جزوات آموزشی

وبلاگ با نام جزوات آموزشی
درس اول- قانون یک سوم و نقاط طلایی اولین و مهمترین سوالی که در بستن یک نما به ذهن می آید این است که «سوژه اصلی مان را چگونه و در کجای کادر قرار دهیم تا بیشترین توجه و تمرکز بیننده متوجه آن شود؟». نکته بسیار مهم این است که اگر سوژه را صرفاً در وسط کادر قرار دهیم، تصویری تخت و بی روح و یکنواخت عایدمان می شود. اصولاً انسان در نگاه اول به طور ناخودآگاه توجهش معطوف به چهار نقطه از یک تصویر می شود که در حواشی کادر وجود دارند. اما این چهار نقطه در کجای تصویر قرار می گیرند؟ قانون یک سوم: فرض کنید کادر را با دو خط موازی در عرض و دو خط موازی در طول در مجموع به ۹ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. مسیر هر خط مکان مناسبی برای قرار دادن سوژه اصلی در کادر است. از تقاطع این چهار خطِ یک سوم، چهار نقطه حاصل می شود که به آنها «نقاط طلایی» می گویند. تجربه نشان داده است که تاثیرگذارترین و چشم رباترین نقاط هر کادر همین نقاط طلایی می باشند. درس دوم- هدروم هدروم به فضای بالای سر موضوع تا بالای کادر تصویر گفته می شود.
لینک : جزوه قانون یک سوم طلایی تصویر در عکاسی

اطلاعات