پسرکان نبردهای نابرابر تنهایی

وبلاگ با نام پسرکان نبردهای نابرابر تنهایی

خیلی وقت بود که دلم اینجوری نش ته بودخدایا!میخوای دوباره برگردم به اون دنیای لعنتی؟؟؟میخوای باز عاشق پسرک خودم بشم؟؟؟باز شروع کردی؟؟؟؟جواب بدهبرگردم؟؟؟؟؟

اطلاعات

  • منبع: http://hbl.blogsky.com/1397/01/18/post-174/می-ترسم
  • مطالب مشابه: می ترسم
  • کلمات کلیدی:
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
یک خواسته ی کوچکگاهی آرزو می شودو شاید محال ..مثل پخش الهه ی نازِ بناناز رادیو قدیمی مادربزرگ ..مثل شنیدنِ دوستت دارم"یک بارِ دیگر"از زبانِ تو ...----------------------بابا لنگ دراز عزیزمتمام دلخوشی دنیای من این استکه #تو ندانی و من دوستت بدارم!
وقتی می فهمی و میرانی ام؛چیزی درون دلم فرو می ریزدچیزی شبیه غرور..
بابا لنگ دراز عزیزم لطفاًگاهی خودت را به نفهمیدن بزنو بگذار دوستت بدارم
من همین که هستی را دوست دارمحتی سایه ات که هیچ وقتبه آن نمی رسم!-----------------------دیر شد، بازآکه ترسم ناگهان پ ر شوددسته گل هایی که از شوقِ تودر دل بسته ام ...-----------------------دیگه فایده ای نداره آقا رضا! از من جز سکوت، نخواهی شنید. حتی اگه تا ابد از این عاشقانه ها بفرستی

اطلاعات


بی من اگر از باران روزی سخنی گفتندمشنو تو جز از دریا وصف غم ماهی ها

اطلاعات

آنسوی کویر، کر ی هابا نیت آشیانه رفتندآنان که عیار ِ یار بودنداز پشت مرا نشانه رفتند
وقتی قلم اهل سود باشدبر خاج و صلیب مانده شعر استچشمی به وفات واژه تر نیستچیزی که غریب مانده شعر است
دور و بر صفحه حلقه بستیدتا شعر شدم قلم ش تیدپرواز شدم قفس کشیدید تا حرف زدم به بستید
از حنجره های بغض خوردهآواز شدم گلو گرفتیدصد بار به جمله باز گشتمرو و باز رو گرفتید
بر عهد عتیق خویش هستمهر چند دلم هزار چاک استمادر عطشی رکیک دارماما دهنم هنوز پاک است

اطلاعات

بعد از تــو الکل خورد من را… مست خو دمبعد از تو با هر که بود و هست خو دم
بعد از تو لای زخــــــــــم هایم استخوان با هر که می شد هر چه می شد امتحان
خاموش توی لیوانت خدایــــــــــــم راشب ها بغل به تو هایم را
رنگین کمان کوچکی بـــر روی انگشتمدر اوّلین بوسه، خودم را و تو را کشتم
هی گریه می به آن مردی که زن بودمشب ها دراکولای غمگینی کـــــه من بودم
و عشق، یک بیماری ِ بدخیم ِ روحی بـــودتنهایی ام محکوم به سـ- گروهی بود
سیگار بــــــا مشروب بــا طعم هماغوشییعنی فراموشی… فراموشی… فراموشی…تنهــــــایی ِ در جمع، در تن های تنهاییبا گریه و صابون و خون و تو، خود یی
دلخسته از گنجشک ها و حوض نقاشیرنگ سفیدت را به روی بوم می پاشی
لیوان بعدی: قرص های حل شده در سمبـــــاور از هیچ چی دیگر نمی ترسم
پشت ِ سیاهی هــــای دنیامان سیاهی بودمعشوقه ام بودی و هستی و… نخواهی بود

اطلاعات


من همیشه با بقیه فرق داشتماز همون روز اولیادمه تو صف نونوایی همیشه وقتی نوبتم می شدیه قلدر میومد و منو میزد کنار و من میرفتم ته صفو دوباره دوساعت توی صف لعنتی می موندمیه بار یادمه بعد از ٤ ساعتوقتی نوبتم شد، نون تموم شدو من انگار که غم عالم رو سرم ریختتو مسیر خونه فقط گریه اما بی صدا...توی دبیرستان همکلاسیام دوس دختر داشتنمن اما عاشق یه پسر شدم!اما فقط توی دلم...

اطلاعات

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است
قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاهدل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است
تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستندکوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است
باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق -آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است
فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیستدلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است
هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیستاینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است
کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من« آرزوی وصل » از « بیم ج » بهتر است

دوست دارم یه شب پیش هم بخو م، همین

اطلاعات

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.

[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید]

اطلاعات

  • منبع: http://hbl.blogsky.com/1395/11/10/post-163/-hate
  • مطالب مشابه: +hate
  • کلمات کلیدی: مطلب
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
من همیشه با بقیه فرق داشتماز همون روز اولیادمه تو صف نونوایی همیشه وقتی نوبتم می شدیه قلدر میومد و منو میزد کنار و من میرفتم ته صفو دوباره دوساعت توی صف لعنتی می موندمیه بار یادمه بعد از ٤ ساعتوقتی نوبتم شد، نون تموم شدو من انگار که غم عالم رو سرم ریختتو مسیر خونه فقط گریه اما بی صدا...توی دبیرستان همکلاسیام دوس دختر داشتنمن اما عاشق یه پسر شدم!اما فقط توی دلم

اطلاعات

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.

[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید]

اطلاعات

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است
قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاهدل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است
تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستندکوشش بیهوده در عشق از گ بهتر است
باشد ای عقل معاش ش، با معنای عشق -آشنایم کن ولی نا آشنایی بهتر است
فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیستدلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است
هر ی را تاب دیدار سر زلف تو نیستاینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است
کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من« آرزوی وصل » از « بیم ج » بهتر است

دوست دارم یه شب پیش هم بخو م، همین

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها