ترجمه فارسی آهنگ های انگلیسی

وبلاگ با نام ترجمه فارسی آهنگ های انگلیسی
it's the strangest feelingاین عجیب ترین حس هستfeeling this way for youهمین حسی که نسبت به تو دارمthere's something in the way you moveیه چیزی تو حرکاتت وجود دارهsomething in the way you moveیه چیزی توی طرز حرکت تو هستwith you i'm never healingبا تو من هیچوقت دردهام خوب نمیشهit's heartache through and throughهمیشه و همه جا این قلب درد هست

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

just a young gun with a quick fuseنوجوونیام مثل یه تفنگ بودم که خیلی سریع شلیک میکردi was uptight, wanna let looseبزرگتر که شدم میخواستم شلیک کنم !i was dreaming of bigger thingsمن به چیزای بزرگتر فکر می and wanna leave my own life behindو میخواهم زندگی فعلیم رو پشت سر بذارم(پیشرفت کنم)not a yes sir, not a followerنه آقا بله، نه به دنباله چیزی نیستم

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

first things firstاول از همهi'mma say all the words inside my headمن می خوام هر چی به ذهنم میاد رو بگمi'm fired up and tired of the way that things have been, oh-oohمن عصبانی ام و از اوضاعی که وجود داره، عاصی شدمthe way that things have been, oh-oohاوضاعی که وجود دارهsecond thing secondدومdon't you tell me what you think that i can beلازم نیست به من بگی که به نظرت چی برام خوبهi'm the one at the sail, i'm the master of my sea, oh-oohمن ی ام که کشتی زندگی خودم رو هدایت می کنم، من ارباب دریای زندگی خودم هستمthe master of my sea, oh-oohارباب دریای زندگی خودم


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

آخرین ارسال ها