نمونه پرسشنامه

وبلاگ با نام نمونه پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 100 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزی میزان خ رآمدی ک ن (در دو موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز) است. اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ ﮔﻮﻳﻪ اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ ِ وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ (۱۹۸۲) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ـ ﻛﺎرآﻣﺪی ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻼسﻫﺎی ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ. پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک نمقیاس خ رآمدی ک نخ رآمدی ک ن

اطلاعات

 • منبع: http://porsesh-nameh.blogsky.com/1396/05/12/post-718/
 • مطالب مشابه: پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن
 • کلمات کلیدی: خ رآمدی ,فایل ,ک ن ,پرسشنامه ,مقیاس ,خ رآمدی ک ن ,مقیاس خ رآمدی ,پرسشنامه مقیاس ,ک ن پرسشنامه ,پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ,مقیاس خ رآمدی ک ن ,ک ن پرسشنا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن
پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن ,راهبردهای خواندن ,پرسشنامه آگاهی فراشناختی ,آگاهی فراشناختی ,پرسشنامه فراشناخت ,فراشناخت ,پرسشنامه آگاهی از راهبردهای خواندن , ,
پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 28 فرمت فایل zip حجم فایل 1357 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن گزارش تخلف برای پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن فروشنده فایل کد کاربری 15739 تمام فایل ها کاربر پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندنراهبردهای خواندنپرسشنامه آگاهی فراشناختیآگاهی فراشناختیپرسشنامه فراشناختفراشناختپرسشنامه آگاهی از راهبردهای خواندن
در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد آموزش ب و کار اینترنتی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

پرسشنامه قدرت تخیل
پرسشنامه قدرت تخیل ,قدرت تخیل ,پرسشنامه تخیل ,تخیلات ,پرسشنامه سنجش تخیل ,سنجش قدرت تخیل , ,
پرسشنامه قدرت تخیل پرسشنامه قدرت تخیل دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 30 فرمت فایل zip حجم فایل 1201 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 پرسشنامه قدرت تخیل گزارش تخلف برای پرسشنامه قدرت تخیل پرسشنامه قدرت تخیل فروشنده فایل کد کاربری 15739 تمام فایل ها کاربر پرسشنامه قدرت تخیل فایل بصورت تصاویر با پسوند jpg می باشد. پرسشنامه قدرت تخیلقدرت تخیلپرسشنامه تخیلتخیلاتپرسشنامه سنجش تخیلسنجش قدرت تخیل
در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد آموزش ب و کار اینترنتی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

 • منبع: http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-722/
 • مطالب مشابه: پرسشنامه قدرت تخیل
 • کلمات کلیدی: تخیل ,قدرت ,پرسشنامه ,فایل ,سنجش ,قدرت تخیل ,پرسشنامه قدرت ,تخیل پرسشنامه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself)
کنترل خشم ,پرسشنامه کنترل خشم ,مهارت های کنترل خشم ,پرسشنامه کنترل خشم اقتباس از کتاب understanding yourself , ,
پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself) پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself) دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 33 فرمت فایل pdf حجم فایل 293 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 14 پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself) گزارش تخلف برای پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself) پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself) فروشنده فایل کد کاربری 15739 تمام فایل ها کاربر پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself) کنترل خشمپرسشنامه کنترل خش ارت های کنترل خشمپرسشنامه کنترل خشم اقتباس از کتاب understanding yourself
در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد آموزش ب و کار اینترنتی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

پرسشنامه هوش اجتماعی
پرسشنامه هوش اجتماعی ,پرسشنامه ,هوش اجتماعی , ,
پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 26 فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 پرسشنامه هوش اجتماعی گزارش تخلف برای پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها کاربر پرسشنامه هوش اجتماعی

روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد

هوش به توانایی افراد برای یادگیری و استدلال اشاره میکند. به معنی دیگر هوش به معنی تنه اطلاعات و آگاهی میباشد. هوش اجتماعی به طور مشابهی هر دو معنی را در برمیگیرد (کلیستروم و کانتور1،.(2000

اخیراً علاقه مجددی به مفهوم هوش اجتماعی در اکثر پژوهشگرانی که ادعای وجود آن را دارند، پدیدار شده است. معنای هوش اجتماعی به مفاهیمی چون شایستگی و مهارتهای اجتماعی نزدیک است و همچنین با مفاهیمی نظیر هوش هیجانی و هوش بین فردی اشتراک زیادی دارد (بژورکویست و استرمن،2000؛ ویز و ساب2،.(2007
هوش اجتماعی در ابتدا فقط به عنوان یک مفهوم منفرد معرفی شد، اما بعدها دیگران آن را به عنوان دو نوع هوش فردی تعریف د که به دو جنبه هوش فردی1 و هوش بین فردی2 که شامل دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران میباشد، تقسیم میشود. (کراون3، .(2009

هوش اجتماعی دارای مؤلفههای ادراکی، تحلیلی- شناختی و رفتاری (مهارتها) میباشد. هوش اجتماعی اغلب به وسیله خودگزارشیها مورد اندازهگیری قرار گرفته است. یکی از آزمونهایی که برای اندازهگیری هوش اجتماعی ساخته شده است، پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تونتت 2008)، ترجمه مجدیان، (1388 میباشد. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا و سلگی (1389) بر روی 557 دانشجوی کارشناسی 319) زن و 238 مرد) های ای کرمانشاه، آباد غرب و کن ر اجرا شده است

نمرهگذاری


این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 45 گویه دو گزینهای (درست/نادرست) میباشد. گویهها به صورت صفر و یک نمرهگذاری میشوند. بنابراین حداقل و حداکثر نمره ب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 0 و 45 خواهد بود. نمرات بیشتر به معنای هوش اجتماعی بالاتر است. لازم به ذکر است که گویههای 2، 3، 6، 13، 18، 20، 21، 24، 29، 37، 38، 41، 44 به صورت معکویس نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی ی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و سلگی (1389) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای 5، 10، 14، 16، 17، 26، 33، 39، 40 همبستگی بالایی با نمره کل دارند، بنابراین از 45 گویه پرسشنامه، 9 گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به 36 گویه کاهش پیدا کرد.

پرسشنامه هوش اجتماعیپرسشنامههوش اجتماعی
در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد آموزش ب و کار اینترنتی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

 • منبع: http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-726/
 • مطالب مشابه: پرسشنامه هوش اجتماعی
 • کلمات کلیدی: اجتماعی ,پرسشنامه ,فایل ,گویه ,میباشد ,نمره ,اجتماعی پرسشنامه ,نمرهگذاری میشوند ,سلگی 1389
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها