زندگی مجازی

وبلاگ با نام زندگی مجازی
خودش می گه :
هدف ما اینست که به شما کمک کنیم توانایی صحبت روان به زبان انگلیسی را به طور کاملا رایگان به دست آورید
اینم لینکش


اطلاعات

 • منبع: http://jabaari.blog.ir/post/1
 • مطالب مشابه: آموزش آنلاین زبان
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
این سایت در معرفی خود می نویسد: ایران فونت از اوایل تابستان سال 1389 فعالیت خود را با هدف غنی سازی و سازماندهی چاپ و نوشتار و ابزارهای آن، خصوصا فونت آغاز نمود. ایران فونت در اولین کار خود بیش از ده ها فونت زیبای فارسی را جهت استفاده در معرض عموم قرار داد. این گروه قصد دارد در ادمه کارهای خود همراه با ارائه ی فونت های جدید به بررسی نوشتار در ایران و علل اوج و فرود آن بپردازد و موانع را تا حدودی از سر راه علاقه مندان بردارد.
ایران فونتاطلاعات

 • منبع: http://jabaari.blog.ir/post/2
 • مطالب مشابه: سایتی برای فونت های زیبا
 • کلمات کلیدی: فونت ,ایران فونت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نمایشگاه کتاب تهران
بخش جستجوی کتابش در تمامی ایام سال به کار میاد

اطلاعات

 • منبع: http://jabaari.blog.ir/post/5
 • مطالب مشابه: نمایشگاه کتاب تهران
 • کلمات کلیدی: کتاب تهران ,نمایشگاه کتاب
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
هم می توانید به صورت صوت کنید و هم متن آن موجود است
اینجا

اطلاعات


تاریخ تصویب : 1369/03/08
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش


قانون متعهدین خدمت به وزارت
آموزش و پرورش
ماده 1 - دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و های تربیت
معلم و رشته های دبیری، ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود
به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به
سپردن تعهد ثبتی به وزارت مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت می باشد.
ماده 2 - وزارت آموزش و پرورش می تواند جهت تأمین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه
بر دانش آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از دانشجویان داوطلب ها و مؤسسات
آموزش عالی و طلاب حوزه های علمیه تعهد خدمت اخذ کند، این متعهدین از هر لحاظ
مشمول این قانون و قانون معافیت فارغ حصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم
در زمان صلح با رعایت ماده 7 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363.7.29 مجلس شورای
ی خواهند بود.
ماده 3 - متعهدین خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل
که حداقل آن کمتر از پنج سال نخواهد بود در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین
می نماید خدمت کنند و هیچ یک از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات تی و شرکتهای
تی و وابسته به ت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مست م ذکر
نام است و نیز نهادهای انقلاب ی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده
می نماید مجاز نیستند قبل از انجام یا لغو تعهد نسبت به استخدام و بکارگیری این
قبیل متعهدین به نحوی که با انجام تعهد آنان منافات داشته باشد اقدام نمایند.
ماده 4 - تسلیم گواهی نامه یا ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان
که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره مند شود ممنوع است
مگر جهت تحصیل در رشته های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش با سپردن تعهد خدمت جدید
و یا ضبط در پرونده استخدامی آنان در سازمانها و ادارات وابسته و تابعه وزارت
مزبور که آن هم مستقیماً به صورت محرمانه از طریق واحدهای ذیربط صورت خواهد گرفت.
ماده 5 - متعهدین در صورت ترک تحصیل یا انصراف از ادامه تحصیل، ممنوعیت از ادامه
تحصیل، ا اج و یا انفصال دائم از خدمت، استنکاف از استخدام، عدم استخدام ناشی از
تقصیر، ترک خدمت و باز ید نمودن خدمت و به طور کلی در صورت فراهم نمودن موجبات
عدم انجام تمام یا قسمتی از خدمت مورد تعهد به جز در موارد استثنایی مذکور در این
قانون مکلفند دو برابر هزینه های تحصیلی و دو برابر حقوق کارآموزی دریافتی را حسب
درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به خزانه ت پرداخت
نمایند، چنانچه قسمتی از خدمت مورد تعهد انجام شده باشد وجوه مزبور به نسبت ر
خدمت دریافت خواهد شد.
تبصره - چنانچه موارد یاد شده در ماده فوق ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفاً
نتوان آن را معلول عمل وی تلقی نمود به تشخیص وزارت آموزش و پرورش، متعهد از
پرداخت وجوه مذکور در ماده فوق معاف بوده و تعهد وی لغو خواهد شد.
ماده 6 - دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام
آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک
تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق
کارآموزی دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به
مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد.
تبصره - پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش آموزان و دانشجویان مذکور مانع از
استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که
دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و ها و مؤسسات آموزش عالی
و حوزه های علمیه معمولاً در اختیار آنان قرار می دهند نخواهد بود، لکن هزینه های
شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی ر خواهد شد.
ماده 7 - پس از استخدام رسمی حداکثر مدت 2 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره
کاردانی و حداکثر 4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان
دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع ( پایه،
گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره - حکم ماده فوق با پرداخت ور بازنشستگی مربوط، به پذیرفته شدگان قبل از
سال 54 مراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از خدمت وزارت آموزش و
پرورش خارج نشده اند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ 1368.1.1
لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8 - وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز و تأیید صلاحیت متعهدین،
فارغ حصیلان دانشسراهای تربیت معلم را استخدام و وضعیت استخدامی سایر متعهدین
را به قطعی تبدیل و در غیر این صورت با آنان طبق ماده 5 و تبصره ذیل آن رفتار
خواهد کرد.
ماده 9 - قوانین و مقررات مغایر با این تبصره و تبصره 2 قانون پرداخت اضافه
اعتبار به وزارت فرهنگ جهت اجرای قانون تربیت معلم مصوب1343.3.11 از تاریخ تصویب
این قانون لغو می گردد.
ماده 10 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و به تصویب
هیأت ان خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز هشتم داد ماه
یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای ی تصویب و در تاریخ 1369.3.20 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای ی - مهدی


http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/91791

اطلاعات

 • منبع: http://jabaari.blog.ir/post/9
 • مطالب مشابه: قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
 • کلمات کلیدی: وزارت ,خدمت ,آموزش ,تعهد ,‌ماده ,پرورش ,وزارت آموزش ,تربیت معلم ,متعهدین خدمت ,تعهد خدمت ,مراکز تربیت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها