صابر شمس ملکی

وبلاگ با نام صابر شمس ملکی

ماده 19 از قانون مجازات ی موصوب 1392 مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود
درجه 1 حبس بیش از بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از یک میلیارد 1000000000 ریال ٍٍٔمصادره کل اموال انحلال شخص حقوقی
درجه 2
حبس بیش از پانزده سال تا بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون 550000000 ریال
تا یک میلیارد 1000000000 ریال

اطلاعات

آخرین ارسال ها