ابراهیم اقبالی حقوقی

وبلاگ با نام ابراهیم اقبالی حقوقی
ب ، یدالله فوق ایدیهم ( خداوقتی بخواهد غیرممکن ، ممکن می شود).همانطورکه پیش بینی کرده بودم ، رئیسی وقالیباف علیرغم تمام هوچی گری ها و د های غیرانسانی ومتوهمانه وبی شرمانه شان ، دستشان آنچنان درنزد ملت قهرمان ایران رو شده بود که درروز29اردیبهشت ماه 96 مشت جانانه مردم را نوش جان دوقاتل جانشان خودشان شدند.ازاین به بعد قالیباف سرخورده باید برود غازبچراند ورئیسی ازصدقه سری رضا(ع) درگوشه ای با ی بدنام خودسردرگریبان برند.اما آقای رئیسی درانتخابات خیلی از رضا(ع) مایه گذاشتی ، بقول آقای تراخدا ، رضا(ع) رابه مردم باقی بگذارید وبخاطراینکه به دین مردم آسیب نرسد خودت ازمقام ات درآستان قدس استعفاءبده تاشاید بعضی کارهای خیرت بچشم خدا وخلق خدا آید وبخشوده شوی. همراهی با که چاره سازنشد ، برگزاری دی جی ومراسم آنچنانی در مراکزتبلیغتتی تان که بی اثربود ونتیجه راهم که دیدید.ولی بفرمایش فرزانه انقلاب ( این رئیس جمهور ، رئیس جمهورهمه ملت ایران است وبرنده ملت ایران هستند...) لطفا درآینده ازسم پاسی وشانتاژ خودداری فرمایید.البته خیل اصولگرایان تندرو بنده اعتقاد دارم متاسفانه شما آقای رئیسی رامغبون کردید خداازشمانگذردکه باعالم دین چه کردید.دست ملت ایران درد نکند.بااین حماسه دست مریزاد.

اطلاعات

ب ، پس ازپایان یافتن مناظره سوم وحرف های منطقی ت تدبیروامید درمقابل هجمه دورغ ها واکاذیب وعوامفریبی ها وبگم بگم های نمایندگاه طیف اصولگرای رادیکال ــ که حتی باکمال پررویی ودنائت درنظرداشتند ازموقعیت رضا(ع) استفاده ابزاری نمایند ــ ازقیافه های نحس کذابان دقیقا میتوانستی ش تشان را ببینی.واگرامروز سری به رو مه های طرفدار جناح کذابان ودروغ پراکنان مانند کیهان ، جوان ، رس ، سیاست روز و همشهری وغیره هما می زدیدید کاملا میتوانستی ش ت را درتیترهای آنها هم ببینی ، دیگرآن رو مه کیهان یاجوان وسیاست روز با آن سیاست تفرقه افکنانه واشاعه اکاذیب هم نتوانسته بودند امروز تیتری در مثبت بودن نتیجه مناظره سوم به نفع پایگاه اصولگرایان رادیکال بتراشند.واقعا وضعیت بسیاراسفباری درخیمه وقرارگاه تندروهای ضد منافع ملی ایران وملت ایران حاکم شده است.انشاالله باحضورمیلیونی درروز29 اردیبهشت د ای صندوق های رای وباانتخاب اصلح ، ( نه ) وسیلی محکمی دراجرای فرمان ی بر گرده وصورت انی که با امنیت ملت وکشور وانتخابات بازی می کنند بزنیم .بامیددیدار در روز سرنوشت.

اطلاعات

ب ، نیاربه توضیح نیست که همه این اشخاص را می سناسند.(1)جلیلی ـ ی که در دوره خودشیفته ، جریان مذاکرات هسته ای را مدیریت میکرد وتاپایان مهلت یتش نه تنها نتوانست قدم مثبتی بردارد بلکه باهمراه شدن با واصولگرایان تندرو ، انواع واقسام تحریم ها را بدست بیگانگان به ملت ایران تحمیل د.(2) رئیسی ـ ی که خوب دم می زند وشعار می دهد ولی قائم مقام منتخب خودش در آستان قدس برابر گزارش رو مه همدلی بدلیل .... ازایران متواری می شود. حالا رئیسی بااین مدیریت ضعیف چگونه ادعای مدیریت وریاست جمهوری ملت بزرگ ایران رادارد؟ (3) ، همان عرشه خوان بددهنی که درابتدای ت کاسه لیس وحامی وی بود ولی بعدها چون جیره ومواجیبش باتاخیرهمراه شد، به ت اصولگرایان پشت کرد ود ایان ریاست محمود هرآنچه لایق بود باراوکرد وحتی مقام اورا تا یهودیت تندرو وصهیونیست هم رساند. حالا شما ملت ایران بگویید ، این اشخاص معلوم الحال با این عقبه وشجره مشخص که برای تصاحب سمت ریاست جمهوری دوازدهم با هم دست به یکی شده اند وندنان تیز کرده اند، آیا با آن عقایدکور ودگم شی ها ، هدفی جز ویرانی ایران وبه ذلت کشیدن مردم وبه یغمابردن آنان وبیت المال میتوانند داشته باشند؟؟؟واقعا قدیمی ها چه زیبا گفته اند که (( اگرمیخواهی ی را خوب بشناسی ، به اطرافیان آن توجه کن.که باچه انی نشست وبرخواست دارد.)) ورئیسی را ببینید که حامیانش چه انی هستند ، جلیلی و وامثالهم.خدایا مردم ایران را ازشر دنیاپرستان دو روی عوامفریب حفظ فرما.چراکه این مثلث شوم با آمدنش فقط ( جرم ) و (جنایت ) و ( ی ) را به ارمغان خواهدآورد ومانند ت نهم ودهم اصولگرایان رادیکال ، درجامعه فساد وبداخلاقی ها را بسط خواهندداد ولاغیر.

اطلاعات

ب ، وقتی مناظره دوم درروز را ازسیمای اصولگرایان تماشا می ، زمانی که ک داهای این گروه ازعدم تاثیرتحریم وعدم اثرگذاری درتحریم های مربوطه داد سخن می راندند بیاد خودم ومادرم وبیماری مادرم افتادم.یادم نمیرود زمانی که علمدار اصولگرایان یعنی ض ایت د شت تریبون های سیما با سخنان عوام فریبانه فریادمیزد : بگذار صادرکنندگان قطعنامه هرچه میخواهند قطعنامه صادرکنند تا قطعنامه دانشان شود .... ویا وقتی همین شخص ادعا می د قطعنامه های سازمان ملل ورق ای بیشترنیستند واصولگرایان برایش هورا میکشیدندوسیمای اصولگرایان چندین وچندبارآن سخنان راپخش میکرد.بنده وامثال بنده درگی یدا دارو بهرقیمت بودیم.درآن ایام تاریک وشوم مادرم به بیماری خاصی دچارشده بود که ها یک مورد داروی خارجی تجویزکرده بودند.ضمنا تاکید پزشک متخصص مادرم به این بود که داروی مشابه یا داروی ایرانی مفیدفایده نخواهدبود واگربه این امرتوجه نکردیم ونتیجه ندیدیم دیگر مقصرخودمان هستیم ومراجعه به بیفایده خواهدبود.دریکی ازموارد درخیابات 17شهریورتبریز که محل تخصصی داروخانه های خاص وپزشکان فوق تخصص می باشد، پس ازاتمام معاینه واخذ نسخه نزدیک دوساعت بامادرم داروخانه ها را گشتیم ولی متاسفانه موفق به پیدا دارونشدیم به نحوی که مجبورشدم مادرم را با یک تا ی دربستی به منزل بفرستم وخودم تانیمه های شب بهرداروخانه ای که فکرش را ید حتی مرکزاطلاعات دارویی وهلال احمرهم مراجعه ولی دریغ ازدارو.ودرآن ساعات ا امیدی گریه ام گرفت ، پول دردستم ولی آواره شده بودم ودارو را نمیتوانستم تهیه کنم ونمیدانستم باچه رویی به خانه برگردم.آری این است واقعیت های تحریم آقای قالیباف ورئیسی که حتما ازآن افراد 4% کذایی هستید.چراکه شما این کمبودها ر ده ایدوبقول قدیمی ها ( سواره ازحال پیاده خبرندارد).خج هم خوب چیزیست به لفظ جلاله قسم اگر یک جو غیرت دینی وملی ویک جو حیاداشتید از احیاءتحریم یا جنگ حرف نمیزدید.ملت ایران ملت صلح طلب ، اصلاح گر ومهربان هستند چرا میخواهید با وعده های دروغین آنها را دوقطبی کنید؟چرا ازحضرت آقا خج نمکشید؟چرا برای تصاحب منصب دنیوی دردروغ گفتن به همدیگر دراردوگاه اصولگرایان سبقت میگیرید؟ولی بازهم میگویم اگر این ملت رانشناختید حتما پشیمان خواهیدشد باحضورآنها در29اردیبهشت وپایان دادن به یاوه گویی های اردوگاه جعلی تان.سرنوشت باید برایتان درس عبرت میشد ولی متاسفانه هنوزغافلید.

اطلاعات

ب واحترام ، حتما درروزهای اخیر لطف مکرر صداوسیمای اصولگرایان را به گروه مذکور دیده اید.ازکوبیدن ناحق ت به انحاء مختلف تا نشان دادن وارونه واقعیت ها وعدم پخش شبهه ناک فعالیت های اقای وتغییرساعات آن ومتقابلا وحتما پخش سخنرانی اصولگرایان وپایداریها را دریکی ازاستانهای کشورمشاهده فرمودید که مغرورانه دادمی زدند که من آمده ام فلان کنم وبهمان ،؛ ال کنم وبل و.... ).اما من میگویم باید ایشان وکلا مجموعه اصولکرایان تندرو وپایداریهاکه هاله های افی نوررا دردورسر برای فریب مردم جعل د بهتراست بگویند : ما آمده ایم تا ثمرات ت را ابنام خود غصب کنیم. ماآمده ایم مجدداملت ایران را بازهم به تاریکی وجهل سالهای 84 تا92 رهنمون شویم ماآمده ایم مجددا فساد ، دروغ ، بداخلاقی ها وهرآنچه بوی نامردی دارد را احیاءکنیم ماآمده ایم مجددا ورق های مصوب سازمان ملل را درظرف بیاندازیم وملت را با تحریم ها وتهدیدها به خاک سیاه بنشانیم. ما آمده ایم مجددا آمارهای دروغ بسازیم واشتغال را به همان تعداد زمان تحویل وتحول ت قبل تحویل ت بعدبدهیم. ماآمده ایم هرخلافی یم وباقهروخانه نشینی باولایت زاویه ایجادکنیم وقانون گریزی را توسعه دهیم و ی یارای اعتراض نداشته باشد ما آمده ایم بابک زنجانی ها ، خاوری ها ، رحیمی ها وبقایی ها وغیره را بپرورانیم و درمدیریت ارشد کشوردخ شان دهیم.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بااوصاف فوق ، وای برماملت اگر دوباره اجاره ورود اصولگرایان وپایداریها را به ساختمان پاسنور بدهیم.وای برما که درروز روشن نبایددوبار از یک سوراخ گزیده شویم وای برما وای برما، وای برما.پس باحضورمیلیونی و دمندانه درانتخابات 29اردیبهشت ، حماسه سال 92 را زنده کنیم واختیارات خودرا بدست نااهلان ونامحرمان ندهیم.

اطلاعات

ب واحترام ، حتما مصاحبه رادرروزهای گذشته دررو مه ها ویا شبکه های اجتماعی دیده اید که درقسمتی ازآن صراحتا ضمن ادای قسم به لفظ جلاله اقرارمی کند که (( ...به خدا ،به پیروبه پیغمبر ، مابهترازشمابلدیم تهمت بزنیم....) این جمله دلقک محافلی ها نه ازروی سهووبلکه ازروی عمد وبیانگرواقعیت این گروهها وگروههای میباشدکه اززمان مشخص شدن تاریخ انتخابات وعلیرغم قانونی نبودن تبلیغات ، به اسامی وعناوین مختلف اظهاروجودکرده وبه انحاءمختلف درصددت یب ت آقای می باشندوازدروغ کفتن ، افترازدن وتهمت بار تی ها ابایی ندارند.اماانشاالله درانتخابات 29اردیبهشت ملت ایران جواب همه اینها راخواهندداد.

اطلاعات

ب واحترام ،واقعا بعضی وقتها دل آدم ازسیاست بازی بعضی مانند امثال ، رئیسی وقالیباف بهم می خورد.اینگونه افراد درمیدان سیاست ضمن برهم زدن قواعدکلی بازی ، حاضرهستندبرای ش ت دادن حریف به هرکاری ، حتی غیرقانونی وغیرشرعی دست بزنند.یکی بدون داشتن عقبه مناسب ادعای مدیرت جهانی میکند ودیگری پخش باحضورخوددرمشهدراازصداوسیما تکلیف قانونی وشرعی میداند ولی پخش اقدامات ت راازتلویزیون محل ایرادمی داندوبالا ه آقای قالیباف با آن عقبه تاریک صفرخوددرمدیریت تهران (برای اطلاعات بیشتردراین مورد لطفا به سایت ایسنا مورخه 96/01/29باکدخبری 96012913038 رجوع وحرفهای آقای رحمت الله حافظی ریاست کمیسیون محیط زیست شورای شهرتهران رامشاهده فرمایید) پس ازثبت نام به عنوان ک دای ریاست جمهوری بمصداق آن مثل معروف ( درچشم خود تنه درخت رانمیبینند ودرچشم دیگران دنبال کاه میگردند)ص سوس به شما مدیرنماها وکاسبان سیاست.بفرموده حسین (ع) اگر وجدان ندارید لااقل دردنیا آزادمردباشید.آقایان لازم نیست برای به زمین زدن پشت حریف به هرحیله ای دست بزنید،بلکه اگربرنامه واقعی وقابل اجرادارید ازآنها سخن بگویید.مردم ایران دیگرمردم قبل ازسال 92 نیستند و وعده وعیدهای فله ای وسیب زمینی را قبول ندارند.بفهمید وبفهمید وبفهمید.

اطلاعات

ب واحترام ، مردم شریف ایران 29 اردیبهشت حماسه حضورشماهارامی طلبد تا بازهم مشت محکمی باشد بردهان یاوه گویان واشخاص وگروههای ضدمنافع ملی ایران.پس ازاعلام 6نفرواجدصلاحیت ک داتوری ریاست جمهوری ، همینک جبهه بندی وصف کشی های گروهها روشنتر شده است.برابرنوشته رو مه ها جلیلی بارئیسی دیداروگفتگوکرد!!!!!! جلیلی همان شخصی است که دردوران مسئولیت خوددرشورای عالی امنیت ملی متاسفانه نه تنها گرهی ازمشکلات وکارملت بازنکرد بلکه باهمراهی گره های کورزیادی برآن مشکلات اضافه کرد ، پس هوشیارباشید تاخدای نکرده باطناب پوسیده اصولگرایان ورادیکال های پایداری به چاه نیافتید.چراکه اگر ت قبل ، ت موردحمایت اصولگرایان ادامه می یافت متاسفانه عربستان مزدور وبی عرضه و رژیم گرصهیونیستی درتوهین به ملت ایران جری ترمی شدند.اما باانتخاب سایه جنگ ازروی ایران برداشته شد.اقتصاد متحول وفروش نفت که در ت رو به صفرشدن بود به اعداد واقعی خودبازگشت وکارخانه های درشرف ورش تگی احیاءشدند وحتی بسیاری ازکارخانه های تعطیل شده دردوره دردوران ت احیاءشدند.سیاست خارجی ازح انفعالی خارج شد.پس اگرمیخواهیم پاسپورت ایرانی ارزش جهانی پیداکند ، اگرمیخواهیم فردا فرزندانمان بدون شغل نباشند ، اگرمیخواهیم مادران وپدران خانواده شرمنده هزینه خانواده نباشند واگر ایران سربلند میخواهیم به فرمایش درانتخابات حضورحداکثری داشته باشیم وحق خودرا باانتخاب فرد اصلح ازبدخواهان ملت بستانیم.پیشنهاد میکنم برای چیدن میوه درخت ت تدبیروامید مجددا به آقای رای دهیم.بامید روزهای روشن وبهتر.

اطلاعات

ب ، ظاهرا بوی مشمئزکننده قدرت ، شامه قالیباف راکورکرده وقدرت تحلیل وی را ازبین برده است.نامبرده آنقدرآواره شده وآنچنان بدون برنامه واردمیدان کارزارشده است که نیامده خودراباخته ومیخواهدباپ ازاین شاخه به آن شاخه وبا نشراکاذیب وانگ زنی های بدون پایه واساس ، حداقل مفری برای خود دست وپا کند ولی افسوس راه را کاملا بخطا میرود ومشاوران ناکارشناسش هم خواسته یاناخواسته نمیتوانند بامشاوره های خود چراغ راه اوباشند.قالیباف گاهی به نعل می زند وگاهی به میخ.شایددرمناظره روز (اولین مناظره ) دیدید که چگونه گاهی اداواطوار محمود بی کله را درمی آورد وگاهی خودرا اصولگرای تندرو نشان میداد.ولی متاسفانه نمیداند که هیچیک ازاینها جایگاهی دربین مردم ندارند.اولی که باولایت متاسفانه زاویه شدیدپیداکرد ودومی هم ازکارنامه سالهای 88 تا 92 آنها پیداست که چه بلای سراقتصاد ، اشتغال ، آبرو وحیثیت کشورآوردند.پس آقای قالیباف مصداق واقعی ازاینجا رانده وازآنجا مانده است وبس.مگراز دروغگویی ها وبگم بگم هایش استغفارکند وبا احساس مسئولیت کناربکشدتا بیش ازاین به گناه نیافتد چون منصب دنیوی ارزش سوزاندن اعمال وآ ت و!!!!!!!!!!!!!! راندارد.

اطلاعات

آخرین ارسال ها