اینو دیدی

وبلاگ با نام اینو دیدی
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20 موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایرانبخش نخست: ت مدرن5. موانع تکوین ت مدرن در خارج از جهان غربwww.hadizamani.comدرآمد ت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین ت مدرن در کشورهایی مانند ، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی و ی لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش ت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، تهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، تها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در براب اگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش ت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین ت مدرن عمل کرد. درکشورهای ی غلبه نگرشهای مذهبی – افی، بی ثباتی ، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف تهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن بوده اند. مار دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین ت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مار ، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش ا، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین ت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و ت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین تهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند. بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است. اروپای شرقیدر عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین ت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودو غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با تهای قوی اروپای غربی صورت گرفت. از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری تهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش تهای مطلقه در برابرتهدید تهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، تهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید تهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل د تا قدرت را تماما به انحصار خود درآورند و عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت. نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد ت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین ت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند. چین ت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای م از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت. مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده
با
تحقیق درباره موانع تکوین ت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مقاله درباره ی مدیریت استراتژیک با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 مقاله مدیریت استراتژیکموضوعنظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی(شواهدیازچین )گردآورندهچکیدهما دریافتیم که اقدامات متهورانه (جسورانه) تی (soes)چینی ها که اندکی قبل از بحران مالی کلی انجام شد، درطول بحران نتایج بهتری به همراه داشت، خصوصا زمانیکه آنها بر اساس بدهی بانکی عمل د. این مطلب نشان می دهد که مالکیت بومی ( تی)، فشارهای مالی را در طول دوره ی بحران کاهش می دهد. مالکیت سهامداران بزرگ یک ارتباطu شکل با عملکرد دوره ی بحران دارد که بیان می کند، تمرکز مالکیت، فشارهای مالی را کاهش می دهد و مسائل سلب مالکیت بوجود می آورد. ماهمچنین دریافتیم که مالکیت مدیریتی بطور رضایت بخشی با عملکرد دوره ی بحران soeها همراه می باشد. این نتایج، پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی مشکلات سلب مالکیت را در soesها کاهش می دهد. در آ اینکه شرکت های چینی که یک حسابداری معتبر را پذیرفته اند، کاهش کمتری در ارزش شرکت (fire value) در طول بحران مالی کلی داشته اند.مقدمه:مطالعات متعدد ارتباط بین ساختار نظارت حقوقی و عملکرد شرکت را بررسی کرده اند. مطالعه اخیر این موضوع را برای شرکت های چینی بررسی نموده است. چین درمورد بررسی های نظارت حقوقی مورد توجه قرار دارد، چرا که شرکت های چینی مشکلات کارگزاری (agency) خاصی را تجربه نموده اند.vishny و shleifer (1997) بیان کرده اند که سهامداران کنترل کننده، انگیزه دستی به منافع شخصی با هزینه سهامداران اقلیتی را دنبال می کنند. در چین soeهای زیادی در سهامداران کنترل کننده وجود دارند که یک قدرت مهم در اختیار دارند و موضوعات عمومی مختلفی را دنبال می کنند. چندین مطالعه شواهدی را از عملکرد ضعیف soeها نشان می دهد.علاوه بر این (2005)zhang، xie ،wei بطور مختصر مالکیت سهام داخلی در چین را شرح دادند،با این پیشنهاد که شرکت های چینی بطور بالقوه ای از طریق افزایش مالکیت مدیریتی عملکرد خود را بهبود بخشیدند. li،moshirian،nguyen،tan(2007)،hu،zhou(2008) شواهدی راپیشنهاد نمودند که شرکت های زمانی که مدیران آنها شروط انصاف (بی طرفی) را رعایت کنند، عملکرد بهتری دارند.یک مشکلی که معمولا بسیاری از مطالعات نظارت حقوقی را در می کنندendogeneitty(درونی بودن)ساختار نظارت حقوقی است. در کل شرکت ها، جهت حداکثر سازی ارزش شرکت در پاسخ به محیط های حقوقی بیرونی (exogenous)، ساختارهای نظلرتی را می پذیرد . در این شرایط عوامل exogenous هم عملکرد شرکت وهم ساختار نظارت حقوقی را تععین می کنند. در نتیجه ارزی دقیق تاثیر نظارت یکپارچه بر عملکرد شرکت (fp) دشوار خواهد بود. یک روش موثر برای اندازه گیری تاثیر نظارت حقوقی بر ارزش شرکت آنالیزعایدی (درآمد)ارزش سهام در طول دوره ی بحران می باشد. بحران مالی یک اتفاق ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است و پذیرفتن ساختار نظارت حقوقی شرکت ها در پاسخ به بحان مالی آینده برای شرکت ها بسیار دشوار است. در این شرایط ما می توانیم ساختار نضارت حقوقی را به عنوان متغیرهای exogenous که عملکرد شرکت در طول بحذان مالی بعدی را شرح می دهد،تععین کنیم.در حقیقت مطالعات قبلی نشان دادند که چطور ساختارها ی نظارت حقوقی کارایی سهام را در بازارهای به وجود آمده در طول بحران های مالی آسیای شرقی از1997-1998تحت تاثیر قرار دادند. ما همچنین تاکید می کنیم که درآمدهای سهام درطول دوره ی بحران به عنوان یک مقیاس مناسب از مشکلات سلب مالکیت استفاده می شود که به عنوان شاهدی در کشورهای با حفلظت قانونی ضعیف از حقوقی سرمایه گذاران هستند. ممکن است کارمندان داخلی پولی کافی در طول زمانی که چشم انداز آتی روشنی پیش روی سرمایه گذاران خارجی است و در جست وجوی سرمایه های خارجی بشتر می باشند، توزیع می کنند. سرمایه گذاران نیز تمایل دارند فقدان یک ساختار نظارت حقوقی متاسب را در طول یک اتفاق عظیم اقتصادی نادیده بگیرند. اما به هر حال زمانی که یک بحران آغاز می شود و درآمدهای مورد انتظاربطور اساسی کاهش می یابد ، سرمایه گذاران شروع به بررسی ضعف های نظارت حقوقی خصوصا در کشورهایی که حقوق سهامدارای اقلیت به خوبی حمایت نمی شود، می کنند.نگرانی درمورد مشکلات سلب مالکیت، موجب کاهش قیمت سهام می شود وعملکرد قیمت سهم در طول بحران مشابهف موجب یکی شدن (ادغام) سلب مالکیت، از سهامداران د می شود.به منظور افزایش دانش ما، مطالعات کمی وجود دارند که مشخص نموده اندچطور نظارت حقوقی بر عملکرد شرکت (firm performance)در چین در بحران مالی تاثیر می گذارند. این مقاله مایل است این فاصله مطلعاتی را پر نماید و یک آزمایش دوباره از اینکه چطور ساختارهای نظارت حقوقی و ارزش شرکت را در یک محیط تحقیقاتی که کمتربا مشکلات endogeneity درگیر بوده است را تحت تاثیر قرار می دهد.علاوه بر این اطلاعلت دوران بحران به ما اجازه می دهد بعضی از جنبه های مکانیسم های نظارت حقوقی که در وضعیت های اقتصادی معمولی کمتر مورد توجه را مشخ تر نماییم.مدارکی را ارائه نمودند که نشان می داد تحقیات متنوع شرکت هایus در طول بحران مالی کلی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت چرا که بازارهای سرمایه ملی، فشارهای مالی در طول دوره بحران کاهش دادند. این قضیه در مورد sue های چینی که در دسترسی بالقوه به وام های بانکی داشتند نیز صدق می نمود.توجه به نکته اهمیت دارد که آنالیزهای ارائه شده استنباط های(تدبیری) مهمی داشت. در(csrc) استانداردهایی را برای نظارت حقوقی برای شرکت های معمولی معین کرد که بر اساس بهتربن نظارت حقوقی در uk و usبود.استاندارهای جدید نیازمندی هایی را برای کنترل رفتارهای سهامداران اصلی(کنترل کننده) به همان خوبی که در مورد ساختار تشکیلات، مسئولیت ها و شفافیت و افشای اطلاعات و ... وضع نموده بود، تعیین کرد.از سال 2001 csr و دو بازار سهام(شانگهای و شنزن) قوانین مشابهی را از لحاظ محتوایی و کیفی، بر اساس گزارش های مالی سالیانه و سایر اطلاعات افشاء شده که توسط شرکت های فهرست شده به دست آمده بود، منتشر نمود. بررسی های ما امتحان می کند که آیا چنین حرکت های منظمی به کاهش سلب مالکیت از سهامداران د(اقلیت) کمک می کند یا خیر؟
با
تحقیق درباره مقاله درباره ی مدیریت استراتژیک

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور 37 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 36 مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاوردر گذشته ، موتورهای جریان مستقیم (dc ) ، بیشترین کاربرد را در سیستمهای کنترل سرعت و موقعیت داشتند . دلیل اصلی ان طراح محرکه های الکتریکی برای استفاده از این موتورها ، سادگی کنترل شار و گشتاور بوده است . به خصوص استفاده از موتورهای جریان مستقیم با تحریک جداگانه بسیار معمول بوده است چراکه با ثابت نگه داشتن شار و کنترل جریان آرمیچر به سادگی کنترل گشتاور امکان پذیر است .بر خلاف ساده بودن کنترل ، این موتورها معایبی نیز دارند که از وجود کموتاتورها و جاروبکها در این موتورها ناشی می شود . به دلیل وجود جرقه جاروبکهای موتورهای جریان مستقیم هرچند مدت یک بار نیاز به بازبینی دارند ودر محیطهایی که احتمال انفجار وجود دارد قابل استفاده نمی باشند . علاوه بر این موتورهای جریان مستقیم در سرعتهای بالا نمی توانند کار کنند چرا که با بالا رفتن سرعت ، زمان کموتاسیون پیچکها کم شده و ولتاژ القایی درآنها بالا می رود ، در نتیجه جرقه های شدیدی درموتور ایجاد می شود .استفاده از موتورهای جریان متناوب ،مسائل و مشکلات مذکور برای موتورهای جریان مستقیم را ندارند . ساختمان این موتورها نسبت به موتورهای dc ساده تر بوده و نگهداری آنها نیز راحت تر می باشد . بدلیل داشتن حجم کوچکتر در توان برابر در مقایسه با موتورهای dc ،موتورهای جریان متناوب می توانند در توانهای بالا با جرم کمتر استفاده شوند .دو عامل هزینه انرژی و پیشرفت سریع ادوات الکترونیک قدرت باعث شده تا استفاده از موتورهای جریان متناوب روزافزون شود . موتورهای جریان متناوب بدلیل داشتن راندمان بالا ، تلفات انرژی را کاهش می دهند. از سوی دیگر پایین آمدن قیمت ادوات الکترونیک قدرت باعث شده تا استفاده از آنها در کنترل موتورهای جریان متناوب مقرون به صرفه باشدعلاوه بر اینها استفاده از میکروکنترلها و پروسسورهای بسیار سریع باعث شده تا در کاربردهایی که فقط موتورهای جریان مستقیم استفاده می شدند نیز بتوان از موتورهای جریان متناوب باعملکرد مطلوب استفاده کرد .در سالهای اخیر ،شرکتهای بزرگ سازنده محرکه های الکتریکی از کشورهای مختلف دنیا کمک های زیادی به توسعه محرکه های ac کرده و محصولات فراوان تا رنجهای توان بسیار زیاد برای انواع موتورهای ac ( سنکرون وآسنکرون) به بازار عرضه داشته اند .دو روش اصلی برای کنترل موتورهای جریان متناوب وجود دارد که در کاربردهای با دقت زیاد وعملکرد سریع استفاده می شوند :روش کنترل برداری (foc )روش کنترل مستقیم گشتاور(dtc )محرکه هایی که بر اساس روش کنترل برداری کار می کنند نخستین بار در آلمان در سه دهه قبل توسط blashke,h e,leonard معرفی شدند .شکل (1-1) بلوک دیاگرام کنترل برداری با فرمان شارو گشتاور را نشان می دهد . محور d ماشین روی بردار شار روتور قرار داده می شود که خود این بردار با سرعتی برابر استاتور می چرخد .مقادیر خطای شار و گشتاور به ترتیب فرمانهای را تولید می کنند که این مقادیر به صورت مجزا قادر به کنترل شار و گشتاور هستند .همانطور که از بلوک دیاگرام مشخص است ،موقعیت بردار شار جهت تبدیل دستگاه چرخان سه فاز به دستگاه چرخان d-p موردنیاز است لذا از سنسور سرعت استفاده شده است .روش کنترل مستقیم گشتاور که به طور خاص در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد ، حدودا 15 سال است که از ابداع آن می گذرد. این روش در ابتدا در ژاپن توسط آقای ناکاهاشی ودر آلمان توسط آقای دپنبرگ معرفی شد . هر چند که تا به حال شرکتهای صنعتی معدودی محصول تجاری این روش را به بازار عرضه کرده اند ولی پیش بینی می شود که شرکت های بیشتری در آینده محرکه های صنعتی را که بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور کار می کنند ، به بازار عرضه نمایند .مهمترین مزایای روش کنترل مستقیم گشتاور را می توان به شرح ذیل بر شمرد :عدم نیاز به تبدیل دستگاه سه فاز abc به دستگاه چرخان :این خصوصیت درصورتیکه فقط کنترل گشتاور و شار مد نظر باشد منجر به حذف سنسور سرعت خواهد شد. این درحالی است که اکثر محرکه هایی که با روش کنترل برداری کار می کنند نیاز به سیگنال سرعت یا موقعیت دارند .عدم نیاز به کنترلر pwm :بر خلاف روش کنترل برداری ، این روش نیاز به کنترلر pwm ندارد و لذا از جهت سخت افزاری پیاده سازی آن ساده تر است .عدم نیاز به کنترل کننده های pi :در صورتیکه کنترل گشتاور و شار مدنظر باشد فقط به دو کنترل کننده هیسترزیس نیاز خواهیم داشت . این در حالیست که در کنترل برداری حداقل به دو کنترل کننده pi نیاز داریم که تنظیم ضرائب آن خالی از مشکل نیست .عدم نیاز به بلوک مجزا کننده ( دیکوپلینگ ) ولتاژهای q,d :در کنترل برداری با اینوتر منبع ولتاژ نیاز داریم که ولتاژهای q,d ازهم مجزا شوند لیکن در dtc با مولفه های ولتاژ سرو کار نداریم لذا نیازی به بلوک دیکوپلینگ نمی باشد .مقاوم بودن سیستم کنترل به تغییر پارامترهای ماشین به جز مقاومت استاتور :تنها پارامتر مورد نیاز ماشین در این روش مقاومت استاتور است .در بررسی انجام شده بر روی روش کنترل مستقیم گشتاور به معایب آن نیز اشاره شده است از جمله اینکه :مشکل داشتن در سرعتهای پایین ودر هنگام راه اندازی :به خاطر بالا بودن جریان راه اندازی و در نتیحه زیاد بودن افت ولتاژ روی مقاومت استاتور ،تخمین شار دقیق نخواهد بود .تخمین شار و گشتاور : این مشکل در مورد کنترل برداری نیز وجود دارد .دانستن مقدار دقیق مقاومت استاتور : خطا در مقاومت استاتور می تواند منجر به ناپایدار شدن سیستم کنترل گردد .ضربان گشتاور و شار : وجود کنترل کننده های هیسترزیس موجب بروز ضربان در گشتاور و شار ماشین می شود . روش های مختلفی برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است .مواد عنوان شده در بندهای قبلی در فصل سوم ، درتوضیح اصول کنترل مستقیم گشتاور به طور تفصیلی نشان داده شده اند . در ج (1-1) دو روش به صورت مقایسه ای نشان داده شده اند.
با
تحقیق درباره مروری بر کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور 37 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره معرفی شرکت تجاری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 فصل اول: معرفی شرکت تجاریشرکت مدنیتعریف شرکتشرکت تجاری تعدد شرکاءالف) همکاری دو یا چند نفرعناصر تشکیل دهنده شرکت آوردن حصهب) ماهیت حقوقی شرکتخصایص شرکت تجاریالف) مفهوم سودجستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاءطرز تقسیم سود و زیانفصل دوم: شخصیت حقوقی شرکت تجاریشرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقیاعطای شخصیت حقوقی الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی2. نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی3. نظریه دارایی اختصاصیمبنای حقوقی شخصیت حقوقیب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاریآغاز شخصیت حقوقی شرکتالف)فایده بقای شخصیت حقوقی شرکتتبدیل شرکت تجاری ب) جواز تبدیل شرکتج) جواز تبدیل صحیح شرکتادغام و تجزیه شرکتهاپایان شخصیت حقوقیحدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن اسم شرکتدارایی شرکتنتایج شخصیت حقوقی شرکت اهلیت شرکت الف) مفهوم اقامتگاهاقامتگاه شرکت ب)نحوه تعیین اقامتگاهج) شرایط تغییر اقامتگاه الف) مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاریتابعیت شرکتب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری1. تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی2.تعیین تابعیت در حقوق بین المللی3. تعیین تابعیت در حقوق ایرانج) تغییر تابعیت شرکتفصل سوم: انواع شرکتهای تجاری1. شرکت تضامنی2. شرکت نسبی3. شرکت با مسئولیت محدودمعرفی انواع شرکتهای تجاری 4. شرکت سهامی خاص5. شرکت سهامی عام6. شرکت مختلط غیر سهامی7. شرکت مختلط سهامی8. شرکتهای تعاونی
با
تحقیق درباره معرفی شرکت تجاری

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی 18 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمیاز سالیان متمادی استرالیا جزء زرعاغتی شور به حساب می آمده است در حال حاضر حدود 2/5میلیون براورده شده است که آیا درجه شوری به طور حداکثر یا حداقل قابل پیشگیری است تا سبب شود تا تولید باید چقدر باشد . که زیانهای آن در حدود 130میلیون دلار در یک سال اخیر تخمین زده شده است .مگر اینکه فرض های بیان شده نتواند شوری زمینهای را مهار کند و نوع خاکها را عوض کند که آن هم هزینهای در حدود 9/5 میلیون تخمین زده شده است که آن هم تا ممکنه20سال بعد می تواند قابل اجرا شود یا نه البته صرف نظر از تولیدات زراعتی و فرورفتگیهای زمین جرئ زمینهای زراعتی با ارزش به حساب آمده است .جدا از ضرر زیانهای تولیدات کشاورزی و فرو ریختن زمینهای با ارزش کشاورزی شوری خود می تواند سبب کاهش کیفیت آب باشد و آلودگی و گرفتاری زیادی برای خود محیط وقتی برای فعالیتهای انسانی در شهر روستا را دربر خواهد داشت.مادامی که یک تناسب و روش مناسبی در سطح وسیعی اززمیتهای استرالیا گستره نشود خشکی و رسوب نمک شوری امری طبیعی است بیشتر ذخیر نمک در قسمت عمیق تر زمین قرار گرفته اند که آن هم موجب حل مسائل کیفی سطح زمین نشده و یا به عبارت ساده و نزدیک تر نتواند آب زیر زمینی مطلوبی تهیه د .آن یک نکته ماهیانه ای است که بگویئم در زیر پوشش گیاهان بومی باران تا است در خاک نفوذ کند البته در طول مدت فرستادن و ریشه های عمیق برای رشد نمو طبیعی گیاه به آب می تواند دسترسی پیدا کند و همه آنها در مدت طول تابستان بیرون کشیده می شوند .رشد محصولات سالیانه و رویش طبیعی گیاهان تا پایان بهار به پایان می رسد و در کل سیستم ریه های آنها کم عمق بوده و بهندرت تا یک 1متر در خاک فرو می رود و بیشتر برندگیهای زمستانی در خاک نفوذ و به صورت چکه به آب زیر زمینی اضافه می شوند در تمام مدتی که تولید مداوم محصولات برای رفاه اقتصادی قوم کشاورزان استرالیایی حیاتی استباید از روش مبازه با شوری آب تا جایی که آن سرد زیر میشود راکاهش داد و از این روش برای کاهش شوری آب استفاده نمود .از استواهای عربی تا کناره های در یای شرقی خط کشی شده راه حلهای سود مندی برای رفع شوری ناحیه خشک مورد تحقیق قرار گرفته اند در تعدادی از این مساحت زمینها راه حلهای مختلفی است که مورد قبول قرار گرفته اند و در محلهای دیگر هنوز در بعضی مواقع نیاز به دادن پاسخهایی برای آنها می باشم .یونجه به پیشگیری ز شی عمیق درحدود 94/ در سال پیشگیری می کند در r درویکتوریا a.r در کشاورزی یا زراعتی ویکتوریا در کار به وسیله grdc مورد حمایت قرار گرفته است تخمین زده شده که زیانهای ز شی در گونه های یک ساله در ان محیط احتمالا از 55 تادر هر 10سال در زیر یونجه رخ داده است .راه حل هایی برای رفع شوری زمینهای دیمیg-g پرورش دهندگان غلات و دانه های و حکومت ت متحد ه از طریق grdc از میان rd در استرالیا برای تولید پیشرفت راه حلهای خوب در کاهش شوری سرمایه گذاری می کند .grdc یک شریک و چهره اصلی به حساب می آید به عنوان یک برنامه ملی تنظیم شوری در زمینهای بی آب و آن مطمئن است که فعالیت های ما هماهنگی خوبی را بین نمایندگی های بازرگانی وابسته به تجارت خار جی را خواهد داشت سرانجام – کشاورزان نیاز به قبول اصلاحات کشاورزی فعالیت های مختلف کشاورزی خواهند داشت .همچنین فلسفه معماری و سرمایه گذاری grds راه حلهای زیاد و سود مندی را در این زمینه پیدا کرده اند.راه حلهای برای تولید سودمندما تنها میتوانیم از قبول این روشها در کاهش ز شی عمیق انتظار داشته باشیمبنابر این در کاهش پیشرفت درجه شوری در ناحیه های بی آب و خشک خود کشاورزان از هر شایسته ترین برای دست ی این پیروزیهای در زمینه است که وسیله ای به اصلاح آب مورد استفاده در زمینهای کشاورزی قطعه بندی شده است مطمعنا بیشتر آب برای منظور تولید خوب مصرف مورد استفاده میشود که دسترسی ذخایر منطق زیرین در آبهای زیرین کمتر است .چه مقدار ز شیمحققین توسط grdc مورد حمایت قرار گرفته اند کشف کرده اندکه کجا و چه مقدار ز شی عمیق در عمق سیستم از مختلف کشاورزی در مناطق دانه کاری شده موثر و در عمق زمین اتفاق می افتد آب زیر زمین در زیر منطقه کاسته شده یا ریشه کاری شدهموثر درتغذیه زیر زمینی آنها کمک شایانی می کند آنها از نظر جغرافیایی راه حلهایی را برای پتانسیل موثر که احتمالا درک بهتر و مطلوب موثر می باشد را که شکار ساخته اند و همگانی آن را فهمیدند که نمک در این محلها معین شده بود و این راهی مستعد برای مهیا راه های به سوی آلخیز داری بود و آنها ابزارهایی را برای توانایی کشاورزان در اندازه گیری و نظارت بر ز شی عمیق در زمینهای زراعتی را توسعه دادند .مسئله دیم سازی (دو بخش )هدف از تحقیق grdc توسعه سیستمها درکاهش عمیق در نصف بیشتر زمینهایی که دانه ها را اصلی در آن قرار گرفته اند grdc تصدیق کرده است که دستی به این هدف یک بلند پروازی بیش نیست و این یک راه حل اصلاح میزان آب در این زمینها نخواهد بود .
با
تحقیق درباره مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی 18 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره لقاح 14 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 14 مقالهلقاح از تحقیقات کشتیرانیراهنمایی درباره ی ivf برای همکاری تیم اصلی . همکاری و کالج های ی را ببینید . برای فرمت فایل ویدیویی هند ، لوله آزمایش جنین هندی را ببینید . برای برنامه تلویزیونی ، لوله آزمایش جنین برانیاک را ببینید . برای 1938 لوله آزمایش جنین را ببینید .لقاح (ivf) فرآیندی است که بوسیله آن سلول های تخمی با اسپرم خارج از رحم بارور می شوند . ivf عملی کلی در باروری هنگامی است که روش های فناوری دیگر با ش ت مواجه شده اند . این فرآیند شامل کنترل هورمونی فرآیند تخمک گذاری و کاهش تخمک است از تخمدان های زن و اجازه به بارور شدن اسپرم ، تخمک بارور شده به رحم بیمار منتقل می شود و تمایل دارد یک بارداری موفق ایجاد کند . اولین کودک لوله آزمایشی لوییز براون در سال 1987 متولد شد .اصطلاح بارشیه لاتین به معنای درون شیشه است و به این خاطر استفاده می شود که آزمایشات زیست شناختی اولیه شامل کشت بافت ها خارج از موجود زنده است که در ظرف های شیشه ای مثل بشر لوله آزمایش یا ظرف مخصوص کشت میکروب نگه داشته می شود . این اصطلاح (in vitro ) امروزه برای روجوع به هر فرآیند زیست شناختی که خارج از موجود زنده انجام می شود استفاده می گردد . این علم به طور طبیعی هم می تواند انجام شود وقتی بافت درون موجود زنده باقی می ماند . اصطلاح خاصی که برای نوزادان بوجود آمده در نتیجه ivf بوجود می آیند ، بچه ها لول آزمایشگاهی نام دارد . لوله آزمایشگاه به ظرف های شیشه ای یا رزین پلاستیکی گویند که معمولا در آزمایشگاه های شیمی و یا زیست شناختی مورد استفاده قرار می گیرد . با این وجود لقاح معمولا در ظرف های کم عمق به نام ظرف مخصوص کشت میکروب انجام می شود با این وجود روش ivf بافت رحمی خود مشتق معمولا در مواد معدنی اجرا می شود که لقاح گویند آن را وقتی استفاده می کنند که والدین مشکلات باروری دارند و یا می خواهند چند قلو بزایند .مندرجاتنمایشاتروش1-2 تحریک تخمدان2-2 بازی تخمک3-2 باروری4-2 انتخاب5-2 انتقال گیا تخم3 میزان بارداری1-3 تاثیر فشار2-3 میزان تولد زنده4 عوارض1-4 کمبود های تولد5- مهار کننده فساد سرمایی 1-5 مهار کننده فساد گیا تخم2-5 مهار کننده فساد کیست3-5 مهارکننده فساد یافت تخمدان6 دگرگونی ها7 بخشش کیسست و گیا تخم8 طب سوزنی1-8 مکانیزم های طب سوزنی2-8 طب سوزنی برقی در بازی کیست برای ivf9 تاریخچه10 اصول اخلاقی1-10 بافت ها2-10 حاملی بعد 3-10 زو های هم جنس11 مسائل مذهبی12 ؟؟؟؟ و در دسترس بودن13 باز هم ببینید14 منابع15 مطالعه بیشتر16 خطوط خارجیتجویزات
با
تحقیق درباره لقاح 14 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مشارکت و با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 مشارکت و مقدمهدر این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایه ی تحلیلی از ن در ایران، نسبت و رابطه ی میان این و دموکراسی خواهی را روشن سازم. پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطه ی میان این دو بحثی دیگر. از این رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران ی تحت عنوان اجتماعی ن وجود دارد یا خیر؟ و ویژگی های آن کدامند؟ فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطه ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش ها و نظایر آن باشد. از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات ن در ایران و در قالب اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش ها به بررسی رابطه ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت . ن در ایران به عنوان یک اجتماعی جدیدبا پیدایش و طرح مطالبات ن در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بوده ایم که آیا اساساً می توان به وجود ن در ایران متعهد بود؟ این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است. پرسش را می توان از دیدگاه های گوناگون به بحث گذاشت.در این جا نخست به این موضوع پرداخته می شود که های اجتماعی چه هستند؟ و چه گونه می توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک تعریف نمود . در واقع در میان نظریه پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی های دقیقی که های اجتماعی را مشخص می کنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. این همه مطابق تعریف اجمالی یک اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی به منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود . های اجتماعی های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه های مادی و معنوی، اه ، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی ها و تاکتیک های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه شان در ساختار اجتماعی، نحوه ی شکل گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دست ی به اه با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت ها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد. هم چنین مطابق برخی دیگر از نظریه ها، می توان میان های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود. منظور از های اجتماعی قدیم، آن دسته هایی هستند که در آن ها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راه کارهایی می پردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف می گیرد. در این موارد، آن چه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را به رغم تفاوت ها به یکدیگر پیوند می زند برای مثال در ن در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از این که ن به واسطه ی ت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکل گیری نوعی آگاهی هویت بخش انجامید که متعاقب آن بسیج و اجتماعی پدیدار شد.آگاهی هویت بخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطه ی تعلق داشتن به یک هویت خاص ( ، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست محیطی) به قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند. این موضوع احساس نظم و تبعیض را به دنبال می آورد که در صورت پدید آمدن شرایط دیگر که به آن ها پرداخته خواهد شد)، شکل گیری یک اجتماعی امکان پذیر می شود. اغلب های اجتماعی در گذشته، هایی چون مدنی سیاهان، های کارگری، دانشجویی، اقلیت های مذهبی، نژادی، قومیتی و ... با ابتنا بر این عنصر هویت بخش و تجهیز کننده شکل گرفته اند. آگاهی از این که شخص یا اشخاص دیگری وجود دارند که درست از همان شرایط تبعیض آمیز رنج می برند، از شروط وم ایجاد یک اجتماعی است.علاوه بر آگاهی هویت بخش، در های اجتماعی قدیم و جدید (نوع اول و دوم) شرط لازم دیگری وجود دارد که شکل گیری و بقای منوط به آن است. این شرط عبارت است از عدم امکان شکل گیری سیاست های جایگزین از جمله ل ، مذاکره ی مستقیم با نخبگان و نیز عدم امکان وج از سیستم.از این رو از لوازم ایجاد یک ، وجود حداقلی از تصلب غیر دموکراتیک عام (غیر دموکراتیک بودن به طور کلی) و خاص (غیر دموکراتیک بودن در موردی خاص مثل تبعیض نژادی یا قانون خانواده ی تبعیض آمیز) است به گونه ای که نه امکان تحمل شرایط تبعیض آمیز باشد و نه امکان وج از سیستم موجود و چنان چه در شرایط غیر دموکراتیک عام و خاص تغییر و تحولی ایجاد شود که وضعیت برای گروه هدف مناسب به نظر برسد، امکان شکل گیری منتفی است. نیز ممکن است وضعیت تصلب به گونه ی باشد که معترضین ترجیح دهند به کودتا یا مهاجرت جمعی بپردازند. در این هنگام های اجتماعی به ندرت مجال بروز خواهند یافت. بنابراین های اجتماعی را در شرایطی می توان باز جست که امکان وج از سیستم یا وفاداری به آن محتمل نباشد.انواع اجتماعی و شرایط آنعلاوه بر شروط لازم برای شکل گیری یک اجتماعی شکل گیری یک اجتماعی از نوع اول منوط به شرایط کافی نیز هست. این شرایط اگر چه به قدر شروط لازم از اهمیت برخوردار نیستند، اما در مواردی می توانند از تعیین کنندگی برخوردار باشند. این شرایط را به طور کلی می توان در دو مورد خلاصه کرد.وجود ی، وجود حداقلی از و مدنی برای ایجاد یک ارتباط هویت بخش میان اعضای هم گروه در جهت انجام کنش ، اجتماعی و فرهنگی رهایی بخش، و نیز وجود حداقلی از منابع انسانی و مادی در جهت تجهیز و بسیج نیروها. به نظر می رسد که امکان شکل گیری یک اجتماعی با وجود شرایط لازم برای آن، در مواقعی
با
تحقیق درباره مشارکت و

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره کردستان 142 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 219 کردستاناختلافات مرزی میان ایران و عراق، همانند اختلافات مرزی و ارضی بسیاری از کشورهای جهان سوم، میراث شوم دوران استعمار بوده و جنگی که ت عراق در سال 1359 به ایران تحمیل کرد نمی توانست بدون تشویق، حمایت و پشتیبانی قدرتهای استعماری صورت گیرد و دخ قدرتهای مذکور، در اواسط قرن نوزدهم، موجب شد تا ایران از حقوق سلیمانیه به نفع همسایه غربیش صرف نظر کند. ادامة همین دخ ها نیز در آغاز قرن بیستم موجب گردید تا 700 مایل مربع از اراضی نفت خیز ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین که به «اراضی ی» نیز معروف است به همسایه غربی آن واگذار گردد. تاریخ به ما می گوید که عراق از زمان پیدایش خود، یعنی حدود 70 سال پیش تا کنون همواره نسبت به بخشهایی از سرزمین ما ادعا داشته و با حمایت های قدرتهای استعماری برای تجریه آن تلاش کرده است و یکی از اه عراق به ایران در سال 1359 نیز تجزیه قسمتی از کشورمان بوده است. ت عراق در 26 شهریور ماه 1359 عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1354(1975م) بین دو کشور را به طور یک جانبه لغو کرد، پس نیروهای نظامی آن کشور در بعدازظهر روز 31 شهریور، 1359 از طریق زمین و هوا و دریا به به ایران حمله د و به این ترتیب جنگ آغاز شد. این بیست و پنجمین جنگ کامل و تمام عیار در مدت بیش از 4 قرن بین ایران و عثمانی و پس عراق- جانشین آن- است. یکی از ریشه های جنگ ایران و عراق، اختلافهای مرزی دی ای دو کشور است.اختلافهای مرزی ایران و عراق سابقه ای تاریخی دارد و به زمان تأسیس سلسلة صفوی در ایران و استقرار امپراتوری عثمانی، که عراق بخشی از آن بود، باز می گردد. در سال 859هـ.ق (29 می 1453)، سلطان محمد دوم، پادشاه عثمانی معروف به «فاتح» قسطنطنیه را فتح کرد و به حیات هزار سالة امپراتوری روم شرقی(بیزانس) خاتمه داد و به جای آن امپراتوری نیرومندی تأسیس کرد که دامنة کشورگشایی داشت و تصرف کلیة کشورهای مسلمان، از جمله ایران قسمتی از سیاست آن را تشکیل می داد. به همین جهت ترکان عثمانی پس از تصرف سراسر آسیای صغیر، شام، فلسطین، مدیترانه شرقی و تسلط بر بابکان متوجه ایران شدند.نیم قرن بعد (1502م) شاه اسماعیل صفوی به طور رسمی سلسلة صفوی را تأسیس کرد. شاه اسماعیل از آغاز سلطنت بر آن شد که ایران را از خطر استیلای ترکان عثمانی محفوظ دارد و حکومت ملوک الطوایفی را که از صدر در ایران برقرار بود براندازد.صفویان با اجرای این سیاست توانستند نخست ایران را که طی 900 سال گذشته گرفتار اختلافهای داخلی و بازیچه حکومتهای محلی بود، به وحدت و یگانگی ی کنند و مرکزیتی در ایران بوجود آورند که پس از انقراض ساسانیان سابقه نداشت، و دوم با ترویج مذهب شیعه که از قرنهای نخستین در ایران سابقه داشت و رسمی شردن آن، تفوق مذهبی عثمانی را خنثی کنند، صفویان به این ترتیب موفق شدند که استقلال ایران را در برابر قدرت نظامی عثمانی حفظ کند.چهار قرن جنگ و مقاومت:طبیعی است که این امر نتوانست از توسعه طلبی عثمانی و در نتیجه، بروز جنگهای خونین بین دو کشور جلوگیری کند. به همین جهت تاریخ روابط میانی ایران و عثمانی از قرن دهم تا سیزدهم هجری قمری در واقع شرح جنگهای خونین 400 ساله آنها است. از 920 هـ.ق (1514) که سلطان سلیم به ایران حمله کرد و جنگ (چالدران) آغاز شد تا شهریور ماه 1359(1980) که صدام حسین جنگ تحمیلی را شروع کرد 250 جنگ بین ایران و همسایه غربی آن روی داده است که 24 جنگ آن بین ایران و عثمانی و یک جنگ آن بین ایران و عراق به وقوع پیوسته است. البته این به غیر از جنگهای کوچک و درگیریهای محدود بوده که بکرات بین دو کشور بروز کرد.بیشتر جنگهای مذکور، بین قرنهای دهم تا دوازدهم که امپراتوری های ایران و عثمانی در اوج قدرت بودند روی داد. از قرن دوازدهم به بعد ایران و عثمانی هر دو ضعیف شدند و تحرک نظامی خود را از دست دادند، در نتیجه، از تعداد جنگهای بین دو کشور نیز کاسته شد.
با
تحقیق درباره کردستان 142 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد با و پر سرعت .
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:5کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد؟ “إنّکَ لا تَهدی مَن أحببْتَ وَلکنَّ اللهَ یَهدی مَن یَشاء[۱]”.
مبارزه و کشمکش بین حق و باطل از ازل جاریست و تا ابد ادامه دارد. مذاهب، فرقه ها و گروههای مختلفی با اغراض و اه متفاوت همیشه کوشیده اند تا به هر نوع ممکن در مقابل مذهب حق قد علم نموده و نور آن را خاموش سازند.
و بعد از اینکه دین مقدس ظهور کرد، باطل پرستان و کجروان سعی نمودند هر طوری که شده جلو گسترش این دین را بگیرند. یهودیان از همان ابتدا (گرچه خود یارای مقابله نداشتند) با نفاق و دو رنگی همیشه دشمنان را یاری رسانده اند و یا خود نیز تا آنجای که توان داشتند وارد میدان شدند. جهان یت که یکی از بزرگترین ادیان عالَم است نیز در سالهای نخست دعوت ی دست به کار شده، وفدی از علما و کشیش های نجران را جهت مناظره و بحث علمی به مدینه منوّره فرستادند.
و از آن پس برخورد های عسکری و نظامی بین یان و مسلمانان ادامه داشته تا اینکه در زمان عمر فاروق t مسلمانان ضربه ی کاری را بر جهان یت وارد نموده، امپراطوری آنان را ش ت فاحش دادند و همین طور در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز در هر میدان ذلت و خواری نصیب یان بوده است.
خلفای مجاهد عثمانی نیز از خود تقصیر نشان ندادند، بارها تا قلب اروپا پیش رفتند و با دشمن در خانه ی خودش پیکارها نمودند تا اینکه سلطان محمد فاتح رحمه الله قسطنطنیه را فتح نموده و ضمیمه امپراطوری قوی ی نمود. جنگهای صلیبی نیز تداوم همین کشمکش بوده و جهان یت اقدام به انتقامجوئی از مسلمانها نمود اما ابر مرد مسلمان صلاح الدین ایوبی آنها را درهم ش ته، مجد و عظمت را برای همه به نمایش گذاشت.
در مقابل یها و صلیبیان نیز از کوشش باز نایستاده حکومت ی را در اندلس (هسپانیه) از بین برده و بزرگترین مراکز علمی جهان آنروز نظیر قرطبه، اشبیلیه و طلیطله را بطور فجیع ویران نموده و محکمه های تفتیش عقائد هزاران مسلمان را به بد ترین وجه ممکن به قتل رساندند.
در این اوا نیز یان - بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام کمونیستی به برکت جهاد مردم مسلمان افغانستان- مسلمانان را تنها دشمن زنده خویش دانسته از هر فرصت مناسب استفاده می نمایند تا ضربه کاری را بر و مسلمین وارد نمایند.


با
مقاله درباره کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت مبلمان شهری با و پر سرعت .
پاو وینت مبلمان شهری
پاو وینت مبلمان شهری برای دیدن پیش نمایش قسمتی از پاو وینت مبلمان شهری اینجا کلیک کنید دروس مربوطه ی : معماری و عمران
موضوع : مبلمان شهری - قابل ویراش
تصاویر : دارد
فرمت : ppt - پاو وینت
تعداد صفحات : 19
حجم : 2.40 mb
با
پاو وینت مبلمان شهری

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بررسی مسائل مدیریت تی در ایران با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 52 صفحهبسم الله الرحمن الرحیم بررسی مسائل مدیریت تی در ایران سازمان فردا اثری از بنیاد پیتر دراکر مقدمه : در راه سازمان های جدید پیتر دراکر اندازه سازمانها از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .
رو مه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش یی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی یی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت .
پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت .
از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .
مناسبات : در گذشته شرکت ها در قالب امر و نهی مبتنی بر مالکیت اداره می شدند ، اما اینک امر و نهی جای خود را به طور فزاینده ای به انواع مناسبات جدید ( مثل : قراردادهای اتحاد ، شراکت ، ترکیب موقت ، مشارکت ، دانش فنی و موافقت نامه های بازاری ) داده است، که در آنها نه ی فرمان می دهد و نه ی را نهی می کنند فراملی شدن : روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود .
حتی شرکت های کوچک .
گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است .
پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار . آشفتگی : شمار زیادی از نویسندگان با دیدن این همه تغییر و آشفتگی ، از " پایان عصر سازمان ها " سخن می گویند .
البته به نظر ما چنین ح ی پیش نخواهد آمد .
بدون شک هرج و مرج ( یعنی فقدان سازمان ) در عالم نظر بسیار محکم و اغوا کننده است اما اشکال آن این است که عملی نیست و در آینده ضرورت سازمان ها بیش از پیش خواهد شد.
هدف سازمان : بر اساس نظریه فایول هدف از ایجاد سازمان ، انجام کار بود.
برای انجام کار باید ساختاری ایجاد کرد که کارهای مشابه مثل طراحی ، تولید و فروش را در یک قسمت متمرکز کند .
اما اینک ، رویکردی کاملا متفاوت در حال پیدایش است که گرچه جایگزین رویکرد قبلی نیست ، اما آن را کامل می کند .
به موجب این نظریه ، هدف سازمان ها ، نتیجه گیری از " محیط بیرونی " یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است .
تکثر سازمانی : هر قدر هم دگرگونی مفاهیم سازمان و پیامدهای ساختاری آن مهم باشد ، نکته مهمتر این است که ما از این باور که فقط باید یک نظریه و یک ساختار در مورد سازمان وجود داشته باشد ، به سرعت فاصله می گیریم .
یعنی به خاطر هدف های گوناگون ، انواع کارهای مختلف ، گونه گونی مردم و فرهنگ های متنوع ، سازمان ها به طور فزاینده متنوع و متفاوت می شوند . ما به سرعت به سوی سازمان های جدید در حرکتیم بخش اول : طراحی سازمان های آینده فصل اول : آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان ( جیمز چمپی ) می گوید : من غالبا تغییر سازمانی را به سفر تشبیه می کنم .
به نظر خیلی از مدیران این سفر پایان ندارد.
عده ای هم می گویند این سفر نفس گیر است .
توصیه من به این افراد این است : یاد ب متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت بررسی مسائل مدیریت تی در ایران

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بررسی علل گرایش دختران و ن به در کلینیک های خصوصی ترک اعتیاد شهر تهران با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 48 صفحهبررسی علل گرایش دختران و ن به در کلینیک های خصوصی ترک اعتیاد شهر تهران در روان شناسی اجتماعی، گرایش به دو نوع تقسیم شده است: "گرایش های شناختی و گرایش های غیر شناختی یا عاطفی".
اولی با متغییرهای فکری نظیر هوش، تفکر واگرا و درک کلامی و دومی با متغییر های شخصیتی از قبیل نگرش ها ، ترجیح ها ، علایق و نیازها سر و کار دارد؛ هر چند این دو عامل با همدیگر بی ارتباط نیستند (گتز ، 1999).
گرایش ح درونی است که در احتمال وقوع رفتارهایی خاص بالاست، یا به آسانی آموخته می شود(پورافکاری، 1376).
گرایش به یکی از مقوله های مهم در مباحث مربوط به اعتیاد است.
در مورد سبب شناسی گرایش به مصرف فرضیه های مختلفی بیان شده است، اما هیچ یک از این فرضیه ها به تنهایی نمی تواند علت گرایش فرد به را تبیین کند.
در بیشتر موارد، مجموعه ای از عوامل و زمینه ها در گرایش افراد به نقش دارند، لیکن در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی و در هر فرد، برخی از عوامل نقش بارزتری ایفا می کنند.
اعتیاد به مسئله ای زیستی- روانی- اجتماعی است و بنابراین زمینه های گرایش به اعتیاد دارای ابعاد بیولوژیک از قبیل تغییرات هورمونی و تغییرات انتقال دهنده های عصبی ، اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری، اعتیاد سایر اعضای خانواده و مهاجرت؛ و روانی از قبیل احساس حقار ت ، احساس ناامنی، وجود عوامل استرس زای مختلف مانند جنگ، سربازی و دوری از خانواده است (آقائی، 1389).
اعتیاد به پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است.
چرا که مصرف اگر هم در گذشته وجود داشت، به عنوان اعتیاد و یا انحراف شناخته نمی شد.
اما با گسترش فرهنگ مدرن، ارزش ها و هنجارهای مدرن نیز رواج یافته و کنش ها و رفتارهایی چون اعتیاد به متعارض با هنجارها تلقی شده و علم جامعه شناسی نیز که وظیفه شناخت و تأثیرات هنجارها را دارد، انحرافات اجتماعی را مورد کاوش و پژوهش قرار داده و به تبیین علل و عوامل پیـــامدهای انحــــرافات می پردازند (عفتی، 1384). بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت سلامت جسمی و روانی ن و دختران برای جامعه از ی و و به دلیل کمبود چنین مطالعه ای محقق سعی دارد تا به بررسی علل گرایش ن و دختران به و محرک در کلینیک های خصوصی شهر تهران بپردازد.
مقدمه : اعتیاد به به عنوان جدی­ترین مسأله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه­شناسی، روان­شناسی، حقوقی، دارد.
به اعتقاد تحلیل­گران اجتماعی، اعتیاد به ، به ­عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب­ها و انحرافات اجتماعی می­باشد.
به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یک­سو اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می­کشاند و از سوی دیگر پدیده­ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. اعتیاد گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزش­های اجتماعی کاهش می­دهد به­طوری که آسیب شناسان اجتماعی، اعتیاد را به مثابه (( جنگ شیمیایی خانگی )) و (( جنگ بدون مرز )) می­دانند.
سازمان بهداشت جهانی مسأله ، اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت بررسی علل گرایش دختران و ن به در کلینیک های خصوصی ترک اعتیاد شهر تهران

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 25 صفحه بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی نمونه موردی : اسکان غیر رسمی در غرب مشهد – قلعه آباد) مقدمه یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر ساختن شهر است.
شکل شهر همواره شاخص بیرحم درجه تمدن بشری بوده و خواهد بود.
در واقع این مجموع تصمیمات مردم ن شهر است که شکل شهر را تعیین میکند.
پیدایش انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن نوزدهم و عوامل نشات گرفته از آن همچون تمرکز صنعت و تجارت، نابرابری در تقسیم کار و توزیع ناعادلانه درآمد از سویی و مهاجرت روستاییان به شهر ها به علت کمبود خدمات ، بیکاری و از این قبیل از سوی دیگر منجر به افزایش جمعیت شهر ها و بویژه شهر های بزرگ و ایجاد کلان شهر ها شده است. در چنین شرایطی نان محدوده اقتصادی شهر که دچا رفقر ، بیکاری و بی سوادی می باشند، جذب نظام اجتماعی – اقتصادی شهر شده و در حاشیه شهر به صورت غیر رسمی اسکان می یابند و منجر به بروز پدیده حاشیه نشینی می شوند.
حاشیه نشین کیست؟
حاشیه نشین به مفهوم کلی به ی گفته میشود که در شهر س ت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند. حاشیه های درون شهری حاشیه های درون شهری که عموما در بخشهای قدیمی تر شهر دیده می شوند ، آن قسمت از شهر می باشند که در گذشته وضعیت مطلوب و سامان یافته ای داشته ولی به تدریج شرایط آن نامناسب شده و نان آن به نقاط بهتر و جدیدی از شهر رفته و درآن جا سکنی گزیده اند. حاشیه پیرامون شهر ها این س تگاه ها ازآن حیث به عنوان حاشیه نشین شناخته شدند که اغلب در پیرامون نقاط شهری و یا در اراضی نامناسب که در معرض انواع تهدیدهای طبیعی می توانست قرار گیرد یا از حیث مالکیت وضعیت مبهمی داشتند ، شروع به توسعه د.
اسکان غیر قانونی (عدوانی ) س تگاه غیر قانونی (عدوانی) را می توان به عنوان یک منطقه مس ی تعریف کرد که بدون مطالبه قانونی برای دریافت زمین و یا اجاره از سوی مقامات مربوطه برای ساختن خانه توسعه یافته است.
زاغه های غیرقانونی معمولا در حاشیه ا ظاهر می شوند.
دلایل ظهور پدیده حاشیه نشینی شکل گیری و توسعه س تگاه های غیر قانونی تابعی از عوامل داخلی و خارجی است.
از عوامل داخلی می توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی ، شغل های روزمزد با دستمزد کم که در بسیاری موارد موقت و نیمه دائم است.
، اشاره نمود .
دلایل خارجی نیزمواردی مانند: مهاجرت ، قیمت بالای زمین و مسکن ، بی توجهی ت نسبت به رسیدگی به وضعیت این مناطق ، استاندارد های بالای مسکن قابل قبول ، ضوابط و مقررات ، طرح های پیچیده وموانع نهادی و سازمانی را شامل می شوند.
تاریخچه حاشیه نشینی در ایران توسعه شهری در ایران در فاصله سال های 1340-1320 مبنتی بر رشد مهاجرت روستایی بوده و دو قطب مرفه نشین شهری و فقیرنشین در این دوره خودنمایی می کند. در سال 1351، به دلیل اصلاحات ارضی و همچنین عدم کارائی اقتصاد کشاورزی روستاها، موج مهاجرت های گسترده ای به ای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست حاشیه ای منجر شد.
مطابق با برآوردهایی که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران، متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نظام بانکداری و اصلاح آن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 38 یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .در این دو جنگ ان فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به جنبه های این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .آٌقای ، چه گروههایی در ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صلاحیت تصمیم گیری دارند واساسا ایران برای حضور در تجارت جهانی در چه مرحله ای قرار گرفته است ؟راجع به wto این بحث یکبار در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در این بحث مشارکت داشتند . حجم وسیعی از اطلاعات وتحقیقات در همه وزارتخانه ها ی کشور انجام شد . سوال این بود که آیا ایران به سازمان تجارت جهانی بپیونددیا نه ؟ اگر بپیوندد چه اثری در حوزه زیر پوشش سازمان یا وزارتخانه ها دارد ؟ توصیه شان چیست این بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد این مجموعه جمع آوری شد نهایتا بدون اینکه رسما اعلام بشود تصمیم این شد که مذاکرات به هر حال برای شروع انجام بگیرد . پس این آگاهی وجود داشت که شروع مذاکرات به معنی پیوستن به سازمان تجاری نیست .فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرایند وسیعی است که هم زمان زیادی را می طلبد وهم نهایتا بدون تفاهم ملی امکان پذیر نیست بدین معنا که اگر کشوری می خواهد وارد این فرایند شود ابتدا باید تقاضای خود را به سازمان تجارت جهانی بدهد .این تقاضا وقتی تایید شود فرایندها شروع می شود . در بحث ایران این تقاضا چندین بار داده شد اما تایید نشد ودر شورای اداری سازمان تجارت جهانی مساله حتی شروع مذاکرات برای پیوستن یا نپیوستن ایران برای تعیین تکلیف پذیرفته نشده است . در هر بار تقاضای ایران مورد مخالفت امریکا قرار گرفت این مخالفتها باعث شده است که کار به تعویق بیافتند وبا توجه به روند سست عملیات اجرایی که در ایران وجود داشت امکان شروع مستقیم مذاکرات ایران به سازمان تجارت جهانی بوجودنیامد . در ایران هنگامی که این بحث مطرح بود در سطوح بالای اجرایی مملکت هم با شروطی مواجه شد که دبیر خانه ای برایش تهیه شد وعمده این فعالیت از طریق آن دبیرخانه و که دروزارت بازرگانی وجود داشت پیگیری می شد .تصور می کنید پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی جایگاه اقتصادی ایران چگونه خواهد بود وبا چه موانعی مواجه خواهد شد ؟آنچه که در اینجا مطرح است خود فرایند نپیوستن است تا بحث پیوستن یا نپیوستن بنابراین باید توجه کرد که ما چه فرایندی را باید طرح کنیم . اگر گفتگو کنیم راجع به این که ما بپیوندیم چه منافع وچه مجالی داریم این به نکته ای بر می گردد که چگونه بپیوندیم وسوال دوباره به فرایند بر می گردد وما نمی توانیم یک جواب مستقل بدهیم مگر اینکه وارد بحث فرایند شویم .اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم .برای ورود به بحث فرایند جهانی شدن اولا مراحلی باید طی شود که اگر این مراحل را درست دقت یم این نکاتی را بدست می آوریم وبعد هم یک سری بحث های نظری وتئوری وجود دارد که آنها را هم باید مورد عنایت قرار دهیم واین دومسئله را بهم پیوند دهیم ونتایج نهایی را بدست آوریم . از نظر مراحل پیوستن یا عدم پیوستن ایران یا هر کشور دیگر وضعیت آنی است که در قدم اول کشوری که می خواهد به این فر ایند دست یابد مثلا ایران تقاضای خودش را در شورای اجرایی مطرح کند که این مسئله مهم وپیچیده ای است . شورایی است که هر دو ماه یکبار تشکیل می شود وتقاضای شما هم در هر دو ماه یک دفعه در آنجا مطرح می شود ومرسوم این است که مطرح شود ولی اگر ی مخالفت کند ، مسئله مسکوت می ماند تا جلسه
با
تحقیق درباره نظام بانکداری و اصلاح آن

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 16 نرخ بهره و بازار سرمایهمقدمهدر مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هی ی و معادلات is-lm رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذ ت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است: اگر نرخ بازده س های بانکی بالا باشد:* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری ب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه گذاری در بین عامه پذیرفته شده اند).اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.* سرمایه موجود در بخش های کاذب (دلالی) را به بخش های اقتصادی منتقل نمود.* ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته پس می توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.این امر نهایتاً به معنای سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده س های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی های اه اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل کننده و ناظر آن پرداخته می شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی می توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می آید.تورم و نرخ بهرهدر اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخ سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می رسند؟ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استانفورد که اکنون به عنوان قانون ت لور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output gap) می باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می شود. در کشور با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برع (تجربه 1987).ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) مع گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.نرخ بهره و سرمایه گذاری 1385ـ 1360شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظریخ ـ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظریبنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت می گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می کنند. از دیدگاه خانوارها می توان گفت نرخ بهره جایزه ی به تعویق انداختن مصرف است. در این ح نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می تواند قدرت ید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می کند.در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس اندازهای خانوارها و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می شود نقش تعیین کننده ای بازی می کند.5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می کند. خانوارها می توانند درآمدهای پولی خود را به ید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، س گذاری در بانک، ید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می کند. مصرف کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام یداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایه گذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه
با
تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره یارا یارا با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 1 (یارا یاراگاهیدل ما رابه چراغ نگاهی روشن کنچشم تار دل راچو ابه دمیدن آهی روشن کن ) 2( بی تو برگی زردمبه هوای تو می گردمکه مگر بیفتم در پایتای نوای نایمبه هوای تو می آیمکه دمی نفس کنم تازه در هوایت )2 تا فدا کنم جان و دل برایتبه نسیم کویت ای گلبه شمیم بویت ای گلدر داغی دارماز لاله باغی دارمبا یادت ای گل هر شبدر دل چراغی دارمباغم بهارم باشموجم کنارم باشمای پادشه خوبان داد از غم تنهاییدل بی تو به جان آمد وقتست که باز آییمشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کردکز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
با
مقاله درباره یارا یارا

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نخود فرنگی 8 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 شرح گیاهنخود فرنگی (pisum ium) گیاهی است ی اله دارای ساقه نازک و رونده. برگ نخودفرنگی مرکب از سه برگچه است که برگچه انتهایی اغلب به یک پیچک منتهی می شود. علاوه بر این دمبرگ در این جنس اغلب نمو زیاد کرده و کاملا شبیه به یک برگچه می شود که دور ساقه می پیچید.نخود فرنگی از قدیم توسط رومیان و یونانیان کشت می شده است و بعضی نویسندگان تاریخی بر این عقیده بوده اند که این گیاه متعلق به مصر است نخود سبز بنظر می رسد اولین بار در جنوب غربی آسیا کشت شده است و سپس از طریق دریای سیاه به روم منتقل شده است و از طریق تبت و هیمالیا هم به چین و هندوستان راه یافته است نخود فرنگی گیاهی است علفی، ی اله بالا رونده و به ارتفاع 30 تا 150 سانتی متر واریته های بلند قد آن با ساقه های نازک برای بالاخزیدن نیاز به قیم دارند. برگها دارای پری مرکب با یک تا سه جفت برگچه هستند. گلها معمولاً سفید صورتی و گاهی ارغوانی هستند غلافها فشرده و از نظر طول متفاوت بوده و دارای 4 تا 10 بذر هستند بذرهای آنها صاف یا چروکیده و به رنگ سبز، خا تری یا متمایل به قهوه ای هستند. وزن یکصد دانه آنها 15 الی 25 گرم است.ارقام نخود فرنگیبر حسب وضعیت بذر دو تیپ نخود فرنگی تشخیص داده می شود بذر صاف و بذر چروکیده آن مهمترین واریته در تیپ بذر صاف است و اولین نخودی بود که جهت کنسرو مصرف شده است. در حال حاضر به علت کیفیت پائین واریته های دیگری جانشین آن شده اند.کودیاک، آ ، لینکلن، اسکات، اسپریت، مارو، باف و آنوارد از جمله ارقام خارجی آن هستند.نیازهای اکولوژیکیآب و هوا: نخود فرنگی نیاز به آب و هوایی سرد و نسبتاً مرطوب دارد ودر دمای 18 درجه سانتی گراد جوانه می زند و با افزایش درجه حرارت زمان مورد نیاز برای سبز شدن آن به سرعت کاهش می یابد. این گیاهان در مناطق گرمسیری بندرت در ارتفاعات کمتر از 1200 متر کاشته می شود.خاک: نخود فرنگی در انواع زیادی از خاکها از لومی شنی سبک تا رسهای سنگین کاشته می شود. برای واریته های زودرس آن خاکهای سبک و برای عملکرد زیاد لوم رسی یا لوم سیلتی که بخوبی ز شی شده اند ترجیح داده می شود ph مورد نیاز گیاه 5/5 الی 5/6 است.نخود فرنگی قادر به تحمل ماند در خاک نیست در مناطقی که می توان آبیاری کرد بافت خاک اهمیت کمتری دارد. نخود فرنگی در آب وهوای گرم محصول خوبی نمی دهد مخصوصاً اگر این دوره گرما درطی گل دهی و تشکیل غلاف آن رخ دهد.به همین دلیل در مناطقی که آن را در تابستان می کارند کشت هراکش آن مهم است.کاشتبرای کاشت گیاهان زودرس شخم های پائیزه لازم است. زیرا کاشت اغلب تا آماده شدن زمین در پائیز به تعویق می افتد سطح خاک بایستی نرم و بدون کلوخه باشد تا به این ترتیب همه بذرها درعمق ی ان کاشته شوند. معمولاً نخودفرنگی را در ردیفهای با فاصله 60 الی 90 سانتی متر می کارند. عمق کاشت نیز 5/2 الی 5 سانتی متر و تقریباً حدود 120 الی 300 کیلوگرم بذر در هر تار مصرف می شود. محصول بیولوژیک آن 1250 تا 3750 کیلوگرم در تار بوده و محصول اقتصادی آن 2 تن در تار است در بعضی مناطق مهم پرورش نخود فرنگی به هنگام کاشت مقدار کمی کود نیزمصرف میکنند. روش استفاده از کود اهمیت زیادی دارد زیرا تماس کود با بذر باعث خسارت جدی در آنها می شود. بنابراین کود را به صورت نواری در 6 سانتی متر کنار بذرو 5/2 سانتی متر عمیق تر ازآن قرار می دهند. در صورت عدم وجود ماشین برای پخش کود به شکل گفته شده توصیه می شود که کود را قبل از کاشت با خاک مخلوط می کنند نخودفرنگی به آبیاری واکنش نشان می دهد اگر در مراحل گل دهی و متورم شدن غلافها آبیاری شود عملکرد آن افزایش می یابد. معمولاً آنرا پس از کاشت یکبار آبیاری کرده و سپس آبیاری آنرا با گردش 14 روز ادامه می دهند.داشتمبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز:آفات و بیماریها: از مهمترین آفات نخود فرنگی شته ها و سر طومی ها هستند. و بیماری های مهم آن نیز سفیدک دروغین peronospora pisisyd و پوسیدگی قارچی fusarium oxysporum و بیماری ویروسی مهم پیچیدگی برگ است. این بیماری درتمام مناطق حبوبات خیز کشور انتشار داشته و علاوه بر نخودفرنگی بر روی لوبیا سبز، باقلا، نخود لوبیا چشم بلبلی و عدس هم دیده می شود رشد گیاه متوقف می شود و قد گیاه کوتاه می ماند. برگهای جدید آن ممکنست پیچیده، ضخیم شده و فرم قاشقی بخود بگیرند. ویروس عامل این بیماری بوسیله شته منتقل می شود.سوختگی قارچی، موزائیک، پژمردگی فوزایوم و آنتراکنوز از دیگر بیماریهای آن بشمار می روند.علفهای هرز: برای مبارزه با علفهای هرز باید از روشهای کنترل شیمیایی استفاده شود. که برای کنترل علفهای پهن برگ ی اله و علفهای هرز برگ باریک ی اله از سموم شیمیایی خاص برای هرکدام باید استفاده نمود.برداشتدر اکثر مناطق برای برداشت نخودفرنگی از دروگرهایی استفاده می شود که ضمن درو نخود را مستقیم به واگنهای حمل و نقل منتقل می کنند زمان برداشت با مشخصات ظاهری غلافها تعیین میشود. غلافها بایستی با بذرهای تازه و نرم پر شوند و رنگ غلافها از سبز تیره به سبز روشن گراییده باشد. کیفیت نخودفرنگی بوسیله عوامل مختلفی تعیین می شود اما صافی پوست و درصد قند زیاد از جمله عوامل مهم آن است.در طی رسیدن قندکاهش می یابد و بسرعت بر مقدار نشاسته و دیگر پلی اریدها، ترکیبات نامحلول ازت و پروتئین ها افزوده می شود.با تأخیر در برداشت مقدار زیادی کلسیم به پوست بذر منتقل می شود و سختی بذر افزایش می یابد.دامنه انتشاردراکثر نقاط پرورش داده می شود.گل و میوه نخود فرنگیگل نخود فرنگی شبیه به گل لوبیا است یعنی نسبت به یک سطح متقارن است و از 5 گلبرگ که دو تای آنها بهم چسبیده اند تشکیل شده است. دستگاه تولید مثلی گل کامل است. یعنی نخود فرنگی دارای پرچم و مادگی هر دو می باشد. میوه این گیاه از نظر شکل شبیه به
با
تحقیق درباره نخود فرنگی 8 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی طرح توجیهی طلا و جواهر سازی 12 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 بسمه تعالیابتدا به تعریفی جزئی از طلا و جواهر سازی می پردازیم :طلا و جواهر ساز: ی است که بتواند از عهده راه اندازی و تنظیم درجه حرارت کوره های ذوب ف ات قیمتی و ذوب انواع ف ات ولیهم های مورد نظر ، ریختن ف ضدآب در ریژه و تعیین عیار ف ات قیمتی،برشکاری ،سوهانکاری ،حدیده کاری ،فتول کشی و نوردکاری و طراحی و ساخت انواع ف ات قیمتی برآید.سپس به انواع مشاغل طلا و جواهر سازی به صورت مختصر نگاهی می کنیم :ذوب کار ف ات2- نورد کار ف ات3- ریخته گر ف ت4- ملیله ساز ف ات5- موم کار ف ات6 – جوشکار ف ات7- مدل ساز ف ات8- تراشکار و حلقه ساز ف ات9- تعمیر کار ف ات10 – عیار سنج ف ات11- سنگ شناس (کانی شناس)کارگاه ساخت قطعات ف ات قیمتی لوازم و ابزار کار مورد نیاز:درکارهای مختلف مربوط به ساخت قطعات از ف ات قیمتی ،ابزارها و لوازم متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد . این ابزارها در امور مختلفی مانند: سوهانکاری ،پرداختکاری ،اره کاری ،لحیم کاری،جوشکاری،آج زنی،برشکاری،اندازه گذاری ،مهروانگ زنی،سوراخکاری، نگهداری قطعات در حین کار،قرار دادن نگین بر روی ف ات ،فرم دادن به ف ات ،و بسیاری از کارهای دیگر کاربرد دارند که نحوه کار هر یک از آنها با دیگری تفاوت دارد.شکلتعدادی از لوازم و ابزار کار مورد استفاده :1- اره 2- انبر تخت 3- انبرگرد 4- انواع سوهانهای تخت ،گرد ،نیمگرد 5- گیره کوچک 6- چکش 7- میله ی مخلوطی یا ماندرل 8- پنس های مختلف 9- پرکار،خط کش ف ی 10- دم پهن ،دم مفتول ،دم باریک 11- قیچی های مختلف آهن بر 12- سمباده های مختلف 13- دریل دستی و برقی 14- مواد شوینده 15- ترازوی دیجیتال 16- قالب خوشه 17- انبر قفلی 18- موم های مخصوص 19- قالبهای ف ی 20 - هویه 21- دستگاه فرز 22- تیغ جراحی 23- گیره متحرکبرای شروع کا رد یک کارگاه ف ات قیمتی ،یکی از مهمترین موارد ،نحوه استقرار دستگاهها و لوازم و چیدن آنها در مناسب ترین مکان است. زیرا قراردادن نامناسب وسایل در کارگاه باعث کندی کار و اتلاف وقت می گردد.همچنین بدلیل استفاده از وسایل برقی زیاد باید دقت کنید که از قرار گزفتن سیمهای برق در کف کارگاه اجتناب کنید. برای تعیین مکان کارهای مختلف و دستگاههای آنها باید دقت زیادی کرد.که هر وسیله ای بدرستی در مکان خود قرارگیرد بطوریکه هیچ گونه تداخلی ایجاد نشود و فقط وقتی وسایل را باید اضافه کرد که مورد نیاز باشد.««یک مثال از نحوه استقرار و چیدن قسمتهای مختلف یک کارگاه در داخل اتاق»همچنانکه قبلاً نیز بیان شد ، در جاهای کوچک نیز می توان به کار ساخت و ساز ف ات قیمتی پرداخت.به عنوان مثال در شکل زیر طرح یک کارگاه ف ات قیمتی را در یک زیر پله ای مشاهده می کنید.
با
طرح توجیهی طلا و جواهر سازی 12 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) 22 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 22 شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) راهنما:جناب آقای دلیریگرد آورنده:تکتم برهانی نژاد داد 86مقدمه:پنیر یکی از محصولات متنوع شیری است که انسان از هزاران سال قبل با طرز تهیه و بسیاری از خواص آن آشنایی داشت . بسیاری اولین مبدا پیدایش آن را به اعراب مصری نسبت می دهند که به طور تصادفی به روش تهیه آن پی بردند.با گذشت زمان و گسترش فن پنیر سازی روشهای مختلفی برای ساختن انواع پنیر ابداع گردید .بطوریکه امروزه صدها نوع پنیر در دنیا ساخته می شود و عوامل زیادی در تنوع این پنیر ها در مناطق مختلف دخ دارد. مثلا نوع شیری که بیشتر در منطقه معمول است،شرایط آب و هوایی،خاک،وضعیت کارگری و عقاید مذهبی و آداب و رسوم محلی در و کانادا و بسیاری از نقاط دیگر منحصرا از شیر - بز- مادیان و میش پنیر تهیه میشود و حتی گفته شده در بعضی نقاط از شیر ن و الاغ و داران دیگر نیز استفاده می شود. پنیر علاوه بر اینکه از نظر تغذیه ای و داشتن املاح و ویتامین ها و پروتئین و چربی دارای اهمیت است از این نظر که قابلیت نگهداری طولانی و در نتیجه حمل و نقل آسان می باشد نیز حائز اهمیت است.اگر تاریخچه صنایع لبنی هر کشوری را مورد مطالعه قرار دهیم پنیر از اقلام عمده تولیدات لبنی آن کشورها می باشد . اما وقتی به تاریخچه حدود 40 ساله صنایع لبنی ایران نظر می کنیم می بینیم با اینکه تولید پنیر از دیر باز مورد علاقه مردم کشورمان بوده و همواره به عنوان یکی از غذا های اصلی و عمده مردم بشمار می رفته ولی به پنیر سازی اهمیت داده نشده و تنها آمار واردات بوده که به روز افزایش یافته است.لذا در این طرح بر آن هستیم که با تدوین و گرد آوری مطالب مورد وم جهت احداث واحدهای کوچک تولید پنیر راهنمایی جهت سرمایه گذاران در این صنعت باشیم.تعریف محصول:پنیر سفید ترکیبی است از کازئین ،چربی،ویتامین و مواد معدنی با نسبت های تقریبا مشخص و مادّه اولیه اصلی آن عبارتست از:شیر تازه و یا و ماده اولیه فرعی آن شامل نمک طعام ،کلرور کلسیم (یا کربنات کلسیم) و مواد لاکتیکی و مایه پنیر بدون استاندارد تهیه و در دسترس مصرف کنند گان قرار می گیرد . واحدهایی که پنیر به صورت بهداشتی تهیه و تولید می نمایند بسیار محدود بوده و حتی تعدادی از آنها نیز در حال حاضر فعالیتی ندارد.وضعیت عرضه:عرضه پنیر در کشور عبارتند از تولیدات داخل و واردات که تولیدات داخل توسط چندین واحد صنعتی و نیمه صنعتی و سنتی انجام می گیرد که این واحدها تحت پوشش شرکت صنایع شیر،بنیاد مستضعفان و وزارت جهاد سازندگی و غیره می باشند که به علت وجود مسئله تهیه شیر از نظر مقدار و قیمت همواره دست به گریبان مسائل تولید هستند و جهت بهبود وضعیت تولید اقداماتی باید در جهت توسعه دامداری،افزایش عرضه پنیر از طریق واردات انجام می گیرد که عمدتا از کشور دانمارک وارد می شود و در قالب کالاهای اساسی به صورت سهمیه بندی در اختیار مصرف کنند - گان قرار داده می شود.بنا براین با وجود مقدار متنابهی تولید داخلی و همچنین واردات همواره پنیر یکی از مواد غذایی مطلوب میباشد که وجود تقاضای بیش از حد برای دریافت آن از طریق سیستم سهمیه بندی و بالا بودن قیمت آن در بازار بخش دیگر غذایی و اختلال در عرضه آن و قیمت سایر مواد پروتئینی و جایگزین پنیر آزاد مؤید این مطلب می باشد.وضعیت تقاضا:با توجه به رشد فزاینده جمعیت افزایش میزان نفوذ پذیری پنیر در تغذیه مردم در وعده های مختلف راند مان شیردهی و سرمایه گذاری صنعتی انجام می گیرد.چون کره و گوشت و غیره و بروز حوادث قهری چون سیل، ز له ، جنگ در کشور های همسایه و مهاجرت آوار گان به کشور عوامل ایجاد تقاضایی مازاد بر تقاضای طبیعی بوده و این کالا همواره به عنوان یکی از بهترین و ساده ترین مواد غذایی بوده تقاضای محصول یکی از مواد غذایی است که مورد مصرف عموم اقشار جامعه می باشد لذا همواره تقاضای زیادی باقی می ماند که آن را باید با احداث واحدهای جدید برطرف نمود .قیمت فروش:در هر شرایط اقتصادی، جغرافیایی، جوی و منطقه ای قابل تغذیه می باشد، بنابراین عوامل تقاضا همواره روبه افزایش بوده که با در نظر گرفتن مقدار عرضه موجود همچنان خلائی در برآورده نشدن محصول وجود نداشته است.
با
شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) 22 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی انواع شرکت و نحوه ی ثبت آن در ایران 10 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 انواع شرکت هاwednesday, 30 may 2007انواع شرکت ها و طریقه ی ثبت آنها در ایراندر این نوشتار که راجع به ثبت شرکته های تجاری است؛ ابتدا به معرفی مختصری از شرکت های تجاری هشت گانه پرداخته، سپس مدارک ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه ی عملی مراحل ثبت را به طورکلی توضیح داده ام. 1- تعریف شرکت سهامی عام شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی ( ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه ی آن به سهام، تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت:الف ) مدارک لازم جهت ب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت ها:1) دو نسخه طرح اظهارنامه ی شرکت سهامی عام2) دونسخه طرح اساسنامه ی شرکت سهامی عام3) دو نسخه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه، تعهد توسط مؤسسین5) فتوکپی شناسنامه ی مؤسسین ب )مدارک لازم جهت تأسیس: 1) دو نسخه اظهارنامه2) دو نسخه اساسنامه3) دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین4) دو نسخه صورت جلسه ی هیأت مدیره ( تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در رو مه ی تعیین شده6) فتوکپی شناسنامه ی مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی، ارائه ی برگ نمایندگی، ا امی است.)7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه ی شرکت8) ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز2- تعریف شرکت سهامی خاصشرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین گردیده و سرمایه ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان « شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت:1) دو برگ اظهارنامه ی تکمیل شده ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهام داران2) دو جلد اساسنامه ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه ی سهام داران3) دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام داران و بازرسین رسیده باشد4) دو نسخه صورت جلسه ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد5) فتوکپی شناسنامه ی کلیه ی سهام داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری )6) ارائه ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت، آورده ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه ی تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری، ا امی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه ی اصل سند مالکیت، ضروری است7) ارائه ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها.3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹ با مسئولیت محدود›› قید شود.مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت:1) دوبرگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود2) دوبرگ شرکت نامه3) دو نسخه از اساسنامه4) دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره5) فتوکپی شناسنامه ی شرکا و مدیران و ارائه ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.4- تعریف شرکت تضامنی شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.مدارک شرکت تضامنی برای ثبت:1) دو برگ تقاضانامه2) دو برگ شرکت نامه3) دو نسخه اساسنامه4) فتوکپی شناسنامه ی شرکا5) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامیشرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، ی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.مدارک شرکت مختلط غیرسهامی برای ثبت:
با
انواع شرکت و نحوه ی ثبت آن در ایران 10 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 6 صفحه in the name of god موضوع : تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث تمرین معماری 2 از میان تمام کارهای معماری هیچکدام به اندازه محیط یادگیری نمی تواند جذاب و دل انگیز باشد چراکه دانشجو در انجا رشد و تحصیل می کند.
(پرفوسور لاوسون) پورثموث تشکیل شده از چند دانشکده از رشته های مختلف که در این نقد دانشکده معماری ان مورد بحث است.این دانشکده توسط hampshire county ساخته شده.
این معمار استفاده از شکل u که با توجه به اقلیم بوده.
این دانشکده فضایی دل نشین و زیبا طراحی شده بگونه ای که احساس زنندگی ایجاد نمیکند و برای از بین بردن فاصله درون و بیرون و فراهم محیط دل انگیز در بیرون وهم در داخل استفاده از گیاهان است.این معمار از روانشناسی محیط جایگاه کلاس درس .
میزان سر و صدا .
نور و رنگ.
کیفیات اب و هوایی داخل و ...
پرداخته است.تاکید روانشناسی اموزشی به اموزش موثر و لذت بخش است. این معمار از سازمان دهی خطی بنحوی که فضاهای مورد نیاز را در ان جای گذاری کردهشکل u دارای قرینه مجموعه ای است.استفاده از نور طبیعی که با توجه به اقلیم در منطقه معتدل قرار دارد.
مناظر زنده که در اطراف مجموعه قرار و باعث استراحت ذهنی و فکری دانشجو را فراهم می کنرنگ بیرونی مجموعه از سفید استفاده شده با توجه به اقلیم.برای نور گیری بهتر در طبقه ا از پنجره سقفی استفاده و کم وزن دانشکده از سقف شیبدار آلومینیومی استفاده شده دانشکده دارای سه طبقه که طبقه همکف ورودی اصلی در قسمت مرکزی قرار دارد که به یک پیش ورودی پس از پیش ورودی به ل میرسد این یکی از حسن های خوب بنا می باشد که از بیش از حد جلوگیری می کند البته این دانشکده دارای چند ورودی فرعی نیز می باشد.در طبقه همکف به هیچ عنوان از کلاس درس همچنین از اتلیه استفاده نشده بلکه در این قسمت کل فضاها مربوط به اداری و انبار و ارشیو می شود بگونه می توان گفت فضاهایی که دارای سروصدا است در این طبقه تعبیه شده است.برای دسترسی به طبقه اول از هشت راه پله استفاده دلیل این کار از تراکم در راه پله می کاهد و باعث دسترسی اسان به هر منطقه می شود.
طبقه اول فقط برای کلاس و دو اتاق کنفرانس کوچک طراحی شده است همچنین در مرکز دانشکده یک سالن امفی تئاتر 200 نفره برای کل مجموعه و چهار اتاق کنفرانس کوچک در طبقه هم کف و اول تعبیه شده است.در هر طبقه اتاق هایی مخصوص اساتید قرار دارد.از مهمترین خصوصیات طبقه دوم یک کتابخانه مرکزی و دو اتاق it است همچنین اتلیه معماری است.طبقه سوم دارای دو تراس که یکی از ان در پشت که فضایی دنج و خ است ودر جلوی مجموعه بالای امفی تئاتر رو به منطر دید مناسبی ایجاد کرده است برای دسترسی به ان از دو پل استفاده شده.
منابع : مجله معماری university builders نوشته: martin pearce و برخی از سایت ها . متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت تحلیل و نقد دانشکده معماری پورثموث

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی جزوه استنباط آماری پیشرفته 1 پروفسور نادر نعمت الهی علامه طباطبایی با و پر سرعت .
جزوه استنباط آماری پیشرفته 1 پروفسور نادر نعمت الهی علامه طباطبایی
جزوه استنباط آماری پیشرفته 1 پروفسور نادر نعمت الهی علامه طباطبایی این جزوه به صورت تایپ شده است.این جزوه درس استنباط آماری پیشرفته 1 پروفسور نادر نعمت الهی علامه طباطبایی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.درس استنباط آماری پیشرفته از جمله دروس رشته آمار در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این جزوه در 166 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.
با
جزوه استنباط آماری پیشرفته 1 پروفسور نادر نعمت الهی علامه طباطبایی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تاسیسات مکانیکی با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 10 صفحهتاسیسات مکانیکی انواع سیستم های حرارت مرکزی انواع سیستم های حرارت مرکزی دسته بندی سیستمهای حرارت مرکزی بر اساس : سیال ناقل حرارت درجه حرارت سیال چگونگی گردش آب نوع منبع انبساط انواع سیستم های حرارت مرکزی از نظر سیال واسطه عبارتند از : 1- حرارت مرکزی با آب گرم 2_ حرارت مرکزی با آب داغ ، 3- حرارت مرکزی با بخار آب ، 4 – حرارت مرکزی با هوای گرم حرارت مرکزی با آب گرم فشار این منبع در حدود فشار جو است دمای آب گرم ناقل نیز با توجه به نقطه جوش آب در ارتفاعی که سیستم کار می کند مشخص می شود . بر حسب چگونگی گردش آب به دو صورت طبقه بندی می شود : سیستم با جریان طبیعی : گردش آب بر اساس نیروی ترموسیفون ناشی از اختلاف وزن مخصوص آب گرم رفت و برگشت و بدون کمک عامل خارجی پمپ صورت می گیرد به دلیل محدود بودن نیروی ترموسیفون و عدم توانایی آن برای مقابله با افت فشارزیاد در مسیر لوله کشی این سیستم تنها برای ساختمان های کوچک قابل استفاده است سیستم با جریان اجباری در این سیستم انرژی لازم برای برای گردش آب و غلبه بر افت فشار های مسیر توسط یک پمپ تامین می گردد لذا سرعت گردش آب بیشتر بوده و اختلاف دمای رفت و برگشت را می توان تقلیل داد حرارت مرکزی با آب داغ دمای آب از حد نقطه جوش آن در فشار جو فراتر می رود بنابراین : سیستم نمی تواند در فشار جو کار کند و باید با تمهیداتی فشار آن را بالا برد تا آب در دماهای بالاتر از 100 درجه بخار نشود . از سیستم منبع انبساط بسته استفاده می کنند⇦ این منابع علاوه بر وظیفه ی جبران نوسانات حجمی آب سیستم مسئولیت ایجاد فشار مناسبی را توسط بالشتکی ازهوا ؛ بخار یا گاز بی اثر مانند ازت که نیمی از حجم منبع را می کند بر عهده دارند گردش اب در سیستم های حرارت مرکزی با آب داغ حتما به صورت اجباری و توسط پمپ صورت می گیرد فشار سیستم باید به نحوی کنترل شود تا نه از میزان لازم فراتر رفته و به حد خطرناکی برسد و نه آنقدر نزول کند که امکان تبخیر آب فراهم شود این سیستم در تاسیسات بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد حرارت مرکزی با بخار در این سیستم ناقل حرارت بخار آب می باشد مقدار حرارتی که توسط بخار حمل می شود نسبت به آب گرم یا آب داغ بسیار قابل ملاحظه است حرارت مرکزی منطقه ای ؛ آسمان اش ها و پادگان ها و آسمان اش ها و ساختمان های پراکنده ای که با یک سیستم گرمایش تغذیه می شوند حرارت مرکزی با هوای گرم ناقل حرارت هواست .
گرم هوا به صورت مستقیم در کوره ی هوای گرم یا به صورت غیر مستقیم توسط آب گرم یا بخار ارسالی از دیگ در وسایلی مانند هواساز و یا فن کویل صورت می پذیرد بر حسب چگونگی گردش آب به دو صورت طبقه بندی می شود : گردش طبیعی هوا : نیروی محرک در این سیستم همانا اختلاف وزن مخصوص هوای گرم متصاعد و هوای سرد متنازل می باشد در این سیستم بایستی مقاومت در مسیر کانال کمتر از سیستم اجباری باشد گردش اجباری هوا : در این سیستم نیروی محرک توسط بادزن تامین می شود ترتیبات برگشت آب ( سیستم لوله کشی شوفاژ) سیستم لوله کشی شوفاژ به دو دسته تقسیم می شود : یک لوله ای و دو لوله ای سیستم یک لوله ای : در این سیستم لوله ی رفت و رگشت به هم مربوط بوده و یک لوله برای رفت و برگشت به کار می رود سیستم دو لوله ای : شامل سیستم دو لوله ای با برگشت مست متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت تاسیسات مکانیکی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تادائو آندو با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 33 صفحهمقدمه هدف آندو: تغییر معنای طبیعت از گذرگاه معماری عناصراصلی معماری آندو بتن خام.خورشید.آسمان.سایه.آب ویژگی های شاخص معماری آندو نظم.مردم.احساسات انسانی. ویژگی معماری آندو فرم ساده.فضای خالص.بیان بی طرفانه تادائو آندو او واسطه ای میان شرق و غرب است، و بتن را ـ با اینکه از مواد ج ناپذیر مدرن اروپاست ـ در جهت نشان دادن زیبایی شناسی شرقی به کار می برد.
مصالح معماری آندو، بتن خام، خورشید، آسمان، سایه و آب است یا به عبارت بهتر، فضا.
تأکید او بر این نکته است که استفاده کنندگان از بنا باید طبیعت را تجربه و احساس کنند و اینها همه ریشه در سنت منطقه ای زیستگاه او ـ کانزایی ـ دارد.
تادائو آندو در معماری دوگانه انگار آندو هندسه بیضوی کاربرد زیادی دارد. فضا براساس نیرویی پویا شکل می گیرد.این نیرو از تضاد بین فرم وفضا حاصل می شود. در این نوع معماری فرم وفضا دارای ارزش ی انی است.
معماری دوگانه انگار: خانه کوشینو81 -1979 خانه کوشینو بر یک شیب کوهستانی با جنگل انبوه واقع شده و با سایتی که در آن قرار گرفته است هماهنگی دارد .فرم های هندسی مشخص آن نیز تا حد زیادی با شکل بی نظم زمین در تضاد است معماری دوگانه انگار: اتودهای اولیه اتودهای اولیه اتودهای اولیه اتودهای اولیه حیاط رمپ پاگرد سرویس بهداشتی باغچه شیب دار اتاق خواب پله و راهرو تراس اتاق رخت کن اتاق کار بام عملکرد طبقات: پلان طبقه اول n راهرو بام رمپ کمد سرویس بهداشتی پاگرد اتاق تاتامی اطاق پاگرد اتاق تاتامی تراس عملکرد طبقات: پلان طبقه دوم n ورودی پله و راهرو ناهار خوری و آشپزخانه نشیمن حیاط سرویس بهداشتی رمپ اتاق رخت کن پاگرد باغچه شیب دار کمد عملکرد طبقات: پلان طبقه همکف n باز نیمه باز بسته سلسله مراتب نور: پلان طبقه همکف نیمه بسته سلسله مراتب نور: باز نیمه باز بسته پلان طبقه اول نیمه بسته سلسله مراتب نور: باز نیمه باز بسته پلان طبقه دوم نیمه بسته چشم اندازهای داخلی که معمار با توجه به پتانسیل های داخلی ایجاد کرده است.
پلان طبقه همکف دیدهای داخلی که معمار با توجه به پتانسیل های داخلی ایجاد کرده است.
چشم انداز: چشم انداز: پلان طبقه اول چشم انداز: مقطع ریتم: ریتم قطعات کف اتاق تاتامی ریتم پنجره های بلند و باریک بازی نور و سایه ریتم بلوک های بتنی موزه ناریوا 94-1992 موزه آفتاب 98-1997 توده: توده فرعی: توده اصلی: حذفی و الحاقی: جزء به کل: اجزاء: حجم در کل: اجزاءفرعی اجزاءاصلی تعادل و : تقارن پلان طبقه همکف تعادل و تقارن: پلان طبقه اول پلان طبقه دوم ویژگی های خاص بنا: ورودی زاویه رمپ قاب بندی بام خطی بودن پلان تنوع دادن به سقف ها بازی با شیب زمین ایجاد حس امنیت اتاق تاتامی قاب بندی بام ها برای کاربری دادن به بام: lee house خانه کوشینو مقایسه با دیگر کارهای آندو back lee house خطی بودن پلان: خانه آسوما(راو) 76-1975 خانه دیوار 77-1976 خانه کاناموری 94-1993 ساختمان تی.اس 86-1984 مقایسه با دیگر کارهای آندو back رمپ: back تنوع دادن به سقف ها: back بازی با شیب زمین: آندو با این شیب آگاهانه طبیعت را به داخل خانه دعوت می کند که در کارهای دیگرش نیز دیده می شود.
lee house ito house rokko housing, i and ii, آندو از احجامی استفاده می کند که از تلفیق فرم های هن متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت تادائو آندو

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50651/پاورپوینت-تادائو-آندو
 • مطالب مشابه: پاو وینت تادائو آندو
 • کلمات کلیدی: آندو ,پلان ,طبقه ,معماری ,اتاق ,خانه ,پلان طبقه ,تادائو آندو ,اتودهای اولیه ,طبقه همکف ,اتاق تاتامی ,بسته سلسله مراتب ,اولیه اتودهای اولیه ,اتوده
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بلوک شیشه ای با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 22 صفحهبلوک های شیشه ای یکی از مصالحی که امروزه بسیاری از سازندگان ساختمان مورد استفاده قرار می دهند بلوک های شیشه ای نام دارند.بلوک های شیشه ای در ابعاد و ضخامت های گوناگونی تولید می شوند.به طور کلی بلوک های شیشه ای سازه های تو خالی هستند که از شیشه فشرده ساخته شده اند و هوای داخل آن تخلیه شده است بلوک های شیشه ای در هنگام ساخت به طور کامل درز بندی می شوند و همواره یک فضای خالی در داخل آنها وجود دارد.لبه بلوک ها دارای سطح زبری است که امکان پیوند آنها را با ملات فراهم می آورد،برخی از بلوک های شیشه ای در بازار دارای یک لبه ی برآمده و جفت شونده و برخی از آنها دارای لبه کنگره دار در قسمت تماس با ملات هستند. انواع مختلف بلوک های شیشه ای به شکلهای مربع شکل،شعاعی و گوشه ای می باشند.همچنین انواع شفاف صیقلی و مات از بلوک های شیشه در بازار موجود می باشد که بسته به موارد مصرف از آنها مورد استفاده قرار می گیرد.بلوک های مربعی با ابعاد 15 و 20 و 30 سانتیمتر به ضخامت 10 سانتیمتر هستند. مزایای بلوک های شیشه ای 1.تنظیم دما به علت وجود فضای خالی درون بلوک ها(عایق حرارتی بسیار مناسب) 2.سطح این بلوک ها در مقایسه با پنجره های شیشه ای کمتر عرق می کند. 3.عایق صوتی بسیار خوبی می باشند. 4.نگهداری و تعویض آنها بسیار ساده می باشد. 5.گرد و غبار را از خود به راحتی عبور نمی دهد. 6.ایجاد دیوار با اشکال گوناگون ملات مورد نیاز برای نصب بلوک های شیشه ای عبارت است از: 1.یک واحد سیمان 2.چهار واحد ماسه 3.نصف واحد آ تذکر1:ملات مورد استفاده در نصب بلوک های شیشه ای بایستی خشک تر از ملات مورد استفاده در آجر چینی باشد. تذکر2:ضخامت ملات مورد استفاده در نصب بلوک های شیشه ای 6 میلی متر می باشد. تذکر3:بلوک های شیشه ای خاصیت باربری ندارند.
دیوارهای بلوک شیشه ای غیر باربر هستند و نباید در بارهای ساختمانی سهیم شوند.دیوارهای بلوک شیشه ای باید در دو جهت ثابت نگه داشته شوند،به طوری که نیروی افقی دیوار به خوبی توزیع شود.جهت اطمینان از اینکه حرکتها و همچنین نیروهای فشاری وارد بر دیوار جذب می شوند باید درزهای انبساط و انقطاع مناسبی در نظر گرفته شود.درزهای انبساط و انقطاع باید دور تا دور دیوار بلوک شیشه ای در نظر گرفته شود و با ماده ای لاستیکی و با دوام و مقاوم در برابر باد و باران با عرض حداقل 10 سانتی متر پر شود.انتقال و توزیع فشارهای افقی از طریق عناطر تکیه گاهی باید نشان داده شود. نگه دارنده های بالایی و کناری باید حداقل 50 سانتی متر پهنا داشته باشند و این پهنا نباید از 100 میلی متر کند.ضخامت نوار نباید از ضخامت نوار شیشه ای بیشتر باشد.لایه ای از ملات سیمان مسلح که از 80 میلی متر نکند باید در پایین ترین سطح ریخته شود تا بارهای عمودی را جذب کند.عناصر مسلح سازی عبارتند از دو میلگرد آجدار به قطر 6 میلی متر ،دیوار باید طوری طراحی شود که درون آب جمع نشود. حداکثر عرض دیوار 6 متر است،چرا که این مقدار فاصله ی بین درزهای انبساط برای دیوارهای بزرگ بلوک شیشه ای است. پهنای بند نمایان: اندازه بلوک های شیشه ای به میلی متر 115*115 190*190 240*240 00 3*300 اندازه حداقل پهنای بند 12 12 متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت بلوک شیشه ای

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله چهار تفاوت گرافیک و نقاشی با و پر سرعت .
مقاله چهار تفاوت گرافیک و نقاشی
مقاله چهار تفاوت گرافیک و نقاشی لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 2 چهار تفاوت گرافیک و نقاشیخط کشی بین نقاشی و گرافیک در روزگاری که با آلیاژی از پسامدرنیسم و دیجیتالیسم ساخته شده، چندان درست به نظر نمیرسد. اما بهر حال درباره چهار تفاوت مهمشان میتوانیم حرف بزنیم و بحث کنیم.۱) تفاوت اول، هنر و رسانه است. نقاشی عموما زیرمجموعه هنر است که این هنر شدت و ضعف دارد اما گرافیک همیشه هنر نیست. گاهی هم تبدیل به رسانه میشود ؛ مثل وقتی که در خدمت تبلیغات (تجاری، فرهنگی و ) قرار میگیرد. البته گاهی هم تلفیقی از هنر و رسانه است. درست مثل زمانی که در خدمت رسانهها (چاپی، الکترونیکی، دیجیتالی و سایبر) قرار میگیرد. بطور کلی آنگاه که هنر مطلق است garphic art و وقتی که رسانه و یا تلفیقی از رسانه و هنر است g hic design نامیده میشود. در پستهای بعدی راجع به این موضوع بیشتر خواهم گفت.۲) تفاوت دوم، برقراری ارتباط را شامل میشود. در مواجهه با نقاشی، وظیفه برقراری ارتباط به عهده مخاطب است و اوست که باید تلاش کند تا با اثر هنرمند نقاش ارتباط برقرار کند. اما در گرافیک برع است و وظیفه برقراری ارتباط بر دوش خود اثر گرافیک نهاده شده یعنی اثر گرافیکی، بایستی تلاش کند تا مخاطب را به طرف خودش جذب کند نه اینکه مخاطب زور بزند تا محتوای اثر گرافیک را درک کند.علت ناتوانی بسیاری از آثار گرافیک ناشی از ندانستن همین تفاوت دوم است. البته برای نکته سنجها ممکن است سوال مطرح شود که پس مینیمالیسم در گرافیک یعنی چه ؟ که چون این مبحث طولانی است اجازه دهید در پستهای بعدی در این باره با شما بحث کنم.یک نکته دیگر را هم میتوان گفت؛ برای دیدن آثار یک هنرمند نقاش، این مخاطب است که به گالری و موزه میرود تا آثارش را ببیند. یعنی مخاطب به طرف "اثر" میرود در حالی که در گرافیک، مع این اتفاق رخ میدهد و این "اثر" گرافیک است که به طرف مخاطب میرود. شهروندان در حال عبور و مرور از کوچه و خیابان هستند که بیلبردها و پوسترها و . . . به طرفشان میآیند و میخواهند به زور پیامشان را به آنها منتقل کنند.۳) تفاوت سوم را به شخصی و غیرشخصی بودن این دو اختصاص میدهم. "اثر" نقاشی کاملا شخصی است و گویای حرف و فکر هنرمند نقاش است بدون در نظر گرفتن مخاطب. از این رواست که میگوییم او میتواند چنین تصور کند : خورشید؛ مثلث سبز ، زمین و صحرا ؛ آبی و آسمان ؛ قرمز چهارخانه با گلهای درشت صورتی (!!) . ولی در "اثر" گرافیک تقریبا چنین تصوراتی شدنی نیست (بحث تصویرسازی در گرافیک، چیز دیگری است). چرا که گرافیک "شخصی" نیست و میخواهد ارتباط برقرار کند یعنی بایستی مخاطب را در نظر بگیرد. اثری که در طراحی و تولید آن، مخاطب نقشی نداشته باشد نمیتواند "اثر" گرافیکی موفقی باشد.۴) تفاوت چهارم را تقریبا همه میدانند. نقاشی تکثیر نمیشود حداقل با هدف تکثیر، ارائه نمیشود. اما گرافیک براساس تکثیر، طراحی و تولید میشود. واضح است که منظور از تکثیر، تمام گونههای آن است (چاپ، های اپتیک، های مگنت، امواج الکترونیکی و . . . ) .آثار تک نسخهای در گرافیک جایگاهی ندارند چرا که هدف برقراری ارتباط را، عملیاتی نمیکنند. متاسفانه بیتوجهی به این مسئله هم باعث شده که این روزها، گرافیک به سمت نمایشگاهی و جشنوارهای شدن پیش برود.پوسترها و جلدهایی که فقط در یک نسخه تکثیر میشوند و به قصد رتبه و جایزه رهسپار جشنوارههای خارجی، یا بر دیوار نگارخانه ها و گالری ها مینشینند و میخواهند بیان هنرمندانه آن گرافیست ـ نقاش را رخنمایی کنند.
با
مقاله چهار تفاوت گرافیک و نقاشی

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره) با و پر سرعت .
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره) کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)فرمت فایل: وردتعداد صفحات: 46
با
کارورزی ۳ (راهنمایی و مشاوره)

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی طرح لایه باز اینفوگرافیک طبی و پزشکی با فرمت ai قابل ویرایش در ایلاستریتور با و پر سرعت .
طرح لایه باز اینفوگرافیک طبی و پزشکی با فرمت ai قابل ویرایش در ایلاستریتور و کورل دراو

با
طرح لایه باز اینفوگرافیک طبی و پزشکی با فرمت ai قابل ویرایش در ایلاستریتور

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت حسابداری صنعتی 303 اسلاید با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 303 صفحهحسابداری صنعتی یک جایگاه درس حسابداری صنعتی یک در نیمسال چهارم و بعداز گذراندن درس اصول حسابداری 3 توسط دانشجویان حسابداری باید خوانده شود فهرست فصول فصل 1-کلیات ومفاهیم حسابداری بهای تمام شده فصل 2- روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده فصل 3- بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی فصل 4- بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی فصل 5- بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی(نظام ادواری) فصل 6- حسابداری مواد وبهای تمام شده آن فصل 7- گردآوری اقلام بهای تمام شده دستمزد(نیروی کار) فصل 8- گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار فصل 9-نظام دائمی بهای تمام شده-هزینه ی سفارش کار فصل 10-نظام دائمی بهای تمام شده –هزینه ی مرحله ای فصل 11-سیستم هزینه ی مرحله ای –کار در جریان ساخت فصل 12-سیستم هزینه ی مرحله ای –روش میانگین درتعیین بهای تمام شده فصل 13-سیتم هزینه ی مرحله ای –روش اولین صادره از اولین وارده فصل 14- بهای تمام شده استاندارد ` فصل اول کلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده هدف کلی فصل: آشنایی با مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و کاربردهای آن در مدیریت حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سر و کار دارد. هر یک از اقلام بهای تمام شده به منزله ی استفاده از یکی از منابع شرکت است. کاربرد اصلی و اولیه اطلاعات بهای تمام شده برای مدیران تصمیم گیری و ارزی عملکرد است. حسابداری مدیریت: هنگامی که اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در داخل سازمان و توسط مدیران و به منظور ارزی عملکرد فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی آن و یا به عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیم به کار برده شود.
حسابداری مالی: اگر این اقلام توسط استفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانکاران و به قصد ارزی عملکرد مدیران رده بالای شرکت و یا تصمیم گیری در مورد خود سازمان به کار رود.
حسابداری مالی وحسابداری بهای تمام شده: استفاده کنندگان اصلی اطلاعات بهای تمام شده، مدیران هستند. اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان خارجی اطلاعات حسابداری بر مبنای اصول پذیرفته شده ی حسابداری تهیه می شود .
مدیران در برقراری نظام اطلاعاتی بهای تمام شده نسبت به حسابداری مالی محدودیت کمتری دارند. . به طور خلاصه، حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در نوع استفاده کنندگان، محدودیت ها، مبانی ارزش گذاری، زمان تهیه گزارشات و دامنه شمول گزارش دهی با یکدیگر اختلاف دارند.
در مواردی که از اطلاعات حاصل از حسابداری بهای تمام شده در حسابداری مالی استفاده می شود، م م به استفاده از بهای تمام شده تاریخی است.
در گزارشهای حسابداری بهای تمام شده، علاوه بر اطلاعات ریالی، اطلاعاتی در مورد ساعات کار کارکنان، مقدار تولید واحدهای مختلف یا ساعات فعالیت بخش های مختلف شرکت نیز ارائه می شود. استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیریت: حسابداری بهای تمام شده، با فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تعیین نتایج مالی حاصل از راه کارهای مختلف از طریق تعیین بهای تمام شده ی هر یک از راه کارها و مقایسه اطلاعات حاصله به تصمیم گیریهای مدیریت در انتخاب میان راه کارهای مختلف کمک می کند.
اختلاف بهای تمام ش متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت حسابداری صنعتی 303 اسلاید

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت جمع بندی تحلیل فضا با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 17 صفحهتحلیل فضاهای شهری از آنجائیکه مهمترین عامل در کیفیت فضاهای طراحی شده شهری ،توجه به انسان و نیازها و ادراکاتش می باشد نه توجّه صرف کمّی به فضای شهری که به طراحی آنها به دور از نیاز و ادراکات انسان توجه دارد .در این درس مباحث به دو بخش اصلی زیر تشکیل گردید ه است : الف ـ انسان ( رفتار، نیاز و ادراک و ....
) ب ـ محیط کالبدی مبانی نظری رفتار انسانی در فضای شهری ادراک ارتباط انسان نیاز رفتار فعالیت بررسی محیط : خصوصی محیط محیط شهری بسته عمومی پارکها و باغها باز فضاهای شهری فضاهای شهری : ـ مفهوم فضای شهری ـ شاخصهای شناسائی فضاهای شهری از دیگر فضاها ـ انواع فضاهای شهری و سلسله مراتب آنها و ویژگی هر یک از آنها. ـ توقعات عام طراحی از انواع فضاهای شهری ـ اجزاء کالبدی تشکیل دهنده فضای شهر (کف ، بدنه ، سقف و اثاثیه شهری و پوشش گیاهی ) ـ عناصر شکل دهنده به فضای شهر ( کف ، بدنه ، سقف و اجزاء مستقر در فضا شامل : اثاثیه شهری و پوشش گیاهی ) ـ مولفه های یک فضای شهری ( فرم ، عملکرد و معنا ) ـ عوامل موثر در شکل گیری تصویر ذهنی یا سیما و نحوه شکل گیری آن در فضای شهری ( فرم شهر ، منظر ، تصویر ذهنی ) و تفاوت آنها در علوم مختلف .
بررسی سیما و منظر فضاهای شهری 1ـ سیمای جداره town scape 2ـ سیمای زمین ground scape 3ـ سیمای بام roof scape ـ زمینه ( سبک معماری ، دانه بندی ، خط آسمان ، ریتمها ،ترکیب و انتظام بازشوها،نفوذپذیری،رنگ و جنس مصالح ) توقعات عام توقعات از انواع فضاهای شهری توقعات موضوعی توقعات موردی توقعات موضعی الف ـ تشریح نظریه معروف تصویر ذهنی فضاهای شهری اثر کوین لینچ : راه ـ لبه ـ نشانه ـ گره ـ محله ب ـ روشهای ارزی کاربری اراضی در فضاهای شهری : 1ـ ماتریس سازگاری 2ـ ماتریس مطلوبیت 3ـ ماتریس ظرفیت 4ـ ماتریس وابستگی عوامل موثر در طراحی پاسخده یک عرصه شهری : رنگ تعلق ـ غنای حسی ـ تناسبات بصری ـ انعطاف پذیری ـ خوانائی ـ گوناگونی ـ نفوذپذیری شکل گیری منظر شهری مفهوم اجزاء انواع مولفه ها فرم عملکرد معنا 1ـ فعالیتهای انسانی (نوع،محل،رفتار،تسهیلات لازم و ...
) 2ـ عوامل کالبدی ( عوامل مصنوع (کف ،بدنه،سقف ، ارتباط فضا با دیگر فضاها ) 3ـ عوامل غیر کالبدی (عوامل اقلیمی ( دما ،تابش ، باد و ...
) عوامل غیر اقلیمی ( بو ، نور،صدا و ...) عناصر و کیفیتهای منظر شهری 1ـ کیفیت های فضائی 2ـ کیفیتهای سکانسها تباین(تفاوت،اختلاف،تضاد) ، تکرار ، یکمرتبگی،ضرباهنگ ، سلسله مراتب 3 ـ کیفیتهای ناشی از سازگاری میان مولفه ها امکان و عدم امکان ادراک و امکان و عدم امکان استفاده و دسترسی 1ـ کیفیت های عنصر : شدت ، تنش ، نقش انگیزی 2ـ کیفیتهای بین عناصر در سازمان فضائی : تعادل ،تقارن،تناسب،تفوق ،وضوح ،تراکم 3ـ کیفیت رابطه عنصر خاص با دیگر عناصر : تضاد،تقابل،تجانس،مزیت،انسداد،تاکید،محصوریت، تنگی،گشادگی،توالی،تمرکز معیارهای کیفی سنجش فضا ی شهری 1ـ میزان کارائی فضا 2ـ میزان پاسخگوئی بحضور گروههای اجتماعی ویژه 3ـ میزان استفاده مرتب و دائمی شهروندان 4ـ میز متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت جمع بندی تحلیل فضا

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزو با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادیهزینه ی برمبنای فعالیت و ارزی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای ب موفقیت لازم دارد. هزینه ی برمبنای فعالیت وارزی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟این موضوع که مدیریت برای دستی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟این مقاله سه چارچوب هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.هزینه ی برمبنای فعالیتبا متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه ی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه ی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه ی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه ی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه ی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه ی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه ی را بهبود می بخشد.مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزی متوازن حل می شود.ارزی متوازنبا توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر ی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات
با
مقاله درباره آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزو

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی طرح پرورش قـارچ خوراکـی 16 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 16 پروژه کارآفرینیموضوع : طرح پرورش قـارچ خوراکـی راهنما :جناب آقای عبدالله آبادیتهیه کننده :یوسف شاد خـلاصــه طــرح موضوع طرح :پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت 50 تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: 8/889 میلیون ریال سهم آوردة متقاضی: 8/89 میلیون ریال سهم تسهیلات: 800 میلیون ریال دورة بازگشـت سرمایه: 26 ماه مقدمـه : مواد پروتئینی ، یکی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد ، مبین ضرورت استفاده آنها در سبد غذایی خانواده ها است. از دیرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین موردنیاز انسان بوده است. لکن در حال حاضر ، به واسطه تغییر روش زندگی از سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذایی ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان آور نباشند مورد توجه واقع شده است. حبوبات ، سویا و قارچ خوراکی مهم ترین منابع پروتئین غیر حیوانی هستند که امروزه به طور وسیع مصرف می شوند. در این میان بازار مصرف قارچ خوراکی به دلیل افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به فواید و روش مصرف آن ، روند رو به رشدی را تجربه می کند. قارچ ، به علت اینکه سرشار از مواد پروتئینی ، گلوسیدی ، ویتامین ها و لیپیدها است می تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید. ضمن اینکه به واسطه سهولت پرورش قارچ های خوراکی می توان آنها را به صورت تازه ، خشک ، کنسرو و پودر به بازار عرضه نمود. اجرای این طرح به عنوان یک فعالیت تولیدی ، ضمن اینکه گامی به سوی خود اتکایی کشور در صنایع غذایی به شمار می رود، می تواند بسترساز اشتغال به کار نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم کشاورزی ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اینکه بانوان کارآفرین نیز می توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه میهن بردارند.
با
طرح پرورش قـارچ خوراکـی 16 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تیر بتنی با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 18 صفحهبه نام خدا تیر بتنی تیرها عنصری افقی از ساختمان بتونی می باشد که بار سقف را به ستون منتقل می نماید.
تیر دارای سه دسته آرماتور میباشد : 1-میلگردهای طولی یا میلگردهای اصلی 2-خاموت ها خاموت ها نقش مقابله با نیروهای برشی را دارند و نگه دارنده آرماتورهای طولی و تقویتی هستند.
قطر خاموتها، نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود: الف) بزرگترین میلگرد طولی با قطر حداکثر 30 میلیمتر ب) 10 میلیمتر برای میلگردهای طولی با قطر بیشتر از 30 میلیمتر ج) قطر خاموتها به هرحال نباید از 6 میلیمتر کمتر باشد.
فاصله هر دو خاموت متوالی از هم نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد: الف) 12 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی.
ب) 36 برابر قطر میلگرد خاموت.
ج) 250 میلیمتر.
3-میلگردهای تقویتی اتصال تیر به ستون در سازههای بتنی از اجزای اصلی انتقال نیرو میباشند به طوریکه این اتصالات باعث انهدام کل سازه میشود میلگردهای تقویتی در ابتدا و انتها تیر در بالای تیر و برای مقابله با نیروهای فشاری در نظر گرفته می شوند و در وسط تیر در پائین تیر و برای تحمل نیروهای کششی لحاظ می شوند میلگردهای تقویتی معمولا به سه روش زیر ببسته می شوند آرماتوربندی: 1ـ ب میلگردها: میلگردها باید با وسایل مکانیکی بریده شوند، استفاده از روش های دیگر نیاز به تأیید دستگاه نظارت دارد.
در صورتی که استفاده از تمام طول میلگردهای ت ده سرد اصلاح شده ضروری باشد، یا وصله آنها به روش جوش دادن نوک به نوک لازم شود، سرهای نت ده آنها باید قطع گردد.
2ـ خم میلگردها: الف) تمامی میلگردها باید به صورت سرد خم شوند.
ب) خم میلگردها تا حد امکان باید به طور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد، به طوریکه قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.
ج) برای خم میلگردها باید از فلکه هایی استفاده شود که قطر آنها برای نوع فولاد موردنظر مناسب باشد.
د) سرعت خم میلگردها باید متناسب با نوع فولاد و دمای محیط اختیار شود.
ه) در شرایطی که دمای میلگردها از 5 درجه سلسیوس کمتر باشد، باید از خم آنها خودداری شود.
3ـ حمل و انبار میلگردها: الف) باید از هر نوع صدمه مکانیکی یا تغییر شکل خمیری میلگردها نظیر بریدگی و ضربه حاصل از سقوط از ارتفاع و مانند آن جلوگیری شود.
ب) باید از گسیختگی جوش ها در شبکه های جوش شده جلوگیری شود.
ج) میلگردها نباید در معرض هیچ نوع آلودگی با اثر زیان آور بر چسبندگی آنها از قبیل گل، روغن و سایر پوشش های غیر ف ی مضر قرار گیرند.
د) میلگردها نباید در معرض خوردگی به میزانی که به کاهش سطح مقطع آنها منجر شود، قرار گیرند.
4ـ وصله آمارتورها: الف) این نوع اتصال برای آرماتورها تا نمرة 32 مجاز می باشد.
ب) در قطعات تحت خمش و خمش توأم با فشار نباید در یک مقطع بیش از نصف آرماتورها وصله دار باشد.
ج) در قطعات تحت کشش و کشش توأم با خمش نباید بیش از یک سوم میلگردها در یک مقطع وصله دار باشد.
5ـ شرایط رویه میلگردها: الف) قبل از جاگذاری میلگردها، باید اطمینان حاصل شود که رویه آنها، از هر نوع عامل و اثر زیانبار، از قبیل گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خش متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت تیر بتنی

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50660/پاورپوینت-تیر-بتنی
 • مطالب مشابه: پاو وینت تیر بتنی
 • کلمات کلیدی: میلگردها ,نباید ,میلگردهای ,پاو وینت ,میلیمتر ,اسلاید , میلگردها ,میلگردها باید ,میلگردهای تقویتی ,پرداخت آنلاین ,قرار گیرند
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت راز موفقیت بیل گیتس با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 47 صفحهموضوع: کارآفرین خارجی زندگی نامه کارآفرین موفق بیل گیتز مقدمه: بیل گیتز پدیده قرن بیستم یعنی بزرگترین غول کامپیوتری می باشد.
دوستان و آشنایان از قدرت پول وی شگفت زده شده اند و این شگفت زدگی موجب سرگرمی متداول دربارها و رستوران ها گردیده است.
این باور که هرگز تجاری دیگری آنقدر پول نداشته جالب و وسوسه انگیز است.
درواقع، افراد بازرگان خیلی ثروتمندی از قبیل هنری فورد و جان دی راکفلر وجود دارند ولی ثروت گیتس فقط بخشی از جذ ت اوست.
طلوع برق آسای گیتس همراه با شهرت و اقبال وی موید ظهور یک نظم تجاری جهانی جدید است نظمی که تحت تسلط رده دیگری از ان تجاری قرار دارد.
می توان آنها را آدم های غیرحرفه ای در امور کامپیوتر نامید ولی آنها چیزهایی را می دانند که بیشتر ما از آنها آگاهی نداریم.
آنها نیروی بالقوه فن آوری جدید را به گونه ای درک می کنند که مدیران همه فن حریف سنتی فکرش را هم نمی توانند ند.
آنها در مورد چیزهایی که ما واقعا درک نمی کنیم خیلی خیلی زیرک اند و این زیرکی همه ما را ناراحت می کند.
وقتی که نوبت به آینده می رسد آنها آن را به دست می آورند ولی ما به دست نمی آوریم.
گیتس که از نظر فنی باسواد و از لحاظ روشنفکری نخبه ت نشانه ای از ان آتی می باشد.
بیل گیتس در سن ۴۳ سالگی ثروتمندترین مرد جهان بود.
او از سن ۲۰ سالگی تاکنون رئیس شرکت مایکروسافت بوده است که ارزش آن چیزی در حدود ۵۰ بیلیون دلار .است اولین رمز موفقیت بیل گیتز را می توان در تشخیص موقعیت کاری وی ارائه کرد.
شاید اکثر ما فکر کنیم که شانس و اقبال با گیتز همراه و همساز بوده و او را تا این حد بالا رسانده است اما اگر کمی به گذشته گیتز توجه داشته باشیم می بینیم که آنچه که باعث موفقیت گیتز شده، تشخیص وی از اهمیت معاملات بوده و نه شانس و اقبال زمانی که بیل گیتز در سال ۱۹۹۷ هاروارد را تمام نکرده رها کرد تا در یک شرکت کوچک نرم افزار کامپیوتر کار کند، ی فکر نمی کرد که همین شخص در سن ۴۳ سالگی ثروتمندترین مرد جهان شناخته خواهد شد.
گیتز از جمله متفکران استثنایی است که توانست پله های ترقی را به سرعت بپیماید و به یک غول کامپیوتری و پدیده قرن بیستم تبدیل شود.
گیتز توانست این تصور خود را که «روزی که روی هر میز و در هر خانه یک کامپیوتر باشد» را دنبال کند و شرکت مایکروسافت را به عنوان بزرگترین شرکت کامپیوتری در معرفی کند، چرا که گیتز توانست بهای سهام شرکت مایکروسافت را از ۲ دلار در سال ۱۹۸۶، تا نیمه اول سال ۱۹۹۶ به ۱۰۵ دلار افزایش دهد و در سال ۱۹۹۸، ارزش این شرکت را در بازار به ۲۶۲ بیلیون دلار برساند.
گیتز در واقع یکی از معدود مدیران موسس‏، اجرایی و فنی در صنعت کامپیوتر شخصی است که باقی مانده و از نظر تجاری موفق بوده است و براستی وی یک کارشناس حقیقی و متخصص کامپیوتر است.
نگاهی به زندگی و رمزهای موفقیت بیل گیتز؛ این غول کامپیوتری، می تواند به حس کنجکاوی ما در مورد چگونگی ب ثروت و شیوه های ب و کار ثروتمندترین مرد جهان، جواب دهد. لذا در این نوشتار برآنیم که به ده رمز موفقیت بیل گیتز اشاره ای داشته باشیم.
در مکان مناسب و زمان درست دست به کار بزن 1)گیتز زمانی که قرارداد شرکت آی-بی متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت راز موفقیت بیل گیتس

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره اقتصاد و توسعه با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 چکیده کتاببوروکراسی و توسعه در ایران( نگاهی تطبیقی – تاریخی )نوشته : ابوالحسن فقیهی و حسن دانایی فردناشر : مؤسسه خدمات فرهنگی رساچاپ اول : 1385 : سید محمد مقیمیدانشجویان :شهیده طالب فائزه حیدریدی 1386کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران دارای 3 بخش می باشد :در بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت تی تطبیقی پرداخته است ، که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و بحث می کند.بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت تی دارد .و در آ بخش سوم که مدیریت تی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد.بخش اول : مدیریت تی تطبیقی : مبانی نظری و الگوهابوروکراسی مبنایی برای مقایسه :بسیاری از محققان سیاست تطبیقی برای تحلیل نظام های رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت تی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت تی است.مفاهیم بوروکراسی :بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» به کار برده می شود.گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است. کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگی های اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب بسیار دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند .هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است :سلسله مراتب اختیار مشخصتقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفهنظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارهانظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصدیان مشاغلگرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی ممکن است در تعامل با محیطش ایجاد کند.مار می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.رویکرد انتخ نویسنده ، رویکردی است که بوروکراسی را نهادی با ویژگیهای مهم ساختاری تعریف کرده است بوروکراسی شکلی از سازمان است . وقتی سازمانی را بوروکراسی می نامیم که این ویژگیها را داشته باشد . مزیت اصلی انتخاب ویژگی های ساختاری در تعریف بوروکراسی این است که به ما اجازه می دهد همه الگوهای رفتاری را که در بوروکراسی نام رفتار بوروکراتیک زیبنده آنهاست مدنظر قرار دهیم . حقیقت آن است که تمایز بوروکراسی ها از یکدیگر بیشتر مبتنی بر ویژگی های رفتاری است تا عناصر ساختاری .عمومیت بوروکراسی تی :در بوروکراسی توافق بر ویژگی های ساختاری یا سازمانی که محور اصلی مقایسه اند بسیار اساسی است. تفاوتها اساساً از نحوه توصیف ویژگی های ساختاری و همین طور ترکیب ویژگی های رفتاری با ویژگی های ساختاری نشأت می گیرد. احتمالاً مهمترین ویژگی سلسله مراتب است که با تأکید بر هدف به کارگیری عقلانیت در وظایف اداری مرتبط است. ما این ویژگی را منشأ شکل بوروکراتیک سازمان توصیف کرد.بوروکراسی آرمانی وبر سازه ای ذهنی بود که به طور تجربی در جهان واقع نمی توان آن را یافت.در نظامهای متفاوت باید به دو عامل کلی که ویژگی های نظام بوروکراتیک را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می دهند اشاره کنیم: یکی از عوامل کاملاً مرتبط، محیط سازمانی مدیریت تی است که شامل الگوی بخش بندی واحدهای تی و وضعیت اشتغال افراد در بخش های تی است.عامل دیگر که کمتر ملموس و پیچیده تر است محیط ، اقتصادی و اجتماعی پیرامون بوروکراسی است و غالباً از آن به عنوان «بوم شناسی مدیریت تی» نام برده می شود.بوم شناسی مدیریت :این پدیده به مفهوم وابستگی متقابل زندگی انسان و محیط پیرامون آن می باشد.نکته مهم این است که درک بهتر بوروکراسی ها و همین طور سایر نهادهای و اجتماعی مست م شناخت شرایط پیرامون آنها، تأثیرات و نیروی شکل دهنده و تغییر دهنده آنها است به علاوه تعیین اولویت عوامل محیطی و تعامل این نهادها بر محیطشان مفید خواهد بود.محیط بوروکراسی را می توان به صورت مجموعه ای از دوایر متحدالمرکز تصور کرد که بوروکراسی در مرکز آن قرار دارد . هر یک از این دوایر که بر بورکراسی نزدیکتر می شوند اهمیت تأثیرشان بر بوروکراسی بیشتر است . بزرگترین دایره را می توان به عنوان نماد همه جامعه یا نظام اجتماعی در نظر گرفت ، دایره بعدی نظام اقتصادی یا جنبه های اقتصادی نظام اجتماعی را تشکیل می دهد و دایره درونی نظام است که ده نظام اداری و بوروکراسی را به عنوان یکی از اجزاء خود در بر می گیرد .الگوهای نظام اداری :دانشمندان علوم اجتماعی پیشنهاد کرده اند برای بررسی و تحلیل فعالیت های اداری حکومت های موجود از الگوهایی استفاده شود که پدیده های جهان واقعی را توضیح می دهد. کاربردی ترین الگوی بوروکراسی، الگوی بوروکراسی وبر یا الگوی (کلاسیک) است. این الگوی کلاسیک نه تنها ویژگی های ساختاری سازمان بوروکراتیک یعنی سلسله مراتب، پیچیدگی و شایستگی را در بر دارد، بلکه ترکیبی از ویژگی های مرتبط رفتاری و ساختاری است.مفاهیم تحول در نظامهای :بین محققان سیاست تطبیقی بر سر مفاهیم اصلی تحول که در گذر زمان در ویژگی های نظام رخ می دهد اجماعی وجود ندارد. به دلیل ارتباط این موضوع با جنبه های اداری نظام های مفاهیمی نظیر نوگرایی، توسعه یا تغییر بیان می شود.نوگراییمفهوم نوگرایی شدیداً به زمان و فرهنگ وابسته است. دانیل لرز آن را به عنوان «فرآیندی نظام مند» توصیف می کند که متضمن تغییراتی مکمل گونه در بخش های «جمعیتی، اقتصادی، ، ارتباطی و فرهنگی» جامعه است. مونته بالمر مدعی است که نوگرایی اشاره به فرآیند حرکت به طرف مجموعه ای از روابط آرمانی که تحت عنوان «تجدد» مطرح گردیده دارد. در عین حال معتقد است که اصطلاح «تجدد» به الگوی آرمانی نظام های
با
مقاله درباره اقتصاد و توسعه

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله چگالی سنج ها با و پر سرعت .
مقاله چگالی سنج ها
مقاله چگالی سنج ها لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 چگالی سنج هاچگالی سیالات را با چگالی سنج ها می خوانیم .چگالی آب برابر با 1 است . چگالی الکل 0.8 است .h2o یا گرم بر سانتی متر مربع است یا یک گرم بر میلی لیتر است .رابطه چگالی :/v m dd - دانسیتهm – جرم « گرم یا کیلو گرم »v - حجم « سانتی متر مکعب یا میلی لیتر یا لیتر »چگالی سنج ها انواع مختلفی دارد وبرای هر سیال متفاوت است وباید چگالی سنج در محدود سیال مشخص استفاده کرد . منظور از سیالات ( مایعات ومحلولها )است . روش اندازه گیری سیالات استفاده از استوانه مدرج وترازو است.روش اندازه گیری چگالی جامدات :روش اندازه گیری جامدات با استفاده از استوانه مدرج وترازو است .جامدات انواع مختلف دارد :1 – کاملا فشرده اند « مانند میخ ،قاشق ،حلبی »2 - د شده3 – پودری4 – گرانولیآنقدر آب داخل استوانه مدرج می ریزیم تا بتواند قطعه در آن کاملا فرو رود . بعد از اینکه آب را ریختیم داخل استوانه ترازو را صفر می کنیم وv یک را می نویسیم وبعد قطعه را داخل استوانه می اندازیم حجم افزایش پیدا می کند وv 2 را می نویسیم .پودرها ومواد د شده :1- کاملا نامحلول در آب « روش جامدات »2- اگر در آب محلول باشند « استفاده از یک حلال مثل نفت ، تکان مداوم sheker »جرم را بر حجم تقسیم می کنیم وچگالی بدست می آید .انواع حلالها :1- قطبی ودارای پیوند هیدروژنی { آب والکل }2- غیر قطبی « نفت ، بنزین ، ccl4 ، ch2cl2 ، chcl3 ، کلروفرم » « نمکها وشکر در این حلالها حل نمی شود »انواع چگالی سنج ها :1) 1- 1.1 بالای یک2) 1.1- 1.23) 1- 0.94) 0.8- 0.9 زیر یک5) 0.8- 1بالای یک از محلولهای آبی و زیر یک از محلولهای آب والکلمواد لازم :آب ، استوانه مدرج ، نمک ، الکل،ترازوروش آزمایش :1- ابتدا ترازو را روشن کرده واستوانه مدرج را روی آن گذاشته وجرم را بدست می آوریم .2- بعد ترازو را صفر کرده داخل استوانه مدرج 60 میلی لیتر آب می ریزیم .نکته مهم :هرماده ای که چگالی آن بالا باشد یعنی زیاد باشد ته استوانه می رود هر ماده که چگالی آن کمتر باشد رو می آید .چگالی آب دریا از آب است زیاد است .اگر الکل داخل آب بریزیم چگالی در چگالی سنج بالا می رود .چگالیمردم گاهی می گویند سرب سنگیتر از پر است. اما یک گونی بزرگ پر از پر سنیگتر از یک ساچمه سربی است. واژه سنگینی سه مفهوم متفاوتی دارد. مثلا در عبارت «یک سنگ خیلی سنگین است و نمی شود حرکت داد.» منظور وزن سنگ است. در چنین مفهومی هیچ جو برای پرسش «شیر سنگینتر است یا آب؟» وجود ندارد. سوالات اخیر مربوط به یک ویژگی عام از کلیه مواد می باشد. این ویژگی چگالی یا جرم حجمی نام دارد که از مشخصه های فیزیکی مواد به حساب می آید. که این ویژگی مواد مستقل از ابعاد نمونه می باشد. بنابراین برای بیان دقیق ، باید بگوییم چگالی سرب بیشتر از چگالی پر است. و در مورد شیر و آب نیز این امر صادق است. واحدها در اندازه گیری چگالی جامدات و مایعات معمولا جرم را بر حسب گرم (g) یا کیلوگرم (kg) و حجم را بر حسب سانتیمتر مکعب (cm3) یا مترمکعب (m3) بیان می کنند. که در این صورت چگالی برحسب واحدهای کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m3) یا گرم بر سانتیمتر مکعب (gr/cm3) می سنجند. چگالی نشانگر این است که جرم ماده تا چه حد متراکم شده است. مثلا ، سرب یک ماده چگال است زیرا مقدار زیادی از آن در حجم کوچکتر متراکم شده از طرف دیگر چگالی آزمایش های مربوط به هوا بسیار کم است. طریقه اندازه گیری برای اندازه گیری چگالی یک جسم باید هم جرم جسم (m) و هم حجم (v) آن را اندازه گیری کنیم. جرم را می توانیم با ترازو اندازه گیری کنیم. حجم یک جسم جامد را می توانیم با راههای گوناگون اندازه بگیریم. مثلا برای به دست آوردن حجم یک مکعب ، اندازه یک ضلع آن را به توان 3 می رسانیم و یا برای تعیین حجم یک مکعب مستطیل طول ، عرض و ارتفاع آن را در هم ضرب می کنیم. حجم یک مایع را می توانیم با ظرف شفاف مدرجی که واحدهای حجم را نشان می دهد اندازه بگیریم. در آزمایشگاه معمولا برای اندازه گیری حجم مایعات از استوانه مدرج استفاده می کنند. در مواردی بوسیله اندازه گیری جرم نسبی مواد نسبت به هم از طریق چگالی نسبی مواد نسبت به هم می توانیم چگالی تک تک مواد را اندازه گیری نموده و مشخص نماییم. چگالی نسبی مقایسه چگالی دو مایع با یکدیگر یا مقایسه چگالی یک جامد با یک مایع خیلی راحت است. اگر چگالی جسمی کمتر از مایع باشد در آن شناور می شود و در غیر اینصورت در آن غرق می گردد. مثلا چگالی چوب از آب کمتر است و برای همین است که چوب روی آب شناور می ماند «نیروی ارشمیدس». مواد چگال هسته اتمهای تشکیل دهنده مواد و ستارگان از جمله کوتوله های سفید ، ستارههای نوترونی ، ابر نواختران ، سیاه چاله ها و ... چگ رین موادها هستند. قیف جدا کننده وسیله ای است که مایعات را بر اساس شاخص چگالی از هم جدا می کند مثلا اگر مخلوط روغن و آب را در مخزن این دستگاه بریزیم بر حسب چگالی مواد در داخل این ظرف تفکیک می شود اگر شیر ریز ظرف را باز کنیم مایعی که دارای چگالی بالاست در زیر قرار گرفته و از دستگاه خارج می گردد تا اینکه به مرز ج مایعات (روغن و آب) برسد، در چنین ح ی شیر را می بندیم و دستگاه با موفقیت دو مایع مخلوط را از هم جدا می کند. توجه: تغییرات دما سبب تغییر حجم جسم می شود. بنابراین، با تغییر دما چگالی یک ماده تغییر می کند. از این رو چگالی اغلب مواد را در ˚25c معین می کنند. در ج زیر چگالی بعضی از مواد معمولی در دمای ˚25c فهرست شده است. ماده چگالی g/cm3 گاز طبیعی 0.000656 هوا 0.00118 اتانول0.78948 سدیم کلرید 2.164 فولاد ضد زنگ 8.037 جیوه 13.545
با
مقاله چگالی سنج ها

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50663/مقاله-چگالی-سنج-ها
 • مطالب مشابه: مقاله چگالی سنج ها
 • کلمات کلیدی: چگالی ,اندازه ,گیری ,مواد ,استوانه ,مدرج ,اندازه گیری ,استوانه مدرج ,داخل استوانه ,گیری چگالی ,میلی لیتر ,گیری چگالی جامدات
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت دیافراگم اجزای الحاقی ز له سطح بهره برداری 33 اسلاید.ppt با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 33 صفحهدیافراگم، اجزای الحاقی، ز له سطح بهره برداری کف (دیافراگم) نیروی وارد به کف (5.
10) fpi نیروی جانبی وارد به کف در تراز i، wi وزن دیافراگم و اجزای متصل به آن در این تراز، wi وزن طبقه i ام، fj نیروی ز له در تراز i و ft نیروی رأس ساختمان می باشد.
حداقل و حداکثر fip بترتیب برابر با 0.35aiwi و 0.7aiwi درنظر گرفته می‎شود.
چنانچه لازم باشد کف علاوه بر نیروهای ز له طبقه، نیروهای جانبی اعضاء قائمی را که در قسمت بالا و پایین کف بر روی یکدیگر واقع نشده اند، به یکدیگر منتقل نماید، مقدار این نیروها نیز باید به نیروی بدست آمده از رابطه فوق اضافه شود.
مثال در یک ساختمان فولادی مهاربندی شده 5 طبقه واقع در منطقه ای با لرزه خیزی زیاد (شتاب پایه 3/0)، جرم هر طبقه (با احتساب 20 بار زنده) برابر 480 تن و ارتفاع هر طبقه برابر 3 متر می باشد، و سختی همه طبقات ی ان است.
اگر برش پایه ناشی از ز له برابر 300 تن باشد، نیروی ز له کفها را محاسبه کنید.
جرم کفها مساوی طبقات فرض شوند (از اثر جرم افزوده دیوارها بر کف صرف نظر کنید).
ابتدا باید نیروهای طبقات fi را معین کرد.
نیروی راس ft به زمان تناوب اصلی سازه بستگی دارد: t = 0.05h3/4 t = 0.05x153/4 = 0.38

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله فعل و انفعالات سوبسترا در طول تجزیه می با و پر سرعت .
مقاله فعل و انفعالات سوبسترا در طول تجزیه می
مقاله فعل و انفعالات سوبسترا در طول تجزیه می لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 فعل و انفعالات سوبسترا در طول تجزیه می هیدروکربن های بنزن، گزیلن، تولوئن، اتیل بنزن (btex) بوسیلة قارچ کلادو فیالوفورا سویه t1سویه t1 کلادو فیالوفورا که یک قارچ خاکزی می باشد توانایی رشد در یک مدل تشکیل شده از آب حاوی ذرات محلول گازوئیل که در آن تمام شش (btex) وجود دارد، را دارد. در این آزمایش بنزن متابولیزه نشد. اما بنزن های آلکیله شده مثل اتیل بنزن، تولوئن و گزیلن تجزیه شدند بوسیله یک ترکیبی از متابولیسم و کومتابولیسم. تولوئن و اتیل بنزن به عنوان منبع کربن و انرژی بکار رفته اند در حالیکه گزیلن به مقادیر مختلفی کومتابولیزه شده است. o – گزیلن و m - گزیلن برگردانده شدند به صورت یک متابولیست نهایی بنام phthalates . p گزیلن در ترکیب (btex) تجزیه نشد ولی در کومتابولیسم با تولوئن به نظر می رسد که به صورت معدنی در آید به عبارتی mineralize شود. خصوصیات متابولیکی و طبیعت مهاری فعل و انفعالات سوبسترا حاکی از آن است که تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن در یک زنجیره جانبی بوسیله آنزیم مونوا یژناز مشابه ای ، تجزیه شده اند. یافته ها نشان می دهد که قارچ خاکی فوق یعنی کلادوفیالوفورا می تواند به صورت آشکاری شرکت و دخ داشته باشد در اصلاح بیولوژیکی آلودگی (bioremediation) . btexمقادیر قابل توجه ای از بنزین (گازولین) به علت نشت از تانکهای زیرزمینی، سوراخهای تصادفی یا هدر دادن بنزین ، وارد محیط می شود. وقتی که بنزین در تماس با آب، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای گزیلن باشد، به میزان 90 درصد از ترکیبات بنزین در ذرات محلول در آب دیده می شود.متعاقباً این مواد شیمیایی از مواد معمول موجود در آب آشامیدنی می باشد .(btex) برای انسانها سمی هستند و توجه زیادی برای جدا آنها از محیط آلوده وجود دارد. فرض بر این است که اصلاح می bioremediation خاک آلوده به btex در آغوش جمعیتهای بالکتریهای بومی ه است به عبارتی دیگر با آن باکتریهای بومی در ارتباط است. اهمیت قارچها در این رابطه مورد توجه قرار دارد.قارچها عموماً مقاومت می کنند در برابر شرایط محیطی سخت نسبت به باکتریها و نقش مهم تری را در تجزیه هیدروکربنهای پترولیوم در خاک بازی می کند.همچنین تجزیه قارچی ترکیبات btex مطالعه شده است در یک میزان محدودی به وسیله قارچهای white – rot.btex معدنی شده است ولی نمی توان به رشد قارچ کمک کند وقتی که به عنوان منابع کربن و انرژی به خاک اضافه شدند.آنزیمهای تجزیه کننده لگنین خارج سلولی توانایی ا ید طیف وسیعی از هیدروکربنها آروماتیک را دارند ولی به نظر می رسد که در تجزیه btex کارایی نداشته باشند سویه t1 ، گونة کلادوفیالوفورا از خانواده دئوترومایست که در تولوئن رشد میکند به عنوان مدل قارچی انتخاب شده است.این سویه قبلاً از خاک آلوده به btex جدا شده است که دارای بهترین فعالیت تجزیه ای در بین دیگر قارچ ها می باشد.توجه زیادی وجود دارد روی بکار بردن سوبستراهای چند تایی و میزان تجزیه هر ترکیب btex این اطلاعات مهم هستند برای بکار بردن تکنیک های پایه ای برای رفع آلودگیهای btex خصوصاً تحت شرایط محیط جامد نظیر های بیولوژیکی هوا یا خاکهای اسیدی که معمولاً قارچ ها علاقه بیشتری به رشد روی آنها دارند تا باکتریها.آزمایشات انجام شده داخل فلاسکهای 250 , boston میلی لیتری که شامل 25 میلیلیتر بافر یعنی (35 mmk2hpo4,nah2po4.2h2o,ph=7) و محیط املاح نمکی که پوشیده شده و بسته شد بوسیله د وش های تفلون و ترکیبات btex به عنوان تنها منبع کربن و انرژی به محیط فوق افزوده شده است. به فلاسکها سوسپانسیونی از اسپور قارچی که شامل تقریباً 104 اسپور می باشد تلقیح میشود. و انکوباسیون در درجه حرارت 25 انجام می شود.در واقع اسپورهای قارچ خاکزی سویه t1 کلادو فیالو فورا فعال شده و رشد میکند روی یک ترکیب و کمپ مخلوط از btex به عنوان منبع کربن و انرژی. محلول btex قابل مقایسه بود با قسمت محلول در آب گازولین واقعی. توانایی قارچها در رشد در روی قسمت محلول در آب سوختهایی پترولیوم یک سند و مدرک خوبی است ولی عقیده بر این است که تنها هیدروکربن های آلیفاتیک حمایت و مهیا می کند شرایط رشدی قارچها را، سویه t1 کلادوفیالوفورا تجزیه می کند ترکیبات btex بصورت مشابه و کومتابولیسم اما تنها بنزن ها آلکیله شده متابولیزه شده اند تولوئن و اتیل بنزن به عنوان منبع کربن و انرژی بکار رفته اند. در حالیکه گزیلن کومتالولیزه می شود.
با
مقاله فعل و انفعالات سوبسترا در طول تجزیه می

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله سنگها با و پر سرعت .
مقاله سنگها
مقاله سنگها لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 سنگهابه تمام مواد سازنده پوسته زمین سنگ گفته می شود و به مواد تشکیل دهنده سنگها کانی گویند. مثلاً کوارتز (sio2) و آ (co3ca) دو نمونه از کانی ها هستند که در طبیعت فراوان یافت می شوند.اقسام سنگها-سنگهای تشکیل دهنده پوسته جامد زمین را از لحاظ منشاء تشکیل به سه دسته تقسیم نموده اند:1- اقسام سنگها :سنگهای تشکیل دهنده پوسته جامد زمین را از لحاظ منشاء تشکیل به سه دسته تقسیم نموده اند :سنگهای آذین (درونی) :این سنگها از اعماق زمین از راه فورانهای آتشفشانی به صورت توده های مذاب خارج می شوند. سنگهای آذرین سخت و شکننده بوده و فاقد سنگواره ها (فسیل) میباشند و به همین دلیل تعیین سن آنها مشکل است. مانند سنگ پا و گرانیت.سنگهای رسوبی :این سنگها از متلاشی شدن پوسته خارجی زمین و رسوب شدن آنها در چاله ها بوجود آمده اند به همین لحاظ منشاء بیرونی دارند. سنگهای رسوبی لایه لایه بوده و دارای فسیل هستند به همین لحاظ تعیین سن آنها ساده است. مانند سنگ آ و ماسه سنگ.سنگهای دگرگونی :این سنگها منشاء رسوبی دارند ولی در اثر فشار و حرارت تغییر ماهیت داده اند سنگهای دگرگونی از لحاظ سختی به سنگهای آذرین شباهت دارند ولی از جهت لایه لایه بودن و فسیل داشتن به سنگهای رسوبی شبیه هستند. مثلاً سنگ مرمر از دگرگون شدن آ ی و سنگ ((گرانیت)) از دگرگون شدن آنتراسیت بوجود آمده است.هوازدگی سنگهاتغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی سنگها را هوازدگی گویند با آنکه عمل هوازدگی به روشهای گوناگونی صورت می گیرد، همه آنها را به دو دسته هوازدگی مکانیکی و هوازدگی شیمیایی تقسیم نموده اند.هوازدگی مکانیکی :عملی است که ملی آن سنگها با همان ساختمان و ترکیب اولیه ش ته و د می شوند. مثلاً هوازدگی فیزیکی ، سنگ گرانیت را د می کند و تبدیل به دانه های شن می نماید تغییرات جو زمین سبب هوازدگی مکانیکی سنگها می گردد. این تغییرات عبارتند از :الف – تغییرات دما: سنگهای بدون پوشش گیاهی هنگام روز در اثر تابش خورشید گرم و منبسط می شوند و شب هنگام برودت هوا باعث انقباض سنگها می گردد. این انبساط و انقباض در طول سالیان دراز باعث دشدن سنگها و از هم پاشیدن آنها می شود.ب – عمل انجماد : هنگامی که آب یخ بندد حجم آن تا 10% افزایش می یابد. هنگامیکه آب باران به داخل سنگی نفوذ کند و یخ بندد فشار بسیار زیادی بر جدار سنگها وارد می سازد و باعث د شدن و ریزش آنها به سمت دامنه می شود. به همین علت در دامنه اغلب کوهها انباشته از ((واریزه)) است. اثر یخ بستن آب در ت یب سنگها از عوامل دیگر مهمتر است.2- هوازدگی شیمیایی : در هوازدگی شیمیایی ترکیب سنگها عوض می شود و مواد جدیدی پدیدار می گردند. مثلاً از تغییرات فلدسپاتها خاک رس تشکیل می شود. هوازدگی شیمیایی سنگها بر اساس عمل آب ا یژن و گاز دی ا ید کربن موجود در هوا صورت می گیرد. ترکیبات آهن دار بیشتر از بقیه کانیها با ا یژن میل ترکیبی دارند. آهن در مجاورت هوای مرطوب ا یده می شود و به زنگ آهن تبدیل می گردد. اگر ترکیب فقط بین آهن و ا یژن صورت گیرد ماده حاصله قرمز رنگ است. اما اگر در ترکیب آن آب نیز وارد شود ماده به دست آمده رنگ زرد دارند. رنگ قرمز یا زرد اغلب خاکها به علت وجود همین دو ماده در آنهاست. هوازدگی شیمیایی در مناطق گرم و مرطوب زمین شدیدتر از نواحی خشک و سرد است.3- هوازدگی بیولوژیکی : در این نوع هوازدگی، گیاهان، جانوران و انسان باعث تغییراتی در پوسته زمین می شوند گیاهان بار رشد ریشه و ساقه های خود خاک و سنگها را متلاشی می کنند. جانوران حفار مثل موش یا گوش نیز با ایجاد حفره باعث ت یب و تغییر شکل زمین می شوند.طرز د شدن سنگها : هوازدگی همه سنگها را یک شکل د می کند. نوع دشدن به ساختمان سنگها بستگی دارد. سنگها متبلور پس از دشدن دانه دانه می شوند. بعضی از سنگها به صورت ورقه ورقه درمی آیند. این سنگها گاهی پولکی شکل هستند و برخی وسیع هستند. سنگهای رسوبی که دارای درز و ترک می باشند هنگام هوازدگی قطعه قطعه می شوند. سنگهای سخت مانند گرانیت، ممکن است به صورت نامنظم و با زوایه های نامساوی د شوند.خاک : خاک حاصل هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگهاست. سرعت تجزیه خاک بستگی به نوع آب و هوای هر محل دارد. در بیابانها سرعت تشکیل خاک کم و هوای گرم و مرطوب زیاد است. پس از د شدن سنگها نخستین تغییر مهمی که رخ می دهد. رویش گیاهان است گیاهان نیز عمل هوازدگی را سرعت می بخشند و از طرف دیگر مانع جابجا شدن خاک توسط آب و باد می گردند.گیاخاک: اجزای گیاهان پس از مرگ آنها تجزیه می شود. این فواید تجزیه شده گیاخاک نامیده می شود. هر کدام چه خاک تیره تر باشد دارای گیاخاک بیشتری است هر چه مقدار گیاخاک بیشتر باشد جمعیت جاندران خاک بیشتر خواهد بود. گیاخاک ممکن است از یک درصد در خاکهای بیابانی تا 70 درصد در خاکهای باتلاقی متفاوت باشد. گیاخاک منبع اصلی نیتروژن برای رشد گیاهان است این مواد قدرت نگهداری آب را در خاک افزایش می دهند و باعث نفوذ هوا در میان خاک می گردند. اقسام خاک، به علت ترکیب عناصر گوناگون اقسام خاک بسیار زیاد است. مهمترین انواع خاک عبارتد از :1- خاک کوهستان : این نوع خاک کم عمق و پرسنگ است و شیب زمین مانع تشکیل خاک به طور کامل می گردد.2- خاک جنگلی : به خاک جنگلها خاک اسیدی گفته می شود و در مناطقی به وجود می آیند که مقدار بارندگی زیاد باشد. در خاک جنگلی گیاخاک کم در نتیجه زیاد حاصلخیز نیست.
با
مقاله سنگها

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50666/مقاله-سنگها
 • مطالب مشابه: مقاله سنگها
 • کلمات کلیدی: سنگها ,هوازدگی ,سنگهای ,زمین ,شوند ,تشکیل ,هوازدگی شیمیایی ,سنگهای رسوبی ,لحاظ منشاء ,تقسیم نموده ,هوازدگی مکانیکی ,لحاظ منشاء تشکیل ,دسته تقسی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت خانه شارلوت با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 10 صفحهخانه شارلوت گونتر بنیش 1922 تا زمان سقوط دیوار برلین در سال 1989 و در نتیجه آن،نزاع سبک ها بر سر ساخت و ساز در این پایتخت جدید؛دفتر معماری بنیش و همکار،بخش پیشرو و مدرن معماری آلمان غربی را به عهده گرفت.این دفتر ساختمان های عمومی و اجتماعی بسیاری از جمله یوم هایی برای المپیک مونیخ در سال 1972 و نیز ساختمان پارلمان فدرال در بن را طراحی کرد که طرح آن در سال 1983 شروع شد و ساخت آن درست به موقع، برای استفاده ت به پایان رسید. آلمان،اشتوتگارت-1993 این طزح ها ادراکی زمین ساختی را که بر پایه مصالحی از شیشه و ف بود با سنتی ارگانیک از هرینگ و شارون ترکیب کرده بود تا یک معماری با فضایی کامل خلق کند.
در ساختمان های آموزشی دهه 1980 و 1990،مانند مدرسه آلبرت شوایتزر در سال 1991 در بد راپنا روش بنیش همزمان با سبک دیکانستراکتیویسم بود که در جاهای دیگری از اروپا و ایالات متحده پدیدار شده بود.
اگرچه هیچ چیزی شبیه کار دیکانستراکتیویست ها در خانه شارلوت به چشم نمی خورد.
این خانه که برای دختر گونتر بنیش و دو پسرش طراحی شد در یک خیابان مس ی معمولی در اشتوتگارت قرار گرفته و انتظارات نرمال از یک ویلای مستقل حومه شهری را برآورده می سازد.
یک فرم فشرده اقتصادی که بر پایه پلان مربع شکلی طراحی شده است یک سقف نیم استوانه ای ف ی متمایز شده است؛این فرم سقف نه برای اینکه خانه در میان همسایگان خود به صورت متمایزی قرار ب د بلکه به دلیلی متضاد طراحی شده است:برای کم ارتفاع آن با امکان استفاده از فضای زیر سقف. دو جنبه از این پلان غیر عادی هستند؛اول اینکه فضای نیم استوانه ای زیر سقف،که دارای سه اتاق خواب و دو است،در ارتفاع دو طبقه طراحی شده است و دارای سکوهای بالا آمده ای مخصوص خواب می باشد که از طریق نردبان هایی از دو اتاق خواب پایینی دسترسی دارند.
این قسمت از خانه برای قابلیت تبدیل آسان آن به آپارتمانی کامل با دسترسی پله های خارجی طراحی شده است.
نکته دوم اینکه یک است شنا و سونا در زیر زمین وجد دارند که به قسمتی تو رفته از باغچه باز می شوند.
کارفرمای این طرح،مشکل راه رفتن داشت،از این رو یک آسانسور تعبیه شده و فضاهای ارتباطی،به صورت باز و وسیع طراحی شده اند.
طبقه همکف با یک فضای یکپارچه بزرگ رو به جنب در ترکیب با هال ورودی،ناهارخوری و آشپزخانه شده است.یک تراس یا سکو در مقابل ناهارخوری و بالاتر از باغچه تو رفته قرار دارد که باعث تغییر مکان ورودی اصلی به سمت غربی خانه شده است.
این ساختمان به عنوان یک«خانه خورشیدی» توصیف شده است .اگرچه معماران آن سعی در کاهش اهمیت این جنبه از طراحی داشتند.برای برخی از معماران،صرفه جویی در مصرف انرژی،بهانه ای برای خلق فرم های غیر عادی و پوشش اکثر قسمتهای سقف و دیوارهای رو به جنوب یا گلخانه ها با سلول های فتوالکتریک می باشد.اما خانه شارلوت از اینگونه خانه ها نیست و از هر دو تکنیک صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت فعال و غیر فعال اما به صورتی غیر مزاحم استفاده می کند فرم نیم دایره ای سقف اجازه نصب کلکتورهای خورشیدی را در زاویه بهینه نمی دهد اما این توجیه اصلی نیست دیوار رو به جنوب متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت خانه شارلوت

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده با و پر سرعت .
 درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده
 درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده در این بخش درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده برای قرار داده شده است. این درس پژوهی با فرمت word ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
با
درس پژوهی علوم پنجم- جانداران ساده

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت زوی هیکر با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 11 صفحهعنوان درس:آشنایی با معماری معاصر زویی هیکر زندگینامه زویی هیکر درتاریخ 31 مه 1931درکراکوف لهستان متولد شدوسالهای نوجوانی اش را در سمرقند به سر برد..
او تحصیلات خود را در معماری در علم وصنعت کراکوآغازکرد و در سال 1950 به مهاجرت کرد.
درانستیتوتکنولوژی آنجا تحصیل در رشته معماری را اغاز کردو 5سال بعد فارغ حصیل شد.او با الدار شارون همکلاسی بود و آلفرد نیومن ش بود.
زویی قبل از شروع کار خود به عنوان یک معمار بین سال های 1955 avinو 1957ازرشته ی نقاشی در موسسه هنروطراحی فارغ حصیل شد.
سپس در سالهای 1957تا1959در نیروهای دفاعی اسراییل به خدمت سربازی پرداخت .
زندگینامه حرفه ای معماری او پس از خدمت سربازی خود با شارون الدار (تا 1964) و آلفرد نیومن (تا 1966) یک شرکت تاسیس کرد.
در آن زمان شرایط فیزیکی و اقتصادی در به گونه ای بود که به آنها اجازه می داد هر یک به صورت عادلانه در کنار هم کار کنندو در یک دوره نسبتا کوتاه از زمان توجه جهانی را جلب نمایند شغل ی: هیکر در کانادا ، ایالات متحده ، ، و اتریش لاوال ، تگزاس در آرلینگتون ، واشنگتن در سنت لوییس ، ای ی آیووا ، انستیتو تکنولوژی -- technion ، و هنرهای کاربردی وین در تدریس کرد.
.
آثار مشترک آنها عبارتند: 1-از باشگاه دریای مدیترانه در (1960-1961)achzib ، 2-خانه dubiner (1963) 3-laskov مسئول مدرسه آموزش (1963 - 1967 4-بت یام تالار شهر (1963 - 1،969).
بت یام در شهر هال مرکزجامع یهودیان در دویسبورگ المان خانه های اپارتمانی در رامات گان اپارتمانramot polin در تل اویوpalmach موزه . متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت زوی هیکر

اطلاعات

 • منبع: http://inodidi.blogsky.com/1396/02/18/post-50669/پاورپوینت-زوی-هیکر
 • مطالب مشابه: پاو وینت زوی هیکر
 • کلمات کلیدی: پاو وینت ,هیکر , ,اسلاید ,اسرائیل ,فایل ,پرداخت آنلاین ,خدمت سربازی ,آلفرد نیومن ,فارغ حصیل ,زویی هیکر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره ضرورت وجود روح با و پر سرعت .
مقاله درباره ضرورت وجود روح
مقاله درباره ضرورت وجود روح لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:25- پیشگفتارمسئله وجود روح از مسائل بسیار اساسی در میان باورهای دینی و همچنین از کهن ترین باورهای انسانی است که در میان بسیاری از ملل رایج بوده و هنوز هم رایج است. بسیاری از دین خویان اعتقاد دارند حیات آنها تنها محدود به جسم آنها نمیشود و هر انسانی علاوه بر وجود مادی خود وجودی فرا مادی نیز دارد که به آن روح گفته میشود. بر اساس باورهای ی این روح در هنگامی که انسان خلق میشود به بدن او وارد میشود و بعد از مرگ او از بدن خارج میشود. این در حالی است که انقلاب علمی که در تاریخ بشر شکل گرفت تمام مفاهیم ماوراء طبیعی را از دنیای علم بیرون انداخت و به همین دلیل چیزی به نام روح در هیچ یک از رشته های علمی امروز به رسمیت شناخته نمیشود. از آنجا که زیر سوال رفتن روح باعث به زیر سوال رفتن بسیاری از باورهای دینی میشود و از آنجا که وجود روح باعث میشود افراد زیادی به وجود "دنیایی فراتر" (1) از دنیای حقیقی که روبروی ما است میشود و از آنجا که مسئله وجود روح همواره از خداناباوران و دگرایان پرسش میشود، شایسته است که پیرامون آن توضیحاتی داده شود.وجود روح توسط بسیاری از خداناباوران و دگرایان انکار میشود. اثبات عدم وجود پدیده ای مثل روح بسیار دشوار است. تصور کنید عده ای به موجودی نامرئی و غیر مادی به نام "گوراگورا" اعتقاد داشته باشند و ادعا کنند گوراگورا موجودی است که در هنگام عطسه نزد انسانها می آید و انسانها را میبوسد. و بوسه او سبب عطسه انسانها میشود. هیچ نمیتواند گوراگورا را ببیند و یا او را لمس کند. حال آیا ی میتواند اثبات کند که گوراگورا وجود ندارد؟ این باورمندان به گوراگورا ممکن است به شما بگویند هر گاه او شما را ببوسد شما عطسه کرده اید و هر گاه شما را نبوسد عطسه نخواهید کرد، و اگر شما این باور آنها را انکار کنید، آنها از شما خواهند پرسید، پس انسان برای چه عطسه میکند؟ اگر دلیلی علمی برای عطسه پیدا کنید و به آنها بگویید که عطسه به این دلیل و به آن دلیل علمی است که اتفاق می افتد، ممکن است معتقدان به گوراگورا به شما بگویند "خوب ما نیز منکر این دلایل علمی نیستیم، اما گوراگورا هم همزمان با آن دلایل علمی شما را میبوسد، و اگر گوراگورا وجود نداشته باشد و شما را نبوسد شما هرگز عطسه نخواهید کرد."قضیه روح هم بسیار شباهت به مسئله گوراگورا دارد. روح از نظر گروهی از انیکه به وجود آن اعتقاد دارند دلیل اصلی و جوهر حیات است یعنی حیات وقتی آغاز میشود که روح به بدن وارد میشود و وقتی پایان میگیرد که روح از بدن خارج میشود، و از آنجا که روح پدیده ای طبیعی (natural) نیست در حوزه بررسی علمی قرار نمیگیرد، و از نظر انیکه به ماوراء طبیعت (supernatural) (فراطبیعت گرایی، ناچورالیسم چیست؟) اعتقاد ندارند چون مدارک و دلایلی برای اعتقاد به چنین موضوعی وجود ندارد، همین ماوراء طبیعی بودن روح دلیل خوبی است برای انکار وجود آن. اما اگر وجود ماوراء طبیعت را ممکن فرض کنیم، نمیتوان اثبات کرد که روح وجود ندارد، مگر اینکه در وجود و تعریف روح تناقضی با خود آن و یا با سایر اصول استوار یافت شود و از اصل محال بودن اجماع نقیضین (تناقض چیست؟) اثبات کرد که وجود روح محال است. اما این نوشتار به یافتن و بحث پیرامون چنین تناقضاتی نخواهد پرداخت، این نوشتار بیشتر تحلیلی علمی، تاریخی و فلسفی است از پدیده روح و همچنین تلاشی است برای پاسخ دادن به پرسشهای رایج در این زمینه و رد دلایل رایج غلطی که معمولاً برای اثبات وجود روح از آنها استفاده میشود.زیرا همانگونه که در مورد گوراگورا یک انسان دگرا ( دگرایی چیست؟) میتواند به دلیل اینکه مدارک علمی معتبر یا دلایل صحیح فلسفی برای اثبات وجود آن وجود نداشته باشد و در نتیجه به دلیل اینکه ایده وجود گوراگورا از د عبور نمیکند منکر وجود گوراگورا شود، در مورد روح نیز دقیقاً مسئله به همین صورت است. در این نوشتار این واقعیت را که آنچه باورمندان به وجود روح معمولاً به عنوان دلایل خود برای اعتقاد به وجود روح بیان میکنند دلایل درستی نیستند نشان خواهیم داد، و نتیجه آن خواهد بود که در خواهیم یافت دلایل معتبری برای اعتقاد به روح وجود ندارد. بنابر این وجود روح را میتوان تنها به دلیل اینکه دلایل معتبری برای اعتقاد به آن وجود ندارد انکار کرد و نشان داد که این اعتقاد برخواسته از نادانی قدما بویژه افلاطون است که وارد باورهای دینی شده است. لذا دمندانه ترین جایگاه نسبت به قضیه روح، جایگاه انکار است، مگر اینکه دلایل معتبری برای نفی وجود آن انکار شود. 2- ایده روح از کجا آمده است؟نخستین چیزی که باعث شد انسانها به روح روی بیاورند مسئله حیات بود. انسانها همواره بدنبال این بوده اند که ببینند حیات چیست و از کجا آمده است و پاسخ این پرسش خود را در یافتن فرق انسان زنده و انسان مرده جستجو می د تا اینکه بتوانند حیات را توضیح دهند و درک کنند. باورهای دینی اکثراً برخواسته از تلاش انسانهای بدوی و اولیه هستند، برای توضیح دادن چیزهایی که امروز علم به توضیح آنها میپردازد. بشر اولیه همواره در تلاش برای توضیح این مسئله و پاسخ به سایر پرسشهای اساسی اش دست به خلقت موجوداتی تخیلی و غیر طبیعی زده است که ارواح یکی از آن چیزها هستند.
با
مقاله درباره ضرورت وجود روح

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف 224 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 221 نقش و توانایی دورهفهرست مطالبصفحه عنوانمقدمه 7گرافیک و تبلیغات نوین 12فصل اول: آرم و نشانه ها 22فصل دوم: اوراق اداری 38فصل سوم: پوستر 55فصل چهارم: کاتالوگ و بروشور 88فصل پنجم : فولدر 124فصل ششم: بیلبورد 128فصل هفتم: استند 148فصل هشتم: هدایای تبلیغاتی 162فصل نهم: بسته بندی 187فصل دهم: لیبل 209فصل یازدهم: طراحی جلد 212منابع و مآخذ 221مقدمه :علائم و نشانه ها از بدو خلقت در اشکال مختلف تصویری همراه انسان بوده است . تصاویر موجود در غارها، زمینه های پیدایش خط ، نمادهای ریاضی در علوم و همچنین سایر زمینه های مختلف ریشهای ابت پیدایش علائم می باشند.امروزه طراحی آرم یا نشانه از جمله وظایف هنرمند و طراح گرافیک می باشد. هر سازمان یا موسسه ای به هنگام شکل گیری، درصدد طراحی یک نشانه و آرم برای خود می باشد تا بدین وسیله بتواند هویت و شخصیت اجتماعی خود را به دیگران معرفی نماید .
با
پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف 224 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره بازاری چیست؟ با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20 بازاری چیست؟بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاری اشتباه می کنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی که فروش بخشی از بازاری محسوب می شود. دلیل اینکه مردم این اشتباه را می کنند این است که آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یکی از بزرگان علوم مدیریت: امروزه مردم از 3 چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر کل بازاری را به کوه یخ تشبیه کنیم، فروش فقط آن قسمت بیرون آب است که همه می بینیم در صورتی که فعالیتهایی قبل از آن صورت گرفته که باعث این فروش شده است. اگر نیازی مشتری و سلیقه ی آنها به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن کالا طراحی و تولید شده و همراه آن قیمت گذاری و بسته بندی مناسب انجام گیرد همچنین در مورد برنامه های توسعه فروش سیاست های رقابتی اتخاذ شوند، فروش کار بسیار ساده ای خواهد بود و کالا به راحتی فروش می رود.در تمام کشورها کالاهایی وجود دارند که اصطلاحاً به آنها کالای داغ گفته می شود، به طوری که بازار بسیار گرمی دارند و به محض تولید و توزیع، مشتریان فراوانی خواهند داشت و مشتریان در هر کجا و در هر شرایطی آنها را طلب می کنند. مثالی می زنم: اگر شما به فروشگاه شهروند بروید و دنبال کالای خاصی بگردید و از فروشنده جای آن را سؤال کنید و مثلاً او بگوید 4 لاین بالاتر است، با توجه به تراکم و ازدیاد جمعیت شما خودتان را به آن کالای خاص رسانده و بر می دارید. البته عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت یک کالا مؤثر است که از آن جمله کیفیت، قیمت، نوع بسته بندی، نحوه برخورد پرسنل با مشتری، نحوه توزیع کالا، خدمات بعد از فروش، ایجاد انگیزه برای یدار و… را می توان نام برد. به طور کلی بازاری را می توان چنین تعریف کرد: فعالیتی انسانی در جهت ی نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. حال ببینیم نیاز خواسته و مبادله چیست.نیازهانیاز، عبارت است از ح ی احساسی که محرومیتی را در فرد پدید می آورد که آن محرومیت خود موجب رنج و الم او می گردد. اگر عمده نیازهای بشر را نام ببریم می توانیم به طبقه بندی مازلو اشاره کنیم. به اعتقاد مازلو اولین و مهمترین نیاز انسان، نیازهای فیزیولوژیکی هستند که عبارتند از غذا، پوشاک و مسکن. هر انسانی دوست دارد از بلایا ایمن و محفوظ باشد بنابراین نیاز به ایمنی دارد پس دومین نیاز انسان، ایمنی و تأمین است. از آنجا که انسان موجوئدی اجتماعی و از فردگرایی گریزان است، دوست می دارد در اجتماعات بوده مردم را دوست بدارد و دوست داشته شود و از این رو خود را با دیگران پیوند می دهد. پس نیاز سوم انسان اجتماعی بودن اوست. او علاوه بر این ها، نیازهای دیگری چون قدر و منزلت و خودشکوفایی یا خودی نیز دارد در واقع می خواهد خود و توان خود را به محک تجربه در بیاورد. می خواهد به جایی صعود کند که جایگاه اصلی انسان است و می خواهد از این زندگی خاکی فراتر برود.خواسته هاخواسته ها، شکلی از نیاز انسان است که توسط فرهنگ یا شخصیت فردی انسان شکل می گیرد. در واقع برخورد نیاز با فرهنگ و شخصیت فردی انسانها خواسته ها را تشکیل می دهند. یک انسان گرسنه، در ایتالیا، اسپاگتی و یا پیتزا دوست دارد در صورتی که یک انسان گرسنه در ایران، آبگوشت با پیاز و یا چلوکباب با دوغ را طلب می کند.امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید؛ چون باید برای موفقیت در هر کاری، باید از الفبای آن کار مطلع شد. شما تا مبانی و اصول این کار را یاد نگیرید، امکان ندارد بتوانید بازاریاب و یا فروشنده موفقی شوید. حال ببینیم تقاضا چیست؟ انسانها همواره خواسته های فراوانی دارند این خواسته ها در واقع نامحدود هستند اما منابعی که جهت ی آنها به کار می روند، محدودند. آنها کالایی ها را انتخاب می کنند که بیشترین رضایت را در مقابل پولی که پرداخت می کنند، داشته باشند. در واقع خواسته ها زمانی به تقاضا تبدیل می شوند که با قدرت ید پشتیبانی شوند.مبادلهبازاری در واقع زمانی پدیدار می شود که مردم حاضر در جامعه، بر آن شوند تا نیازها و خواسته های خود را از طریق مبادله کنند. مبادله عبارت است از عمل بدست آوردن چیزی بی مورد نیاز که ی حاضر است در برابر آن، چیز دیگری را عرضه کند. در واقع مبادله یکی از چهار روشی است که انسانها می توانند کالای مورد نیاز خود را بدست بیاورند. برای مثال یک انسان گرسنه می تواند غذای مورد نیاز خود را به 4 طریق بدست آورد1)خود ساختن و خود مصرف (خودکفائی) 2)اجبار 3)دریوزگی یا گ 4)مبادله.بر همین اساس، خیلی از متخصصان بازاری بر این باورند که مبادله رکن اساسی بازاری است.هدف نهایی بازاری چیست؟ شما دوستان، نیک می دانید که در عرصه اقتصاد کشورهای آزاد، دو بخش تی و خصوصی در کنار هم فعالیت می کنند. در بخش تی سیاست اقتصادی با در نظر داشتن موازین اقتصاد ملی طرح ریزی شده و نظر سودجویی مطلق ندارد؛ اما آن بخش دیگر یعنی بخش خصوصی، به دنبال سود هرچه بیشتر و سهل الوصول تر است. بنابراین هرگونه فعالیتی که بخش خصوصی تحت عنوان
با
مقاله درباره بازاری چیست؟

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره ایران و خلیج فارس با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 37 ایران و منطقه خلیج فارس:سناریوهایی برای مقابله با تحریم(عباس ملکیپرونده هسته ای ایران همچنان مفتوح است و کشورهای موسوم به پنج بعلاوه یک در حال مذاکره برای برداشتن قدم های بعدی در جهت واداشتن ایران به دست کشیدن از چرخه سوخت هسته ای هستند. علیرغم آنکه شواهد همگی دال بر آن است که میزان غنی سازی اورانیوم در تاسیسات نطنز بیشتر از 4 درصد نیست، اما تلاش برای نشان دادن ایران بعنوان کشوری که تهدید عمده برای کشورهای اروپایی و یی و بلکه تمام جهان است، از سوی مقامات یی، ی و اروپایی و به تبع آن ها از سوی رسانه های بانفوذ ادامه دارد.این چنین است که دو مسیر پا به پای یکدیگر در برابر توسعه ایران در حال پیشروی است. ابتدا تحریم های اشاره شده در قطعنامه های صادره از شورای امنیت ملل متحد بخصوص قطعنامه های 1737 و 1747، و دیگری تلاش برای مهار ایران و تحریم های فرامرزی این کشور بخصوص در بخش های مالی و بانکی و همچنین در صنعت نفت و گاز و بخش های پژوهشی کشور است.گرچه امیدواری برای پایان یافتن منازعه هسته ایران و غرب و رسیدن به یک راه حل بهینه مبتنی بر حفظ استقلال و حقوق ایران و همچنین رفع نگرانی کشورهای دیگر باقی است، اما به نظر می رسد که بحث در مورد تدوین استراتژی های اقتضایی و بررسی راه های مواجهه با تحریم ها و تضییقات تحمیلی از نوع بین المللی و در برابر فشارهای ضروری باشد.نویسنده معتقد است که اعمال تحریم علیه ایران و همچنین ایجاد فشار و یا نظامی علیه جمهوری ی ایران اگر بخواهد تشدید گردد، این کار از طریق خلیج فارس محتمل تر است و مشخصات ژئوپلتیکی این منطقه و دسترسی طرف مقابل به این آبراه و کشورهای همسایه بستر مناسب برای این گونه امور را فراهم می سازد. از طرف دیگر نیز مزیت های ملی ایران در این منطقه متعدد و فرصت های فراروی کشور در مقابله با تحریم های موصوف از هر منطقه دیگر متصل به مرزهای ایران بیشتر است. در این مقاله من به دو موضوع خواهم پرداخت:رفتار در قبال ایران بر چه پایه هایی استوار است؟چه را ارهایی ایران را می تواند بر بقای خود مطمئن تر سازد؟رفتار در قبال ایرانایالات متحده از ابتدای پیدایش نفت در خاورمیانه در روابط خود با ایران دارای حساسیت ویژه و منحصر بفرد بوده است. این حساسیت گاه بصورت فوق العاده دو کشور خود را نشان داده است، مانند اظهار آمادگی مشارکت شرکت یی نفتی سینکلر در توسعه میادین نفتی ایران در کناره دریای خزر در 1300 شمسی با پیشنهاد توافقی مبتنی بر اختصاص 50 درصد سود آن به ایران در زمانیکه حداکثر سودی که شرکت مختلط نفت ایران و انگلیس به ایران می داد 15 درصد بود. یا مانند همکاری های ایران و در پس از این کشور در 1320 در قالب کمک های اصل چهار و بخشی از طرح مارشال. یا مانند همکاری های ، امنیتی و نظامی دو کشور در پس از کودتای 28 مرداد 1332 در قالب تشکیل ساواک، ایجاد پیمان بغداد و سنتو، و قرارداد همکاری های نظامی م ن دوکشور در 1339، یا برنامه توسعه ایران در چارچوب یک مدل یی از بهمن 1341 و سرمایه گذاری های کلان در ایران از 1349.اگر و ایران در همکاری با یکدیگر گوی سبقت از دیگران ربوده اند، در دشمنی نیز شدت و حدت ویژه ای داشته اند. تلاش انگلیس برای مبارزه با نهضت ملی شدن نهضت نفت ایران آنگاه به نتیجه رسید که ت برخاسته از حزب دمکرات در واشنگتن جای خود را به ت جمهوریخواه تندرو آیزنهاور داد و آنگاه برنامه سرنگونی ت مصدق به ثمر رسید. یا شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس توسط ناو وینسنس در 12 تیر 1367 که بروز نوعی دشمنی با ایران در حال جنگ با عراق بود که ایران باید پیام آن را درک می کرد. استراتژی بلندمدت در برابر ایران اگر اضمحلال و براندازی نظام جمهوری ی ایران نباشد، حداقل مهار و کنترل آن که در منطقه خود قدرت اول نباشد است. در این زمینه مباحث متعددی مطرح است، اما ساده ترین آن به این موضوع باز می گردد که منطقه ایران کدام است؟ ایران وابسته به منطقه خاورمیانه، خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، آسیای غربی، قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی است و بخوبی پیداست که کشوری که مقسوم علیه مشترک این مناطق باشد، بالقوه تا چه انداز می تواند تاثیر گذار و پرنفوذ باشد. به یاد دارم که زمانی در 1999 در یکی از همایش های مربوط به دریای خزر از در امور دریای خزر که با حرارت هرگونه منافع برای ایران در خزر را نفی نموده و شرکت های نفت و گاز بین المللی را از همکاری با ایران در دریای خزر و قفقاز برحذر می داشت پرسیدم که فرض کن که در آینده روابط تهران و واشنگتن به ح عادی درآید و دو کشور دارای نمایندگی در پایتخت دیگری باشند، آنگاه چگونه می خواهید با این مخالفت شدید فعلی منافع ایران در خزر را به رسمیت بشناسید و به شرکت های بالادستی توصیه نمائید تا در بخش های ایرانی خزر سرمایه گذاری نمایند؟ او در پاسخ گفت که ایالات متحده در مورد ایران و نقش منطقه ای این کشور وقت زیادی صرف نموده و استراتژی ها، سیاست ها و راهبردهای عملیاتی خود را طراحی نموده است. بنظر ، ایران همانند غولی است که یک پای آن در خلیج فارس و پای دیگر آن در دریای خزر است. در مورد نفوذ ایران در خلیج فارس بسختی قادر است که آن را مهار نماید، اما در خزر این کار با توجه به ابت بودن روابط بین کشورها و سرمایه گذاری های خارجی امکان پذیرتر است.در دوران پس از انقلاب ی ایران و پیدایش جمهوری ی بنظر می رسد که در حال حاضر در منحنی سینوسی روابط ایران و ما در پائین ترین و یا خصمانه ترین نقطه هستیم. در چنین ح ی ایالات متحده برای مدیریت روابط خود با ایران به مجموعه ای از چشم انداز، یت، راهبردها، سیاست ها و برنامه های عملیاتی رسیده است. این مجموعه دارای روابط سیستمیک با یکدیگر است، اگر چه بظاهر اجزای آن در تباین با یکدیگرند. در عین حال که پیاده نمودن برنامه های فوق، مسئولیت همه نهادهای اداری و نظامی سیستم ست اما برای آنکه بصورت روزانه این کار پی گیری شود، افرادی در سطح عالی مدیریت در بخش های ، اقتصادی، نظامی و امنیتی مسئولیت روزانه اجرای سیاست های فوق را علیه ایران به عهده دارند. نیکلاس برنز، دستیار امور خارجه در امور و همچنین استوارت لوی دستیار خزانه داری بخش های و اقتصادی راهبردهای علیه ایران را پی گیری می نمایند.بنظر من این مجموعه دارای راهبردهای زیر است:1-ایجاد اجماع جهانی علیه ایران:این کار از طریق فعالیت های دیپلماتیک در شورای حکام آژانس بین الملی انرژی هسته ای، شورای امنیت ملل متحد و همچنین جریان هایی نظیر اجلاس سران گروه 8، اتحادیه اروپا و اجلاس کشورهای اروپایی و آسیایی انجام می شود. سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان در پایان نشست خود در آلمان به ایران هشدار دادند که اگر همچنان از اجرای خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد محدود فعالیت اتمی خود س یچی کند، از اتخاذ اقدامات سختگیرانه تری علیه این کشور حمایت خواهند کرد. در بیانیه پایانی نشست سران از ایران خواسته شده تا با اجرای قطعنامه شورای امنیت، کلیه فعالیتهای مرتبط با غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و بدین ترتیب این امکان را فراهم آورد تا مذاکراتی برای حل اختلافی که بر سر فعالیت اتمی ایران وجود دارد آغاز شود. در بیانیه سران این کشورها آمده که اگر جامعه جهانی اطمینان حاصل کند که برنامه اتمی ایران تنها در جهت اه صلحجویانه است، فصل کاملاً تازه ای در روابط با ایران در زمینه هسته ای و دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد. اما ایران به عنوان عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی و با استناد به پیمان بین المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی، غنی سازی اورانیوم را حق خود می داند و اعلام کرده که غنی سازی اورانیوم را تنها به منظور دستی به فناوری تولید سوخت مورد نیاز نیروگاههای اتمی انجام می دهد و به هیچ وجه حاضر به دست برداشتن از این حق نیست. این گمان مطرح شده بود که تهای اروپایی پیشرفتی را که ایران تاکنون در غنی سازی اورانیوم کرده است بپذیرند و تنها با این شرط که ایران بیش از این به گسترش فعالیت خود در غنی سازی اورانیوم ادامه ندهد مذاکره با این کشور را از سرگیرند.واقعیت آن است که اکنون در اکثر مجامع بین المللی نوعی اجماع علیه ایران و منافع آن وجود دارد، هرچند که انگیزه های چنین اقدامی می تواند متفاوت از جمله فعالیت هسته ای
با
مقاله درباره ایران و خلیج فارس

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره انگیزة سرمایه گذرای با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 فصل اولکلیاتمقدمهبدون شک مهمترین انگیزة سرمایه گذرای ب سود مورد استفاده توسط سرمایه گذاران می باشد و مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره سود حسابداری و احکام مرتبط با آن یکی بیشترین تلاشهای پژوهشی را در تاریخ تحقیقات حسابداری تشکیل می دهد. از این رو پیش بینی سود آتی شرکتها و عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت می باشد.از آنجاییکه سود دارای نقش اطلاعاتی در جهت تبدیل باورهای موجود در آینده و میزان توانایی شرکت در برابر سهامداران و بستانکاران می باشد. بنابراین رابطه بین سودهای گذشته و آتی و تفاوت بین آنها و پی بردن به عوامل ایجاد تغییرات سود و چگونگی ارتباط آن با سایر صورتهای مالی و بالاخص ترا مه و احکام آن می تواند بسیار مورد توجه و مهم باشد.بکارگیری اطلاعات مندرج در صورتهای مالی در جهت تصمیم گیری بدون تجزیه و تحلیل آنها مفید نمی باشد و می تواند نتیجه مع داشته باشد و استفاده کننده از آن را گمراه سازد، لذا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بسط و گسترش و ابداع فنونهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است و اکثر تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه گذاران و سهامداران حرفه ای و سایر استفاده کنندگان از صورتهای ملی بسته به میزان شناخت و آشنایی به فنون تجزیه و تحلیل براساس نتایج حاصل از این فنون گرفته می شود.هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک سو ارزی عملکرد گذشته یک واحد تجاری و از طرفی فراهم آوردن اطلاعات و روشهای مناسب در جهت برنامه ریزی برای رسیدن به اه آتی واحد تجاری می باشد. از این رو تلاشها و تحقیقات فراوانی در جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای پیش بینی وضعیت آتی شرکتها صورت پذیرفته و تکنیکهای متفاوتی برای این تجزیه و تحلیل ها ابداع گردیده است.از جمله هنری شیل در سال 1969 میلادی روش جدید برای تحلیل صورتهای مالی با نهاد. این روش که براساس مفاهیم تئوری اطلاعات پایه گذاری شده است روند تغییرات ترکیب اقلام ترا مه را بوسیله فرمول آنتروپی شانون مورد بررسی قرار داد و بجای تکنیکهای مرسوم که رابطه اقلام ترا مه را بطور جداگانه (نسبتهای مالی) با یکدیگر مطالعه می کنند. رابطه ترکیب اقلام ترا مه را مورد برسی و تحقیق قرار می دهد.تئوری اطلاعات ابتدا در رشته های ریاضی و مخابرات گسترش یافت و سپس هنری ثیل آنرا در حسابداری و اقتاد تعمیم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گیری ارزش اطلاعات صورتهای مالی با مقیاس مشترک استفاده نمود.آنتروپی شانون میزان بلاتکلیفی استفاده کننده از اطلاعات صورتهای مالی را محاسبه می کند. هرچه این میزان بیشتر باشد. درجه بلاتکلیفی و عدم حقیقت بالاتر رفته، کار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شکل می گردد، یعنی تحلیل گرمایی در پیش بینی وضعیت مالی شرکت با شک و تردید در مورد برآوردهای انجام گرفته روبرو می گردد.هرچه این میزان کمتر باشد تحلیل گرمای و پیش بینی وضعیت مالی شرکت یا موفقیت و ش ت مالی دارای توفیق بیشتری خواهد بود.میزان درجه بلاتکلیفی به تغییرات در ترکیب و ساختار صورتهای مالی بستگی درد، هرچه این تغیرات بیشتر باشد درجه بلاتکلیفی استفاده کننده یا تحلیل گرمایی از صورتهای مالی بیشتر خواهد بود، لذا با افزایش تغییرات در ترکیب ترا مه یک شرکت مشاهده افزایش درجه بلاتکلیفی اطلاعات آن شرکت خواهیم بود و در نتیجه پیش بینی وضعیت آتی شرکت پیچیده تر خواهد شد و ابهام در وضعیت آتی شرکت باعث عدم تمایل سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری در آن شرکت می گردد، زیرا خطرات مالی و سیکلهای زیادی آیندة شرکت را تردید خواهند کرد.در این تحقیق در پی گیریم تا با نحوة محاسبه آنتروپی صورت وضعیت مالی و اقلام آن بیشتر آشنا شده و ارتباط آن را تغییرات سود واقعی در تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهیم تا باتوجه به نتایج این تحقیق که می تواند کاربردی باشد توجه تحلیل گران مالی را به استفاده از این روش و تکنیک
با
مقاله درباره انگیزة سرمایه گذرای

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، و کره جنوبی) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 76 عنوان صفحه پیش گفتار………………………………………..………………………………………………………31) مقدمه: 42) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار 5اه : 7ویژگی های نظام شایسته سالاری مطلوب 8روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت 12م ومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران 13فرایند شایسته سالاری 153) مدیران شایسته در نظام جمهوری ی ایران 201- جایگاه مدیریت 202- ویژگی های شغلی و نقشهای مدیران 213- خصوصیات و ویژگی های فردی مدیران 254-توانایی های مدیران 305- مهارتهای مدیران 326- شایستگی های مدیریتی 327- جمع بندی 358- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران 364- مطالعات تطبیقی 41شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه 41شایسته سالاری در ژاپن 44شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس 46نظام استخدام و ارتقا در 55نظام شایسته سالاری در کره جنوبی 585)جداول: 616)منابع: 75بسم الله الرحمن الرحیمپیش گفتاردر دهه های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش ت ها به وقوع پیوسته، تها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی ت ها بوده است.بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش ت به نحوه اداره و مدیریت کشور می باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، ، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اه نظامهای کلان جامعه به اندازه ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اه فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می نمایند.در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب آن در هیأت ان می باشد.در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت گیری شایسته سالاری و ثبات در مدیریت ها می باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان “ ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه های مطالعاتی در راستای تحقق اه مورد نظر در زمینه شایسته سالاری و اثربخشی مدیریت ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، ، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردفتر بهبود مدیریت و ارزی عملکردبهار 1382
با
مقاله درباره انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، و کره جنوبی)

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش (پروژه کارآموزی) 116 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 116 مقدمه:انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گری پذیر شده است.صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء ج ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است.این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش طی یک دوره کارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور کار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط کار ارائه شود.امید روزیکه نیروی کار در تمام صنایع ایران از سلامت و ایمنی کامل برخوردار شود.بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی :بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظیف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف alha (انجمن متخصصین ی بهداشت حرفه ای ) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد.از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود.سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای در ایراناین سازمانها عبارتند از سازمانهای تی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند.سازمانهای تی یا مستقیماً مجری برنامه های بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی بوده و یا موظف در نظارت بر انجام امور و یا اینکه مسئول آموزش کادر فنی مورد وم می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت مستقیم در مقابل مسائل کار و کارگری داشته و فعالیت گسترده ای در این زمینه دارد.سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور فعالیت های جنبی در زمینه بهداشت حرفه ای دارند. اینک به ذکر قانون کار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه های کمیته حفاظت و بهداشت حرفه ای می پردازیم.1) قوانین کار، وزارت کار مورد استناد فعالیتهای بهداشت حرفه ای:ماده های 2،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،96،97،98،99،100،101،102،103،104،105،106،156،179،1932) آئین نامه های سازمان تامین اجتماعی :ماده های 3،4،54،60،61،65،66،88،903) آئین نامه های کمیته حفاظت فنی :ماده های 1،2،3،4،5،6،7تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :شرکت داروپخش در تاریخ 23/10/1334 با سرمایه 000/000/250 ریال با عنوان بنگاه خیریه داروپخش به منظور ارائه خدمت دارویی در زمینی به مساحت 20 تار در کیلومتر 18 اتوبان کرج آغاز به کار نمود. محصولات بخش تولیدی این مجتمع در آغاز حدود 20 قلم و شامل انواع آمپول ، قرص و شربت بود، که تا پیروزی انقلاب ی تنوع تولیدات کارخانه به 80 قلم رسید.مجموعه بزرگ داروپخش در سال 1357 پس از به ثمر رسیدن انقلاب ی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ملحق و با توجه به اجرای نظام نوین دارویی، همگام با سایر کارخانجات تولیدی محصولات خود را با نام ژنریک تولید و به بازار عرضه نمود و از سال 1359 با دگرگونی که در ساختار تشکیلاتی این مجموعه رخ داد با نام شرکت سهامی داروپخش به تلاش خود ادامه داد که از اسفند
با
بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش (پروژه کارآموزی) 116 ص

اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک گفتنى است که ارباب سیر و سلوک و علما و دانشمندانى که در این راه گام برداشته و تعلیمات قرآن و سنت را راهنماى خویش قرار داده (نه صوفیانى که تحت تاثیر مکتبهاى قاطى و غیر ى بوده‏اند) هر یک براى خود روشى را پیشنهاد کرده‏اند; یا به تعبیر دقیقتر، مراحل و منزلگاههایى در نظر گرفته‏اند که در ذیل به بخشى از آنها به صورت فشرده اشاره مى‏شود، تا این بحث کاملتر و پربارتر گردد: 1- سیر و سلوک منسوب به «بحرالعلوم‏» در این کتاب که به فقیه باهر و علامه ماهر «بحرالعلوم‏» نسبت داده شده است هر چند انتساب بعضى از بخشهاى آن به این بزرگوار بعید به نظر مى‏رسد ولى قسمتهایى از آن داراى اهمیت فوق‏العاده‏اى است; براى سیر و سلوک الى الله و پیمودن راه قرب به پروردگار عوالم چهارگانه و به تعبیر دیگر، چهار منزلگاه مهم ذکر شده است: 1- 2- ایمان 3- هجرت 4- جهاد و براى هر یک از این عوالم چهارگانه سه مرحله ذکر شده است که مجموعا دوازده مرحله مى‏شود که پس از طى آنها، سالک الى الله وارد عالم خلوص مى‏گردد، و این مراحل دوازده‏گانه به شرح زیر است: منزل اول، اصغر است، و منظور از آن اظهار شهادتین و تصدیق به آن در ظاهر و انجام وظائف دینى است. منزل دوم، ایمان اصغر و آن عبارت از تصدیق قلبى و اعتقاد باطنى به تمام معارف ى است. منزل سوم، اکبر است و آن عبارت است از تسلیم در برابر تمام حقایق و اوامر و نواهى الهى. منزل چهارم، ایمان اکبر است و آن عبارت از روح و معنى اکبر مى‏باشد که از مرتبه و اطاعت‏به مرتبه شوق و رضا و رغبت منتقل شود. منزل پنجم، هجرت صغرى است، و آن انتقال از «دارالکفر» به «دارال ‏» است مانند هجرت مسلمانان از مکه که در آن زمان کانون کفر بود به مدینه. منزل ششم، هجرت کبرى است، و آن هجرت و دورى از اهل عصیان و گناه و از ه نى با بدان و ظالمان و آلودگان است. منزل هفتم، جهاد اکبر است، و آن عبارت از محاربه و ستیز با لشکر است‏با استمداد از لشکر رحمان که لشکر عقل است. منزل هشتم، منزل فتح و ظفر بر جنود و لشکریان ، و رهایى از سلطه آنان و وج از عالم جهل و طبیعت است. منزل نهم، اعظم، و آن عبارت از غلبه بر لشکر و آمال و آرزوهاى دور و دراز است که بعد از فتح و ظفر، عوامل بیدار کننده برون بر عوامل انحرافى درون پیروز مى‏شود و اینجاست که قلب، مرکز انوار الهى و افاضات ربانى مى‏گردد. منزل دهم، ایمان اعظم است، و آن عبارت از مشاهده نیستى و فناى خود در برابر خداوند است، و مرحله در عالم فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى است که در این هنگام حقیقت عبودیت و بندگى خدا ظاهر مى‏شود. منزل یازدهم، هجرت عظمى است، و آن مهاجرت از وجود خود و به فراموشى سپردن آن، و سفر به عالم وجود مطلق، و توجه کامل به ذات پاک خداست که در جمله «وادخلى جنتى‏» خطاب به آن شده است. منزل دوازدهم، جهاد اعظم است که بعد از هجرت از خویشتن، متوسل به ذات پاک خداوند مى‏شود تا تمام آثار خودبینى در او محو و نابود گردد و قدم در بساط توحید مطلق نهد. بعد از پیمودن این عوالم دوازده‏گانه وارد عالم خلوص مى‏شود، و مصداق «بل احیاء عند ربهم یرزقون‏» مى‏گردد. (1) چگونگى سیر و سلوک در این روش در رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم بعد از ذکر عوالم و منازل بالا به چگونگى طى نمودن این راه پرمشقت و پرافتخار پرداخته و بیست و پنج دستور براى وصول به این مقاصد بالا و والا مى‏دهد که آنها را بطور فشرده در ذیل مى‏آوریم: سالک الى الله و رهرو راه قرب به پروردگار براى وصول به این عوالم، بعد از آن که اصول دین را از طرق معتبر شناخت و به فروع احکام دینى و ى کاملا آشنا شد، بار سفر مى‏بندد و به راه مى‏افتد و با انجام دستورهاى بیست و پنجگانه زیر به سوى مقصد همچنان پیش مى‏رود: اول، ترک آداب و عادات و رسومى است که انسان را از پیمودن راه باز مى‏دارد و غرق در آلودگیها مى‏کند. دوم، عزم قاطع بر پیمودن راه، که از هیچ چیز نترسد و با استمداد از لطف‏تردیدى به خود راه ندهد. سوم، رفق و مدارا، و آن این که در آن واحد امور زیادى را بر خود تحمیل نکند مبادا دلسرد و متنفر شود، و از پیمودن راه بازماند. چهارم، وفا، و آن عبارت از این است که نسبت‏به آنچه توبه کرده وفادار بماند و به آن باز نگردد، و نسبت‏به آنچه راه مى‏گوید وفادار بماند.
با
روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها