علم برتر

وبلاگ با نام علم برتر
بلوغ نوجوانان چیست؟ (بسم تعالی ) موضوع تحقیق : بلوغ نوجوانان دلیل توضیح : بررسی عوامل ورشددهی ذهن نوجوانان تاریخ نگارش : 5/9/93 کد : 1213 بلوغ نوجوانان ب وخسته نباشید خدمت شمانوجوانان عزیزو زحمت کش که الگوهای اینده این کشورهستید که با تحصیلات بالای خود وبالابردن سطح علمی خود بتوانید برای دیگرجوانان این مرزو بوم الگو باشید همانطورکه میدانید دشمنان سعی براین دارند تاشما نوجوانان عزیز را ازپیشرفتهای علمی جلوگیری کنند واجازه ندهند شماها درکشورخودتان ازنظرعلمی پژوهشی پزشکی وهسته ای رادنبال کنید .. بلوغ چیست؟ 1 بلوغ جسمی 2 بلوغ فکری 3 بلوغ تهاجمی 1 بلوغ جسمی باین معنی است که جسم هرانسانی که به مرحله رشد سنی میرسد را بلوغ جسمی میگویند یعنی وقتی کودکی ازسن 10سالگی ازنظررشد بدنی یعنی رشد دست وپا وشکم – مغزی که این رشد دردختران بیشترازپسران میباشد دختران رشد بلوغشان نسبت به پسران بیشتروزودترانجام میگیرد.. رشد جسمی پسران: پسران ازسن14سالگی وبعضا13سالگی رشد متقارن دارند یکی اعضای بدنی انها که زودتربه رشد میانجامد ازقسمت پا ودست شروع میشود مخصوصا انیکه مرتبا ورزش میکنندو باید گفت که موهای زاید دربدن شروع به رشد مینمایند درزیرشکم- زیربغل- سبیل- واینکه ح نعوذ پیدا میکند یعنی ( بح راست یا سیخ شدن ) درمیاید بعضی اوقات مایعی سفید رنگ (بنام منی)خارج میشودکه باید به بروید وخودتان رابشوئید وغسل نمائیدچون ان مایع نجس است وبیشتروقتها هنگام خواب این ح پیش میاید که اگرفرصتی برای است نداشتید بلافاصله به تو بروید و تان رابشوئید تا اگرمایعی داخل مانده خارج شود../ کد1213ـــــــــــــــــــــــــــقسمتی از مقاله که 6 سال گذشته بر اثر تحقیقاتی که بعمل اوردم نظریه نوشتم .

اطلاعات

سخنی بانوجوانان وجوانان محترم: ب گرم صمیمانه: به جوانان عزیزمیهن ی که سعی دارند باتلاش وکوشش خود درتحصیل علم ودانش وبالابردن سطح علمی فناوری پژوهشی گسترش اطلاعات معنوی ومذهبی دراموردانش قرانی وطلبه دروس تفسیرقران تحقیق – درمورد زندگی ائمه اطهارکه جای سپاسگزاری دارد مطالبی درمورد مسائل علم ودانش که شاید بتوانم کمکی دراین راستا برای شما جوانان گرانقدروزحمت کش باشم.. حرفهای اینجانب جنبه نصیحت یا راهنمایی ندارد بلکه نظرشخصی است وهرچه که میگویم وشماها میخوانید قسمتی ازان اعتقاد این بنده میباشد وبقیه ان تحقیقی است خودم درزمینه ان انجام دادم بنابراین خواهش میکنم اول مطالب رابا دقت - کافی بخوانید بعد نظربدهید وچنانچه مایل بودید باین روش عمل کنید ؟ اولا همه جوانان دنبال یادگیری علم ودانش هستند وهیچ نیازی به نصیحت وسفارش ندارد بنابراین همانطورکه گفتم ازنظر هوش واستعدادبالایی قراردارند ودنبال طلبه علم هستند ازفازنصیحت وسفارش استفاده نمیکنم.. موضوعی که میخوام بان اشاره ای داشته باشم اینست که زمانیکه دانش اموزان به مراحل بالاتری ازنظرتحصیل وعلم ارتقاء پیدا میکنند بحثی نیست ومیتوان گفت که اینده این عزیزان روشن است اما اینکه چگونه دنبال علم واینکه چگونه دراین امرمهم پیشرفت داشته باشیم بایدبگویم به تلاش بیشترحوصله بیشترتوجهات ذهنی وفکری وم با ان انیکه تخصص – دارند ومیتوانندبه شماکمک شایانی ند.. خیلی ازجوانان دانشجویان میگویند درس نمیتواندکمک مالی واجتماعی - وایجادیک اشتغال خوب ومناسب بادرامد بالا داشته باشد.. انموقع میتوان گفت دیگرانگیزه ای برای پیشرفت علم وبالابردن سطح فکری باقی نمیگذارد پس بنابراین نظربعضی که میگویند نمیتوان باتحصیلات بالاشغل خوبی برای یک زندگی مناسب تلاش کرد نظرغلطی است وباطل.. خوشبختانه جوانان باپیشرفت فکردانش خودشان خیلی ازموانع راکنارزدند وافکارمزاحم راازسر راه برداشتند شماجوانان زحمت کش وروشنفکرمیتوانید با داشتن علم ودانش بالاتروفراتر ازان باتکنولوژی جدید میتوان به همه ثابت کردکه مامیتونیم با کمک همدیگه باحفظ تعامل فکری میتونیم کشورخود را ازهرلحاظ بی نیازبه دیگرکشورها غیرازایجاد مواضع شغلی اقتصادی با امکانات موجود . کشوررا بسمت تکامل پزشکی صنعتی وغیره سوق دهیم – - میخوام به شما جوانان عزیزبگم چطورمیشه بعضی ازدانش اموزان با اراده خاص واشتیاق درالمپیاد ریاضی فیزیک شرکت میکنند ومقام اول را ب میکنند یا ورزشکارانمان باپشتکارجدی وقتی وارد عرصه میدان میشوندو خودشان را برای - یک مبارزه جدی بقول خودشان ش ت ناپذیراماده میکنند وبالاترین مقام را ب میکنند.. یابعضی ازجوانان بااختراعات زیبا وپیشرفته منجمله ربات هوشمند ساخت خودروهوشمند ساخت قلب بدون باطری که بجای قلب میتونه - - - یک انسان را زنده نگهدارد وپیشرفتهای دیگری که تاکنون شاهد بودیم اگربا فکردرست ومنطقی جلوبرویم میبینیم که - خیلی ازما کارهایی برمیاد که خودمان هم باورمان نمیشود چرا باید اروپائیها ازذهن وفکرمابهرمند بشوند ازفکرماتخصص ما علم ما سوء استفاده ند انوقت ازماجلوبزنندبعدا ان چیزی که انها میسازند را مجبورمیشویم باقیمت بالاترازانها ب یم چرا انها بتوانندما نتونیم. چرا انهابخواهند مانخواهیم؟ چرا انهامتعهد باشندما نباشیم؟ چرا انهاپیشرفت علمی داشته باشندما نداشته باشیم؟ چرا پژوهشمان راکه بسختی وبازحمت بدست میاریم انها به راحتی ازما بگیرند؟ چرا اجازه دهیم انها ازفکرمان ازدانش ما ازتحقیقات علمی ما دستیردبزنند وچراجلواینکاررانگیریم؟ چرا وقتی درهرزمینه ای مخصوصاپزشکی تخصصی بالات یدا میکنیم سریع کوچ میکنیم به کشورهای خارجی؟ چراانها ازعلم ما دانش ما دوستیهای انسانی واجتماعی ما بهره ببرند وازرفتارما سوء استفاده کنند؟ دوستان جوانان عزیزباید بیشترازاین حواسمان جمع باشه بجای هرگونه بحث وبدون نتیجه بحث علمی – معنوی مذهبی قرانی داشته باشیم ودوستیهامون را روزبروز افزایش بدهیم بجای اینکه فکرکنیم دوست هستیم از 2 خانواده همیشه فکرکنیم یک خانواده هستیم فقط فرقش تومکانمان است ماهمه ازیک کشور یک نوع خاک ازیک پوست واستخوان - - گوشت ازیک خون ودرا ازیک خانواده ایم فقط فرقش توپدرومادرمان است وگرنه همه ازیک اب وخاکیم نبایدبه – این متن 5 سال گذشته جهت همایش حضور بانوان در سرای خانه محله خوانده شده

اطلاعات

  • منبع: http://hadi26034.blog.ir/1397/04/04/سخنی-با-نوجوانان
  • مطالب مشابه: سخنی با نوجوانان
  • کلمات کلیدی: جوانان ,داشته ,میکنند ,انها ,ودانش ,علمی ,را ب میکنند ,داشته باشیم
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها