حکمت خسروانی

وبلاگ با نام حکمت خسروانی


هر سال سومین پنجشنبۀ ماه نوامبر از سوی سازمان یونسکو روز جهانی فلسفه اعلام شده است. امسال؛سال 2018، پانزده نوامبر روز جهانی فلسفه است.
باید توجه داشت که فلسفه کنیز ما و ایدئولوژی ما نیست،فلسفه،فلسفه است. محدود فلسفه به یک جغرافیای خاص و یا یک ایدئولوژی خاص اشتباه است. فلسفه،تمرین آزاد شی است. فلسفه چه باید بدانم و چه باید م و چه میتوانم م و من کیستم و من چیستم است فلسفه جرئت شیدن است
#ایمانوئل_کانت میگوید:
بشر جرئت شیدن داشته باش.

فلسفه تعلیم شیدن است نه شه ها. "روز جهانی فلسفه گرامی باد"


اطلاعات

آخرین ارسال ها