برنامه نویسی ریاضی کاربردی

وبلاگ با نام برنامه نویسی ریاضی کاربردی
برنامه روش اویلر پیشرو (forward euler method) یا روش تک گامی صریح (one step explicit method) بصورت $$y_{{n+1}}=y_{{n}}+hf \left( x_{{n}},y_{{n}} \right)$$ می باشد و برای مسائل زیر کاربرد دارد: حل عددی معادله دیفرانسیل لوتکا-ولترا، حل عددی معادله بلازیوس، حل عددی معادله آونگ ساده، حل عددی معادله دیفرانسیل نوسانی، حل عددی معادله دیفرانسیل حرکت نوسانی، سیستم های آونگی، ارتعاشات در مکانیک، حل معادلات دیفرانسیل معمولی با جواب های نوسانی شدید، حل عددی سیستم معادلات همیلتونی، حل عددی معادله شرودینگر، حل عددی معادله شکار و شکارچی، حل عددی معادله بلاسیوس، حل عددی معادله جمعیتی ولترا، حل عددی معادله کیپلر، حل عددی معادله آنگ مرکب و ... برای دریافت کد این روش به آدرس تلگرامی بنده 09385430613 مراجعه کنید. پروژه متلب، پروژه میپل، پروژه کد نویسی، پروژه محاسبات عددی و ... پذیرفته می شود. پایان نامه نویسی ریاضی کاربردی، تایپ با زیپرشین، تایپ در لات و ... پذیرفته می شود. ترجمه متن ریاضی کاربردی، ریاضی محض، آمار، مکانیک و ... پذیرفته می شود.

اطلاعات

برنامه روش تیلور مرتبه 3 (taylor method second order) بصورت زیر $$y_{{n+1}}=y_{{n}}+hf\left( x_{{n}},y_{{n}}\right)+\frac{h^2}{2!}f'(x_n,y_n)+\frac{h^3}{3!}f''(x_n,y_n)$$می باشد و برای مسائل زیر کاربرد دارد: حل عددی معادله دیفرانسیل لوتکا-ولترا، حل عددی معادله بلازیوس، حل عددی معادله آونگ ساده، حل عددی معادله دیفرانسیل نوسانی، حل عددی معادله دیفرانسیل حرکت نوسانی، سیستم های آونگی، ارتعاشات در مکانیک، حل معادلات دیفرانسیل معمولی با جواب های نوسانی شدید، حل عددی سیستم معادلات همیلتونی، حل عددی معادله شرودینگر، حل عددی معادله شکار و شکارچی، حل عددی معادله بلاسیوس، حل عددی معادله جمعیتی ولترا، حل عددی معادله کیپلر، حل عددی معادله آنگ مرکب و ... برای دریافت کد این روش به آدرس تلگرامی بنده 09385430613 مراجعه کنید. پروژه متلب، پروژه میپل، پروژه کد نویسی، پروژه محاسبات عددی و ... پذیرفته می شود. پایان نامه نویسی ریاضی کاربردی، تایپ با زیپرشین، تایپ در لات و ... پذیرفته می شود. ترجمه متن ریاضی کاربردی، ریاضی محض، آمار، مکانیک و ... پذیرفته می شود.

اطلاعات

  • منبع: http://pardis2017.blog.ir/1396/11/01/4post
  • مطالب مشابه: برنامه روش تیلور مرتبه 3 برای حل معادله دیفرانسیل
  • کلمات کلیدی: عددی ,معادله ,دیفرانسیل ,پروژه ,ریاضی ,می‌شود ,عددی معادله ,معادله دیفرانسیل ,پذیرفته می‌شود ,ریاضی کاربردی، ,تیلور مرتبه ,عددی معادله دیفران
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
برنامه روش اویلر پیشرو (forward euler method) یا روش تک گامی صریح (one step explicit method) بصورت $$y_{{n+1}}=y_{{n}}+hf \left( x_{{n}},y_{{n}} \right)$$ می باشد و برای مسائل زیر کاربرد دارد: حل عددی معادله دیفرانسیل لوتکا-ولترا، حل عددی معادله بلازیوس، حل عددی معادله آونگ ساده، حل عددی معادله دیفرانسیل نوسانی، حل عددی معادله دیفرانسیل حرکت نوسانی، سیستم های آونگی، ارتعاشات در مکانیک، حل معادلات دیفرانسیل معمولی با جواب های نوسانی شدید، حل عددی سیستم معادلات همیلتونی، حل عددی معادله شرودینگر، حل عددی معادله شکار و شکارچی، حل عددی معادله بلاسیوس، حل عددی معادله جمعیتی ولترا، حل عددی معادله کیپلر، حل عددی معادله آنگ مرکب و ... برای دریافت کد این روش به آدرس تلگرامی بنده 09385430613 مراجعه کنید. پروژه متلب، پروژه میپل، پروژه کد نویسی، پروژه محاسبات عددی و ... پذیرفته می شود. پایان نامه نویسی ریاضی کاربردی، تایپ با زیپرشین، تایپ در لات و ... پذیرفته می شود. ترجمه متن ریاضی کاربردی، ریاضی محض، آمار، مکانیک و ... پذیرفته می شود.

اطلاعات

برنامه روش تیلور مرتبه2 (taylor method second order) بصورت زیر $$y_{{n+1}}=y_{{n}}+hf \left( x_{{n}},y_{{n}} \right)+hf \left( x_{{n}},y_{{n}} \right)$$ می باشد و برای مسائل زیر کاربرد دارد: حل عددی معادله دیفرانسیل لوتکا-ولترا، حل عددی معادله بلازیوس، حل عددی معادله آونگ ساده، حل عددی معادله دیفرانسیل نوسانی، حل عددی معادله دیفرانسیل حرکت نوسانی، سیستم های آونگی، ارتعاشات در مکانیک، حل معادلات دیفرانسیل معمولی با جواب های نوسانی شدید، حل عددی سیستم معادلات همیلتونی، حل عددی معادله شرودینگر، حل عددی معادله شکار و شکارچی، حل عددی معادله بلاسیوس، حل عددی معادله جمعیتی ولترا، حل عددی معادله کیپلر، حل عددی معادله آنگ مرکب و ... برای دریافت کد این روش به آدرس تلگرامی بنده 09385430613 مراجعه کنید. پروژه متلب، پروژه میپل، پروژه کد نویسی، پروژه محاسبات عددی و ... پذیرفته می شود. پایان نامه نویسی ریاضی کاربردی، تایپ با زیپرشین، تایپ در لات و ... پذیرفته می شود. ترجمه متن ریاضی کاربردی، ریاضی محض، آمار، مکانیک و ... پذیرفته می شود.

اطلاعات

  • منبع: http://pardis2017.blog.ir/1396/11/01/3post
  • مطالب مشابه: برنامه روش تیلور مرتبه 2 برای حل معادله دیفرانسیل
  • کلمات کلیدی: عددی ,معادله ,{{n}} ,دیفرانسیل ,پروژه ,ریاضی ,عددی معادله ,معادله دیفرانسیل ,پذیرفته می‌شود ,ریاضی کاربردی، ,{{n}} ight ,عددی معادله دیفرانسیل
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها