اینو دیدی

وبلاگ با نام اینو دیدی
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20 موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایرانبخش نخست: ت مدرن5. موانع تکوین ت مدرن در خارج از جهان غربwww.hadizamani.comدرآمد ت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین ت مدرن در کشورهایی مانند ، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی و ی لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش ت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، تهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، تها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در براب اگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش ت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین ت مدرن عمل کرد. درکشورهای ی غلبه نگرشهای مذهبی – افی، بی ثباتی ، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف تهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن بوده اند. مار دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین ت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مار ، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش ا، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین ت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و ت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین تهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند. بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است. اروپای شرقیدر عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودو غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با تهای قوی اروپای غربی صورت گرفت. از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری تهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش تهای مطلقه در برابرتهدید تهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، تهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید تهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل د تا قدرت را تماما به انحصار خود درآورند و عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت. نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد ت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند. چین ت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای م از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت. مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده
با
تحقیق درباره موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور 37 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 36 مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاوردر گذشته ، موتورهای جریان مستقیم (dc ) ، بیشترین کاربرد را در سیستمهای کنترل سرعت و موقعیت داشتند . دلیل اصلی ان طراح محرکه های الکتریکی برای استفاده از این موتورها ، سادگی کنترل شار و گشتاور بوده است . به خصوص استفاده از موتورهای جریان مستقیم با تحریک جداگانه بسیار معمول بوده است چراکه با ثابت نگه داشتن شار و کنترل جریان آرمیچر به سادگی کنترل گشتاور امکان پذیر است .بر خلاف ساده بودن کنترل ، این موتورها معایبی نیز دارند که از وجود کموتاتورها و جاروبکها در این موتورها ناشی می شود . به دلیل وجود جرقه جاروبکهای موتورهای جریان مستقیم هرچند مدت یک بار نیاز به بازبینی دارند ودر محیطهایی که احتمال انفجار وجود دارد قابل استفاده نمی باشند . علاوه بر این موتورهای جریان مستقیم در سرعتهای بالا نمی توانند کار کنند چرا که با بالا رفتن سرعت ، زمان کموتاسیون پیچکها کم شده و ولتاژ القایی درآنها بالا می رود ، در نتیجه جرقه های شدیدی درموتور ایجاد می شود .استفاده از موتورهای جریان متناوب ،مسائل و مشکلات مذکور برای موتورهای جریان مستقیم را ندارند . ساختمان این موتورها نسبت به موتورهای dc ساده تر بوده و نگهداری آنها نیز راحت تر می باشد . بدلیل داشتن حجم کوچکتر در توان برابر در مقایسه با موتورهای dc ،موتورهای جریان متناوب می توانند در توانهای بالا با جرم کمتر استفاده شوند .دو عامل هزینه انرژی و پیشرفت سریع ادوات الکترونیک قدرت باعث شده تا استفاده از موتورهای جریان متناوب روزافزون شود . موتورهای جریان متناوب بدلیل داشتن راندمان بالا ، تلفات انرژی را کاهش می دهند. از سوی دیگر پایین آمدن قیمت ادوات الکترونیک قدرت باعث شده تا استفاده از آنها در کنترل موتورهای جریان متناوب مقرون به صرفه باشدعلاوه بر اینها استفاده از میکروکنترلها و پروسسورهای بسیار سریع باعث شده تا در کاربردهایی که فقط موتورهای جریان مستقیم استفاده می شدند نیز بتوان از موتورهای جریان متناوب باعملکرد مطلوب استفاده کرد .در سالهای اخیر ،شرکتهای بزرگ سازنده محرکه های الکتریکی از کشورهای مختلف دنیا کمک های زیادی به توسعه محرکه های ac کرده و محصولات فراوان تا رنجهای توان بسیار زیاد برای انواع موتورهای ac ( سنکرون وآسنکرون) به بازار عرضه داشته اند .دو روش اصلی برای کنترل موتورهای جریان متناوب وجود دارد که در کاربردهای با دقت زیاد وعملکرد سریع استفاده می شوند :روش کنترل برداری (foc )روش کنترل مستقیم گشتاور(dtc )محرکه هایی که بر اساس روش کنترل برداری کار می کنند نخستین بار در آلمان در سه دهه قبل توسط blashke,h e,leonard معرفی شدند .شکل (1-1) بلوک دیاگرام کنترل برداری با فرمان شارو گشتاور را نشان می دهد . محور d ماشین روی بردار شار روتور قرار داده می شود که خود این بردار با سرعتی برابر استاتور می چرخد .مقادیر خطای شار و گشتاور به ترتیب فرمانهای را تولید می کنند که این مقادیر به صورت مجزا قادر به کنترل شار و گشتاور هستند .همانطور که از بلوک دیاگرام مشخص است ،موقعیت بردار شار جهت تبدیل دستگاه چرخان سه فاز به دستگاه چرخان d-p موردنیاز است لذا از سنسور سرعت استفاده شده است .روش کنترل مستقیم گشتاور که به طور خاص در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد ، حدودا 15 سال است که از ابداع آن می گذرد. این روش در ابتدا در ژاپن توسط آقای ناکاهاشی ودر آلمان توسط آقای دپنبرگ معرفی شد . هر چند که تا به حال شرکتهای صنعتی معدودی محصول تجاری این روش را به بازار عرضه کرده اند ولی پیش بینی می شود که شرکت های بیشتری در آینده محرکه های صنعتی را که بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور کار می کنند ، به بازار عرضه نمایند .مهمترین مزایای روش کنترل مستقیم گشتاور را می توان به شرح ذیل بر شمرد :عدم نیاز به تبدیل دستگاه سه فاز abc به دستگاه چرخان :این خصوصیت درصورتیکه فقط کنترل گشتاور و شار مد نظر باشد منجر به حذف سنسور سرعت خواهد شد. این درحالی است که اکثر محرکه هایی که با روش کنترل برداری کار می کنند نیاز به سیگنال سرعت یا موقعیت دارند .عدم نیاز به کنترلر pwm :بر خلاف روش کنترل برداری ، این روش نیاز به کنترلر pwm ندارد و لذا از جهت سخت افزاری پیاده سازی آن ساده تر است .عدم نیاز به کنترل کننده های pi :در صورتیکه کنترل گشتاور و شار مدنظر باشد فقط به دو کنترل کننده هیسترزیس نیاز خواهیم داشت . این در حالیست که در کنترل برداری حداقل به دو کنترل کننده pi نیاز داریم که تنظیم ضرائب آن خالی از مشکل نیست .عدم نیاز به بلوک مجزا کننده ( دیکوپلینگ ) ولتاژهای q,d :در کنترل برداری با اینوتر منبع ولتاژ نیاز داریم که ولتاژهای q,d ازهم مجزا شوند لیکن در dtc با مولفه های ولتاژ سرو کار نداریم لذا نیازی به بلوک دیکوپلینگ نمی باشد .مقاوم بودن سیستم کنترل به تغییر پارامترهای ماشین به جز مقاومت استاتور :تنها پارامتر مورد نیاز ماشین در این روش مقاومت استاتور است .در بررسی انجام شده بر روی روش کنترل مستقیم گشتاور به معایب آن نیز اشاره شده است از جمله اینکه :مشکل داشتن در سرعتهای پایین ودر هنگام راه اندازی :به خاطر بالا بودن جریان راه اندازی و در نتیحه زیاد بودن افت ولتاژ روی مقاومت استاتور ،تخمین شار دقیق نخواهد بود .تخمین شار و گشتاور : این مشکل در مورد کنترل برداری نیز وجود دارد .دانستن مقدار دقیق مقاومت استاتور : خطا در مقاومت استاتور می تواند منجر به ناپایدار شدن سیستم کنترل گردد .ضربان گشتاور و شار : وجود کنترل کننده های هیسترزیس موجب بروز ضربان در گشتاور و شار ماشین می شود . روش های مختلفی برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است .مواد عنوان شده در بندهای قبلی در فصل سوم ، درتوضیح اصول کنترل مستقیم گشتاور به طور تفصیلی نشان داده شده اند . در ج (1-1) دو روش به صورت مقایسه ای نشان داده شده اند.
با
تحقیق درباره مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور 37 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی 18 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمیاز سالیان متمادی استرالیا جزء زرعاغتی شور به حساب می آمده است در حال حاضر حدود 2/5میلیون براورده شده است که آیا درجه شوری به طور حداکثر یا حداقل قابل پیشگیری است تا سبب شود تا تولید باید چقدر باشد . که زیانهای آن در حدود 130میلیون دلار در یک سال اخیر تخمین زده شده است .مگر اینکه فرض های بیان شده نتواند شوری زمینهای را مهار کند و نوع خاکها را عوض کند که آن هم هزینهای در حدود 9/5 میلیون تخمین زده شده است که آن هم تا ممکنه20سال بعد می تواند قابل اجرا شود یا نه البته صرف نظر از تولیدات زراعتی و فرورفتگیهای زمین جرئ زمینهای زراعتی با ارزش به حساب آمده است .جدا از ضرر زیانهای تولیدات کشاورزی و فرو ریختن زمینهای با ارزش کشاورزی شوری خود می تواند سبب کاهش کیفیت آب باشد و آلودگی و گرفتاری زیادی برای خود محیط وقتی برای فعالیتهای انسانی در شهر روستا را دربر خواهد داشت.مادامی که یک تناسب و روش مناسبی در سطح وسیعی اززمیتهای استرالیا گستره نشود خشکی و رسوب نمک شوری امری طبیعی است بیشتر ذخیر نمک در قسمت عمیق تر زمین قرار گرفته اند که آن هم موجب حل مسائل کیفی سطح زمین نشده و یا به عبارت ساده و نزدیک تر نتواند آب زیر زمینی مطلوبی تهیه د .آن یک نکته ماهیانه ای است که بگویئم در زیر پوشش گیاهان بومی باران تا است در خاک نفوذ کند البته در طول مدت فرستادن و ریشه های عمیق برای رشد نمو طبیعی گیاه به آب می تواند دسترسی پیدا کند و همه آنها در مدت طول تابستان بیرون کشیده می شوند .رشد محصولات سالیانه و رویش طبیعی گیاهان تا پایان بهار به پایان می رسد و در کل سیستم ریه های آنها کم عمق بوده و بهندرت تا یک 1متر در خاک فرو می رود و بیشتر برندگیهای زمستانی در خاک نفوذ و به صورت چکه به آب زیر زمینی اضافه می شوند در تمام مدتی که تولید مداوم محصولات برای رفاه اقتصادی قوم کشاورزان استرالیایی حیاتی استباید از روش مبازه با شوری آب تا جایی که آن سرد زیر میشود راکاهش داد و از این روش برای کاهش شوری آب استفاده نمود .از استواهای عربی تا کناره های در یای شرقی خط کشی شده راه حلهای سود مندی برای رفع شوری ناحیه خشک مورد تحقیق قرار گرفته اند در تعدادی از این مساحت زمینها راه حلهای مختلفی است که مورد قبول قرار گرفته اند و در محلهای دیگر هنوز در بعضی مواقع نیاز به دادن پاسخهایی برای آنها می باشم .یونجه به پیشگیری ز شی عمیق درحدود 94/ در سال پیشگیری می کند در r درویکتوریا a.r در کشاورزی یا زراعتی ویکتوریا در کار به وسیله grdc مورد حمایت قرار گرفته است تخمین زده شده که زیانهای ز شی در گونه های یک ساله در ان محیط احتمالا از 55 تادر هر 10سال در زیر یونجه رخ داده است .راه حل هایی برای رفع شوری زمینهای دیمیg-g پرورش دهندگان غلات و دانه های و حکومت ت متحد ه از طریق grdc از میان rd در استرالیا برای تولید پیشرفت راه حلهای خوب در کاهش شوری سرمایه گذاری می کند .grdc یک شریک و چهره اصلی به حساب می آید به عنوان یک برنامه ملی تنظیم شوری در زمینهای بی آب و آن مطمئن است که فعالیت های ما هماهنگی خوبی را بین نمایندگی های بازرگانی وابسته به تجارت خار جی را خواهد داشت سرانجام – کشاورزان نیاز به قبول اصلاحات کشاورزی فعالیت های مختلف کشاورزی خواهند داشت .همچنین فلسفه معماری و سرمایه گذاری grds راه حلهای زیاد و سود مندی را در این زمینه پیدا کرده اند.راه حلهای برای تولید سودمندما تنها میتوانیم از قبول این روشها در کاهش ز شی عمیق انتظار داشته باشیمبنابر این در کاهش پیشرفت درجه شوری در ناحیه های بی آب و خشک خود کشاورزان از هر شایسته ترین برای دست ی این پیروزیهای در زمینه است که وسیله ای به اصلاح آب مورد استفاده در زمینهای کشاورزی قطعه بندی شده است مطمعنا بیشتر آب برای منظور تولید خوب مصرف مورد استفاده میشود که دسترسی ذخایر منطق زیرین در آبهای زیرین کمتر است .چه مقدار ز شیمحققین توسط grdc مورد حمایت قرار گرفته اند کشف کرده اندکه کجا و چه مقدار ز شی عمیق در عمق سیستم از مختلف کشاورزی در مناطق دانه کاری شده موثر و در عمق زمین اتفاق می افتد آب زیر زمین در زیر منطقه کاسته شده یا ریشه کاری شدهموثر درتغذیه زیر زمینی آنها کمک شایانی می کند آنها از نظر جغرافیایی راه حلهایی را برای پتانسیل موثر که احتمالا درک بهتر و مطلوب موثر می باشد را که شکار ساخته اند و همگانی آن را فهمیدند که نمک در این محلها معین شده بود و این راهی مستعد برای مهیا راه های به سوی آلخیز داری بود و آنها ابزارهایی را برای توانایی کشاورزان در اندازه گیری و نظارت بر ز شی عمیق در زمینهای زراعتی را توسعه دادند .مسئله دیم سازی (دو بخش )هدف از تحقیق grdc توسعه سیستمها درکاهش عمیق در نصف بیشتر زمینهایی که دانه ها را اصلی در آن قرار گرفته اند grdc تصدیق کرده است که دستی به این هدف یک بلند پروازی بیش نیست و این یک راه حل اصلاح میزان آب در این زمینها نخواهد بود .
با
تحقیق درباره مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی 18 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مشارکت و با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 مشارکت و مقدمهدر این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایه ی تحلیلی از ن در ایران، نسبت و رابطه ی میان این و دموکراسی خواهی را روشن سازم. پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطه ی میان این دو بحثی دیگر. از این رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران ی تحت عنوان اجتماعی ن وجود دارد یا خیر؟ و ویژگی های آن کدامند؟ فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطه ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش ها و نظایر آن باشد. از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات ن در ایران و در قالب اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش ها به بررسی رابطه ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت . ن در ایران به عنوان یک اجتماعی جدیدبا پیدایش و طرح مطالبات ن در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بوده ایم که آیا اساساً می توان به وجود ن در ایران متعهد بود؟ این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است. پرسش را می توان از دیدگاه های گوناگون به بحث گذاشت.در این جا نخست به این موضوع پرداخته می شود که های اجتماعی چه هستند؟ و چه گونه می توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک تعریف نمود . در واقع در میان نظریه پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی های دقیقی که های اجتماعی را مشخص می کنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. این همه مطابق تعریف اجمالی یک اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی به منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود . های اجتماعی های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه های مادی و معنوی، اه ، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی ها و تاکتیک های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه شان در ساختار اجتماعی، نحوه ی شکل گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دست ی به اه با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت ها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد. هم چنین مطابق برخی دیگر از نظریه ها، می توان میان های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود. منظور از های اجتماعی قدیم، آن دسته هایی هستند که در آن ها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راه کارهایی می پردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف می گیرد. در این موارد، آن چه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را به رغم تفاوت ها به یکدیگر پیوند می زند برای مثال در ن در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از این که ن به واسطه ی ت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکل گیری نوعی آگاهی هویت بخش انجامید که متعاقب آن بسیج و اجتماعی پدیدار شد.آگاهی هویت بخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطه ی تعلق داشتن به یک هویت خاص ( ، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست محیطی) به قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند. این موضوع احساس نظم و تبعیض را به دنبال می آورد که در صورت پدید آمدن شرایط دیگر که به آن ها پرداخته خواهد شد)، شکل گیری یک اجتماعی امکان پذیر می شود. اغلب های اجتماعی در گذشته، هایی چون مدنی سیاهان، های کارگری، دانشجویی، اقلیت های مذهبی، نژادی، قومیتی و ... با ابتنا بر این عنصر هویت بخش و تجهیز کننده شکل گرفته اند. آگاهی از این که شخص یا اشخاص دیگری وجود دارند که درست از همان شرایط تبعیض آمیز رنج می برند، از شروط وم ایجاد یک اجتماعی است.علاوه بر آگاهی هویت بخش، در های اجتماعی قدیم و جدید (نوع اول و دوم) شرط لازم دیگری وجود دارد که شکل گیری و بقای منوط به آن است. این شرط عبارت است از عدم امکان شکل گیری سیاست های جایگزین از جمله ل ، مذاکره ی مستقیم با نخبگان و نیز عدم امکان وج از سیستم.از این رو از لوازم ایجاد یک ، وجود حداقلی از تصلب غیر دموکراتیک عام (غیر دموکراتیک بودن به طور کلی) و خاص (غیر دموکراتیک بودن در موردی خاص مثل تبعیض نژادی یا قانون خانواده ی تبعیض آمیز) است به گونه ای که نه امکان تحمل شرایط تبعیض آمیز باشد و نه امکان وج از سیستم موجود و چنان چه در شرایط غیر دموکراتیک عام و خاص تغییر و تحولی ایجاد شود که وضعیت برای گروه هدف مناسب به نظر برسد، امکان شکل گیری منتفی است. نیز ممکن است وضعیت تصلب به گونه ی باشد که معترضین ترجیح دهند به کودتا یا مهاجرت جمعی بپردازند. در این هنگام های اجتماعی به ندرت مجال بروز خواهند یافت. بنابراین های اجتماعی را در شرایطی می توان باز جست که امکان وج از سیستم یا وفاداری به آن محتمل نباشد.انواع اجتماعی و شرایط آنعلاوه بر شروط لازم برای شکل گیری یک اجتماعی شکل گیری یک اجتماعی از نوع اول منوط به شرایط کافی نیز هست. این شرایط اگر چه به قدر شروط لازم از اهمیت برخوردار نیستند، اما در مواردی می توانند از تعیین کنندگی برخوردار باشند. این شرایط را به طور کلی می توان در دو مورد خلاصه کرد.وجود ی، وجود حداقلی از و مدنی برای ایجاد یک ارتباط هویت بخش میان اعضای هم گروه در جهت انجام کنش ، اجتماعی و فرهنگی رهایی بخش، و نیز وجود حداقلی از منابع انسانی و مادی در جهت تجهیز و بسیج نیروها. به نظر می رسد که امکان شکل گیری یک اجتماعی با وجود شرایط لازم برای آن، در مواقعی
با
تحقیق درباره مشارکت و

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد با و پر سرعت .
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:5کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد؟ “إنّکَ لا تَهدی مَن أحببْتَ وَلکنَّ اللهَ یَهدی مَن یَشاء[۱]”.
مبارزه و کشمکش بین حق و باطل از ازل جاریست و تا ابد ادامه دارد. مذاهب، فرقه ها و گروههای مختلفی با اغراض و اه متفاوت همیشه کوشیده اند تا به هر نوع ممکن در مقابل مذهب حق قد علم نموده و نور آن را خاموش سازند.
و بعد از اینکه دین مقدس ظهور کرد، باطل پرستان و کجروان سعی نمودند هر طوری که شده جلو گسترش این دین را بگیرند. یهودیان از همان ابتدا (گرچه خود یارای مقابله نداشتند) با نفاق و دو رنگی همیشه دشمنان را یاری رسانده اند و یا خود نیز تا آنجای که توان داشتند وارد میدان شدند. جهان یت که یکی از بزرگترین ادیان عالَم است نیز در سالهای نخست دعوت ی دست به کار شده، وفدی از علما و کشیش های نجران را جهت مناظره و بحث علمی به مدینه منوّره فرستادند.
و از آن پس برخورد های عسکری و نظامی بین یان و مسلمانان ادامه داشته تا اینکه در زمان عمر فاروق t مسلمانان ضربه ی کاری را بر جهان یت وارد نموده، امپراطوری آنان را ش ت فاحش دادند و همین طور در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز در هر میدان ذلت و خواری نصیب یان بوده است.
خلفای مجاهد عثمانی نیز از خود تقصیر نشان ندادند، بارها تا قلب اروپا پیش رفتند و با دشمن در خانه ی خودش پیکارها نمودند تا اینکه سلطان محمد فاتح رحمه الله قسطنطنیه را فتح نموده و ضمیمه امپراطوری قوی ی نمود. جنگهای صلیبی نیز تداوم همین کشمکش بوده و جهان یت اقدام به انتقامجوئی از مسلمانها نمود اما ابر مرد مسلمان صلاح الدین ایوبی آنها را درهم ش ته، مجد و عظمت را برای همه به نمایش گذاشت.
در مقابل یها و صلیبیان نیز از کوشش باز نایستاده حکومت ی را در اندلس (هسپانیه) از بین برده و بزرگترین مراکز علمی جهان آنروز نظیر قرطبه، اشبیلیه و طلیطله را بطور فجیع ویران نموده و محکمه های تفتیش عقائد هزاران مسلمان را به بد ترین وجه ممکن به قتل رساندند.
در این اوا نیز یان - بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام کمونیستی به برکت جهاد مردم مسلمان افغانستان- مسلمانان را تنها دشمن زنده خویش دانسته از هر فرصت مناسب استفاده می نمایند تا ضربه کاری را بر و مسلمین وارد نمایند.


با
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بررسی مسائل مدیریت تی در ایران با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 52 صفحهبسم الله الرحمن الرحیم بررسی مسائل مدیریت تی در ایران سازمان فردا اثری از بنیاد پیتر دراکر مقدمه : در راه سازمان های جدید پیتر دراکر اندازه سازمانها از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .
رو مه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش یی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی یی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت .
پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت .
از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .
مناسبات : در گذشته شرکت ها در قالب امر و نهی مبتنی بر مالکیت اداره می شدند ، اما اینک امر و نهی جای خود را به طور فزاینده ای به انواع مناسبات جدید ( مثل : قراردادهای اتحاد ، شراکت ، ترکیب موقت ، مشارکت ، دانش فنی و موافقت نامه های بازاری ) داده است، که در آنها نه ی فرمان می دهد و نه ی را نهی می کنند فراملی شدن : روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود .
حتی شرکت های کوچک .
گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است .
پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار . آشفتگی : شمار زیادی از نویسندگان با دیدن این همه تغییر و آشفتگی ، از " پایان عصر سازمان ها " سخن می گویند .
البته به نظر ما چنین ح ی پیش نخواهد آمد .
بدون شک هرج و مرج ( یعنی فقدان سازمان ) در عالم نظر بسیار محکم و اغوا کننده است اما اشکال آن این است که عملی نیست و در آینده ضرورت سازمان ها بیش از پیش خواهد شد.
هدف سازمان : بر اساس نظریه فایول هدف از ایجاد سازمان ، انجام کار بود.
برای انجام کار باید ساختاری ایجاد کرد که کارهای مشابه مثل طراحی ، تولید و فروش را در یک قسمت متمرکز کند .
اما اینک ، رویکردی کاملا متفاوت در حال پیدایش است که گرچه جایگزین رویکرد قبلی نیست ، اما آن را کامل می کند .
به موجب این نظریه ، هدف سازمان ها ، نتیجه گیری از " محیط بیرونی " یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است .
تکثر سازمانی : هر قدر هم دگرگونی مفاهیم سازمان و پیامدهای ساختاری آن مهم باشد ، نکته مهمتر این است که ما از این باور که فقط باید یک نظریه و یک ساختار در مورد سازمان وجود داشته باشد ، به سرعت فاصله می گیریم .
یعنی به خاطر هدف های گوناگون ، انواع کارهای مختلف ، گونه گونی مردم و فرهنگ های متنوع ، سازمان ها به طور فزاینده متنوع و متفاوت می شوند . ما به سرعت به سوی سازمان های جدید در حرکتیم بخش اول : طراحی سازمان های آینده فصل اول : آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان ( جیمز چمپی ) می گوید : من غالبا تغییر سازمانی را به سفر تشبیه می کنم .
به نظر خیلی از مدیران این سفر پایان ندارد.
عده ای هم می گویند این سفر نفس گیر است .
توصیه من به این افراد این است : یاد ب متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت بررسی مسائل مدیریت تی در ایران

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 25 صفحه بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی نمونه موردی : اسکان غیر رسمی در غرب مشهد – قلعه آباد) مقدمه یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر ساختن شهر است.
شکل شهر همواره شاخص بیرحم درجه تمدن بشری بوده و خواهد بود.
در واقع این مجموع تصمیمات مردم ن شهر است که شکل شهر را تعیین میکند.
پیدایش انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن نوزدهم و عوامل نشات گرفته از آن همچون تمرکز صنعت و تجارت، نابرابری در تقسیم کار و توزیع ناعادلانه درآمد از سویی و مهاجرت روستاییان به شهر ها به علت کمبود خدمات ، بیکاری و از این قبیل از سوی دیگر منجر به افزایش جمعیت شهر ها و بویژه شهر های بزرگ و ایجاد کلان شهر ها شده است. در چنین شرایطی نان محدوده اقتصادی شهر که دچا رفقر ، بیکاری و بی سوادی می باشند، جذب نظام اجتماعی – اقتصادی شهر شده و در حاشیه شهر به صورت غیر رسمی اسکان می یابند و منجر به بروز پدیده حاشیه نشینی می شوند.
حاشیه نشین کیست؟
حاشیه نشین به مفهوم کلی به ی گفته میشود که در شهر س ت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند. حاشیه های درون شهری حاشیه های درون شهری که عموما در بخشهای قدیمی تر شهر دیده می شوند ، آن قسمت از شهر می باشند که در گذشته وضعیت مطلوب و سامان یافته ای داشته ولی به تدریج شرایط آن نامناسب شده و نان آن به نقاط بهتر و جدیدی از شهر رفته و درآن جا سکنی گزیده اند. حاشیه پیرامون شهر ها این س تگاه ها ازآن حیث به عنوان حاشیه نشین شناخته شدند که اغلب در پیرامون نقاط شهری و یا در اراضی نامناسب که در معرض انواع تهدیدهای طبیعی می توانست قرار گیرد یا از حیث مالکیت وضعیت مبهمی داشتند ، شروع به توسعه د.
اسکان غیر قانونی (عدوانی ) س تگاه غیر قانونی (عدوانی) را می توان به عنوان یک منطقه مس ی تعریف کرد که بدون مطالبه قانونی برای دریافت زمین و یا اجاره از سوی مقامات مربوطه برای ساختن خانه توسعه یافته است.
زاغه های غیرقانونی معمولا در حاشیه ا ظاهر می شوند.
دلایل ظهور پدیده حاشیه نشینی شکل گیری و توسعه س تگاه های غیر قانونی تابعی از عوامل داخلی و خارجی است.
از عوامل داخلی می توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی ، شغل های روزمزد با دستمزد کم که در بسیاری موارد موقت و نیمه دائم است.
، اشاره نمود .
دلایل خارجی نیزمواردی مانند: مهاجرت ، قیمت بالای زمین و مسکن ، بی توجهی ت نسبت به رسیدگی به وضعیت این مناطق ، استاندارد های بالای مسکن قابل قبول ، ضوابط و مقررات ، طرح های پیچیده وموانع نهادی و سازمانی را شامل می شوند.
تاریخچه حاشیه نشینی در ایران توسعه شهری در ایران در فاصله سال های 1340-1320 مبنتی بر رشد مهاجرت روستایی بوده و دو قطب مرفه نشین شهری و فقیرنشین در این دوره خودنمایی می کند. در سال 1351، به دلیل اصلاحات ارضی و همچنین عدم کارائی اقتصاد کشاورزی روستاها، موج مهاجرت های گسترده ای به ای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست حاشیه ای منجر شد.
مطابق با برآوردهایی که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران، متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 16 نرخ بهره و بازار سرمایهمقدمهدر مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هی ی و معادلات is-lm رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذ ت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است: اگر نرخ بازده س های بانکی بالا باشد:* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری ب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه گذاری در بین عامه پذیرفته شده اند).اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.* سرمایه موجود در بخش های کاذب (دلالی) را به بخش های اقتصادی منتقل نمود.* ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته پس می توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.این امر نهایتاً به معنای سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده س های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی های اه اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل کننده و ناظر آن پرداخته می شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی می توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می آید.تورم و نرخ بهرهدر اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخ سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می رسند؟ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استانفورد که اکنون به عنوان قانون ت لور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output gap) می باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می شود. در کشور با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برع (تجربه 1987).ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) مع گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.نرخ بهره و سرمایه گذاری 1385ـ 1360شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظریخ ـ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظریبنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت می گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می کنند. از دیدگاه خانوارها می توان گفت نرخ بهره جایزه ی به تعویق انداختن مصرف است. در این ح نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می تواند قدرت ید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می کند.در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس اندازهای خانوارها و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می شود نقش تعیین کننده ای بازی می کند.5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می کند. خانوارها می توانند درآمدهای پولی خود را به ید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، س گذاری در بانک، ید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می کند. مصرف کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام یداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایه گذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه
با
تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نخود فرنگی 8 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 شرح گیاهنخود فرنگی (pisum ium) گیاهی است ی اله دارای ساقه نازک و رونده. برگ نخودفرنگی مرکب از سه برگچه است که برگچه انتهایی اغلب به یک پیچک منتهی می شود. علاوه بر این دمبرگ در این جنس اغلب نمو زیاد کرده و کاملا شبیه به یک برگچه می شود که دور ساقه می پیچید.نخود فرنگی از قدیم توسط رومیان و یونانیان کشت می شده است و بعضی نویسندگان تاریخی بر این عقیده بوده اند که این گیاه متعلق به مصر است نخود سبز بنظر می رسد اولین بار در جنوب غربی آسیا کشت شده است و سپس از طریق دریای سیاه به روم منتقل شده است و از طریق تبت و هیمالیا هم به چین و هندوستان راه یافته است نخود فرنگی گیاهی است علفی، ی اله بالا رونده و به ارتفاع 30 تا 150 سانتی متر واریته های بلند قد آن با ساقه های نازک برای بالاخزیدن نیاز به قیم دارند. برگها دارای پری مرکب با یک تا سه جفت برگچه هستند. گلها معمولاً سفید صورتی و گاهی ارغوانی هستند غلافها فشرده و از نظر طول متفاوت بوده و دارای 4 تا 10 بذر هستند بذرهای آنها صاف یا چروکیده و به رنگ سبز، خا تری یا متمایل به قهوه ای هستند. وزن یکصد دانه آنها 15 الی 25 گرم است.ارقام نخود فرنگیبر حسب وضعیت بذر دو تیپ نخود فرنگی تشخیص داده می شود بذر صاف و بذر چروکیده آن مهمترین واریته در تیپ بذر صاف است و اولین نخودی بود که جهت کنسرو مصرف شده است. در حال حاضر به علت کیفیت پائین واریته های دیگری جانشین آن شده اند.کودیاک، آ ، لینکلن، اسکات، اسپریت، مارو، باف و آنوارد از جمله ارقام خارجی آن هستند.نیازهای اکولوژیکیآب و هوا: نخود فرنگی نیاز به آب و هوایی سرد و نسبتاً مرطوب دارد ودر دمای 18 درجه سانتی گراد جوانه می زند و با افزایش درجه حرارت زمان مورد نیاز برای سبز شدن آن به سرعت کاهش می یابد. این گیاهان در مناطق گرمسیری بندرت در ارتفاعات کمتر از 1200 متر کاشته می شود.خاک: نخود فرنگی در انواع زیادی از خاکها از لومی شنی سبک تا رسهای سنگین کاشته می شود. برای واریته های زودرس آن خاکهای سبک و برای عملکرد زیاد لوم رسی یا لوم سیلتی که بخوبی ز شی شده اند ترجیح داده می شود ph مورد نیاز گیاه 5/5 الی 5/6 است.نخود فرنگی قادر به تحمل ماند در خاک نیست در مناطقی که می توان آبیاری کرد بافت خاک اهمیت کمتری دارد. نخود فرنگی در آب وهوای گرم محصول خوبی نمی دهد مخصوصاً اگر این دوره گرما درطی گل دهی و تشکیل غلاف آن رخ دهد.به همین دلیل در مناطقی که آن را در تابستان می کارند کشت هراکش آن مهم است.کاشتبرای کاشت گیاهان زودرس شخم های پائیزه لازم است. زیرا کاشت اغلب تا آماده شدن زمین در پائیز به تعویق می افتد سطح خاک بایستی نرم و بدون کلوخه باشد تا به این ترتیب همه بذرها درعمق ی ان کاشته شوند. معمولاً نخودفرنگی را در ردیفهای با فاصله 60 الی 90 سانتی متر می کارند. عمق کاشت نیز 5/2 الی 5 سانتی متر و تقریباً حدود 120 الی 300 کیلوگرم بذر در هر تار مصرف می شود. محصول بیولوژیک آن 1250 تا 3750 کیلوگرم در تار بوده و محصول اقتصادی آن 2 تن در تار است در بعضی مناطق مهم پرورش نخود فرنگی به هنگام کاشت مقدار کمی کود نیزمصرف میکنند. روش استفاده از کود اهمیت زیادی دارد زیرا تماس کود با بذر باعث خسارت جدی در آنها می شود. بنابراین کود را به صورت نواری در 6 سانتی متر کنار بذرو 5/2 سانتی متر عمیق تر ازآن قرار می دهند. در صورت عدم وجود ماشین برای پخش کود به شکل گفته شده توصیه می شود که کود را قبل از کاشت با خاک مخلوط می کنند نخودفرنگی به آبیاری واکنش نشان می دهد اگر در مراحل گل دهی و متورم شدن غلافها آبیاری شود عملکرد آن افزایش می یابد. معمولاً آنرا پس از کاشت یکبار آبیاری کرده و سپس آبیاری آنرا با گردش 14 روز ادامه می دهند.داشتمبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز:آفات و بیماریها: از مهمترین آفات نخود فرنگی شته ها و سر طومی ها هستند. و بیماری های مهم آن نیز سفیدک دروغین peronospora pisisyd و پوسیدگی قارچی fusarium oxysporum و بیماری ویروسی مهم پیچیدگی برگ است. این بیماری درتمام مناطق حبوبات خیز کشور انتشار داشته و علاوه بر نخودفرنگی بر روی لوبیا سبز، باقلا، نخود لوبیا چشم بلبلی و عدس هم دیده می شود رشد گیاه متوقف می شود و قد گیاه کوتاه می ماند. برگهای جدید آن ممکنست پیچیده، ضخیم شده و فرم قاشقی بخود بگیرند. ویروس عامل این بیماری بوسیله شته منتقل می شود.سوختگی قارچی، موزائیک، پژمردگی فوزایوم و آنتراکنوز از دیگر بیماریهای آن بشمار می روند.علفهای هرز: برای مبارزه با علفهای هرز باید از روشهای کنترل شیمیایی استفاده شود. که برای کنترل علفهای پهن برگ ی اله و علفهای هرز برگ باریک ی اله از سموم شیمیایی خاص برای هرکدام باید استفاده نمود.برداشتدر اکثر مناطق برای برداشت نخودفرنگی از دروگرهایی استفاده می شود که ضمن درو نخود را مستقیم به واگنهای حمل و نقل منتقل می کنند زمان برداشت با مشخصات ظاهری غلافها تعیین میشود. غلافها بایستی با بذرهای تازه و نرم پر شوند و رنگ غلافها از سبز تیره به سبز روشن گراییده باشد. کیفیت نخودفرنگی بوسیله عوامل مختلفی تعیین می شود اما صافی پوست و درصد قند زیاد از جمله عوامل مهم آن است.در طی رسیدن قندکاهش می یابد و بسرعت بر مقدار نشاسته و دیگر پلی اریدها، ترکیبات نامحلول ازت و پروتئین ها افزوده می شود.با تأخیر در برداشت مقدار زیادی کلسیم به پوست بذر منتقل می شود و سختی بذر افزایش می یابد.دامنه انتشاردراکثر نقاط پرورش داده می شود.گل و میوه نخود فرنگیگل نخود فرنگی شبیه به گل لوبیا است یعنی نسبت به یک سطح متقارن است و از 5 گلبرگ که دو تای آنها بهم چسبیده اند تشکیل شده است. دستگاه تولید مثلی گل کامل است. یعنی نخود فرنگی دارای پرچم و مادگی هر دو می باشد. میوه این گیاه از نظر شکل شبیه به
با
تحقیق درباره نخود فرنگی 8 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) 22 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 22 شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) راهنما:جناب آقای دلیریگرد آورنده:تکتم برهانی نژاد داد 86مقدمه:پنیر یکی از محصولات متنوع شیری است که انسان از هزاران سال قبل با طرز تهیه و بسیاری از خواص آن آشنایی داشت . بسیاری اولین مبدا پیدایش آن را به اعراب مصری نسبت می دهند که به طور تصادفی به روش تهیه آن پی بردند.با گذشت زمان و گسترش فن پنیر سازی روشهای مختلفی برای ساختن انواع پنیر ابداع گردید .بطوریکه امروزه صدها نوع پنیر در دنیا ساخته می شود و عوامل زیادی در تنوع این پنیر ها در مناطق مختلف دخ دارد. مثلا نوع شیری که بیشتر در منطقه معمول است،شرایط آب و هوایی،خاک،وضعیت کارگری و عقاید مذهبی و آداب و رسوم محلی در و کانادا و بسیاری از نقاط دیگر منحصرا از شیر - بز- مادیان و میش پنیر تهیه میشود و حتی گفته شده در بعضی نقاط از شیر ن و الاغ و داران دیگر نیز استفاده می شود. پنیر علاوه بر اینکه از نظر تغذیه ای و داشتن املاح و ویتامین ها و پروتئین و چربی دارای اهمیت است از این نظر که قابلیت نگهداری طولانی و در نتیجه حمل و نقل آسان می باشد نیز حائز اهمیت است.اگر تاریخچه صنایع لبنی هر کشوری را مورد مطالعه قرار دهیم پنیر از اقلام عمده تولیدات لبنی آن کشورها می باشد . اما وقتی به تاریخچه حدود 40 ساله صنایع لبنی ایران نظر می کنیم می بینیم با اینکه تولید پنیر از دیر باز مورد علاقه مردم کشورمان بوده و همواره به عنوان یکی از غذا های اصلی و عمده مردم بشمار می رفته ولی به پنیر سازی اهمیت داده نشده و تنها آمار واردات بوده که به روز افزایش یافته است.لذا در این طرح بر آن هستیم که با تدوین و گرد آوری مطالب مورد وم جهت احداث واحدهای کوچک تولید پنیر راهنمایی جهت سرمایه گذاران در این صنعت باشیم.تعریف محصول:پنیر سفید ترکیبی است از کازئین ،چربی،ویتامین و مواد معدنی با نسبت های تقریبا مشخص و مادّه اولیه اصلی آن عبارتست از:شیر تازه و یا و ماده اولیه فرعی آن شامل نمک طعام ،کلرور کلسیم (یا کربنات کلسیم) و مواد لاکتیکی و مایه پنیر بدون استاندارد تهیه و در دسترس مصرف کنند گان قرار می گیرد . واحدهایی که پنیر به صورت بهداشتی تهیه و تولید می نمایند بسیار محدود بوده و حتی تعدادی از آنها نیز در حال حاضر فعالیتی ندارد.وضعیت عرضه:عرضه پنیر در کشور عبارتند از تولیدات داخل و واردات که تولیدات داخل توسط چندین واحد صنعتی و نیمه صنعتی و سنتی انجام می گیرد که این واحدها تحت پوشش شرکت صنایع شیر،بنیاد مستضعفان و وزارت جهاد سازندگی و غیره می باشند که به علت وجود مسئله تهیه شیر از نظر مقدار و قیمت همواره دست به گریبان مسائل تولید هستند و جهت بهبود وضعیت تولید اقداماتی باید در جهت توسعه دامداری،افزایش عرضه پنیر از طریق واردات انجام می گیرد که عمدتا از کشور دانمارک وارد می شود و در قالب کالاهای اساسی به صورت سهمیه بندی در اختیار مصرف کنند - گان قرار داده می شود.بنا براین با وجود مقدار متنابهی تولید داخلی و همچنین واردات همواره پنیر یکی از مواد غذایی مطلوب میباشد که وجود تقاضای بیش از حد برای دریافت آن از طریق سیستم سهمیه بندی و بالا بودن قیمت آن در بازار بخش دیگر غذایی و اختلال در عرضه آن و قیمت سایر مواد پروتئینی و جایگزین پنیر آزاد مؤید این مطلب می باشد.وضعیت تقاضا:با توجه به رشد فزاینده جمعیت افزایش میزان نفوذ پذیری پنیر در تغذیه مردم در وعده های مختلف راند مان شیردهی و سرمایه گذاری صنعتی انجام می گیرد.چون کره و گوشت و غیره و بروز حوادث قهری چون سیل، ز له ، جنگ در کشور های همسایه و مهاجرت آوار گان به کشور عوامل ایجاد تقاضایی مازاد بر تقاضای طبیعی بوده و این کالا همواره به عنوان یکی از بهترین و ساده ترین مواد غذایی بوده تقاضای محصول یکی از مواد غذایی است که مورد مصرف عموم اقشار جامعه می باشد لذا همواره تقاضای زیادی باقی می ماند که آن را باید با احداث واحدهای جدید برطرف نمود .قیمت فروش:در هر شرایط اقتصادی، جغرافیایی، جوی و منطقه ای قابل تغذیه می باشد، بنابراین عوامل تقاضا همواره روبه افزایش بوده که با در نظر گرفتن مقدار عرضه موجود همچنان خلائی در برآورده نشدن محصول وجود نداشته است.
با
شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) 22 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 6 صفحه in the name of god موضوع : تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث تمرین معماری 2 از میان تمام کارهای معماری هیچکدام به اندازه محیط یادگیری نمی تواند جذاب و دل انگیز باشد چراکه دانشجو در انجا رشد و تحصیل می کند.
(پرفوسور لاوسون) پورثموث تشکیل شده از چند دانشکده از رشته های مختلف که در این نقد دانشکده معماری ان مورد بحث است.این دانشکده توسط hampshire county ساخته شده.
این معمار استفاده از شکل u که با توجه به اقلیم بوده.
این دانشکده فضایی دل نشین و زیبا طراحی شده بگونه ای که احساس زنندگی ایجاد نمیکند و برای از بین بردن فاصله درون و بیرون و فراهم محیط دل انگیز در بیرون وهم در داخل استفاده از گیاهان است.این معمار از روانشناسی محیط جایگاه کلاس درس .
میزان سر و صدا .
نور و رنگ.
کیفیات اب و هوایی داخل و ...
پرداخته است.تاکید روانشناسی اموزشی به اموزش موثر و لذت بخش است. این معمار از سازمان دهی خطی بنحوی که فضاهای مورد نیاز را در ان جای گذاری کردهشکل u دارای قرینه مجموعه ای است.استفاده از نور طبیعی که با توجه به اقلیم در منطقه معتدل قرار دارد.
مناظر زنده که در اطراف مجموعه قرار و باعث استراحت ذهنی و فکری دانشجو را فراهم می کنرنگ بیرونی مجموعه از سفید استفاده شده با توجه به اقلیم.برای نور گیری بهتر در طبقه ا از پنجره سقفی استفاده و کم وزن دانشکده از سقف شیبدار آلومینیومی استفاده شده دانشکده دارای سه طبقه که طبقه همکف ورودی اصلی در قسمت مرکزی قرار دارد که به یک پیش ورودی پس از پیش ورودی به ل میرسد این یکی از حسن های خوب بنا می باشد که از بیش از حد جلوگیری می کند البته این دانشکده دارای چند ورودی فرعی نیز می باشد.در طبقه همکف به هیچ عنوان از کلاس درس همچنین از اتلیه استفاده نشده بلکه در این قسمت کل فضاها مربوط به اداری و انبار و ارشیو می شود بگونه می توان گفت فضاهایی که دارای سروصدا است در این طبقه تعبیه شده است.برای دسترسی به طبقه اول از هشت راه پله استفاده دلیل این کار از تراکم در راه پله می کاهد و باعث دسترسی اسان به هر منطقه می شود.
طبقه اول فقط برای کلاس و دو اتاق کنفرانس کوچک طراحی شده است همچنین در مرکز دانشکده یک سالن امفی تئاتر 200 نفره برای کل مجموعه و چهار اتاق کنفرانس کوچک در طبقه هم کف و اول تعبیه شده است.در هر طبقه اتاق هایی مخصوص اساتید قرار دارد.از مهمترین خصوصیات طبقه دوم یک کتابخانه مرکزی و دو اتاق it است همچنین اتلیه معماری است.طبقه سوم دارای دو تراس که یکی از ان در پشت که فضایی دنج و خ است ودر جلوی مجموعه بالای امفی تئاتر رو به منطر دید مناسبی ایجاد کرده است برای دسترسی به ان از دو پل استفاده شده.
منابع : مجله معماری university builders نوشته: martin pearce و برخی از سایت ها . متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تاسیسات مکانیکی با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 10 صفحهتاسیسات مکانیکی انواع سیستم های حرارت مرکزی انواع سیستم های حرارت مرکزی دسته بندی سیستمهای حرارت مرکزی بر اساس : سیال ناقل حرارت درجه حرارت سیال چگونگی گردش آب نوع منبع انبساط انواع سیستم های حرارت مرکزی از نظر سیال واسطه عبارتند از : 1- حرارت مرکزی با آب گرم 2_ حرارت مرکزی با آب داغ ، 3- حرارت مرکزی با بخار آب ، 4 – حرارت مرکزی با هوای گرم حرارت مرکزی با آب گرم فشار این منبع در حدود فشار جو است دمای آب گرم ناقل نیز با توجه به نقطه جوش آب در ارتفاعی که سیستم کار می کند مشخص می شود . بر حسب چگونگی گردش آب به دو صورت طبقه بندی می شود : سیستم با جریان طبیعی : گردش آب بر اساس نیروی ترموسیفون ناشی از اختلاف وزن مخصوص آب گرم رفت و برگشت و بدون کمک عامل خارجی پمپ صورت می گیرد به دلیل محدود بودن نیروی ترموسیفون و عدم توانایی آن برای مقابله با افت فشارزیاد در مسیر لوله کشی این سیستم تنها برای ساختمان های کوچک قابل استفاده است سیستم با جریان اجباری در این سیستم انرژی لازم برای برای گردش آب و غلبه بر افت فشار های مسیر توسط یک پمپ تامین می گردد لذا سرعت گردش آب بیشتر بوده و اختلاف دمای رفت و برگشت را می توان تقلیل داد حرارت مرکزی با آب داغ دمای آب از حد نقطه جوش آن در فشار جو فراتر می رود بنابراین : سیستم نمی تواند در فشار جو کار کند و باید با تمهیداتی فشار آن را بالا برد تا آب در دماهای بالاتر از 100 درجه بخار نشود . از سیستم منبع انبساط بسته استفاده می کنند⇦ این منابع علاوه بر وظیفه ی جبران نوسانات حجمی آب سیستم مسئولیت ایجاد فشار مناسبی را توسط بالشتکی ازهوا ؛ بخار یا گاز بی اثر مانند ازت که نیمی از حجم منبع را می کند بر عهده دارند گردش اب در سیستم های حرارت مرکزی با آب داغ حتما به صورت اجباری و توسط پمپ صورت می گیرد فشار سیستم باید به نحوی کنترل شود تا نه از میزان لازم فراتر رفته و به حد خطرناکی برسد و نه آنقدر نزول کند که امکان تبخیر آب فراهم شود این سیستم در تاسیسات بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد حرارت مرکزی با بخار در این سیستم ناقل حرارت بخار آب می باشد مقدار حرارتی که توسط بخار حمل می شود نسبت به آب گرم یا آب داغ بسیار قابل ملاحظه است حرارت مرکزی منطقه ای ؛ آسمان اش ها و پادگان ها و آسمان اش ها و ساختمان های پراکنده ای که با یک سیستم گرمایش تغذیه می شوند حرارت مرکزی با هوای گرم ناقل حرارت هواست .
گرم هوا به صورت مستقیم در کوره ی هوای گرم یا به صورت غیر مستقیم توسط آب گرم یا بخار ارسالی از دیگ در وسایلی مانند هواساز و یا فن کویل صورت می پذیرد بر حسب چگونگی گردش آب به دو صورت طبقه بندی می شود : گردش طبیعی هوا : نیروی محرک در این سیستم همانا اختلاف وزن مخصوص هوای گرم متصاعد و هوای سرد متنازل می باشد در این سیستم بایستی مقاومت در مسیر کانال کمتر از سیستم اجباری باشد گردش اجباری هوا : در این سیستم نیروی محرک توسط بادزن تامین می شود ترتیبات برگشت آب ( سیستم لوله کشی شوفاژ) سیستم لوله کشی شوفاژ به دو دسته تقسیم می شود : یک لوله ای و دو لوله ای سیستم یک لوله ای : در این سیستم لوله ی رفت و رگشت به هم مربوط بوده و یک لوله برای رفت و برگشت به کار می رود سیستم دو لوله ای : شامل سیستم دو لوله ای با برگشت مست متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت تاسیسات مکانیکی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بلوک شیشه ای با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 22 صفحهبلوک های شیشه ای یکی از مصالحی که امروزه بسیاری از سازندگان ساختمان مورد استفاده قرار می دهند بلوک های شیشه ای نام دارند.بلوک های شیشه ای در ابعاد و ضخامت های گوناگونی تولید می شوند.به طور کلی بلوک های شیشه ای سازه های تو خالی هستند که از شیشه فشرده ساخته شده اند و هوای داخل آن تخلیه شده است بلوک های شیشه ای در هنگام ساخت به طور کامل درز بندی می شوند و همواره یک فضای خالی در داخل آنها وجود دارد.لبه بلوک ها دارای سطح زبری است که امکان پیوند آنها را با ملات فراهم می آورد،برخی از بلوک های شیشه ای در بازار دارای یک لبه ی برآمده و جفت شونده و برخی از آنها دارای لبه کنگره دار در قسمت تماس با ملات هستند. انواع مختلف بلوک های شیشه ای به شکلهای مربع شکل،شعاعی و گوشه ای می باشند.همچنین انواع شفاف صیقلی و مات از بلوک های شیشه در بازار موجود می باشد که بسته به موارد مصرف از آنها مورد استفاده قرار می گیرد.بلوک های مربعی با ابعاد 15 و 20 و 30 سانتیمتر به ضخامت 10 سانتیمتر هستند. مزایای بلوک های شیشه ای 1.تنظیم دما به علت وجود فضای خالی درون بلوک ها(عایق حرارتی بسیار مناسب) 2.سطح این بلوک ها در مقایسه با پنجره های شیشه ای کمتر عرق می کند. 3.عایق صوتی بسیار خوبی می باشند. 4.نگهداری و تعویض آنها بسیار ساده می باشد. 5.گرد و غبار را از خود به راحتی عبور نمی دهد. 6.ایجاد دیوار با اشکال گوناگون ملات مورد نیاز برای نصب بلوک های شیشه ای عبارت است از: 1.یک واحد سیمان 2.چهار واحد ماسه 3.نصف واحد آ تذکر1:ملات مورد استفاده در نصب بلوک های شیشه ای بایستی خشک تر از ملات مورد استفاده در آجر چینی باشد. تذکر2:ضخامت ملات مورد استفاده در نصب بلوک های شیشه ای 6 میلی متر می باشد. تذکر3:بلوک های شیشه ای خاصیت باربری ندارند.
دیوارهای بلوک شیشه ای غیر باربر هستند و نباید در بارهای ساختمانی سهیم شوند.دیوارهای بلوک شیشه ای باید در دو جهت ثابت نگه داشته شوند،به طوری که نیروی افقی دیوار به خوبی توزیع شود.جهت اطمینان از اینکه حرکتها و همچنین نیروهای فشاری وارد بر دیوار جذب می شوند باید درزهای انبساط و انقطاع مناسبی در نظر گرفته شود.درزهای انبساط و انقطاع باید دور تا دور دیوار بلوک شیشه ای در نظر گرفته شود و با ماده ای لاستیکی و با دوام و مقاوم در برابر باد و باران با عرض حداقل 10 سانتی متر پر شود.انتقال و توزیع فشارهای افقی از طریق عناطر تکیه گاهی باید نشان داده شود. نگه دارنده های بالایی و کناری باید حداقل 50 سانتی متر پهنا داشته باشند و این پهنا نباید از 100 میلی متر کند.ضخامت نوار نباید از ضخامت نوار شیشه ای بیشتر باشد.لایه ای از ملات سیمان مسلح که از 80 میلی متر نکند باید در پایین ترین سطح ریخته شود تا بارهای عمودی را جذب کند.عناصر مسلح سازی عبارتند از دو میلگرد آجدار به قطر 6 میلی متر ،دیوار باید طوری طراحی شود که درون آب جمع نشود. حداکثر عرض دیوار 6 متر است،چرا که این مقدار فاصله ی بین درزهای انبساط برای دیوارهای بزرگ بلوک شیشه ای است. پهنای بند نمایان: اندازه بلوک های شیشه ای به میلی متر 115*115 190*190 240*240 00 3*300 اندازه حداقل پهنای بند 12 12 متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت بلوک شیشه ای

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره) با و پر سرعت .
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره) کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)فرمت فایل: وردتعداد صفحات: 46
با
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت حسابداری صنعتی 303 اسلاید با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 303 صفحهحسابداری صنعتی یک جایگاه درس حسابداری صنعتی یک در نیمسال چهارم و بعداز گذراندن درس اصول حسابداری 3 توسط دانشجویان حسابداری باید خوانده شود فهرست فصول فصل 1-کلیات ومفاهیم حسابداری بهای تمام شده فصل 2- روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده فصل 3- بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی فصل 4- بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی فصل 5- بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی(نظام ادواری) فصل 6- حسابداری مواد وبهای تمام شده آن فصل 7- گردآوری اقلام بهای تمام شده دستمزد(نیروی کار) فصل 8- گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار فصل 9-نظام دائمی بهای تمام شده-هزینه ی سفارش کار فصل 10-نظام دائمی بهای تمام شده –هزینه ی مرحله ای فصل 11-سیستم هزینه ی مرحله ای –کار در جریان ساخت فصل 12-سیستم هزینه ی مرحله ای –روش میانگین درتعیین بهای تمام شده فصل 13-سیتم هزینه ی مرحله ای –روش اولین صادره از اولین وارده فصل 14- بهای تمام شده استاندارد ` فصل اول کلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده هدف کلی فصل: آشنایی با مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و کاربردهای آن در مدیریت حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سر و کار دارد. هر یک از اقلام بهای تمام شده به منزله ی استفاده از یکی از منابع شرکت است. کاربرد اصلی و اولیه اطلاعات بهای تمام شده برای مدیران تصمیم گیری و ارزی عملکرد است. حسابداری مدیریت: هنگامی که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در داخل سازمان و توسط مدیران و به منظور ارزی عملکرد فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی آن و یا به عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیم به کار برده شود.
حسابداری مالی: اگر این اقلام توسط استفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانکاران و به قصد ارزی عملکرد مدیران رده بالای شرکت و یا تصمیم گیری در مورد خود سازمان به کار رود.
حسابداری مالی وحسابداری بهای تمام شده: استفاده کنندگان اصلی اطلاعات بهای تمام شده، مدیران هستند. اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان خارجی اطلاعات حسابداری بر مبنای اصول پذیرفته شده ی حسابداری تهیه می شود .
مدیران در برقراری نظام اطلاعاتی بهای تمام شده نسبت به حسابداری مالی محدودیت کمتری دارند. . به طور خلاصه، حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در نوع استفاده کنندگان، محدودیت ها، مبانی ارزش گذاری، زمان تهیه گزارشات و دامنه شمول گزارش دهی با یکدیگر اختلاف دارند.
در مواردی که از اطلاعات حاصل از حسابداری بهای تمام شده در حسابداری مالی استفاده می شود، م م به استفاده از بهای تمام شده تاریخی است.
در گزارشهای حسابداری بهای تمام شده، علاوه بر اطلاعات ریالی، اطلاعاتی در مورد ساعات کار کارکنان، مقدار تولید واحدهای مختلف یا ساعات فعالیت بخش های مختلف شرکت نیز ارائه می شود. استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیریت: حسابداری بهای تمام شده، با فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تعیین نتایج مالی حاصل از راه کارهای مختلف از طریق تعیین بهای تمام شده ی هر یک از راه کارها و مقایسه اطلاعات حاصله به تصمیم گیریهای مدیریت در انتخاب میان راه کارهای مختلف کمک می کند.
اختلاف بهای تمام ش متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت حسابداری صنعتی 303 اسلاید

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزو با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادیهزینه ی برمبنای فعالیت و ارزی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای ب موفقیت لازم دارد. هزینه ی برمبنای فعالیت وارزی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟این موضوع که مدیریت برای دستی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟این مقاله سه چارچوب هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.هزینه ی برمبنای فعالیتبا متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه ی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه ی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه ی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه ی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه ی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه ی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه ی را بهبود می بخشد.مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزی متوازن حل می شود.ارزی متوازنبا توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر ی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات
با
مقاله درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزو

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تیر بتنی با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 18 صفحهبه نام خدا تیر بتنی تیرها عنصری افقی از ساختمان بتونی می باشد که بار سقف را به ستون منتقل می نماید.
تیر دارای سه دسته آرماتور میباشد : 1-میلگردهای طولی یا میلگردهای اصلی 2-خاموت ها خاموت ها نقش مقابله با نیروهای برشی را دارند و نگه دارنده آرماتورهای طولی و تقویتی هستند.
قطر خاموتها، نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود: الف) بزرگترین میلگرد طولی با قطر حداکثر 30 میلیمتر ب) 10 میلیمتر برای میلگردهای طولی با قطر بیشتر از 30 میلیمتر ج) قطر خاموتها به هرحال نباید از 6 میلیمتر کمتر باشد.
فاصله هر دو خاموت متوالی از هم نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد: الف) 12 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی.
ب) 36 برابر قطر میلگرد خاموت.
ج) 250 میلیمتر.
3-میلگردهای تقویتی اتصال تیر به ستون در سازههای بتنی از اجزای اصلی انتقال نیرو میباشند به طوریکه این اتصالات باعث انهدام کل سازه میشود میلگردهای تقویتی در ابتدا و انتها تیر در بالای تیر و برای مقابله با نیروهای فشاری در نظر گرفته می شوند و در وسط تیر در پائین تیر و برای تحمل نیروهای کششی لحاظ می شوند میلگردهای تقویتی معمولا به سه روش زیر ببسته می شوند آرماتوربندی: 1ـ ب میلگردها: میلگردها باید با وسایل مکانیکی بریده شوند، استفاده از روش های دیگر نیاز به تأیید دستگاه نظارت دارد.
در صورتی که استفاده از تمام طول میلگردهای ت ده سرد اصلاح شده ضروری باشد، یا وصله آنها به روش جوش دادن نوک به نوک لازم شود، سرهای نت ده آنها باید قطع گردد.
2ـ خم میلگردها: الف) تمامی میلگردها باید به صورت سرد خم شوند.
ب) خم میلگردها تا حد امکان باید به طور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد، به طوریکه قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.
ج) برای خم میلگردها باید از فلکه هایی استفاده شود که قطر آنها برای نوع فولاد موردنظر مناسب باشد.
د) سرعت خم میلگردها باید متناسب با نوع فولاد و دمای محیط اختیار شود.
ه) در شرایطی که دمای میلگردها از 5 درجه سلسیوس کمتر باشد، باید از خم آنها خودداری شود.
3ـ حمل و انبار میلگردها: الف) باید از هر نوع صدمه مکانیکی یا تغییر شکل خمیری میلگردها نظیر بریدگی و ضربه حاصل از سقوط از ارتفاع و مانند آن جلوگیری شود.
ب) باید از گسیختگی جوش ها در شبکه های جوش شده جلوگیری شود.
ج) میلگردها نباید در معرض هیچ نوع آلودگی با اثر زیان آور بر چسبندگی آنها از قبیل گل، روغن و سایر پوشش های غیر ف ی مضر قرار گیرند.
د) میلگردها نباید در معرض خوردگی به میزانی که به کاهش سطح مقطع آنها منجر شود، قرار گیرند.
4ـ وصله آمارتورها: الف) این نوع اتصال برای آرماتورها تا نمرة 32 مجاز می باشد.
ب) در قطعات تحت خمش و خمش توأم با فشار نباید در یک مقطع بیش از نصف آرماتورها وصله دار باشد.
ج) در قطعات تحت کشش و کشش توأم با خمش نباید بیش از یک سوم میلگردها در یک مقطع وصله دار باشد.
5ـ شرایط رویه میلگردها: الف) قبل از جاگذاری میلگردها، باید اطمینان حاصل شود که رویه آنها، از هر نوع عامل و اثر زیانبار، از قبیل گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خش متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت تیر بتنی

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50660/پاورپوینت-تیر-بتنی
 • مطالب مشابه: پاو وینت تیر بتنی
 • کلمات کلیدی: میلگردها ,نباید ,میلگردهای ,پاو وینت ,میلیمتر ,اسلاید , میلگردها ,میلگردها باید ,میلگردهای تقویتی ,پرداخت آنلاین ,قرار گیرند
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره اقتصاد و توسعه با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 چکیده کتاببوروکراسی و توسعه در ایران( نگاهی تطبیقی – تاریخی )نوشته : ابوالحسن فقیهی و حسن دانایی فردناشر : مؤسسه خدمات فرهنگی رساچاپ اول : 1385 : سید محمد مقیمیدانشجویان :شهیده طالب فائزه حیدریدی 1386کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران دارای 3 بخش می باشد :در بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت تی تطبیقی پرداخته است ، که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و بحث می کند.بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت تی دارد .و در آ بخش سوم که مدیریت تی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد.بخش اول : مدیریت تی تطبیقی : مبانی نظری و الگوهابوروکراسی مبنایی برای مقایسه :بسیاری از محققان سیاست تطبیقی برای تحلیل نظام های رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت تی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت تی است.مفاهیم بوروکراسی :بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» به کار برده می شود.گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است. کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگی های اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب بسیار دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند .هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است :سلسله مراتب اختیار مشخصتقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفهنظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارهانظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصدیان مشاغلگرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی ممکن است در تعامل با محیطش ایجاد کند.مار می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.رویکرد انتخ نویسنده ، رویکردی است که بوروکراسی را نهادی با ویژگیهای مهم ساختاری تعریف کرده است بوروکراسی شکلی از سازمان است . وقتی سازمانی را بوروکراسی می نامیم که این ویژگیها را داشته باشد . مزیت اصلی انتخاب ویژگی های ساختاری در تعریف بوروکراسی این است که به ما اجازه می دهد همه الگوهای رفتاری را که در بوروکراسی نام رفتار بوروکراتیک زیبنده آنهاست مدنظر قرار دهیم . حقیقت آن است که تمایز بوروکراسی ها از یکدیگر بیشتر مبتنی بر ویژگی های رفتاری است تا عناصر ساختاری .عمومیت بوروکراسی تی :در بوروکراسی توافق بر ویژگی های ساختاری یا سازمانی که محور اصلی مقایسه اند بسیار اساسی است. تفاوتها اساساً از نحوه توصیف ویژگی های ساختاری و همین طور ترکیب ویژگی های رفتاری با ویژگی های ساختاری نشأت می گیرد. احتمالاً مهمترین ویژگی سلسله مراتب است که با تأکید بر هدف به کارگیری عقلانیت در وظایف اداری مرتبط است. ما این ویژگی را منشأ شکل بوروکراتیک سازمان توصیف کرد.بوروکراسی آرمانی وبر سازه ای ذهنی بود که به طور تجربی در جهان واقع نمی توان آن را یافت.در نظامهای متفاوت باید به دو عامل کلی که ویژگی های نظام بوروکراتیک را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می دهند اشاره کنیم: یکی از عوامل کاملاً مرتبط، محیط سازمانی مدیریت تی است که شامل الگوی بخش بندی واحدهای تی و وضعیت اشتغال افراد در بخش های تی است.عامل دیگر که کمتر ملموس و پیچیده تر است محیط ، اقتصادی و اجتماعی پیرامون بوروکراسی است و غالباً از آن به عنوان «بوم شناسی مدیریت تی» نام برده می شود.بوم شناسی مدیریت :این پدیده به مفهوم وابستگی متقابل زندگی انسان و محیط پیرامون آن می باشد.نکته مهم این است که درک بهتر بوروکراسی ها و همین طور سایر نهادهای و اجتماعی مست م شناخت شرایط پیرامون آنها، تأثیرات و نیروی شکل دهنده و تغییر دهنده آنها است به علاوه تعیین اولویت عوامل محیطی و تعامل این نهادها بر محیطشان مفید خواهد بود.محیط بوروکراسی را می توان به صورت مجموعه ای از دوایر متحدالمرکز تصور کرد که بوروکراسی در مرکز آن قرار دارد . هر یک از این دوایر که بر بورکراسی نزدیکتر می شوند اهمیت تأثیرشان بر بوروکراسی بیشتر است . بزرگترین دایره را می توان به عنوان نماد همه جامعه یا نظام اجتماعی در نظر گرفت ، دایره بعدی نظام اقتصادی یا جنبه های اقتصادی نظام اجتماعی را تشکیل می دهد و دایره درونی نظام است که ده نظام اداری و بوروکراسی را به عنوان یکی از اجزاء خود در بر می گیرد .الگوهای نظام اداری :دانشمندان علوم اجتماعی پیشنهاد کرده اند برای بررسی و تحلیل فعالیت های اداری حکومت های موجود از الگوهایی استفاده شود که پدیده های جهان واقعی را توضیح می دهد. کاربردی ترین الگوی بوروکراسی، الگوی بوروکراسی وبر یا الگوی (کلاسیک) است. این الگوی کلاسیک نه تنها ویژگی های ساختاری سازمان بوروکراتیک یعنی سلسله مراتب، پیچیدگی و شایستگی را در بر دارد، بلکه ترکیبی از ویژگی های مرتبط رفتاری و ساختاری است.مفاهیم تحول در نظامهای :بین محققان سیاست تطبیقی بر سر مفاهیم اصلی تحول که در گذر زمان در ویژگی های نظام رخ می دهد اجماعی وجود ندارد. به دلیل ارتباط این موضوع با جنبه های اداری نظام های مفاهیمی نظیر نوگرایی، توسعه یا تغییر بیان می شود.نوگراییمفهوم نوگرایی شدیداً به زمان و فرهنگ وابسته است. دانیل لرز آن را به عنوان «فرآیندی نظام مند» توصیف می کند که متضمن تغییراتی مکمل گونه در بخش های «جمعیتی، اقتصادی، ، ارتباطی و فرهنگی» جامعه است. مونته بالمر مدعی است که نوگرایی اشاره به فرآیند حرکت به طرف مجموعه ای از روابط آرمانی که تحت عنوان «تجدد» مطرح گردیده دارد. در عین حال معتقد است که اصطلاح «تجدد» به الگوی آرمانی نظام های
با
مقاله درباره اقتصاد و توسعه

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت دیافراگم اجزای الحاقی ز له سطح بهره برداری 33 اسلاید.ppt با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 33 صفحهدیافراگم، اجزای الحاقی، ز له سطح بهره برداری کف (دیافراگم) نیروی وارد به کف (5.
10) fpi نیروی جانبی وارد به کف در تراز i، wi وزن دیافراگم و اجزای متصل به آن در این تراز، wi وزن طبقه i ام، fj نیروی ز له در تراز i و ft نیروی رأس ساختمان می باشد.
حداقل و حداکثر fip بترتیب برابر با 0.35aiwi و 0.7aiwi درنظر گرفته می‎شود.
چنانچه لازم باشد کف علاوه بر نیروهای ز له طبقه، نیروهای جانبی اعضاء قائمی را که در قسمت بالا و پایین کف بر روی یکدیگر واقع نشده اند، به یکدیگر منتقل نماید، مقدار این نیروها نیز باید به نیروی بدست آمده از رابطه فوق اضافه شود.
مثال در یک ساختمان فولادی مهاربندی شده 5 طبقه واقع در منطقه ای با لرزه خیزی زیاد (شتاب پایه 3/0)، جرم هر طبقه (با احتساب 20 بار زنده) برابر 480 تن و ارتفاع هر طبقه برابر 3 متر می باشد، و سختی همه طبقات ی ان است.
اگر برش پایه ناشی از ز له برابر 300 تن باشد، نیروی ز له کفها را محاسبه کنید.
جرم کفها مساوی طبقات فرض شوند (از اثر جرم افزوده دیوارها بر کف صرف نظر کنید).
ابتدا باید نیروهای طبقات fi را معین کرد.
نیروی راس ft به زمان تناوب اصلی سازه بستگی دارد: t = 0.05h3/4 t = 0.05x153/4 = 0.38

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله سنگها با و پر سرعت .
مقاله سنگها
مقاله سنگها لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 سنگهابه تمام مواد سازنده پوسته زمین سنگ گفته می شود و به مواد تشکیل دهنده سنگها کانی گویند. مثلاً کوارتز (sio2) و آ (co3ca) دو نمونه از کانی ها هستند که در طبیعت فراوان یافت می شوند.اقسام سنگها-سنگهای تشکیل دهنده پوسته جامد زمین را از لحاظ منشاء تشکیل به سه دسته تقسیم نموده اند:1- اقسام سنگها :سنگهای تشکیل دهنده پوسته جامد زمین را از لحاظ منشاء تشکیل به سه دسته تقسیم نموده اند :سنگهای آذین (درونی) :این سنگها از اعماق زمین از راه فورانهای آتشفشانی به صورت توده های مذاب خارج می شوند. سنگهای آذرین سخت و شکننده بوده و فاقد سنگواره ها (فسیل) میباشند و به همین دلیل تعیین سن آنها مشکل است. مانند سنگ پا و گرانیت.سنگهای رسوبی :این سنگها از متلاشی شدن پوسته خارجی زمین و رسوب شدن آنها در چاله ها بوجود آمده اند به همین لحاظ منشاء بیرونی دارند. سنگهای رسوبی لایه لایه بوده و دارای فسیل هستند به همین لحاظ تعیین سن آنها ساده است. مانند سنگ آ و ماسه سنگ.سنگهای دگرگونی :این سنگها منشاء رسوبی دارند ولی در اثر فشار و حرارت تغییر ماهیت داده اند سنگهای دگرگونی از لحاظ سختی به سنگهای آذرین شباهت دارند ولی از جهت لایه لایه بودن و فسیل داشتن به سنگهای رسوبی شبیه هستند. مثلاً سنگ مرمر از دگرگون شدن آ ی و سنگ ((گرانیت)) از دگرگون شدن آنتراسیت بوجود آمده است.هوازدگی سنگهاتغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی سنگها را هوازدگی گویند با آنکه عمل هوازدگی به روشهای گوناگونی صورت می گیرد، همه آنها را به دو دسته هوازدگی مکانیکی و هوازدگی شیمیایی تقسیم نموده اند.هوازدگی مکانیکی :عملی است که ملی آن سنگها با همان ساختمان و ترکیب اولیه ش ته و د می شوند. مثلاً هوازدگی فیزیکی ، سنگ گرانیت را د می کند و تبدیل به دانه های شن می نماید تغییرات جو زمین سبب هوازدگی مکانیکی سنگها می گردد. این تغییرات عبارتند از :الف – تغییرات دما: سنگهای بدون پوشش گیاهی هنگام روز در اثر تابش خورشید گرم و منبسط می شوند و شب هنگام برودت هوا باعث انقباض سنگها می گردد. این انبساط و انقباض در طول سالیان دراز باعث دشدن سنگها و از هم پاشیدن آنها می شود.ب – عمل انجماد : هنگامی که آب یخ بندد حجم آن تا 10% افزایش می یابد. هنگامیکه آب باران به داخل سنگی نفوذ کند و یخ بندد فشار بسیار زیادی بر جدار سنگها وارد می سازد و باعث د شدن و ریزش آنها به سمت دامنه می شود. به همین علت در دامنه اغلب کوهها انباشته از ((واریزه)) است. اثر یخ بستن آب در ت یب سنگها از عوامل دیگر مهمتر است.2- هوازدگی شیمیایی : در هوازدگی شیمیایی ترکیب سنگها عوض می شود و مواد جدیدی پدیدار می گردند. مثلاً از تغییرات فلدسپاتها خاک رس تشکیل می شود. هوازدگی شیمیایی سنگها بر اساس عمل آب ا یژن و گاز دی ا ید کربن موجود در هوا صورت می گیرد. ترکیبات آهن دار بیشتر از بقیه کانیها با ا یژن میل ترکیبی دارند. آهن در مجاورت هوای مرطوب ا یده می شود و به زنگ آهن تبدیل می گردد. اگر ترکیب فقط بین آهن و ا یژن صورت گیرد ماده حاصله قرمز رنگ است. اما اگر در ترکیب آن آب نیز وارد شود ماده به دست آمده رنگ زرد دارند. رنگ قرمز یا زرد اغلب خاکها به علت وجود همین دو ماده در آنهاست. هوازدگی شیمیایی در مناطق گرم و مرطوب زمین شدیدتر از نواحی خشک و سرد است.3- هوازدگی بیولوژیکی : در این نوع هوازدگی، گیاهان، جانوران و انسان باعث تغییراتی در پوسته زمین می شوند گیاهان بار رشد ریشه و ساقه های خود خاک و سنگها را متلاشی می کنند. جانوران حفار مثل موش یا گوش نیز با ایجاد حفره باعث ت یب و تغییر شکل زمین می شوند.طرز د شدن سنگها : هوازدگی همه سنگها را یک شکل د می کند. نوع دشدن به ساختمان سنگها بستگی دارد. سنگها متبلور پس از دشدن دانه دانه می شوند. بعضی از سنگها به صورت ورقه ورقه درمی آیند. این سنگها گاهی پولکی شکل هستند و برخی وسیع هستند. سنگهای رسوبی که دارای درز و ترک می باشند هنگام هوازدگی قطعه قطعه می شوند. سنگهای سخت مانند گرانیت، ممکن است به صورت نامنظم و با زوایه های نامساوی د شوند.خاک : خاک حاصل هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگهاست. سرعت تجزیه خاک بستگی به نوع آب و هوای هر محل دارد. در بیابانها سرعت تشکیل خاک کم و هوای گرم و مرطوب زیاد است. پس از د شدن سنگها نخستین تغییر مهمی که رخ می دهد. رویش گیاهان است گیاهان نیز عمل هوازدگی را سرعت می بخشند و از طرف دیگر مانع جابجا شدن خاک توسط آب و باد می گردند.گیاخاک: اجزای گیاهان پس از مرگ آنها تجزیه می شود. این فواید تجزیه شده گیاخاک نامیده می شود. هر کدام چه خاک تیره تر باشد دارای گیاخاک بیشتری است هر چه مقدار گیاخاک بیشتر باشد جمعیت جاندران خاک بیشتر خواهد بود. گیاخاک ممکن است از یک درصد در خاکهای بیابانی تا 70 درصد در خاکهای باتلاقی متفاوت باشد. گیاخاک منبع اصلی نیتروژن برای رشد گیاهان است این مواد قدرت نگهداری آب را در خاک افزایش می دهند و باعث نفوذ هوا در میان خاک می گردند. اقسام خاک، به علت ترکیب عناصر گوناگون اقسام خاک بسیار زیاد است. مهمترین انواع خاک عبارتد از :1- خاک کوهستان : این نوع خاک کم عمق و پرسنگ است و شیب زمین مانع تشکیل خاک به طور کامل می گردد.2- خاک جنگلی : به خاک جنگلها خاک اسیدی گفته می شود و در مناطقی به وجود می آیند که مقدار بارندگی زیاد باشد. در خاک جنگلی گیاخاک کم در نتیجه زیاد حاصلخیز نیست.
با
مقاله سنگها

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50666/مقاله-سنگها
 • مطالب مشابه: مقاله سنگها
 • کلمات کلیدی: سنگها ,هوازدگی ,سنگهای ,زمین ,شوند ,تشکیل ,هوازدگی شیمیایی ,سنگهای رسوبی ,لحاظ منشاء ,تقسیم نموده ,هوازدگی مکانیکی ,لحاظ منشاء تشکیل ,دسته تقسی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده با و پر سرعت .
 درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده
 درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده در این بخش درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده برای قرار داده شده است. این درس پژوهی با فرمت word ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
با
درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره ضرورت وجود روح با و پر سرعت .
مقاله درباره ضرورت وجود روح
مقاله درباره ضرورت وجود روح لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:25- پیشگفتارمسئله وجود روح از مسائل بسیار اساسی در میان باورهای دینی و همچنین از کهن ترین باورهای انسانی است که در میان بسیاری از ملل رایج بوده و هنوز هم رایج است. بسیاری از دین خویان اعتقاد دارند حیات آنها تنها محدود به جسم آنها نمیشود و هر انسانی علاوه بر وجود مادی خود وجودی فرا مادی نیز دارد که به آن روح گفته میشود. بر اساس باورهای ی این روح در هنگامی که انسان خلق میشود به بدن او وارد میشود و بعد از مرگ او از بدن خارج میشود. این در حالی است که انقلاب علمی که در تاریخ بشر شکل گرفت تمام مفاهیم ماوراء طبیعی را از دنیای علم بیرون انداخت و به همین دلیل چیزی به نام روح در هیچ یک از رشته های علمی امروز به رسمیت شناخته نمیشود. از آنجا که زیر سوال رفتن روح باعث به زیر سوال رفتن بسیاری از باورهای دینی میشود و از آنجا که وجود روح باعث میشود افراد زیادی به وجود "دنیایی فراتر" (1) از دنیای حقیقی که روبروی ما است میشود و از آنجا که مسئله وجود روح همواره از خداناباوران و دگرایان پرسش میشود، شایسته است که پیرامون آن توضیحاتی داده شود.وجود روح توسط بسیاری از خداناباوران و دگرایان انکار میشود. اثبات عدم وجود پدیده ای مثل روح بسیار دشوار است. تصور کنید عده ای به موجودی نامرئی و غیر مادی به نام "گوراگورا" اعتقاد داشته باشند و ادعا کنند گوراگورا موجودی است که در هنگام عطسه نزد انسانها می آید و انسانها را میبوسد. و بوسه او سبب عطسه انسانها میشود. هیچ نمیتواند گوراگورا را ببیند و یا او را لمس کند. حال آیا ی میتواند اثبات کند که گوراگورا وجود ندارد؟ این باورمندان به گوراگورا ممکن است به شما بگویند هر گاه او شما را ببوسد شما عطسه کرده اید و هر گاه شما را نبوسد عطسه نخواهید کرد، و اگر شما این باور آنها را انکار کنید، آنها از شما خواهند پرسید، پس انسان برای چه عطسه میکند؟ اگر دلیلی علمی برای عطسه پیدا کنید و به آنها بگویید که عطسه به این دلیل و به آن دلیل علمی است که اتفاق می افتد، ممکن است معتقدان به گوراگورا به شما بگویند "خوب ما نیز منکر این دلایل علمی نیستیم، اما گوراگورا هم همزمان با آن دلایل علمی شما را میبوسد، و اگر گوراگورا وجود نداشته باشد و شما را نبوسد شما هرگز عطسه نخواهید کرد."قضیه روح هم بسیار شباهت به مسئله گوراگورا دارد. روح از نظر گروهی از انیکه به وجود آن اعتقاد دارند دلیل اصلی و جوهر حیات است یعنی حیات وقتی آغاز میشود که روح به بدن وارد میشود و وقتی پایان میگیرد که روح از بدن خارج میشود، و از آنجا که روح پدیده ای طبیعی (natural) نیست در حوزه بررسی علمی قرار نمیگیرد، و از نظر انیکه به ماوراء طبیعت (supernatural) (فراطبیعت گرایی، ناچورالیسم چیست؟) اعتقاد ندارند چون مدارک و دلایلی برای اعتقاد به چنین موضوعی وجود ندارد، همین ماوراء طبیعی بودن روح دلیل خوبی است برای انکار وجود آن. اما اگر وجود ماوراء طبیعت را ممکن فرض کنیم، نمیتوان اثبات کرد که روح وجود ندارد، مگر اینکه در وجود و تعریف روح تناقضی با خود آن و یا با سایر اصول استوار یافت شود و از اصل محال بودن اجماع نقیضین (تناقض چیست؟) اثبات کرد که وجود روح محال است. اما این نوشتار به یافتن و بحث پیرامون چنین تناقضاتی نخواهد پرداخت، این نوشتار بیشتر تحلیلی علمی، تاریخی و فلسفی است از پدیده روح و همچنین تلاشی است برای پاسخ دادن به پرسشهای رایج در این زمینه و رد دلایل رایج غلطی که معمولاً برای اثبات وجود روح از آنها استفاده میشود.زیرا همانگونه که در مورد گوراگورا یک انسان دگرا ( دگرایی چیست؟) میتواند به دلیل اینکه مدارک علمی معتبر یا دلایل صحیح فلسفی برای اثبات وجود آن وجود نداشته باشد و در نتیجه به دلیل اینکه ایده وجود گوراگورا از د عبور نمیکند منکر وجود گوراگورا شود، در مورد روح نیز دقیقاً مسئله به همین صورت است. در این نوشتار این واقعیت را که آنچه باورمندان به وجود روح معمولاً به عنوان دلایل خود برای اعتقاد به وجود روح بیان میکنند دلایل درستی نیستند نشان خواهیم داد، و نتیجه آن خواهد بود که در خواهیم یافت دلایل معتبری برای اعتقاد به روح وجود ندارد. بنابر این وجود روح را میتوان تنها به دلیل اینکه دلایل معتبری برای اعتقاد به آن وجود ندارد انکار کرد و نشان داد که این اعتقاد برخواسته از نادانی قدما بویژه افلاطون است که وارد باورهای دینی شده است. لذا دمندانه ترین جایگاه نسبت به قضیه روح، جایگاه انکار است، مگر اینکه دلایل معتبری برای نفی وجود آن انکار شود. 2- ایده روح از کجا آمده است؟نخستین چیزی که باعث شد انسانها به روح روی بیاورند مسئله حیات بود. انسانها همواره بدنبال این بوده اند که ببینند حیات چیست و از کجا آمده است و پاسخ این پرسش خود را در یافتن فرق انسان زنده و انسان مرده جستجو می د تا اینکه بتوانند حیات را توضیح دهند و درک کنند. باورهای دینی اکثراً برخواسته از تلاش انسانهای بدوی و اولیه هستند، برای توضیح دادن چیزهایی که امروز علم به توضیح آنها میپردازد. بشر اولیه همواره در تلاش برای توضیح این مسئله و پاسخ به سایر پرسشهای اساسی اش دست به خلقت موجوداتی تخیلی و غیر طبیعی زده است که ارواح یکی از آن چیزها هستند.
با
مقاله درباره ضرورت وجود روح

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره بازاری چیست؟ با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20 بازاری چیست؟بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاری اشتباه می کنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی که فروش بخشی از بازاری محسوب می شود. دلیل اینکه مردم این اشتباه را می کنند این است که آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یکی از بزرگان علوم مدیریت: امروزه مردم از 3 چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر کل بازاری را به کوه یخ تشبیه کنیم، فروش فقط آن قسمت بیرون آب است که همه می بینیم در صورتی که فعالیتهایی قبل از آن صورت گرفته که باعث این فروش شده است. اگر نیازی مشتری و سلیقه ی آنها به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن کالا طراحی و تولید شده و همراه آن قیمت گذاری و بسته بندی مناسب انجام گیرد همچنین در مورد برنامه های توسعه فروش سیاست های رقابتی اتخاذ شوند، فروش کار بسیار ساده ای خواهد بود و کالا به راحتی فروش می رود.در تمام کشورها کالاهایی وجود دارند که اصطلاحاً به آنها کالای داغ گفته می شود، به طوری که بازار بسیار گرمی دارند و به محض تولید و توزیع، مشتریان فراوانی خواهند داشت و مشتریان در هر کجا و در هر شرایطی آنها را طلب می کنند. مثالی می زنم: اگر شما به فروشگاه شهروند بروید و دنبال کالای خاصی بگردید و از فروشنده جای آن را سؤال کنید و مثلاً او بگوید 4 لاین بالاتر است، با توجه به تراکم و ازدیاد جمعیت شما خودتان را به آن کالای خاص رسانده و بر می دارید. البته عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت یک کالا مؤثر است که از آن جمله کیفیت، قیمت، نوع بسته بندی، نحوه برخورد پرسنل با مشتری، نحوه توزیع کالا، خدمات بعد از فروش، ایجاد انگیزه برای یدار و… را می توان نام برد. به طور کلی بازاری را می توان چنین تعریف کرد: فعالیتی انسانی در جهت ی نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. حال ببینیم نیاز خواسته و مبادله چیست.نیازهانیاز، عبارت است از ح ی احساسی که محرومیتی را در فرد پدید می آورد که آن محرومیت خود موجب رنج و الم او می گردد. اگر عمده نیازهای بشر را نام ببریم می توانیم به طبقه بندی مازلو اشاره کنیم. به اعتقاد مازلو اولین و مهمترین نیاز انسان، نیازهای فیزیولوژیکی هستند که عبارتند از غذا، پوشاک و مسکن. هر انسانی دوست دارد از بلایا ایمن و محفوظ باشد بنابراین نیاز به ایمنی دارد پس دومین نیاز انسان، ایمنی و تأمین است. از آنجا که انسان موجوئدی اجتماعی و از فردگرایی گریزان است، دوست می دارد در اجتماعات بوده مردم را دوست بدارد و دوست داشته شود و از این رو خود را با دیگران پیوند می دهد. پس نیاز سوم انسان اجتماعی بودن اوست. او علاوه بر این ها، نیازهای دیگری چون قدر و منزلت و خودشکوفایی یا خودی نیز دارد در واقع می خواهد خود و توان خود را به محک تجربه در بیاورد. می خواهد به جایی صعود کند که جایگاه اصلی انسان است و می خواهد از این زندگی خاکی فراتر برود.خواسته هاخواسته ها، شکلی از نیاز انسان است که توسط فرهنگ یا شخصیت فردی انسان شکل می گیرد. در واقع برخورد نیاز با فرهنگ و شخصیت فردی انسانها خواسته ها را تشکیل می دهند. یک انسان گرسنه، در ایتالیا، اسپاگتی و یا پیتزا دوست دارد در صورتی که یک انسان گرسنه در ایران، آبگوشت با پیاز و یا چلوکباب با دوغ را طلب می کند.امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید؛ چون باید برای موفقیت در هر کاری، باید از الفبای آن کار مطلع شد. شما تا مبانی و اصول این کار را یاد نگیرید، امکان ندارد بتوانید بازاریاب و یا فروشنده موفقی شوید. حال ببینیم تقاضا چیست؟ انسانها همواره خواسته های فراوانی دارند این خواسته ها در واقع نامحدود هستند اما منابعی که جهت ی آنها به کار می روند، محدودند. آنها کالایی ها را انتخاب می کنند که بیشترین رضایت را در مقابل پولی که پرداخت می کنند، داشته باشند. در واقع خواسته ها زمانی به تقاضا تبدیل می شوند که با قدرت ید پشتیبانی شوند.مبادلهبازاری در واقع زمانی پدیدار می شود که مردم حاضر در جامعه، بر آن شوند تا نیازها و خواسته های خود را از طریق مبادله کنند. مبادله عبارت است از عمل بدست آوردن چیزی بی مورد نیاز که ی حاضر است در برابر آن، چیز دیگری را عرضه کند. در واقع مبادله یکی از چهار روشی است که انسانها می توانند کالای مورد نیاز خود را بدست بیاورند. برای مثال یک انسان گرسنه می تواند غذای مورد نیاز خود را به 4 طریق بدست آورد1)خود ساختن و خود مصرف (خودکفائی) 2)اجبار 3)دریوزگی یا گ 4)مبادله.بر همین اساس، خیلی از متخصصان بازاری بر این باورند که مبادله رکن اساسی بازاری است.هدف نهایی بازاری چیست؟ شما دوستان، نیک می دانید که در عرصه اقتصاد کشورهای آزاد، دو بخش تی و خصوصی در کنار هم فعالیت می کنند. در بخش تی سیاست اقتصادی با در نظر داشتن موازین اقتصاد ملی طرح ریزی شده و نظر سودجویی مطلق ندارد؛ اما آن بخش دیگر یعنی بخش خصوصی، به دنبال سود هرچه بیشتر و سهل الوصول تر است. بنابراین هرگونه فعالیتی که بخش خصوصی تحت عنوان
با
مقاله درباره بازاری چیست؟

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره انگیزة سرمایه گذرای با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 فصل اولکلیاتمقدمهبدون شک مهمترین انگیزة سرمایه گذرای ب سود مورد استفاده توسط سرمایه گذاران می باشد و مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره سود حسابداری و احکام مرتبط با آن یکی بیشترین تلاشهای پژوهشی را در تاریخ تحقیقات حسابداری تشکیل می دهد. از این رو پیش بینی سود آتی شرکتها و عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت می باشد.از آنجاییکه سود دارای نقش اطلاعاتی در جهت تبدیل باورهای موجود در آینده و میزان توانایی شرکت در برابر سهامداران و بستانکاران می باشد. بنابراین رابطه بین سودهای گذشته و آتی و تفاوت بین آنها و پی بردن به عوامل ایجاد تغییرات سود و چگونگی ارتباط آن با سایر صورتهای مالی و بالاخص ترا مه و احکام آن می تواند بسیار مورد توجه و مهم باشد.بکارگیری اطلاعات مندرج در صورتهای مالی در جهت تصمیم گیری بدون تجزیه و تحلیل آنها مفید نمی باشد و می تواند نتیجه مع داشته باشد و استفاده کننده از آن را گمراه سازد، لذا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بسط و گسترش و ابداع فنونهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است و اکثر تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه گذاران و سهامداران حرفه ای و سایر استفاده کنندگان از صورتهای ملی بسته به میزان شناخت و آشنایی به فنون تجزیه و تحلیل براساس نتایج حاصل از این فنون گرفته می شود.هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک سو ارزی عملکرد گذشته یک واحد تجاری و از طرفی فراهم آوردن اطلاعات و روشهای مناسب در جهت برنامه ریزی برای رسیدن به اه آتی واحد تجاری می باشد. از این رو تلاشها و تحقیقات فراوانی در جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای پیش بینی وضعیت آتی شرکتها صورت پذیرفته و تکنیکهای متفاوتی برای این تجزیه و تحلیل ها ابداع گردیده است.از جمله هنری شیل در سال 1969 میلادی روش جدید برای تحلیل صورتهای مالی با نهاد. این روش که براساس مفاهیم تئوری اطلاعات پایه گذاری شده است روند تغییرات ترکیب اقلام ترا مه را بوسیله فرمول آنتروپی شانون مورد بررسی قرار داد و بجای تکنیکهای مرسوم که رابطه اقلام ترا مه را بطور جداگانه (نسبتهای مالی) با یکدیگر مطالعه می کنند. رابطه ترکیب اقلام ترا مه را مورد برسی و تحقیق قرار می دهد.تئوری اطلاعات ابتدا در رشته های ریاضی و مخابرات گسترش یافت و سپس هنری ثیل آنرا در حسابداری و اقتاد تعمیم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گیری ارزش اطلاعات صورتهای مالی با مقیاس مشترک استفاده نمود.آنتروپی شانون میزان بلاتکلیفی استفاده کننده از اطلاعات صورتهای مالی را محاسبه می کند. هرچه این میزان بیشتر باشد. درجه بلاتکلیفی و عدم حقیقت بالاتر رفته، کار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شکل می گردد، یعنی تحلیل گرمایی در پیش بینی وضعیت مالی شرکت با شک و تردید در مورد برآوردهای انجام گرفته روبرو می گردد.هرچه این میزان کمتر باشد تحلیل گرمای و پیش بینی وضعیت مالی شرکت یا موفقیت و ش ت مالی دارای توفیق بیشتری خواهد بود.میزان درجه بلاتکلیفی به تغییرات در ترکیب و ساختار صورتهای مالی بستگی درد، هرچه این تغیرات بیشتر باشد درجه بلاتکلیفی استفاده کننده یا تحلیل گرمایی از صورتهای مالی بیشتر خواهد بود، لذا با افزایش تغییرات در ترکیب ترا مه یک شرکت مشاهده افزایش درجه بلاتکلیفی اطلاعات آن شرکت خواهیم بود و در نتیجه پیش بینی وضعیت آتی شرکت پیچیده تر خواهد شد و ابهام در وضعیت آتی شرکت باعث عدم تمایل سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری در آن شرکت می گردد، زیرا خطرات مالی و سیکلهای زیادی آیندة شرکت را تردید خواهند کرد.در این تحقیق در پی گیریم تا با نحوة محاسبه آنتروپی صورت وضعیت مالی و اقلام آن بیشتر آشنا شده و ارتباط آن را تغییرات سود واقعی در تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهیم تا باتوجه به نتایج این تحقیق که می تواند کاربردی باشد توجه تحلیل گران مالی را به استفاده از این روش و تکنیک
با
مقاله درباره انگیزة سرمایه گذرای

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک گفتنى است که ارباب سیر و سلوک و علما و دانشمندانى که در این راه گام برداشته و تعلیمات قرآن و سنت را راهنماى خویش قرار داده (نه صوفیانى که تحت تاثیر مکتبهاى قاطى و غیر ى بوده‏اند) هر یک براى خود روشى را پیشنهاد کرده‏اند; یا به تعبیر دقیقتر، مراحل و منزلگاههایى در نظر گرفته‏اند که در ذیل به بخشى از آنها به صورت فشرده اشاره مى‏شود، تا این بحث کاملتر و پربارتر گردد: 1- سیر و سلوک منسوب به «بحرالعلوم‏» در این کتاب که به فقیه باهر و علامه ماهر «بحرالعلوم‏» نسبت داده شده است هر چند انتساب بعضى از بخشهاى آن به این بزرگوار بعید به نظر مى‏رسد ولى قسمتهایى از آن داراى اهمیت فوق‏العاده‏اى است; براى سیر و سلوک الى الله و پیمودن راه قرب به پروردگار عوالم چهارگانه و به تعبیر دیگر، چهار منزلگاه مهم ذکر شده است: 1- 2- ایمان 3- هجرت 4- جهاد و براى هر یک از این عوالم چهارگانه سه مرحله ذکر شده است که مجموعا دوازده مرحله مى‏شود که پس از طى آنها، سالک الى الله وارد عالم خلوص مى‏گردد، و این مراحل دوازده‏گانه به شرح زیر است: منزل اول، اصغر است، و منظور از آن اظهار شهادتین و تصدیق به آن در ظاهر و انجام وظائف دینى است. منزل دوم، ایمان اصغر و آن عبارت از تصدیق قلبى و اعتقاد باطنى به تمام معارف ى است. منزل سوم، اکبر است و آن عبارت است از تسلیم در برابر تمام حقایق و اوامر و نواهى الهى. منزل چهارم، ایمان اکبر است و آن عبارت از روح و معنى اکبر مى‏باشد که از مرتبه و اطاعت‏به مرتبه شوق و رضا و رغبت منتقل شود. منزل پنجم، هجرت صغرى است، و آن انتقال از «دارالکفر» به «دارال ‏» است مانند هجرت مسلمانان از مکه که در آن زمان کانون کفر بود به مدینه. منزل ششم، هجرت کبرى است، و آن هجرت و دورى از اهل عصیان و گناه و از ه نى با بدان و ظالمان و آلودگان است. منزل هفتم، جهاد اکبر است، و آن عبارت از محاربه و ستیز با لشکر است‏با استمداد از لشکر رحمان که لشکر عقل است. منزل هشتم، منزل فتح و ظفر بر جنود و لشکریان ، و رهایى از سلطه آنان و وج از عالم جهل و طبیعت است. منزل نهم، اعظم، و آن عبارت از غلبه بر لشکر و آمال و آرزوهاى دور و دراز است که بعد از فتح و ظفر، عوامل بیدار کننده برون بر عوامل انحرافى درون پیروز مى‏شود و اینجاست که قلب، مرکز انوار الهى و افاضات ربانى مى‏گردد. منزل دهم، ایمان اعظم است، و آن عبارت از مشاهده نیستى و فناى خود در برابر خداوند است، و مرحله در عالم فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى است که در این هنگام حقیقت عبودیت و بندگى خدا ظاهر مى‏شود. منزل یازدهم، هجرت عظمى است، و آن مهاجرت از وجود خود و به فراموشى سپردن آن، و سفر به عالم وجود مطلق، و توجه کامل به ذات پاک خداست که در جمله «وادخلى جنتى‏» خطاب به آن شده است. منزل دوازدهم، جهاد اعظم است که بعد از هجرت از خویشتن، متوسل به ذات پاک خداوند مى‏شود تا تمام آثار خودبینى در او محو و نابود گردد و قدم در بساط توحید مطلق نهد. بعد از پیمودن این عوالم دوازده‏گانه وارد عالم خلوص مى‏شود، و مصداق «بل احیاء عند ربهم یرزقون‏» مى‏گردد. (1) چگونگى سیر و سلوک در این روش در رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم بعد از ذکر عوالم و منازل بالا به چگونگى طى نمودن این راه پرمشقت و پرافتخار پرداخته و بیست و پنج دستور براى وصول به این مقاصد بالا و والا مى‏دهد که آنها را بطور فشرده در ذیل مى‏آوریم: سالک الى الله و رهرو راه قرب به پروردگار براى وصول به این عوالم، بعد از آن که اصول دین را از طرق معتبر شناخت و به فروع احکام دینى و ى کاملا آشنا شد، بار سفر مى‏بندد و به راه مى‏افتد و با انجام دستورهاى بیست و پنجگانه زیر به سوى مقصد همچنان پیش مى‏رود: اول، ترک آداب و عادات و رسومى است که انسان را از پیمودن راه باز مى‏دارد و غرق در آلودگیها مى‏کند. دوم، عزم قاطع بر پیمودن راه، که از هیچ چیز نترسد و با استمداد از لطف‏تردیدى به خود راه ندهد. سوم، رفق و مدارا، و آن این که در آن واحد امور زیادى را بر خود تحمیل نکند مبادا دلسرد و متنفر شود، و از پیمودن راه بازماند. چهارم، وفا، و آن عبارت از این است که نسبت‏به آنچه توبه کرده وفادار بماند و به آن باز نگردد، و نسبت‏به آنچه راه مى‏گوید وفادار بماند.
با
روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی 43 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 43 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اولبانک اطلاعاتی چیست 3استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده 3استفاده از بانک اطلاعاتی 3مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی 4معایب استفاده از بانک اطلاعاتی 5اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی 5بانک اطلاعاتی sql 6تاریخچه sql 6زبان sql 7نقش sql 9قابلیت ها و مزایای sql 11استقلال فروشنده 12قابلیت استفاده از انواع سیستم های کامپیوتری 12استانداردهای sql 13تأیید ibm 14پایه و اساس رابطه ای sql 14زبان کامل بانک اطلاعاتی 14تعریف داده ها در هر زمان 15مقدمه ای بر دلفی 15مزایای دلفی 16انواع داده ها در دلفی 16روش طراحی برنامه شیء گرا 17آنچه برای نصب دلفی نیاز است 17نصب و راه اندازی دلفی 18اجزای سازنده برنامه دلفی 19چگونه با دلفی برنامه بنویسیم 20انواع فایلها در دلفی 22اجرای دستورات sql در دلفی 23خلاصه فصل اول 25فصل دومشناخت سیستم 26برنامه ریزی سیستم تا ی تلفنی 26تقسیم بندی کل سیستم 28چارت سازمانی 29شرح وظایف نمودار سازمانی 30شکل ظاهری محل 31زمان بندی پروژه 32نمودار cpm(ctitical path method) 33نمودارهای dfd(data flow diagram) 36نمودارهای dsd 38خلاصه فصل دوم 41فصل سومفرم ها و کدهای به کار رفته در پروژه 42بانک اطلاعاتی چیست؟در بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد : بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارت اند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارت اند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. مؤسسات و سازمان معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن ها استفاده می کنند.استفاده از سیستم های اطلاعاتی سادهدر این روش در فایل های جداگانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل ها، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پردازش فایل ها می گویند.استفاده از بانک های اطلاعاتیدر این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرند در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر درگمی با صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک اطلاعاتی اخذ کند. امروزه اکثر مؤسسات و سازمان ها سعی می کنند از سیستم اطلاعاتی استفاده کنند. برای پی بردن به تفاوت دو روش ذکر شده مؤسسه ای را در نظر بگیرید که داده های مربوط به حقوق کارمندان، بیمه ، تنبیه و تشویق را در چهار فایل جداگانه قرار داده برای اخذ وجی های مورد نیاز، سیستم های جداگانه ای برای آن ها نوشته است.
با
گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی 43 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 41 جامع علمی – کاربردی هلال ایرانگزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسیفهرستعنوانصفحهگزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه1اندازه گیری دما2دماسنج معمولی3دماسنج حداقل4دماسنج ماکزیمم5دماسنج خشک6دماسنج تر6دماسنج های عمق خاک7انواع دمانگار8دماسنج حداقل زمین8دمانگار9اندازه گیری تابش خورشید10دستگاه آفتاب نگار11واحدهای اندازه گیری میزان بارندگی12دستگاه اندازه گیری باران یا باران سنج12دستگاههای باران نگار13نحوة کار و طریقه اندازه گیری مقدار بارش14اندازه گیری مقدار تبخیر15تبخیر سنج نوع پیچ15تشت تبخیر کلاس a16رطوبت و اندازه گیری آن17ظرفیت و درجة اشباع17ادوات رطوبت سنجی17سایکرومتر18رطوبت نگار21رطوبت – دمانگار21باد سطح زمین22چگونگی وضعیت باد سطح زمین22طریقه نصب بادنمای استاندارد23واحدهای جهت و سرعت باد24دستگاههای اندازه گیری سرعت باد24مفاهیم و واژه های مورد استفاده در باد سطح زمین25
با
گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی کارآموزی مربوط به پروژه 416 واحد مس ی 32 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 بسمه تعالیدر حال حاضر پروژة کارآموزی موردنظر مربوط به پروژه 416 واحد مس ی سامان ii می باشد که از لحاظ سازه ای اسکلت آن از نوع اسکلت بتنی و سقف از جنس تیرچه بلوک می باشد. سایت پروژه فوق شامل 26 بلوک بوده که هر بلوک شامل 15 واحد ، 8 واحد یکخوابه و 7 واحد دو خوابه می باشد که در حال حاضر در مرحله نازک کاری می باشد در این خصوص کنترل موارد اجرایی – تهیه صورت وضعیتها – تأیید اردهای کارهای انجام شده و متره و برآورد و تهیه صورت جلسات مختلف در راستای کارهای انجام شده ، جزء عملیاتی است که هر روز به انجام می رسد کنترل موارد اجرایی مانند رفع نقصها و های موارد اجرا شده اعم از رنگ کاری ، لکه گیری ، درزها و ترکهای رفع ایجاد شده در دیوارهای داخلی و خارجی ، جوشکاری ، نازک کاری و بسیاری موارد دیگر باید به دقت صورت پذیرد . همچنین تهیه صورت وضعیتها و … عملیات متره و برآورد ساختمان مدیریت نیز در این مدت به انجام رسید. ساختمان مدیریت این پروژه از نظر سازه ای اسلکت آن از نوع اسکلت ف و سقف از جنس تیرچه بلوک می باشد. مساحت آن حدود 700 متر مربع بوده و در حال حاضر در مرحلة اجرا می باشد. با ارائه نقشه های ساختمان مدیریت مجتمع فوق ضمن بررسی و مطالعه به روی نقشه های فوق عملیات متره و برآورد، کدبرداری و تعیین کدهای ارتفاعی ، تعیین موقعیت مکانی ساختمان فوق از جمله کارهای ولیه است که در خصوص اجرای عملیات ساختمان مدیریت به کار گرفته شده است. در این خصوص تعیین کدهای ارتفاعی (ترازی ) ، خاکبرداری و خاکریزی ، لاشه چینی، سنگ مالون جهت بالا آوردن سطح فنداسیون و اجرای تیپ بندی فونداسیون بر روی لاشه سنگ هائی که قبلاً کار شده بود و همچنین اجرای بتن مگر آن از جمله کارهایی است که در اجرای کار به انجام رسیده است.لازم به ذکر است در مرحلة آ بندی ساختمان مدیریت ، در سه مرحله اصلاحیه از طرف مشاورین ابلاغ گردید که طبق اصلاحیه ، موقعیت و طرح اولیه داخلی بنا تغییر داده شد.بعد از قالب بندی فنداسیون و اجرای آرماتورگذاری مطابق نقشه های اجرایی ارائه شده توسط مشاور و نصب بین پیلتها و سپس اجرای عملیات بتن ریزی و کنترل کلیه مسائل ذکر شده از جمله کارهایی است که طی روزهای کارآمدهای توسط اینجانب به انجام رسیده است.لازم به ذکر است که قبل از عملیات بتن ریزی کنترل سطح تراز کلیة بین پیلتها و هم تراز آنها از جمله عملیاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.توضیح اینکه پیچ و بولتهایی که در زیر بین پلیتها قرار دارد بایستی قبل از عملیات بتن ریزی توسط گریس اندود شی تا پس از عملیات بتن ریزی زنگ نزند. براحتی جهت رگلاژ باز شود. و ویبره بتن جزء اعمالی است که در مقاومت بتن نقش بسزایی دارد. پس از اینکه عملیات بتن ریزی انجام پذیرفت تمامی بین پلیتها را باز کرده و اول سطح بین پلیتها توسط گروت هم تراز می گردد برای این منظور بالاترین تراز بین پلیت را انتخاب کرده و بقیه بین پلیتها را هم تراز با آن بیس پلیت هم تراز می نماییم. این ارتفاع توسط گروت هم تراز می گردد. (گروت ملاتی متشکل از ماسه با وی و سیمان می باشد) پس از حصول اطمینان از هم تراز بودن بیس پلیتها ، می توان عملیات جوشکاری ستونها را شروع نمود. با توجه به نقشه های اجرایی ارائه شده از سوی مشاور تعیین سایز ستونها ، نوع اتصالات (ورقها ، نبشی ها ، براکت ها و …) و تعیین سایر عضوهای سازه ای ساختمان بسیار مهم و حائز اهمیت است . زیرا بر اساس برآوردهای انجام شده حجم آهن آلات ما تعیین می گردد.محوطه سازی :محوطه سازی و اجرای فضای سبز پروژه های فوق نیز در حال اجرا می باشد.مهمترین نکته در اجرای عملیات محوطه سازی ، تعیین وضعیت آبهای سطحی می باشد که این مهم با ترازی انجام می شود بدین صورت که از محلهایی که در ارتفاعی بالاتر قرار دارند شیب را به سمت مکانهایی که از تراز پایین تر قرار دارند هدایت می کنیم . برای این کار می توان متناسب با نوع کار از جوی یا کانیو استفاده نماییم . کانیو اگر در کنار باشد یکطرفه و اگر در وسط باشد به صورت کامنچی دو طرفه اجرا می شود.منظور از محوطه سازی تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمان های پروژه ، سیستم های ارتباطی شامل خیابان سازی ، پیاده رو سازی ، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب ، آبرسانی ، شبکه های توزیع نیروی برق و گاز و بالا ه ایجاد فضای سبز می باشد. پیمانکار موظف است با توجه به نقشه های اجرائی و برنامه زمان بندی اجرای عملیات ، نسبت به اجرای مرحله به مرحله کار اقدام نماید. تقدم و تأ اجرای قسمت های مختلف کار و هماهنگی آن با سایر پیمانکاران پروژه که زیر نظر دستگاه نظارت صورت می گیرد باید توسط پیمانکار رعایت شود تا از دوباره کاری ها و بوجود آمدن اشکالات بعدی جلوگیری شود. در صورت عدم رعایت نکات لازم در اجرای مرحله ای کار ، پیمانکار مسئول بروز اشکالات بعدی خواهد بود و برای رفع این مشکلات باید ب ج خود و زیر نظر دستگاه نظارت عمل نماید. (قبل از شروع عملیات اجرایی رعایت نکات زیر توصیه می شود )نقاط ، نشانه و مبدأ و کارهای نقشه بردارینقاط اصلی ، نشانه و مبدأ طرح از طریق کارفرما و دستگاه نظارت تحویل پیمانکار خواهد گردید. پیمانکار موظف است که نسبت به حفظ و حراست این نقاط نهایت دقت را بعمل آورد. تغییرات احتمالی نقاط اصلی با نظر دستگاه نظارت انجام می شود. با توجه به ماهیت پروژه پیمانکار باید به تعداد لازم و کافی نقاط مرجع فرعی تعبیه نماید نقاط فرعی باید روی پایه های بتنی به ابعاد حداقل 10 ، 10 سانتیمتر و مستقر در عمق حداقل 70 سانتیمتر علامتگذاری شوند. پایه های بتنی باید رنگ آمیزی و شماره گذاری شده و حداقل 35 سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند.ت یبساختمان های موجود و قدیمی و سایر مستحدثاتی که در محل پروژه موجود بوده و ت یب آنها برای اجرای طرح ضروری است باید قبل از ت یب اندازه گیری و صورت مجلس گردند ، عملیات ت یب باید با نظر و تأیید دستگاه نظارت صورت گیرد. در مورد آثار باستانی قبل از انجام هر گونه عملیات ت یب باید موافقت کتبی اداره حفاظت آثار باستانی توسط کارفرما ب شود و عملیات ت یب بشرح فوق صورت مجلس و اجراء گردد. بهنگام ت یب ساختمان ها باید اصول بهداشتی و ایمنی کامل رعایت گردد.
با
کارآموزی مربوط به پروژه 416 واحد مس ی 32 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی شان نزول سوره بقره با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 22 شان نزول سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم شان نزول ایات 41 , 42 , 75, 76, 77 , 89, 97, 98, 114, 115, 120, 121 , 142 , 158, 178, 187 , 189, 190 , 204, 205 , 206, 207 , 212, 214, 217 , 221, 232 , 238, 239, 256 , 267, 272 , 273, 278 سوره بقره را بخوانید. آیات 41 و 42 سوره بقره 41. وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ وَ لا تَکُونُوا أَوَّلَ کافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیلاً وَ إِیَّایَ فَاتَّقُونِ. 42. وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. 41. و بدانچه نازل کرده‏ام ـ که مؤید همان چیزی است که با شماست‏ ـ ایمان آرید؛ و نخستین منکر آن نباشید، و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید، و تنها از من پروا کنید. 42. و حق را به باطل درنیامیزید، و حقیقت را ـ با آنکه خود می‏دانید ـ کتمان نکنید. در شأن نزول این آیات آمده که: «حی بن اخطب و کعب اشرف» و سایر علماء یهود از جانب یهودیان دارای مقرری بودند و از آن ارتزاق می نمودند و نمی خواستند منافع آنها به خاطر نبوت از بین برود؛ به همین جهت آیاتی را که در تورات بود و از در آن ذکری شده بود تغییر و «ثمن قلیل» که در این آیه شریفه ذکرشده همان مقرری احبار است. آیات 75 تا 77 سوره بقره 75. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ. 76. وَ إِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ لِیُحَاجُّوکُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّکُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ. 77. أَ وَ لا یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ. 75. آیا طمع دارید که [اینان‏] به شما ایمان بیاورند؟ با آنکه گروهی از آنان سخنان خدا را می‏شنیدند، سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می‏ د، و خودشان هم می‏دانستند. 76. و [همین یهودیان‏] چون با انی که ایمان آورده‏اند برخورد کنند، می‏گویند: «ما ایمان آورده‏ایم‏.» و وقتی با همدیگر خلوت می‏کنند، می‏گویند: «چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است‏، برای آنان حکایت می‏کنید تا آنان به [استناد] آن‏، پیش پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا فکر نمی‏کنید؟» 77. آیا نمی‏دانند که خداوند آنچه را پوشیده می‏دارند، و آنچه را آشکار می‏کنند، می‏داند؟ این آیات در مورد یهودیانی است که وقتی اشخاص مثل سلمان، ابوذر و مقداد را ملاقات می نمودند می گفتند: ما هم مانند شما ایمان آوردیم، چون اوصاف شما را خداوند در تورات برای ما بیان فرموده است و وقتی با یکدیگر خلوت می نمودند بزرگترهاشان به آنها می گفتند این چه کاری بود کردید و چه اظهاری بود به مسلمان نمودید؛ شما نباید اوصاف شان را که در تورات آمده به آنها خبر می دادید تا در پیشگاه خداوند با شما محاجّه نکنند و نگویند شما اوصاف و علایم او را دانستید و مشاهده و تطبیق نمودید، پس چرا ایمان نیاوردید و اطاعت نکردید. آیه 89 سوره بقره 89. وَ لَمَّا جاءَهُمْ کِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ کانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ کَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْکافِرِینَ. 89. و هنگامی که از جانب خداوند کت که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد، و از دیرباز [در انتظارش‏] بر انی که کافر شده بودند پیروزی می‏جستند؛ ولی همین که آنچه [که اوصافش‏] را می‏شناختند برایشان آمد، انکارش د. پس لعنت خدا بر کافران باد. در شأن نزول این آیه نقل شده که یهودیان در کتب خود دیده بودند که مکان هجرت حضرت محمد (ص) ما بین دو کوه «عیر و احد» است که در دو طرف مدینه قرار دارد به همین خاطر از سر زمین خویش بیرون آمدند و به جستجوی سر زمین مهاجرت پرداختند و به کوهی به نام «حداد» رسیدند و گمان د که این همان کوه احد است، به همین دلیل در آنجا پراکنده شدند و مسکن گزیدند؛ ولی بعد متوجه شدند، مدینه سر زمینی است که میان دو کوه احد و عیر قرار دارد پس به برادران خود و سایر یهود نوشتند که ما دارالهجرة را یافتیم شما هم به سوی ما کوچ کنید و خودشان هم به مدینه نقل مکان نمودند و ماندند تا آنکه یکی از پادشاهان یمن به نام تُبع به قصد تسخیر مدینه حرکت کرد و آنجا را محاصره نمود و اینها با او سازش د و سبب اقامت خودشان را به او گفتند و او دو طایفه اوس و خزرج را مأمور به اقامت در مدینه نمود برای آنکه وقتی آمد او را یاری کنند. آن دو قبیله پس از چند سال زیاد شدند و معترض اموال یهود شدند. یهودیان به آنها می گفتند وقتی مبعوث شود شما را از دیار خود بیرون می کنیم و اموالمان را پس خواهیم گرفت؛ ولی وقتی مبعوث شد اوس و خزرج که به نام انصار معروف شدند به ایمان آوردند و یهود کافر شدند. به این دلیل که آنها از نسل حضرت اسحاق بودند و از نسل حضرت اسماعیل و آنها حسد بردند و تسلیم وسوسه شدند. و علماءِ آنها هم برای حفظ مقامات خودشان انکار اوصاف را در تورات نمودند. آیات 97 و 98 سوره بقره 97. قُلْ مَنْ کانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِینَ. 98. مَنْ کانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْکافِرِینَ. 97. بگو: « ی که دشمن جبرئیل است [در واقع دشمن خداست‏] چرا که او، به فرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل کرده است‏، در حالی که مؤید [کتابهای آسمانی‏] پیش از آن‏، و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است‏.» 98. هر که دشمن خدا، و فرشتگان و فرستادگان او، و جبرئیل و میکائیل است [بداند که‏] خدا یقینا دشمن کافران است‏. زمانی که وارد مدینه شد «عبدالله بن صوریا» که یکی از علمای یهود بود خدمت آن حضرت رسید و سؤالات چندی نمود و می خواست نشانه هایی را که دلیل بر نبوت بود جستجو نمود. یکی از سؤالات او این بود که ای محمد خواب تو چگونه است؟ فرمود: چشمم خواب است و دلم بیدار گفت: راست گفتی و پس از سؤالات متعدد دیگر گفت: یک سؤال باقی مانده اگر به آن جواب درست بدهی به تو ایمان می اوریم. بگو نام آن فرشته ای که بر تو نازل می شود چیست؟ فرمود: جبرئیل. ابن صوریا گفت: جبرئیل دشمن ماست چون دستورهای مشکل در مورد قتل و جنگ می آورد اما میکاییل همیشه واسطه سرور
با
شان نزول سوره بقره

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50588/شان-نزول-سوره-بقره
 • مطالب مشابه: شان نزول سوره بقره
 • کلمات کلیدی: پیامبر ,بقره ,سوره ,ایمان ,نزول ,آیات ,سوره بقره ,نزول سوره ,پیامبر مبعوث ,مَنْ کانَ ,کانَ عَدُوًّا ,وقتی پیامبر مبعوث
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره روش های هزینه ی و مؤسسات تولیدی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 روشهای هزینه ی و مؤسسات تولیدگردآورنده:نام :مقدمه:تعریف هزینه ی : هزینه ی عبارتست از طبقه بندی و تسهیم صحیح هزینه ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان واحد مزبور درجهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه ی می کنند منظورشان یک یا چند مورد از موارد زیر است:الف – تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یاب – تعیین بهای تمام شده یک سرویس یاج – تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه ها را کنترل کرددر حسابداری بازرگانی ابتدا به تشریح و بررسی دفاتر و حسابهای یک تاجر می پردازیم که کالای بازگانی را یده و آن را به قیمتی که متضمن سو باشد می فروشد. در این قبیل موارد ترا مه به انضمام حساب عملکرد و سود و زیان برای نشان دادن وضع مالی تاجر کاملاً کافی است. سپس به مرحله تهیه حساب کالا می رسیم و با استفاده از این حسابها می توانیم بهای تمام شده کالای ساخته شده را تعیین کنم. ولی در مواردی که چند نوع کالا ساخته شود لازمست حساب تولید یا ساخت کالا را طوری تجزیه کنم که بتوان بهای تمام شده هریک از انواع کالا را از به دست آورد و این کار مست م تجزیه مفصل تر اقلام درآمد و هزینه های تولید خواهد بود. این تجزیه تفصیلی اقلام درآمد و هزینه به منظور تعیین بهای تمام شده هریک از محصولات ساخته شده یکی از هدفهای هزینه ی را که در بالا ذکر شد تشکیل می دهد.روشهای هزینه ی مؤسسات تولیدی:+ هزینه ی چیست و چند نوع می باشدروشهای هزینه ی در واقع روشها و نظامهایی می باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه های مواد، دستمزد و سربار کمک و یاری می نمایند. به طور کلی با توجه به نوع فعالیت موسسات تولیدی روشهای هزینه ی که مورد استفاده قرار می گیرند 2 نوع می باشند:1- هزینه ی سفارش کار 2- هزینه ی مرحله ایبرخی از موسسات تولیدی سفارش پذیر یعنی در واقع تولیدات آنها و هزینه هایی که در آنها صورت می پذیرد با سفارش و یا عقد پیمان ایجاد می شوند. بنابراین برای هزینه ی در این موسسات از روش هزینه ی سفارش کار استفاده می گردد. نمونه بارز این مؤسسات شرکتهای، پیمانکاری، کارخانجات کشتی سازی، هواپیماسازی، بیمارستانها، تعمیرگاههای اتومبیل و سایر موارد مشابه می باشد.بعضی از موسسات تولید دیگر که دیگر که تولیدات آنها برای آنکه تکمیل گردد مراحل مختلفی را طی می کند و محصولات آنها به صورت انبوه و ی ان تولید می شود از روشهای هزینه ی مرحله ای استفاده می نمایند. کارخانجات نساجی، مواد شیمیایی، صنایع نفت، کنش و موارد مشابه نمونه هایی این نوع موسسات می باشند.اساساً موسساتی که به صورت سفارش عمل می نمایند و یا آنکه تولیدات آنها با حجم زیاد و از نظر تعداد کم می باشند و گاهی تولیدات آنها قیمت تمام شد، بالایی دارند ازو روش هزینه ی سفارش کار استفاده می نمایند و موسساتی که تولیدات آنها باید از مراحل مختلفی عبور کند و به صورت انبوه، پیوسته، مداوم و یکنواخت و همگن تولید می شوند و بعضاً تولیدات آنها قیمت تمام شده پایینی دارند از روش هزینه یایی مرحله ای استفاده می نمایند. در این روش قیمت تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می گردد.در روش هزینه ی مرحله ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می گردد باید توجه داشته باشید در این موسسات تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می گردد.در روش هزینه ی مرحله ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می گردد باید توجه داشته باشید در این موسسات معمولاً تولیدات متنوع و گاهی همراه با تولید محصولات فرعی و جانبی می باشد.در برخی صنایع تولیدات به شکلی است که استفاده از هر 2 روش هزینه ی امکان پذیر می باشد و عنوان مثال در کارخانه ساخت قطار، قطار به صورت سفارش برای مشتریان ساخته می شود و این در حالی است که قطعات موردنیاز به صورت انبوه و پیوسته در سایر دوایر تولید کارخانه تولید می شود و از روش هزینه ی مرحله ای برای تعیین بهای تمام شده آنها استفاده می گردد.+ انتخاب از بین بهای سفارش کار و مرحله اییک بساز و بفروش ساختمانی را در نظر بگیرید. در بهای سفارش کار بهای تمام شده باید برای هریک از ساختمانها انباشته شود. علاوه بر نگهداری سابقه مصالح ارسالی برای ساختمانهای متعدد، باید سابقه ای نیز برای مصالح برگشتی از هر ساختمان نگهداری شود. چنانچه کارگران در چند پروژه ساختمانی مشغول باشند. باید سابقه زمان صرف شده توسط آنان برای هر ساختمان نگهداری شود. با این وجود بهای مرحله ای
با
مقاله درباره روش های هزینه ی و مؤسسات تولیدی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره حسابرسى داخلى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 حسابرسى داخلىتاریخچهاگرچه حسابرسى به صورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مى باشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمى گردد که وم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات انى که به مبا دیگران اقدام به وصول و یا ج وجوه متعلق به آنان مى نمودند احساس گردید. این ضرورت به خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیت المال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاه هاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران به علت ابتدائى بودن روش هاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مى شده است، و مهم تر از آن به علت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مى شد محدود مى گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوسا ون ها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً auditor مشتق از کلمهٔ لاتین audire به معنى شنیدن و استماع ، نامیده مى شوداز قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روش هاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکان پذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بین المللی، که خود گسترش خارق العاده اى در فعالیت هاى دیگرى از قبیل بانک داری، کشتى رانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایه هاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکت ها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روش هاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیت هاى اقتصادى و تکامل تدریجى روش هاى حسابدارى به طور مسلّم در ایجاد حسابرس به صورتى که امروزه شناخته شده است (منتها با روش هاى ابتدائى تر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مى باشدگسترش فوق العاده فعالیت هاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت به کار افتادن سرمایه هائى به مراتب بیش از میزان هاى پیش را به وجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمده اى که فعالیت هاى جدید در بر داشت، شرکت هاى متعددى(به خصوص از نوع شرکت هاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایه هاى هنگفتى به دست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکت ها انجام وظیفه مى نمودند س شد. در چنین شرایط، به خصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکت ها همیشه موفقیت آمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمده اى به صاحبان سرمایه وارد مى گردید، وم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمان ها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایه ها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روش هاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطه نظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مى شد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده به شمار مى آمد.در انگلستان، که غالباً به عنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مى شود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گسترده اى در سیستم ها و روش هاى حسابدارى به عمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکت هاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفه ای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایه گذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفاده ها و یا کشف به موقع آنها، و بالا ه براى تهیهٔ گزارش ها و صورت هاى مالى مورد اعتماد و قابل اتکاء، بیش از پیش ضرورى به نظر رسید. به تدریج که سهام داران شرکت ها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورت حساب هاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورت هاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى به وجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب به نظر نمى رسید، و حسابرسى متدرجاً به عنوان حرفه اى مستقل شناخته شدباید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که به صورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعهٔ آن پا به پاى توسعه و رواج حرفهٔ حسابدارى مستقل به وجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مى گردد که به طور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّ ا حمه (یعنى نه به صورت استخدامی) حرفهٔ اصلى خود قرار داده و براى ب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نماینداین نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسى هاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفهٔ آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیهٔ صورت حساب هاى نهائى سالانه براى شرکت ها و مشارکت ها، رسیدگى به وضعیت و تصفیهٔ امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورش ته و به طور کلى انجام هرگونه خدمات حرفه اى حسابدارى و مالی، مى پرداخته اند، و با وجود توسعهٔ روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، مع هذا تا زمانى که انجام حسابرسى در مواردى به موجب قوانین مختلف ا امى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیت هاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مى دادلیکن از اوا قرن نوزدهم که انجام حسابرسى هاى حرفه اى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگى هاى ویژهٔ مالی، مشاوره هاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روش هاى سرمایه گذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده سیستم هاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیت هاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفهٔ حسابدارى مستقل گردیده است، مع هذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل (یا لااقل مؤسسات عمده) را حسابرسى هاى مستقل تشکیل مى دهد
با
مقاله درباره حسابرسى داخلى

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله بتن مقاوم با و پر سرعت .
مقاله بتن مقاوم
مقاله بتن مقاوم لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 22 بتن مقاومچکیده سالهای زیادی است که بتن بعنوان یک ماده ساختمانی مهم در ساخت و سازه های بتنی چون ساختمانها، سدها، پلها، تونلها، راهها، اسکله ها و برجها و سازه های خاص دیگر کاربرد دارد. در اکثر موارد به بتن بعنوان ماده ای مقاوم در برابر نیروهای فشاری نگریسته می شده است. انجام پروژه های وسیع تحقیقاتی بر روی مواد مختلف تشکیل دهنده بتن و ازمایش بتن های مختلف با مواد جدید در سالهای آ قرن اخیر منجر به پیدایش بتن هایی شده است که علاوه بر تأمین مقاومت خواص دیگری از این ماده نظیر دوام، کارایی، نرمی و مقاومت در برابر عواملی چون آتش و محیط و هوازدگی را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. علاوه بر دگرگونی و تحول در مواد تشکیل دهندة بتن، افزودن مواد دیگری به بتن همچون افزودنیهای مختلف، انواع الیاف ها و حتی مواد زائدی که ارزش خاصی نداشته و باعث آلودگی محیط زیست نیز می شوند، موجب پیدایش بتن های جدید با خواص جدید و بهبود یافته شده است. در بتن مسلح علاوه بر خود بتن بر روی آرماتور نیز تحولاتی صورت پذیرفته است. بعنوان مثال کاربرد فولادهای ضد زنگ برای مناطق بسیار خورنده، استفاده از آرماتورهای ساخته شده با الیاف های مختلف پلاستیکی و پلیمری از جمله تحقیقاتی بوده است که نتایج اولیه سودمندی بدست داده است، لیکن کار بر روی آنها و تحقیقات وسیع تر و دراز مدت برای بررسی داوم آنها هنوز ادامه داشته و به قرن آینده خواهد رسید. هدف از مقالة اخیر عنوان نمودن ای از دستاوردهای اخیر در بتن و بتن مسلح و ادامه راه در سالهای آینده می باشد. در این خصوص به تحول دستی به بتن های با مقاومت زیاد و بسیار زیاد و بالاتر ازmpa 100 و همچنین بتن های توانمند با عملکرد بالا خواهیم پرداخت. همچنین کاربرد مواد مختلف و الیاف ها برای افزایش نرمی بتن که مسألة بسیار مهمی در پدیدة ز له و بارهای دینامیکی بر روی سازه های بتنی است، بیان خواهد شد. در ادامه به بتن هایی که بسیار کارا بوده و نیاز به لرزاندن نداشته و درعین حال مقاومت زیادی دارند، اشاره خواهد شد. در بخش دیگری از مقاله کاربرد بتن بعنوان راه حلی برای کاهش آلودگی محیط زیست توضیح داده خواهد شد. در بخش پایانی آ ین نتایج و کاربرد محدود آرماتورها با ت های مختلف از جمله الیاف کربنی، پلیمری و پلاستیکی شده است. باید اذعان نمود که نتایج تحقیقات سالهای آ قرن حاضر و ادامة آنها در آینده و قرن جدید می تواند نگرش تازه ای به بتن بعنوان یک مادة ساختمانی پرمصرف بدهد. این نتایج منجر خواهد شد تا دیدگاه بتن بعنوان تنها یک ماده با مقاومت فشاری خوب به کلی دگرگون شده و خواص ویژه بتن های جدید نظر اکثر دست اندرکاران پروژه های بزرگ عمرانی را در جهان بخود معطوف سازد. مقدمه سالهای زیادی است که از بتن بعنوان یک مادة ساختمانی مهم و با تحمل فشارهای بالا جهت ساخت و ساز انواع سازه ها استفاده می شود. ضعف این مادة مهم و پر مصرف ساختمانی در مقابل کشش با قرار دادن آرماتور تا حد زیادی جبران شده است. در سالهای اخیر و با بررسی دوام سازه های بتنی مسلح بویژه در مناطق خورنده و سخت برای بتن نظر اکثر کارشناسان و دست اندرکاران کارهای بتنی به این مسأله جلب شده است که مقاومت به تنهایی نمی تواند جوابگوی کلیه خواص مربوط به بتن بخصوص دوام آن باشد و لازم است در طراحی بتن برای مناطق مختلف علاوه بر مسأله مقاومت و تحمل بارها در طول مدت بهره دهی، پایایی و دوام آن نیز مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر با اضافه نمودن مواد مختلف بتن و تغییرات در طرح اختلاط می توان به بتن هایی دست یافت که بدون تغییر قابل ملاحظه در مقاومت آنها از نقطه نظر دوام به بتن هایی با دوام بالا دست یافت. مسأله محیط زیست وآلودگی آن نیز در سالهای اخیر نظر جهانیان را بخود معطوف ساخته است. کاربرد مواد و مصالحی که در ساخت آن آلودگی کمتری به محیط منتقل گردد و همچنین برداشت مصالح طبیعی که کمتر محیط را ت یب نماید، مورد توجه خاص قرار دارد. در این راستا محدودیت کاربرد سنگدانه ها، دستی به مواد جدید و نیز استفاده از مواد زائد کارخانه ها و آلاینده های محیط زیست در بتن در رأس برنامه های تحقیقاتی ای از کشورهای جهان قرار گرفته است. علاوه بر خود بتن و مصالح تشکیل دهندة آن در سالهای اخیر بر روی آرماتور مصرفی در سازه های بتنی مسلح نیز تحولاتی صورت گرفته است. بعنوان مثال و برای پرهیز از خطر خوردگی آرماتور، از فولادهای ضد زنگ و نیز آرماتورهای ساخته شده با الیاف مختلف پلاستیکی و پلیمری در محیط های بسیار خورنده استفاده می شود. کار بر روی عملکرد دراز مدت چنین موادی هنوز ادامه دارد. در مقالة اخیر به چند مورد از بتن های جدید که چند سالی است از آنها در صنعت ساخت و ساز برای سازه های بتنی استفاده می شود اشاره شده و مواد جدید مورد استفاده در بتن که تحقیقات روی آنها هنوز ادامه دارد، نیز بیان خواهد شد. بعنوان مثال بتن های با مقاومت زیاد و بتن های توانمند و با عملکرد بالا در این خصوص جایگاه ویژه ای دارند. کاربرد الیاف و مواد مختلف در بتن برای افزایش نرمی آن و مقاومت در مقابل بارهای ضربه ای و نیروهای ناشی از ز له مورد دیگری از بتن های خاص می باشد. با نگرشی عمیق به مسأله دوام بتن و ضمن تأمین مقاومت لازم، کاربرد بتن های با کارایی بالا که اجرای آن را نیز آسان می سازد در برنامه کار مراکز بسیاری قرار گرفته و برخی از این بتن ها با اضافه افزودنیهای مختلف به آنها، اینک وارد صنعت بتن شده اند.بتن و فولاد دو نوع مصالحی هستند که امروزه بیشتر از سایر مصالح در ساختمان انواع بناها از قبیل ساختمان پلها،ساختمان سدها، ساختمان متروها،ساختمان فرودگاه ها و ساختمان بناهای مس ی و اداری و غیره به کار برده می شوند.و شاید به جرأت می توان گفت که بدون این دو پیشرفت جوامع بشری به شکل کنونی میسر نبود.با توجه به اه ی که از ساخت یک بنا دنبال می شود،بتن و فولاد به تنهایی و یا به صورت مکمل کار برد پیدا می کنند. فولاد به لحاظ اینکه در شرایط به دقت کنترل شده ای تولید می شود و مشخصات و خواص آن از قبیل تعیین و با آزمایشات متعددی کنترل می شود،دارای کاربری آسانتر از بتن است. اما بتن در یک شرایط کاملا متفاوتی با توجه به پارامتر های مختلف از قبیل نوع سیمان،نوع مصالح و شرایط آب و هوایی تولید و استفاده می شود و عدم اطلاع کافی از خواص مواد تشکیل دهنده بتن و نحوه تولید و کاربرد آن می تواند ضایعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در قرن اخیر، علم شناخت انواع بتن و
با
مقاله بتن مقاوم

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50594/مقاله-بتن-مقاوم
 • مطالب مشابه: مقاله بتن مقاوم
 • کلمات کلیدی: مواد ,مقاومت ,کاربرد ,بعنوان ,بتن‌های ,جدید ,سازه‌های بتنی ,مواد مختلف ,محیط زیست ,بتن‌های جدید ,بعنوان مثال
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره ارز و کاربرد آن در بازار پول با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 ارز و کاربرد آن در بازار پولهنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شو راد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه ید و فروشی صورت می گیردمقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می د. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین ید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل ب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای ب درآمدهای ارزی مست م درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.اهمیت ارز در اقتصاد ملیامروزه ب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این ح زمانی اتفاق می افتد که کشور با ری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان ع ، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا ری تراز از ج تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این ج نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی نان یک کشور با بقیه جهان است.بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و ب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.سیاست تعیین نرخ ارزنرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و وج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و وج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه فاوت
با
مقاله درباره ارز و کاربرد آن در بازار پول

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی چگونگی مفهوم معماری ها با و پر سرعت .
چگونگی مفهوم معماری ها
چگونگی مفهوم معماری ها چگونگی مفهوم معماری ها معماریهای مفهوی چگونه اند 1- انتزاع در تفکر معماری کاملا امکان آن هست که کلیه فرمها را در ذهن ساخت بدون آنکه هیچ ماده ای را وارد جریان کرد، با طراحی و تعیین مدارهای ثابت و ارتباط خط های گوناگون و زاویه ها. (لئون باتیستا آلبرتی. 1755b.1. 1. چیز سختی نیست تصور اینکه دو تا بچه نمی توانند با همدیگر تقسیم کنند کیک شگریشان را وخش خشر rattle خشر و مابقی ت و پرت های کوچکشان را، تا زمانیکه آنها ابتدا با همدیگر تعداد زیادی اجزای جدا از هم را تلفیق نکنند، بنابراین در ذهن آنها ایده های انتزاعی کلی شکل می گیرد، و آنها را با هم پیوند می دهند با هر اسم معمولی که آنها از آن استفاده می کنند. (جورج برکلی) اصل دانش بشری. 146 دلیل و هدف هنر شامل نگه داشتن سوژه ها و اشیاء در نهایت درستی و زیبایی آنهاست، و جمع آوری آنها در تعداد کمی نظرات کلی که تمامی نظرات و ایده ها را به روشنی بیان کند، و سازمان دهی استوار حقایق در اطراف آنها (آلفرد نورت وایت هد). 1914 نشانه های برگزیده برای سازمان ریاضیات شاخه لندن – ثبت شده در لاوسن 1980: 146. بدون انتزاع هیچ چیزی از هر نوعی وجود ندارد که فکر بتواند روی آن جمع شود و مهارت انجام کاری را داشته باشد. علاقه خاص من استفاده از قطعات آشناست، بیشتر قطعات ارزان و کم ارزش، و قرار دادن آنها در کنار همدیگر به شیوه ای که قبلا هرگز نبوده است. بنابراین به چیزی برسم که عجیب و انقل (آوان گارد) و ذهنی و اغلب دیریاب باشد، اما تنها با استفاده از قطعات و وسایل معمولی. من فکر می کنم که بهترین روش است برای درست چیزهای نو و انقل . در مقایسه با خلق صرف یک مجموعه کاملا نو از اشکال دیوانه وار. چار مور – در آشپزی و کلوتز، 1973: 235 البته، انتزاع همیشه جزء ج ناپذیر شکل های هنری بوده و قطعا خواهد بود، حتی در قوی ترین و بیشترین اثرهای هنری طبیعت گرا، کاملا فاقد انتزاع نیستند و در میان عاملهای ترکیبی و عینیت زیبایی شناسی وجود دارند – انتزاع و هنر عناصری نه تنها مفهومی بلکه عملا غیر قابل تقسیم هستند. آنها متعلق به antinomoise هستند که هنر دیالکتیک مدیون وجود آنهاست. پیدایش آبستره قطعاً، مانند دبرک های مخالف آن، در درجات مختلف و موقعیت های تاریخی متفاوت، اجبار اجتماعی، و های سبکی اتفاق افتاده است. آنورلد هاوستر 1974: 691 هنگامیکه ساختمان سازی در روند تکنولوژیکی نثر است، معماری شعر است، و ضرورتاً یک برنامه انتزاعی به خودی خود یک تشیبه ناشی از آن است برای تصویری از جهان و بودن (آلبرتو – پریز – گومز 226-1984 اثر – انتزاع (آبستره) واژه ای است که به راحتی مشخص شود با پیدا آن در فرهنگ لغت، اگرچه از لحاظ ریشه شناسی از لاتین ab – به معنی off خاموش و +trahere به معنی طراحی است. لویی کان سکوت و نور سکوت چندان چیز خاموشی نیست. مثل اینست که بگویید بی نوری، ناتاریکی، اینها کلماتی ساختگی هستند. ناتاریکی با چنین ترکیبی وجود ندارد. اما چرا؟ بی نوری و ناتاریکی می خواهند که باشند می خواهند اظهار شوند. آیا مرزی میان این دو کیفیت (نور و سکوت) – قابل اندازه گیری و غیر قابل اندازه گیری وجود دارد. آیا یک مرز می تواند به اندازه ای نازک باشد که مرز میان این دو نیرو و کیفیت در نور باشد؟ هر چیزی که مرز قرار دهید خود ضخامتی دارد حتی شه ها و فکرها هم ضخامتی دارند. اما می شود گفت در تابش نور بر سکوت و سکوت بر نور این مرز محقق می شود و آن لحظه الهام است. هنر زبان انسان است. زبانی ناشی از یک تمایل فراتر از نیازهای اولیه تمایل به بودن به ابراز شدن. من اعتقاد دارم ما زندگی می کنیم برای اینکه ابراز شویم. تمام انگیزه وجود، بیان شدن است و آنچه طبیعت به جا می دهد، ابراز این بیان است. نوع فایل: word سایز:24.0 kb تعداد صفحه:33
با
چگونگی مفهوم معماری ها

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی کارآفرینی تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 16 مقدمههمان طور که می دانیم با پیشرفت علم و تکنولوژی تقریباً تمام نیازهای روزمره انسان تأمین شده است . چه آنهایی که نیاز اولیه هستند مانند خوراک و چه آنهائیکه نیازهای ثانویه هستند مانند تفریح. ولی چیزی که مهم است این است که بتوانیم در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه این نیازها را برطرف کنیم.خوراک یک نیاز اصلی برای انسان است و از این رو تولیدکنندگان زیادی رو به تولید مواد غذایی و خوراکی آورده اند مانند کیک که تقریباً در میان تمام مردم جهان به علت دسترسی آسان ، ارزانی قیمت، سالم بودن آن و... دارای مشتری است. جامعه امروز ما با جمعیت جوان خود و دانش آموزان و ک ن فراوان یکی از پر مصرف کننده ترین جوامع این کالا می باشد.امید است که با تولید مناسب چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت بتوانیم خدمتی به مردم جامعة ایران عرضه کرده باشیم.مشخصه های طرح :عنوان محصولات تولیدی : کیک اسفنجی و کلوچهظرفیت تولید : 240 تن در سال تعداد روز کاری : 270 روزتعداد شیفت 2 نوبت در هر روز و هر شیفت 8 ساعت کاریتهیه سرمایه شرکت :با توجه ریز هزینه ها، تجهیزات، ساختمان و زمین و ... که به شرح زیر برآورد گردیده است. سرمایه ای معادل 4.065.500.000 ریال جهت راه اندازی خط تولید لازم می باشد.لازم به ذکر است با تأیید طرح توجیهی و اقتصادی از طرف وزارت صنایع و معادن می توان از بانک رخواست تأمین اعتبار و استقراض نمود. و الباقی سرمایه را حداقل از طریق 3 شریک که از سهامداران شرکت می باشند تهیه نمود.زمین 1000 متر 2.000.000.000 ریالساخت سالن تولید و ساختمان اداری 1.021.500.000 ریال ید ماشین آلات و تجهیزات تولید 1.004.000.000 ریال ید کامپیوتر ، میز و سایر اثاثیه 40.000.000 ریالجمع کل سرمایه مورد نیاز 4.065.500.000ریالبا توجه به قانون، شرکتهای سهامی خاص می بایست در هنگام تشکیل شرکت 35% سرمایه شرکت را سهامداران تعهد و حداقل 20% آنرا نقداً پرداخت کنند. که این مبلغ 284.585.000 ریال می باشد.ماشین آلات و تجهیزات مورد نیازدو عدد فر برقی که هر کدام 80.000.000 ریال است.دو عدد دستگاه کلوچه زن که هر کدام 90.000.000ریال است.دو عدد ماشین خمیرگیر که هر کدام 22.000.000ریال است.یک عدد ا ر میسکر و خمیر زن کلوچه و قالب جمعاً به مبلغ 100.000.000ریال است.یک عدد ترازوی یک تنی دیجیتال که 15.000.000 ریال است.دو عدد می ر کیک که هر کدام 40.000.000 ریال است.یک عدد وانت برای توزیع کالا 50.000.000 ریال .یک عدد دستگاه دوخت سلفون و بسته بندی 60.000.000ریال است.سه دستگاه کامپیوتر و سایر اثاثیه اداری 40.000.000ریال .یک عدد کمپرسور هوا به مبلغ 70.000.000 ریال.یک عدد دستگاه رطوبت سنج ph به مبلغ 5.000.000 ریا مین و ساختمان : ید 1000 متر مربع زمین جهت ساخت سالن تولید و ساختمان اداری و .... از قرار هر متر مربعی 200 هزار تومان به مبلغ 200.000.000 تومان نیازمند است.ج مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازینام ساختمانزیر بنا (متر مربع)هزینه هر متر مربعهزینه کل (هزار ریال)سالن تولیدانبارهاساختمانهای اداری + مدیریتسرویس بهداشتی و رختکن خانه و غذاخوریمحل زندگی سرایدار + ساختمان نگهبانیتعمیرات و تأسیساتآزمایشگاهحیاط400160150283710+406520905001000250015001500150010002000100200.000160.00037500042.00055.50075.00065.00040.0009000جمع1000هزار ریال1021.500انبارها شامل ، انبار محصول – مواد اولیه و انبار م ومات میباشد .
با
کارآفرینی تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی درس پژوهی علوم پنجم ابت - اندام های حسی بینایی با و پر سرعت .
 درس پژوهی علوم پنجم ابت - اندام های حسی بینایی
 درس پژوهی علوم پنجم ابت - اندام های حسی بینایی در این بخش درس پژوهی علوم پنجم ابت - اندام های حسی بینایی برای قرار داده شده است. این درس پژوهی با فرمت word ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
با
درس پژوهی علوم پنجم ابت - اندام های حسی بینایی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله دیدگاه با و پر سرعت .
مقاله دیدگاه
مقاله دیدگاه لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:42"آلیسون" (1971,pp.163-48). مشخصه های اصلی الگوی سیاست بورو کراتیک یا تی را مورد بحث قرار می دهد. در این الگو، تصمیم ها و اقدام های سازمانی، نتیجه فراگردهای ، فراگردهای مذاکره، و بازی قدرت های موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها ترکیبی از بازیگرانی در موقعیت های مختلف اند که برای ارتقا قدرت و موقعیت خود در بازی ها وارد می شوند.بررسی های دیگری که در زمینه علوم به عمل آمده نیز برای درک فراگردهای درون سازمانی سودمندند. دو اثری که اغلب مورد اشاره قرار می گیرند عبارتند از: کتاب قدرت ریاست جمهوری نوشته نئوستات(1960)[1]و کتاب "پدیده بوروکراتیک" نوشته کر (1964)[2]کتاب تنظیم شده از سوی رورکی (1965)[3] با نام "قدرت بوروکراتیک در سیاست ملی" نیز حاوی مقالاتی است که سابقه کمک های علوم در درک سیاست فراگرد تصمی گیری استراتژیک را نشان می دهند. دانشمندان برجسته علوم نظیر "فلیپ س نیک"، "سایمون" و "آلیسون" اثرات هیئت موکلان بر تصمی گیری اداری سازمانها، قدرت متخصصان بوروکراتیک، کشمکش های قدرت که سیاست بوروکراتیک را تشکیل می دهند، و کنترل بوروکراسی را مورد مطالعه قرار داده اند.تاثیر محیط خارجی بر تصمیم گیری استراتژیک"هنری مینتزبرگ" در کتاب خود با نام "قدرت در/و پیرامون سازمانها" (1983)[4]، فهرستی خلاصه از افراد، گروه ها، و سازمان هایی که می توانند بر مدیریت استراتژیک سازمانها اثر گذارند را ارائه کرده است. وی آنها را در چهار گروه وسیع طبقه بندی می کند: "مالکان" سازمانها، "وابستگان" که با مالکان در ارتباطند، انجمن های "کارکنان"، و "اقشار متختلف مردم" که پیرامون سازمان قرار دارند.به اعتقاد"مینتزبرگ"، مالکیت سازمانها می تواند به شکل متمرکز یا پراکنده باشد (نظیر شرکتی که در مالکیت تعدادند کی از نهادهاست، در مقابل شرکتی که افراد مختلفی مالک آن هستند)، و مالکان، می توانند عمیقا در عملیات شرکت داشته و یا به طور نسبی از عملیات منفک باشند. وقتی مالکیت متمرکز باشد و مالکان در امور مداخله داشته باشند، از قدرت بیشتری برای تصمیم گیری برخوردارند.وابستگان معمول یک ب و کار مشخص، معمولا شامل عرضه کنندگان مواد اولیه، مراجعین، شرکا و رقیبان اند. سازمانهای این طبقه، اغلب به بخشی از نظام قدرت تبدیل نمی شوند. مع هذا تا حدی قدرت می یابند که می توانند داده های اساسی برای سازمانی فراهم کنند.انجمن های کارکنان وسیله ای هستند که بر آن اساس کارکنان که معمولا بخشی از ائتلاف درونی یک سازمان هستند، فشارهای برونی را اعمال می کنند. این انجمن ها شامل انواع اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای اند.اقشار مختلف یک سازمان از نظر فنی منفک ترین شکل سازمان اند. آنها را می توان در سه طبقه جای داد. اولین طبقه شامل مراقبان منافع عمومی اند (نظیر سرمقاله نویسان رو مه ها، کشیش ها و معلمان). طبقه ی دوم شامل اشکال مختلف ت ها است، و طبقه ی سوم مشتمل بر گروه های ذی نفع خاص است انی که در صدد تاثیر گذاری بر استراتژی اند، اغلب ائتلاف تشکیل می دهند. "مینتربرگ" ائتلاف های بیرونی را به سه نوع اصلی تقسیم کرده است: با نفوذ[5]، تقسیم شده، و منفعل. ائتلافهای بیرونی با "نفوذ" زمانی که یک فرد پر نفوذ یا زیرمجموعه ای از افراد پرنفوذ در صدد تسلط یافتن بر دیگران باشند، تشکیل می شود. این ائتلاف به صاحب نفوذ حاکم، قدرت اعمال کنترل بر تصمیم استراتژیک را میدهد. در ائتلاف تقسیم شده، قدرت میان صاحب نفوذهای مستقل تقسیم می شود و لذا سازمان باید در قبال در خواست های متناقض ع العمل نشان دهد. این ح مشخصا زمینه بالقوه مناسبی برای بروز اختلاف و مانور فراهم می سازد. سرانجام، "مینتزبرگ" واژه ائتلاف بیرونی منفعل را برای اشاره به موقعیتی که در آن صاحب نفوذهای متعددی وجود دارند و قدرت هر یک بسیار کم است، استفاده می کند. در این موقعیت، مدیریت از قدرت و اختیار وسیع در جرح و تعدیل اه کلی برخوردار است.دیگر محققان مدیریت استراتژیک از واژه"ذی علاقگان"، برای نشان دادن انی که می کوشند سازمان را در جهت تطبیق با منافع خود تغییر دهند، استفاده می کنند "فریمن"، یک ذی علاقه را "گروه یا افرادی که بر موقعیت سازمان در رسیدن به اه اثر گذارده یا از آن متاثر می شوند" تعریف می کند. ذی علاقگان مشترک سازمان ها شامل: سهام داران، عرضه کنندگان مواد اولیه، اتحادیه ها، سازمانهای تی، گروه های مصرف کننده، و انجمن های کارگری، هستند. ذی علاقگان از مبانی قدرت مختلف، منجمله قدرت رسمی یا مبتنی برآرا، قدرت اقتصادی، و قدرت برخوردارند.جامعه شناسان و متخصصان علوم ، عواملی که به صاحب نفوذ خارجی قدرت می دهند را بررسی کرده اند. "تامپسون" آنچه را که خود"چندگانگی محیط های کار" می نامد و به معنای وجود گروه های متعدد و افراد مختلف در محیط هر سازمان است که می توانند تاثیری بر اه ، استراتژی، و رفتار سازمان داشته باشند، را توصیف می کند. "تامپسون" می گوید: درجه ی وابستگی هر سازمان به برخی عناصر محیط اش به نیاز سازمان برای منابع یا عملکردهایی که عنصر خاصی می تواند تامین کند، و به توانایی عناصیر دیگر در تامین همان منابع یا عملکردها، بستگی دارد.
neustads: presidential power(1960)croziers: the bureaucratic phenomenon (1964)rourkes: bureauratic power in national pliticspower in and around organizations: henry mintzberg(1983)dominatde
با
مقاله دیدگاه

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50604/مقاله-دیدگاه-سیاسی
 • مطالب مشابه: مقاله دیدگاه
 • کلمات کلیدی: قدرت ,سازمان ,سیاسی ,ائتلاف ,گروه ,استراتژیک ,دیدگاه سیاسی ,علوم سیاسی ,مواد اولیه، ,کنندگان مواد ,تقسیم شده، ,مقاله دیدگاه سیاسی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی درس پژوهی علوم پنجم ابت درس شنیدن با و پر سرعت .
 درس پژوهی علوم پنجم ابت درس شنیدن
 درس پژوهی علوم پنجم ابت درس شنیدن در این بخش درس پژوهی علوم پنجم ابت درس شنیدن برای قرار داده شده است. این درس پژوهی با فرمت word ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
با
درس پژوهی علوم پنجم ابت درس شنیدن

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت اردشیر سیروس با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 5 صفحهبنام خالق یکتا موضوع:اردشیر سیروس . معماری معاصر اردشیر سیروس سوابق تحصیلی: اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده هنرهای زیبای تهران عناوین و سمت ها: عضو جامعه ان مشاور ایران عضو هییت مدیره ین مشاور برآیند عضوهیات امناءانجمن مفا معماری ایران فعالیت ها: طراحی معماری مجتمع صنعتی معدن گل گهر طراحی معماری مجتمع صنعتی معدن سه چاهون جغارت مدیریت پروژه طرح توسعه و تجهیزانبارهای شرکت ملی فولاد طراحی شهرک تفریحی و توریستی کو ،جاده کرج چالوس ساختمان اداری مجتمع صنعتی چغارت ،رستوران وغذاخوری طرح مطالعاتی مجتمع صنعتی پتروشیمی اروند ،بندر ماهشهر طراحی معماری ساختمان پست مکانیزه ،شیراز،اصفهان طراحی شهرک مس ی بندرعباس ساختمان های اداری وآموزشی علم وصنعت ایران مجموعه های ورزشی و یوم کتابخانه های عمومی در شهرستان های گنبد کاووس ،مینودشت آمفی تئاتر در هوای آزاد /غذاخوری وسلف سرویس ساختمان اداری سازمان آب بندرعباس ساختمان اداری کاخ استانداری بندرعباس ساختمان اداری ه تهران مجموعه شهرک کارگری نیروگاه اصفهان برنامه ریزی مجموعه ساختمان های توریستی هتل گامرون برنامه ریزی مجموعه تفریحی و ورزشی در نیاوران کاشانک طرح توریستی تفریحی در بندرانزلی مطالعات و برنامه ریزی طرح توسعه وتجهیز انبارهای آهن مطالعات بازسازی ساختمان های کلاسیک در آلمان آثار تألیفی: کتاب طرح توسعه وتجهیز انبارهای آهن مجموعه تحقیقات ی ،مطالعات اقتصادی . متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت اردشیر سیروس

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50608/پاورپوینت-اردشیر-سیروس
 • مطالب مشابه: پاو وینت اردشیر سیروس
 • کلمات کلیدی: ساختمان ,پاو وینت ,اسلاید ,معماری ,اردشیر ,سیروس ,اردشیر سیروس ,ساختمان اداری ,مجتمع صنعتی ,بندرعباس ساختمان ,برنامه ریزی ,توسعه وتجهیز انباره
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره ضرورت بازاری تک به تک در ب رضایت مشتری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 21 ضرورت بازاری تک به تک در ب رضایت مشتریچکیدهدر سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و ب رضایت مشتری ، قانون ب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در این مقاله سعی شده به مفهوم رضایت مشتری و عوامل سازنده رضایت مشتری در سیستم بازاری تک تک و همچنین نمونه هایی واقعی از شرکتهایی که ایده بازاری تک تک در روابط بلند مدت با مشتری را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود .مقدمههنر بازاریاب امروز "فروش یخچال به اسکیمو" نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار داشتن است. امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری ها و کلاً ادبیات مدیریت بر محور "مشتری" بازنگری و بازنویسی شده اند. "مشتری تاج سرماست!" دیگر یک شعار نیست بلکه مشتری، محور فعالیتهای سازمان ها قرار گرفته است. "کیفیت" که یک مفهوم و دغدغة دی ای مدیریت است نیز امروزه در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می شود: "کیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری." در شرایط رقابتی تمام دغدغه شرکتها آن است که نه تنها مشتریان جدید را جذب کنند، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز نگه دارند. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که نگهداری مشتریان قدیمی برای شرکتها و مؤسسات بیش از جذب مشتریان جدید اهمیت دارد. دلیل این نکته نیز خیلی ساده است: هزینه فروختن به مشتری قدیمی کمتر از هزینه تلاش برای جذب مشتری جدید است. لذا برای موفقیت در نظام بازاری تک تک نه تنها از بازاری و فروش بلکه از تولید، تکنولوژی اطلاعات و مدیریت توزیع نیز باید بهره برد.رضایت مشتری چیست؟رضایت احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد می شود. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری، انتظارات او را برآورده سازد، در او احساس رضایت ایجاد می شود. در صورتی که سطح خدمت و کالا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد، به ن یتی اش منجر خواهد شد.بازاری تک به تک چیست؟بازاری تک به تک در یک جمله ایجاد و مدیریت بر رابطه فردی با تک تک مشتریان است. تفاوت بازاری سنتی با بازاری تک به تک در این است که در بازاری سنتی شاخص موفقیت، سهم بازار (market share) محصول است ولی در بازاری تک به تک شاخص موفقیت، سهم از تعداد مشتری (customer share) است. بازاریاب سنتی سعی دارد مشتریان بیش تری برای محصولات خود پیدا کند، حال آنکه بازاریاب تک به تک در پی پیدا محصولات بیشتر برای مشتریانش است. بازاریاب سنتی محصولاتش را مدیریت می کند و مدیرانش، مسئول میزان فروش فعلی محصولاتش هستند. در حالیکه بازاریاب تک به تک مشتریان را مدیریت می کند و مدیرانش مسئول پاسخگویی به رشد ارزش های مورد انتظار این مشتریان طی زمانی که شرکت فعالیت می کند می باشند.
با
مقاله درباره ضرورت بازاری تک به تک در ب رضایت مشتری

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته های سطح و مدیریت خاک در یک هاپلودالف نمونه 16 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 16 روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته های سطح و مدیریت خاک در یک هاپلودالف نمونهخلاصهاثر مدیریت خاک مختلف برحسب کشت و چرخش محصول بر روی پوسته شدن خاک بابه کارگیری باران دائمی برای زمینهای آزمایشی تارسیدن به شرایطی با ح ثابت بررسی شدند. مقایساتی با زمینهای بایر که درمعرض بارندگی طبیعی برای یک دوره 4 ماهه قرار گرفتند صورت گرفت. اختلافات مهم در زبری خاک بین شخم و عملیات کلوخ شکنی منجر به نفوذ بیشتر و زمانهای طولانی تر جریان اصلی آب برای عملیات شخم زنی هرچند اختلافاتی درزبری و نفوذ سطح و میزانهای جریان آب درمیان طرز عمل درزمانی که به شرایط ح ثابت تنها بعد از دو ساعت رسیدند غیر مهم بودند. انتقالات پوسته که درمحل اندازه گیری شد به طور مهمی در شخم و دیسک و عملیات کلوخ شکنی برای پوشش چمنی درمقایسه با چرخش دائمی ذرت کمتر بودند .پوسته ها درزمان شکل گرفتن دربالای کلوخ ها درمقایسه با پوسته های شکل گرفته شده بین کلوخ ها در عملیات شخم زنی ضریب هدایت بالاتری داشتند و انتقالات پوسته های شکل گرفته تحت بارندگی آزمایشی کوتاه مدت با انرژی زیاد به طور مهمی متفاوت از آنهایی نبود که تحت شرایط طبیعی شکل گرفتند و بعدی با بارندگی متناوب کم انرژی درطول یک دوره4 ماهه مشخص شد. هرچند ریخت شناسی آنها به طور مهمی متفاوت بود. نمونه های رسوبی و تاثیر انرژی که با بارندگی ارتباط داشتند توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه قرار گرفتند .بسیاری از آزمایشات درارتباط با جریان آب و فرسایش خاک گزارش شدند. پدیده پوسته شدن خاک و مراحل فیزیکی مربوطه که با حرکت آب با خاک زیرین ارتباط دارد مورد توجه کمی واقع شده است . مکانیسم های شکل گیری پوسته پیشنهاد شده بودند. و تاثیر پوسته شدن برروی نفوذ اثبات شد. اما برای نشان دادن تاثیر پوسته شدن بر روی فرسایش خاک یا ارزی سابقه درو و عملیات کشت برروی پوسته شدن و نفوذ مربوطه و جریان آب تحقیق کمتری انجام شده است. به طور مهمتری اکثر این مطالعات درمورد خاکها درمحل انجام شدند و نتایج و استنتاجات مشتق شده از مطالعات آزمایشگاهی بعضی اوقات با موقعیتهای زمین مقایسه میشوند. میزان پوسته شدن خاک و حرکت مایع مرتبط با خاک زیرین بزرگی جریان آب و فرسایش را در خاک بایر تعیین د. ازاینرو هدف ازاین مطالعه مشخص مرحله پوسته شدن خاک و تاثیرات آن برحسب تراوش و جریان آب و فرسایش به عنوان تابعی از فاکتورهای عملی یعنی عملیات کشت و چرخش های محصول است. میزان پوسته شدن خاک برحسب انتقال هیدرولیک پوسته بیان شد. تحلیلهای ریخت شناسی ریز برای توضیح دادن اختلافات فیزیکی صورت گرفتند.مواد وروشها :مطالعه برروی آبلیز لای میامی انجام شد. ap افقی 26درصد رس و 61درصد لای و 13درصد ماسه داشت. دو چرخش محصول و 2روش کشت مطالعه شدند. چرخش ها پوشش چمنی برای 5سال بودند که برای 2 سال به دنبال ذرت آمدند. در1974 خاک دوباره برای اولین بار بعد از 5سال شخم زده شد. 2- ذرت دائمی . 7سال قبل ذرت کاشته شد و بیاین وجود برنامه هایی وجود ندارد که این زمین را به پوشش چمنی تبدیل کنیم. رو خاک در چرخش پوشش چمنی 5.5 درصد کربن آلی داشت و روخاک درچرخش ذرت پیوسته 5درصد کربن آلی داشت .روشهای کشت عبارت بودند از شخم زدن تنها و کشت قراردادی . شخم زدن در پوشش چمنی کلوخ های بزرگی را به وجود آورد وفضاهای درون کلوخ را ایجاد کرد ( اندازه متوسط 30 سانتیمتر یا بیشتر ) و پوشش چمنی به طور ناقصی مدفون شد. زراعت در یک خاک این روش را آماده کرد و به علت مسائلی با کاشت و رویش تخم و علفهای هرزه این روش ظاهرا بدون کشت بیشتر غیر احتمالی بود. عملیات پوشش چمنی سرسری شخم زدن ازاینروسه عملیات دیگر را که درجداول از یک تا 6 شماره گذاری شده بودند مد نظر قرار نداد. سه عملیات برای تحریک پوسته شدن سطح و جریان آب درمعرض بارندگی قرار میگیرند. خاک تازه شخم زده شده با لایه های پولی اتیلنی سیاه درمی 1974 در زمینهای تصادفی انتخاب شده جهت حفاظت از مصالح دانه ای حاصل از فروپاشیدگی تحت بارندگی طبیعی پوشش داده شدند و اندازه گیری های درمحل درماه ژوئن و ژانویه انجام شدند. درطول دوره می تا اوت 1974 سه عملیات درمعرض بارندگی طلبیعی قرار گرفتند. اندازه گیری های درمحل دراوت 1974 انجام شد. انرژی کلی بارندگی به کار رفته برای عملیات 1و 2و 3 ( بعد از زمانیکه به شرایط تراوش و جریان آب با ح ثابت رسیدند تقریبا میانگین 03 joules /cm2 بودند. ثبت های بارندگی طبیعی برای دوره می تا اوت 1974 بررسی شد و و برای هرساعت در هرروز مقدار بارندگی را به لیست درآوردند . جمع بندی انرژی بارندگی کلی که توسط زمینهای طبیعی دراین دوره 4 ماهه دریافت شد یک مقدار 0.75 joules / cm2 را به وجود آوردند. سه زمین ( هر کدام 60 در 60 سانتی متر ) برای هریک از 6 عملیات مشخص شدند. یک وسیله ای برای اندازه گیری زبری سطح ، یک شبیه ساز باران و تجهیزاتی برای اندازه گیری انتقال پوسته در محل و جریان آب برای مطالعه مورد نیاز بودند.زبری سطح خاک :یک شاخصی از زبری سطح خاک ترتیب کلوخ ها و فضاهای درون کلوخ را نشان میدهد و ازاینرو میزانی از ذخیره سازی کاهش یافته باران است. انحراف معیار و خطای استاندارد ارتفاعهای چهار گوش به عنوان نشانه هایی از زبری سطح خاک مورد استفاده قرار گرفتند. انحراف معیار دراین مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و ارتفاعات با به کارگیری یک وسیله چهار گوش اندازه گیری شدند ساده تر اما دراصل مشابه با آنی بودند که توسط بورول توضیح داده شد. دوازده چهار گوش 5.1 سانتی متر جدا در یک مقیاس نصب شدند که هر 5.1 سانتی متر د ایین طول هر زمین طولانی 60 سانتی متری حرکت د و برای هرزمین 144 نقطه اطلاعاتی را ایجاد د. اندازه گیری های زبری درکلیه زمینهای عملیاتهای 1و2و3 قبل و بعد از باران شبیه سازی شده و در کلیه زمینهای عملیات 4و5و6 بعد از درمعرض بارندگی طبیعی قرار گرفتن انجام شدند.شبیه سازی باران :بارندگی با به کارگیری یک افشانک 80100-veejet که به نوسان درآمدند شبیه سازی شدند طوری که نمونه اسپری درسرتاسر یک زمین زیر افشانک حرکت کرد. افشانک تقریبا در 2.4m بالای زمین قرار گرفت و ذر فشار 4.12n/cm2 برای یک پخش قطره ای
با
تحقیق درباره روابط بین انتقال هیدرولیک پوسته های سطح و مدیریت خاک در یک هاپلودالف نمونه 16 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله مفاهیم اساسی تحقیق با و پر سرعت .
مقاله مفاهیم اساسی تحقیق
مقاله مفاهیم اساسی تحقیق لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:32نابرابری اجتماعی[1]:وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند. چنین نابرابری هنگامی روی می دهد که افراد و گروه ها، یکدیگر را درجه بندی و سپس ارزی کنند. از همه مهمتر این که نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می آید. مکانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفکیک اجتماعی[2] است. تفکیک اجتماعی، از دیده گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می دهد که دسترسی بیشتی به کالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی[3] می باشد . این واژه نشانگر آن است که انسانها، درگونه ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند که از بالا به پائین لایه بندی می شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی «نهادی شده[4]» می باشد . (لهسایی زاده، 1377، 5 –7)اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت ید کالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است. بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است. تعریف و توصیف مفهوم برابری و کم وکیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و زیربنای فکری ارائه کننده تعریف دارد.لغت نامه انگلیسی ا فورد، تعاریف زیر را از واژه برابری ارائه نموده است.وضعیتی که فرد در آن از شأن و حیثیت، مرتبه و یا امتیازاتی برابر با دیگران برخوردار است.شرایطی که در آن برابری از لحاظ قدرت، توانایی، موفقیت یا ؟ برای همه وجود دارد.شرایطی که در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بکار می رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری که با فرد می شود و به نظر می رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیری ان، یعنی ح دوم است. (مال، 1377: 102 –104)روسوو نابرابری اجتماعیژان ژاک روسو از اولین انی است که در عصر تحولات عظیم صنعتی و فکری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دورشدن انسانها از طبیعت و شکل گیری جامعه مدنی را از عوامل مؤثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابری خواهی) می داند. روسو معتقد است مبنا و اساس برابری میان انسانها خواست یا ارادة عمومی [5]است که مانع از آن می شود، حاکمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوء استفاده کنند. روسو می نویسد: باید دی م نه فقط میزان و حد قدرت و ثروت برای هر باید معین باشد، بلکه به گونه ای عمل شود که هیچ شهروندی آن قدر ثروتمند نباشد که بتواند دیگران را ب د و هیچ شهروندی آن قدر فقیر نباشد که مجبور به فروختن خود شود.مار و نابرابری اجتماعیبرابری به طور کلی، از دیدگاه مارکیسم از آمارهای اساسی هرنظام اجتماعی عادلانه محسوب می شود. به اعتقاد وانکلس محو طبقات بهره کش و ساختمان مناسبات سوسیالیستی بسیاری ازنشانه ها و مسائل ناشی از نابرابری اجتماعی را حل می کند. از نظر مار انتقال مالکیت ابزار توید از فرد به جامعه موجب می شود که اکثریت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار گیرند. سوسیالیسم، نابرابری برمبنای جنس و نژاد را از میان می برد و با پشتیبانی ت حقوق اجتماعی برابر را بدان همة افراد تأمین می کند.به عقیده مار گرایان نیز، نابرابر در ثروت تنها در نظام کمونیسم برطرف خواهد شد: زیرا در این نظام، تفاوتهای اساسی اجتماعی در مشاغل و کارها از بین خواهد رفت و در نهایت اصل هر به اندازه نیازش اعمال خواهدشد. به عقیده آنان تنها با فراهم شدن شرایط مادی و معنوی کمونیسم است که امان حذف کامل نابرابرهای اجتماعی فراهم می شود که شرط آن بالا رفتن بازدهی تولید و رشد فکری و فرهنگی یک یکایک افراد است.نظریه نخبه گرایانه[6] و نابرابری یعنی از مهمترین وعمده ترین نظریاتی که در زمینه توجیه نابرابری اجتماعی – اقتصادی و مطرح گردیده است نظریه نخبه گرایانه پارتو[7]، موسکا[8] میخ [9] می باشد. در این
[1] - social inequality2- social differentiation3- social strati
با
مقاله مفاهیم اساسی تحقیق

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره مجتمع فولاد اسان درس اقتصاد عمومی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 42 عنوان پروژه: مجتمع فولاد اساندرس:اقتصاد عمومیمدرس : امان آبادیدانشجو:محسن محمدیفهرست موضوعات1- مقدمه2-تاریخچه فولاد3-فولاد اسان4-صادرات محدود فولاد در جهان6- دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی7- بزرگترین وموفق ترین تولید کننده فولاد در ایران8- آمار تولیدات فولاد اسان9-چالشهای فولاداطلاعات و شاخص های فولاد جهان و ایران در سال 2006 10-11-جداولمقدمه (صنعت فولاد و میزان رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان، آمار و ارقام جالبی در زمینة اهمیت صنعت فولاد در توسعه و گسترش اقتصادی و صنعتی کشورهادارد..فولاد به عنوان یک صنعت پایه و مادر، نقش اساسی در پیشرفت و توسعه کشورها دارد . به دلیل همین اهمیت، طی چند سال اخیر، کشور چین که به سرعت در حال توسعه و گسترش صنایع خود ومطرح شدن به عنوان یک غول صنعتی است در سالهای 2002 و2003 ، با رشد سالیانه 20درصدی بیش از 40 میلیون تن در تولید فولاد(نزدیک به چهار برابر کل تولید فولاد ایران) به ظرفیت تولید فولاد خود افزوده است.طی همین مدت کشورهای در حال توسعه دیگر که از نظر منابع مواد اولیه . انرژی و نیروی انسانی و توانایی توسعه صنعت فولاد را دارند رشدی بین 3.5 تا 4 درصد داشته اند. ایران نیز جزو این کشورها است . تا سال 2010 تولید سالیانه چین به حدود 400 میلیون تن خواهد رسید و تولید بدون چین به حدود 900 میلیون تن خواهد رسید .پس می توان نتیجه گرفت میزان تولید فولاد نشان دهنده ی رشد صنعتی و پیشرفت کشورها می باشد.ایران با داشتن منابع مواد اولیه .انرژی.نیروی انسانی .توانایی توسعه ی صنعت فولاد را دارد .تاریخچه فولاد.آهن جزء هفت ف ی است که دردوران باستان شناخته شده است ، چون این ف در بین ف ات ،از نقطه نظر تنوع کاربرد در زندگی برای ساختن ابزار و ماشین آلات در دوره جدید ،همواره در مقام اول قرار داشته و مصالح آهنی و فولادی زیر بنای واحدها و تجهیزات تولیدی را تشکیل می دهند ،انسان یقینأ در عصر حجر با آهن آشنا شده است. در هزاره دوم پیش از میلاد ،دوره آهن شروع شد . بدین جهت آهن نسبتأ جوان است .انسان اولیه آهن را از طریق سنگهای آسمانی می شناخته است و در دسترس داشته است ودر دوران باستان به عنوان یک فراورده جنبی در فرایندهای تولید مس و سرب بدست می آمده است. در بین سالهای 1900 تا 1978 میلادی ،روش فولاد سازی نوینی نیز توسعه و تکامل یافت که اساسأ با روشهای سنتی فولاد سازی که بر اساس کربن ز آهن خام استوار بود، فرق داشت . این روش تولید در کوره های قوس الکتریکی انجام می شد که بر اساس ذوب آهن قراضه پایه گذاری شده بود . در حال حاضر فولاد مبارکه،فولاد خوزستان و فولاد اسان از این روش استفاده می نمایند.
با
مقاله درباره مجتمع فولاد اسان درس اقتصاد عمومی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی نیروی انسانی و بهره وری ب و کار 18ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 نیروی انسانی و بهره وری ب و کارامروزه از تاکید بر سرمایه گذاری بر روی سرمایة فیزیکی و مادی در کار کاسته شده و بر سرمایه گذاری انسانی تاکید بیشتری می گردد و سرمایه گذاری انسانی و اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از زمینه ها و راههای اصلی و اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشداقتصادی جامعه است.کار،در آغاز بر مسائل مربوط به بهره برداری اثر بخش از نیروی انسانی در کارگاه متمرکز بود ، رواج سازماندهی و روشهای صنعتی در سالهای دهة 1960 ارزی کار و زمان را به نظامهای اداری و دفتری می کشاند .به تازگی ،پژوهشهای نیروی انسانی به بررسی رفتار فرد ،به تنهایی یا در رابطه با گروه ،گرایش یافته است. افرادی که سخت به کارشان راغب اند سهم بیشتری در اثر بخشی سازمان دارند. بررسیهای انجام شده نشان داده است که برخوردارساختن افراد از هدف،تاکید ورزیدن بر اه سازمان و ضرورت وجود فرد در دستی به آنها و عرضه داشت شغلهای هدفمند برای ایجاد انگیزه درافراد لازم است. خلاصه اینکه ،کلید اثر بخشی سازمان ماشینی نیست ،بلکه انسان است.ما می دانیم که برای هر کاری و بخصوص هر تحقیقی نگاه کلی همه جانبه پیرامون همان مسئله یکی از ا امات اساسی است و یکی از اساسی ترین مسایل همه کشورها بعد از تامین امور معیشتی و امنیتی توجه به تعلیم و تربیت آنهاست و بخصوص در کشور ما که صاحب مکتبی دینی و الهی هستیم و تاکیداتی که دین در مورد یادگیری علم و بکارگیری آن در همه شئونات زندگی قائل است این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است و هیچ قصوری در این مورد قابل توجیه نخواهد بود بنابراین ارزش آن را دارد که همه امور مربوط با ریزبینی بیشتر و دقت موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد و در همه زمینه ها از روشهای تازه و ابتکاری استفاده گردد.امروزه هدف آموزش و پرورش تنها انتقال فرهنگ نسل گذشته به نسل آینده نیست. آموزش و پرورش باید در دانش آموزان قابلیتهایی را پرورش دهد که افراد بتوانند با تجزیه و تحلیل پدیده ها، خود را با تحولات روزافزون جهان همگام سازند. ایجاد چنین نظامی در آموزش و پرورش نیاز به پژوهش، برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای آموزش دارد که بر جدیدترین اصول و موازین علمی استوار است. گذشته از همه اینگونه مسائل و با نگاهی به امروز لازم می نماید که مسائل تربیتی و آموزش و مدیریتی کشور ما دقیق تر بررسی گردد و «یکی از مسائل و مشکلات اساسی نظام آموزشی هر کشوری مدیریت آموزشگاه هااست این مساله هر ساله هزینه های سنگینی به بار می آورد و دورنمای پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما را مبهم می نماید براساس مطالعات انجام شده این مشکل هر ساله در حال افزایش است و بسیاری از دانش آموزان و حتی دانشجویان نمی توانند از پس مواد و محتوای آموزشی طراحی و تدوین شده برآمده و یا آنها را در موعد مقرر به پایان رسانند. زمانی این مساله تاسف انگیزخواهد بود که بدانیم بسیاری از این افراد ناتوانائیهای لازم برای ب موفقیت دارند و موفق نمی شوند»با پیشرفت سریع علوم و فن آوری پیشرفته و پیچیدگی روز افزون آن، مقیاس تولید و خدمات در دهه های اخیر آن چنان گسترش یافته که رشته های سنتی ی پاسخگوی اکثر مسایل سازمان ها نیستند. برای جبران این کمبودها از تلفیق رشته های گوناگون علوم و مدیریت، اقتصادی روش های ی « ی صنایع» به وجود آمده است. رشته ی صنایع با مسایلی از قبیل کنترل و هماهنگی فعالیت ها، برنامه ریزی تولید، کنترل کیفیت استفاده مؤثر از ماشین آلات و تجهیزات و امکانات، بهبود سیستمها، بهبود ایمنی و .... سرکار دارد و می تواند در طراحی، ایجاد و یا بهبود سیستم های متشکل از انسان، مواد، ماشین آلات و تجهیزات، کمک مؤثری بنماید. ی صنایع، شامل روشهایی است که منجر به بهبود عملکرد کلی سیستم میشود. این امر توسط معیارهای اقتصادی، کیفیتی، تآثیرات محیطی و ارتباط آنها با رفاه بشر سنجیده می شود. لذا حیطه وظایف یک صنایع وسیعتر از وظایف سایر ان است. به عبارت دیگر هر صنایع، علاوه بر ب تخصص در زمینه های فنی باید از آموزش کافی در علوم رفتاری و گروهی و علوم زیستی نیز برخوردار باشد. دانشکده ی صنایع علم و صنعت ایران از قدیمی ترین دانشکده های ی صنایع و در حال حاضر به لحاظ داشتن کلیه گرایش ها در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و ی کامل ترین دانشکده در سطوح کشور می باشد. این دانشکده با برخورداری از اعضای هیآت علمی مجرب و متعهد خویش و داشتن امکانات مناسب کارگاهی و آزمایشگاهی یکی از بهترین مجموعه های ی صنایع می باشد و تا به حال توانسته است با تربیت نیروهای متخصص و کارآمد کمک شایانی به بهبود واحدهای صنعتی و اقتصادی ایران ی بنماید.مدیر گروه مجموعه أی آموزشی با تاکید بر آموزشهای پیشرفته در ی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستم های صنعتی میباشد و هدف آن تربیت متخصصینی است که با بهره گیری از آموخته ها و دانش های ی و دروس اختصاصی این مجموعه ء توانا به شناخت و تحلیل و ارائه طرح برای سیستم ها متشکل از انسان مواد و ماشین باشند.در کتاب عادت هشتم، استفان کاوی مدل جالبی ارایه کرده است که در عین سادگی بسیاری از پرسش های موجود در مدیریت منابع انسانی را پاسخ می دهد. براین اساس انسان کامل دارای چهار بعد است: جسم، ذهن، دل و روان. انسان کامل برای تکامل این چهار بعد تلاش می کند. کاربرد سازمانی این مدل زیباست:جسم هر انسانی خواهان حقوق و مزایای منصفانه است.ذهن هر انسانی در سازمان فریاد می زند: از من بطور خلاق استفاده کن.دل در پی رفتار مهربان و توجه به عواطف است.و روان خدمت به نیازهای انسانی به صورت اخلاقی را می طلبد.
با
نیروی انسانی و بهره وری ب و کار 18ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تنظیم خانواده - 17 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت تنظیم خانواده - 17 اسلاید
 پاو وینت تنظیم خانواده - 17 اسلاید üتنظیم خانواده به ن کمک میکند تا خودشان را از حاملگی نا خواسته محافظت کنند.تنظیم خانواده در سراسر دنیااز 400 میلیون حاملگی ناخواسته پیشگیری کرده است.üتنظیم خانواده از تولد فرزند معلول خصوصا درخانواده هایی که سابقه داشتن فرزند معلول دارند جلوگیری می کند .با رعایت اصول تنظیم خانواده و فاصله گذاری بین موالید ازمرگ و میر مادران و ک ن پیشگیری میشودبرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت تنظیم خانواده - 17 اسلاید

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره شیر و تولیدات شیری 6 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 6 مقاله مربوط به شیر و تولیدات شیریشیر غذایی است که هیچ جانشین مناسبی برای آن وجود ندارد . شیر دارای ترکیباتی از جمله لیپیدها ، کربوهیدرات ها ، پروتئین ها و بسیاری از ترکیبات آلی حل شده در آب می باشد . مهمترین شیری که به کار برده می شود ، شیر می باشد . به جزء شیر ، محصولات شیری دیگری از جمله محصولات تخمیری و غیر تخمیری وجود دارند . محصولات غیر تخمیری شامل عصاره پروتئین آب پنیر ، شیر پس چرخ ، شیرغلیظ شیرین ، شیر خشک ، خوآ ، بستنی و خامه می باشد و محصولات تخمیری شیر شامل کره ، پنیر ، کشک و ماست می باشند . پاستوریزاسیون ، تغییر مهمی در ارزش غذایی شیر به استثنای کاهش ویتامین های حساس به حرارت مثل تیامین و اسید اسکوربیک ، ایجاد نمی کند .شیر امروزه بعنوان یکی از مهمترین مواد غذایی برای مصرف انسان محسوب می گردد . و همچنین منبع مفیدی برای کلسیم و برخی ویتامین ها از جمله ریبوفلاوین می باشد . ترکیب شیر با گونه ، نوع ، رژیم ، دوره شیردهی و فصله بین شیر دوشی تغییر می کند .چربی شیر ترکیبی از چند گیلس تفاوت است . همچنین شیر شامل مقادیر قابل توجهی اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه می باشد .که طعم و مزه خاصی می بخشد . اسیدهای چرب اشباع شده اسید بوتریک و اسید کاپروئیک ، 62 درصد و اشباع نشده 37 درصد تشکیل می دهند . از اسیدهای چرب اشباع نشده 38 درصد اسیدهای چرب چند غیر اشباعی بوجود می آید .پروتئین های شیر شامل کازئین و پروتئین های آب پنیر می باشد .کازئین یک فسفر پروتئین و همچنین یک گیلوپروتئین است و 80% کل نیتروژن موجود در شیر را تشکیل می دهد.پروتئین های آب پنیر شامل لاکتالبومین وb لاکتوگلوبولین ، سرم آلبومین ، ایمونوگلوبولین ، آنزیم ها و پروتئوزپتون می باشد .لاکتوز : کربوهیدرات عمده در شیر محسوب می شود . لاکتوز شیرینی ارز و حلالیت آن را در آب دارد .املاح : شامل کلریدها ، فسفات ها ، سیترات ها ، سولفات ها و بیکربنات های سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیم می باشد .آنزیم ها : شامل فسفاتاز قلیایی ، لیپاز و گزانتین ا یداز می باشد .ویتامین ها : مهمترین ویتامین های موجود در شیر ویتایمن b12,b3,b2,b1,a می باشد .ویتامین b2 ، نسبت به سایر ویتامین های b در غلظت بالاتری وجود دارد . و مقاومت آن در برابر حرارت آنرا بعنوان منبع مطمئنی از این ویتامین در شیر می سازد . البته این ویتامین نسبت به نور حساس است . شیر منبع خوب تریپتوفان می باشد . مقدار ویتامین a و d بستگی به تغذیه دام دارد .از آزمایش ژربر برای تعیین درصد چربی در شیر استفاه شد . از آزمایش فسفاتاز قلیایی نیز برای حصول اطمینان از پاستوریزاسیون استفاده شد . که اگر جواب منفی باشد یعنی اینکه شیر پاستوریزه شده است .روشهای مورد استفاده در پاستوریزاسیون :1- batch(بسته) : دمای شیر به c65 می رسد . آن هم به مدت 30 دقیقه .2- htst(روش دمای بالا – زمان کوتاه یا روش پیوسته ) : عملیات بصورت مداوم انجام می گیرد .دمای شیر به c72 بمدت 15 دقیقه می باشد . این روش موجب طعم بد نمی شود .3- uhts( روش دمای بسیار بالا ) : شیر در c 4/93 به مدت 3 دقیقه و یا c 149 به مدت 1 دقیقه نگه داری می شود . این نوع شیر عمر ماندگاری طولانی تری دارد .اثر پاستوریزاسیون بر شیر :ارزش غذایی : پاستوریزاسیون ، تغییر مهمی در ارزش غذای بوجود نمی آورد . به به استنای کاهش کم در ویتامین های ناپایدار در گرما مثل تیامین و اسید اسکوربیک ، همچنین پروتئین های آب پنیر کمی دهیدراته می شوند .طعم ک پاستوریزاسیون طعم ناخوشایندی به وجود نمی آورد .میکروارگانیسم ها : تقریباً 99درصد باکتری ها ، ها و کپک ها با پاستوریزاسیون از بین می روند . ولی اسپور باکتری از بین نخواهد رفت .آنزیم ها : به غیر از فسغاتاز ، لیپازنیز غیر فعال می شود .هموژنیزاسیون :فرآیند ایجاد یک امولسیون ثابت چربی شیر و سرم شیربا عملیات مکانیکی و دادن ترکیب یکنواخت می باشد .در اثر هموزنیزاسیون اندازه گلبول های چربی کاهش یافته ولی تعداد و سطح آنها افزایش می یابد . شیر هموزنیزاسیون اندازه گلبول های چربی کاهش یافته ولی تعداد و سطح آنها افزایش می یابد . شیر هموژنیزه شده ساختار خامه مانندتر ، طعم ملایم تر و ظاهر سفیدتری دارد . هنگام دلمه شدن نیز ، دلمه نرمتری شکل می یابد که قابلیت هضم بیشتری دارد .اما هموژنیزه فعالیت لیپاز را افزایش داده و لیپولیز اتفاق می افتد .تولیدات شیر :شامل محصولات غیر تخمیری و تخمیری می باشد .محصولات غیر تخمیری :عصاره پروتئین آب پنیر : در این محصول ترکیبات زیست فعال آب پنیر حفظ و تغلیظ می گردند . مثلاً سیستئین ، سیستم گلوتامین را که یک آنتی ا یدان قوی است ، را تحریک می کند . ارزش بیولوژیکی و میزان کارایی پروتئین نیز بالاست .- شیر پس چرخ : معمولاً این شیر با ویتامین های a و d غنی می شود . شیر پس چرخ در صنعت پخت . کارخانه شیرینی پزی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . شیرین چرخ برای رژیم های کم کالری و بچه های کم نیاز به پروتئین بالا دارند استفاده می شود .شیر غلیظ شیرین : این شیر استریل نمی باشد . شکرعامل بازدارنده و فعالیتهای می است . غلظت شکر 65 درصد است . و این شیر جایگزین مناسبی برای شیر تازه برای بچه ها نمی باشد .شیر خشک : عمرماندگاری بالای این محصول آن را تولیدی ارزشمند ساخته است . این پودر بسیار جاذب است رطوبت است . این نوع شیر به دلیل تمایل چربی به ا یده ، به مدت شش ماه ذخیره می شود .خوآ : نیمه جامدی است که از شیر بخار داده شده در ظروف بازحاصل می شود . این شیر مقادیر ویتامین a و برخی ویتامین های قابل حل در آب پایینی دارد . این محصول شامل 35 درصد چربی می باشد .
با
تحقیق درباره شیر و تولیدات شیری 6 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره شمشیر به گاز اوزون 32 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 . شمشیر به ؛گازی به نام ازن طبیعت همیشه از افراط و تفریط بشر آسیب دیده است . از یک طرف خبرهایی حاکی از سوراخ شدن لایه ازن و خطر اشعه های مضر فرابنفش خورشیدی می شنویم و همه جا سعی می کنیم از موادی استفاده نکنیم که لایه ازن را بیش از پیش نازکتر می کنند، از سوی دیگر وسایل و دستگاه هایی می سازیم که همین گاز ازن را به عنوان آلاینده ای به محیط زیست ما وارد می کنند. دستگاه های تصفیه است ها و ضدعفونی کننده های میوه و سبزی ها از این دست هستند؛ البته ازن در طبیعت هم تولید می شود و در صورتی که ما در آن دستکاری نکرده باشیم توازنی برقرار می کند؛ اما هیچ نقطه ای از سیر طبیعی حیات را سراغ نداریم که انسانی در آن دستکاری نکرده باشد. ازن گازی فعال است که قابلیت ترکیب بالایی دارد. بد نیست با هم مروری بر آ ین تحقیقات محققان در زمینه خساراتی که ازن (از نوع زیان آورش ) بر طبیعت وارد می کند، داشته باشیم. این روزها آلودگی هوا فقط در حد یک حرف و صحبت نیست ، فقط کافی است سرتان را از پنجره بیرون ببرید و به وخامت اوضاع آگاه شوید؛ هرچند بارش های پراکنده در روزهای بهاری کمی از حال و هوای آلوده ا کم می کند، اما آلاینده ها و آلودگی به جای خود باقی است . صنعتی شدن زندگی بشر، اگرچه دستاوردهای زیادی برای او داشته ، اما به موازات این پیشرفت ها، اثرات ناخواسته ای هم بر زندگی انسان گذاشته است.برای آلودگی ، تعاریف متفاوت و زیادی ارائه شده است از جمله این که آلوده کننده های هوا ترکیباتی هستند که می توانند به گیاهان ، جانوران و انسان و حتی آثار تاریخی که در معرض هوا قرار دارند، صدمه وارد کنند. هوا هنگامی آلوده محسوب می شود که کاربردهای طبیعی آن دچار اختلال شود؛ اما گروهی از محققان هم آلودگی هوا را یک بیماری اجتماعی می دانند که از فعالیت های انسان ناشی می شود و اثرات زیان آوری بر سلامت و رفاه خود او دارد. موادی که وارد اتمسفر می شوند، شامل مواد طبیعی و مواد ساخته انسان هستند.مواد طبیعی که هوا را آلوده می کنند عبارتند از: مواد حاصل از فعالیت های آتشفشانی ، سوزاندن بقایای گیاهی ، فرآیندهای متابولیکی و تجزیه ای که به وسیله میکروارگانیزم ها در خاک صورت می گیرد و ذرات معلق گرد و غبار در هوا مانند گرده گیاهان ؛ اما آلاینده های هم شامل آلاینده های اولیه (هیدروکربن ها و...) و آلاینده های معدنی اولیه (دی ا یدکربن ، منوا ید کربن و دی ا ید گوگرد و...) هستند. آلاینده های معدنی خود منشاء تولید یک سری آلاینده ها مثل ازن ، پرا ید هیدروژن ، اسیدنیتریک و ... هستند. غلظت ازن در هوای پاک بین 20تا 50پی پی ام است ، اما اگر این مقدار به 100پی پی ام برسد عامل تنش بر گیاهان و جانداران خواهد بود.انواع ازنشاید بسیاری از ما ندانیم که دو نوع ازن در طبیعت وجود دارد. نوع اول ، معروف به ازن خوب ، به لایه استراتوسفر مربوط می شود و از ورود اشعه مضر ماورائ بنفش خورشید به جو زمین جلوگیری می کند. در این لایه فتون های پر انرژی نور خورشید با تجزیه مولکول های ا یژن به اتم های ا یژن و ترکیب مجدد آنها سبب تولید ازن می شوند. بیشترین مقدار این ازن در همین لایه باقی می ماند و مقدار کمی از آن هم در اثر تغییرات اتمسفر به لایه تروپوسفر وارد می شود اما ازن بد در لایه تروپوسفر جو قرار دارد و حاصل واکنش های فتوشیمیایی روی دی ا ید نیتروژن است . به این ترتیب که مولکول های دی ا ید نیتروژن در اثر نور خورشید به مولکول های منوا ید نیتروژن و اتم های ا یژن تجزیه می شوند.اتم های ا یژن تولیدشده با مولکول های ا یژن موجود در جو ترکیب شده و ازن تولید می کنند. از طرف دیگر مقداری از ازن تولیدشده دوباره با منوا ید نیتروژن ترکیب شده و تولید دی ا ید نیتروژن و مولکول های ا یژن می کند و این سبب ادامه چرخه تولید ازن می شود. از سوی دیگر رادیکال های آزاد پرا ی هم می توانند با منوا ید نیتروژن موجود در جو واکنش نشان داده و تولید دی ا ید نیتروژن و رادیکال آزاد آلکو ی کنند که دی ا ید نیتروژن تولیدی می تواند به عنوان مداده اولیه تولید ازن در چرخه بالا به کار رود. علاوه بر این رادیکال های آزاد پرو ی مانند هم می توانند با مولکول های ا یژن ترکیب شده و در اثر انرژی نورانی خورشید ازن تولید کنند.چطور این گازها خطرناک می شوند؟بعد از تشکیل ازن در هوا، این ترکیب به عنوان یک رادیکال آزاد، آغازگر عمل می کند و با ترکیبات آلی فرار، ترکیب شده و تولید رادیکال های پرو ی و آلکو ی می کند. رادیکال های پرو ی می توانند در برابر نور خورشید با no2ترکیب شده و پرا ی استیل نیترات ، پرا ید هیدروژن و آلادهید اسید تولید کنند. این مواد
با
تحقیق درباره شمشیر به گاز اوزون 32 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره زندگینامه و احادیث حسین با و پر سرعت .
مقاله درباره زندگینامه و احادیث حسین
مقاله درباره زندگینامه و احادیث حسین لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:47زندگینامه و احادیث حسین (ع) حسین فرزند دومین علی و حضرت زهرا علیه السلام است . آن حضرت در شهر مدینه به روز سوم شعبان (مصباح المتهجد/758) از سال سوم ( کافی 4638) یا پنجم شعبان از سال چهارم هجرت (ارشاد / 198) دیده به جهان گشود . کنیه ایشان ابوعبدالله و از جمله لقبهایشان رشید - طیب - وفی - زکی - مبارک - سبط و سید آمده است ( کشف الغمه 216/2 ) آن حضرت شش ماه و ده روز با برادر مهترش حسن علیه السلام فاصله سنی داشت و مراحل رشد و نمو خویش را مدت کمتر از هفت سال در مصاحبت با رسول الله صلی الله علیه و آله و سی سال در کنار المومنین و ده سال با حسن علیهما السلام گذراند. ( تاریخ اهل البیت /76) و به سال 49 یا 50 هجری پس از شهادت مظلومانه حسن علیه السلام ت شیعیان را بر عهده گرفت .( کافی 461/1 و 462 ت آن حضرت مقارن با حکمرانی معاویه بود و از آنجا که حسن علیه السلام با او صلح کرده بود ایشان نیز همان روش و سیره را ادامه داد . چه با مجاهدتهای حسن علیه السلام حق و باطل برای مسلمانان شناخته شده بود و اصل در خطر جدی قرار نداشت . خطر از آنجا آغاز شد که معاویه به سال 59 هجری تصمیم گرفت پسرش یزید را به عنوان خلیفه پس از خود تعیین کند و برای اطمینان از وقوع چنین امری بر آن شد که در زمان حیات خود از مردم برای او بیعت بگیرد .معاویه خود نخستین ی شد که با پسرش یزید دست بیعت داد . ( مروج الذهب 36/3 و 37 ابن سعد در طبقات می نویسد : حسین بن علی بن طالب از جمله اشخاصی بود که با یزید دست بیعت نداد . وی می افزاید : با مرگ معاویه در سال 60 هجری پسرش یزید بر مسند خلافت تکیه زد و مردم با وی بیعت د. آن گاه یزید با ارسال نامه ای به حاکم مدینه نوشت : مردم را فراخوان و از آنان بیعت گیر . و از بزرگان قریش آغاز کن و نخستین آنان حسین بن علی باشد ( تراثنا ش 164/10 چون حاکم مدینه از حسین علیه السلام بیعت خواست حضرتش در پاسخ گفت : ما خاندان نبوت و معدن رس یم . و یزید فاسق میگسار و آدم کش است . و مثل من با مثل او بیعت نکنند . و در سخنی دیگر فرمود : و بر سلام باد آنگاه که این امت به حاکمی چون یزید مبتلا شود و غیره . مسعودی مینویسد : یزید مردی عیاش بود . پرندگان شکاری و سگ و میمون و یوز نگه میداشت و میگساری می کرد . . . و در ایام وی غنا در مکه و مدینه رواج یافت و لوازم لهو و لعب به کار رفت و مردم آشکارا میگساری می د .و درباره رفتار او با رعیت می گوید : فرعون در کار رعیت از او عادل تر و در کار خاصه و عامه مردم خویش منصف تر بود . ( مروج الذهب 77/3 و 78 حسین علیه السلام چون اوضاع مدینه را واژگونه یافت درنگ در آن شهر مقدس را جایز ندانست و در روز یکشنبه دو روز مانده به آ رجب از سال 60 هجری به اتفاق اهل بیت و یاران خود راهی مکه شد . ( ارشاد / 201آن حضرت هدف از وج خویش را در وصیتی به برادرش محمد بن حنفیه چنین بیان فرمود : حقیقت آنکه من از روی سرمستی و گردنکشی و فساد و ظلم خارج نشده ام و جز این نیست که خارج شدم برای اصلاح در امت جدم صلی الله علیه و آله . اراده دارم امربه معروف و نهی از منکر کنم و مطابق سیرت جدم و پدرم علی بن طالب علیه السلام رفتار کنم و غیره حسین علیه السلام به فاصله 5 روز در شب سوم ماه شعبان به مکه معظمه وارد گردید . ( ارشاد / 202 )چون مردم کوفه در عراق از مرگ معاویه و امتناع حسین علیه السلام از بیعت یزید اطلاع یافتند نامه های فراوان در پشتیبانی از حسین علیه السلام امضاء د و حضرتش را به کوفه فراخواندند . آنان نوشتند : ما در انتظار تو با ی بیعت نکرده ایم و در راه تو آماده جانبازی هستیم و بخاطر تو در و جماعت دیگران حاضر نمی شویم . حسین علیه السلام در پاسخ به درخواستهای مردم کوفه مسلم بن عقیل را در نیمه ماه مبارک رمضان به جانب کوفه روانه کرد . و به او گفت : نزد مردم کوفه برو . اگر آنچه نوشته اند حق باشد مرا خبر ده تا به تو ملحق شوم . مسلم به روز پنجم شوال وارد کوفه شد چون خبر ورودش انتشار یافت 12000 ب و بقولی 18000 نفر با او بیعت د . وی این مطلب را به حسین علیه السلام گزارش داد و از آن حضرت خواست به کوفه بیاید . اخبار کوفه به یزید رسید . وی در اولین ع العمل نعمان بن بشیر حاکم کوفه را عزل و بجای او عبید الله بن زیاد را نصب کرد ( مروج الذهب 66/3 ) و به او فرمان داد که مسلم بن عقیل را به قتل برساند . ( تاریخ طبری 258/4 ) و از طرفی مزدوران خود را بسیج کرد تا حسین علیه السلام را در شهر مکه غافلگیر کرده ازمیان بردارد چون علیه السلام از توطئه سوء قصد به جان مبارکش آگاهی یافت از سر حفظ حرمت و قداست بیت الله الحرام مناسک حج را به اضطرار پایان برد و به روز هشتم ذی حجه از سال 60 هجری مکه را به قصد عراق وداع گفت . ابن عباس بعد از واقعه کربلا در نامه اش به یزید می نویسد : هرگز فراموش نخواهم کرد که حسین بن علی را از حرم خدا ( ص ) به حرم خدا طرد کردی و آن گاه مردانی را پنهانی بر سر او فرستادی تا غافلگیر او را بکشند . سپس او را از حرم خدا به کوفه ر وترسان و نگران از مکه بیرون شد با اینکه در گذشته و حال عزیزترین مردم بطحا بود و اگر در مکه اقامت میگزید و خونریزی در آن را روا می شمرد از همه مردم مکه و مدینه در دو حرم بیشتر فرمان برده می شد. لیکن او خوش نداشت که حرمت خانه و حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را حلال شمارد. و بزرگ شمرد آنچه را که تو بزرگ نشمردی از آنجا که در نهان مردانی در پی او به مکه فرستادی تا در حرم با او بجنگند. عبید الله با حیله و تزویر مسلم بن عقیل و پناه دهنده او هانی بن عروه را در کوفه به طرز دل اشی به شهادت رساند . ( تاریخ طبری 300/4 ) و از آنجا که می دانست حسین علیه السلام رو به شهر کوفه می آید ی به سرکردگی حر بن یزید ریاحی برای زیر نظر گرفتن آن حضرت به منطقه قادسیه گسیل کرد . حربن یزید در محلی به نام شراف با حسین علیه السلام روبرو شد و سخنانی بینشان رد و بدل گردید. آن حضرت نامه های اهل کوفه را که دو جین بود به حربن یزید عرضه کرد و دعوت آنان را خاطرنشان ساخت و راه خود را ادامه داد . . . تا آنکه به روز دوم محرم سال 61 هجری به ناحیه نینوا وارد شد.در این زمین بود که ابن زیاد در رسید و نامه ای به حربن یزید تسلیم کرد . متن نامه این بود : آن گاه که این نامه تو را رسد و فرستاده ما پیش تو آید بر حسین سخت گیر و او را در بیابانی فرود آر که نه دژ در آن باشد و نه آب.حربن یزید در اجرای دستور ابن زیاد کاروان حسین علیه السلام را در نقطه ای به نام کربلا متوقف کرد . فردای آن روز عمر بن سعد فرستاده عبید الله بن زیاد نیز با چهار هزار جنگجو وارد شد . شایان گفتن است که حربن یزید پیش از شهادت حسین علیه السلام از کرده خود اظهار پشیمانی و توبه کرد و در جرگه یاران آن حضرت به درجه رفیع شهادت نائل آمد . عمر بن سعد سه روز مانده به عاشورا پانصد سواره بر کرانه فرات کرد تا کاروان حسینی به آب دسترسی نداشته باشد. ( تاریخ طبری 311/4 و 312 ) و روز نهم محرم تاسوعا حسین علیه السلام و اصحابش به طور کامل در حلقه محاصره دشمن واقع شدند و دشمن یقین کرد که دیگر برای آن حضرت یاوری نخواهد آمد . عصر تاسوعا دستور حمله و آغاز جنگ از جانب دشمن صادر گردید. حسین علیه السلام چون تحرکات دشمن را بدید برادرش عباس بن علی علیهما السلام را فرمود : سوارشو - جانم به فدایت ای برادر - تا آنان را دیدار کنی و بگویی : شما را چیست و چه در سر دارید ؟! و غیره .
با
مقاله درباره زندگینامه و احادیث حسین

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت نظر مؤمنان در باره خلفا - 9 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت نظر مؤمنان در باره خلفا - 9 اسلاید
 پاو وینت نظر مؤمنان در باره خلفا - 9 اسلاید در دستوراتى که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هوا پرستى پرداخته، و دنیاى خود را به دست مى‏آوردندبرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت نظر مؤمنان در باره خلفا - 9 اسلاید

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 52 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 52 اسلاید
 پاو وینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 52 اسلاید قدرت به معنای توانایی انجام دادن امور و نفوذ بر دیگران، جهت ایجاد تغییر مطلوب در رفتار آنها از مفاهیم بنیادین سیاست بین الملل و سیاست خارجی کشورهاست که جهت بستر و زمینه بسیاری از رخدادها و پدیده ها تلقی می شود. نکته بسیار مهم، بروز تحول در ماهیت و شکل قدرت است که مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل قرار گرفته است. این تغییر رویکرد متضمن بسط مفهوم قدرت و گسترش آن به ابعاد فرا نظامی استبرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 52 اسلاید

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها