراز از روی

شالوده است . این فاصله در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام ز له در

اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور د می شوند ، پر کرد .

نحوه اتصال ستون ف ی با آجر کاری :

هنگامی که آجر کاری با ضخامت 22 سانتی متر بالاتر در مجاور ستون ف ی قرار می

گیرد باید حداقل یک قطعه اتصال در هر متر ارتفاع دیوار به ستون جوشکاری شود و در

داخل ملات قرار گیرد .

ستون وجزئیات اجرایی آن :
ستون عضوی است که معمولا" به صورت عمودی در ساختمان نصب می شود وبارهایکف ناشی از طبقات بوسیله تیر وشاهتیر به آن منتقل می گردد وتوسط آن به شالوده وسپس به زمین انتقال می یابد .
شکل ستون ها : شکل سطح ستونها معمولا" به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد . برای ساختن ستونهای ف ی از انواع پروفیل ها و ورق ها استفاده می شود که عموما" ستونها از لحاظ شکل ظاهری به دوگروه تقسیم می شوند :


الف :نیمرخ (پروفیل ) نورد شده شامل انواع تیرآهن ها وقوطی ها : بهترین پروفیل نورد شده برای ستون ، تیرآهن بال پهن یا قوطی های مربع شکل است ، زیرا از نظر مقاومت
بهتر از مقاطع دیگر عمل می کند . ضمن اینکه در بیشتر مواقع عمل اتصالات تیرها به راحتی روی آنها انجام می گیرد .

ب) مقاطع مرکب : هرگاه سطح مقطع ومشخصات یک پروفیل به تنهایی برای ایستایی یک ستون کافی نباشد از اتصال چند پروفیل به یکدیگر ستون مناسب آن (مقاطع مرکب) ساخته می شود .

مقاله در مورد نکات کلی در اجرای اسکلت ف یمقاله نکات کلی در اجرای اسکلت ف یتحقیق نکات کلی در اجرای اسکلت ف ینکات کلی در اجرای اسکلت ف یاطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها