مهارت ی

وبلاگ با نام مهارت ی
کتاب صوتی مبحث 6 مقررات ملی ساختمان
بارهای وارد بر ساختمان

عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم ششمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث 6 است که درمورد بارهای وارد بر ساختمان برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 8 مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم هشتمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث 8 است که درمورد طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم نهمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث 9 است که درمورد طرح و اجرای ساختمان های بتن ارمه برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 7
پی و پی سازی
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 10
طرح و اجرای فولادی
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث ۱۱
طرح واجرای صنعتی ساختمان ها

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 13
ویرایش سال 95
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث ۱۷
لوله کشی گاز طبیعی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب درس و تمرین فیزیک 3 سال سوم دبیرستان مولف عل

برای ادامه مطلب را بخوانید

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 3 مقررات ملی ساختمان

حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم سومین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق است که درمورد قانونین موجود درمورد حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 4 مقررات ملی ساختمان
ا امات عمومی ساختمان

عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم چهارمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث ا امات عمومی ساختمان است که درمورد قانونین موجود درمورد ا امات ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 5 مقررات ملی ساختمان
مصالح و فراورده های ساختمان


عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم پنجمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث 5 است که درمورد مصالح و فراورده های ساختمانی برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 6 مقررات ملی ساختمان
بارهای وارد بر ساختمان

عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم ششمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث 6 است که درمورد بارهای وارد بر ساختمان برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

وم استفاده از پنوماتیک


در این اموزشی درمورد دلیل استفاده از پنوماتیک و کاربردهای ان صحبت کرده ام و در فصلهای بعدی در مورد نحوه طراحی و ساخت یک تجهیزات پنوماتیک صحبت خواهم کرد و به شما یاد خواهم داد که چگونه یک دستگاه پنوماتیک را طراحی و مدار ان را تحلیل و ترسیم کنید.


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 8 مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم هشتمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث 8 است که درمورد طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم نهمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث 9 است که درمورد طرح و اجرای ساختمان های بتن ارمه برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 12 مقررات ملی ساختمانایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم دوازدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث 12 است که درمورد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

کتاب صوتی مبحث 7پی و پی سازی
عل هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام ی ساختمان صحبت کنم هفتمین مبحث مهم برای ازمون نظام ی ساختمان مربوط به مبحث پی و پی سازی است که درمورد قانونین موجود پی و فوندانسیون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده را برای قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند
شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام ی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام ی بگیرید.
توضیحاتفرصت ویژهشما می توانید با تهیه کتاب صوتی مقررات ملی ساختمان بازدهی خود را در زمان، انرژی و تمرکز تا چندین برابر بیشتر کرده و با گوش دادن به کتاب صوتی که با بیانی شیوا و روان مباحث را روخوانی شده است ، زمان زیادی را برای تمرین و تست جهت قبولی در ازمون نظام ی صرف کنید ، تسلط بر مباحث امری مهم برای ازمون نظام ی است. به احتمال زیاد شما نیز با مسائل زیر مواجه هستید: در شرکتی مشغول کار هستید و خیلی خسته می شوید به خانه باز می گردید خسته و بی رمق هستید زمان و فرصت مناسب برای مطالعه ندارید ازمون نظام ی ثبت نام کردید یا علاقه مند به شرکت در ازمون نظام ی را دارید ولی زمان و تمرکز مناسب برای درک مطالب مباحث مقررات ملی ساختمان را ندارید دوست عزیز و گرانقدر پیشنهاد ما گوش دادن به کتاب صوتی مقررات ملی ساختمان استاطلاعات این محصول در یک نگاه موضوع: کتاب صوتی مبحث ۷ مقررات ملی ساختمانمخاطبان: داوطلبانی که علاقه مند به قبولی در ازمون نظام ی و مشغله کاری بسیاری دارند مبلغ سرمایه گذاری: در وب سایت های دیگر ۲۵ هزار تومان ارزش گذاری شده است ولی فقط و فقط باکمترین قیمت برای سرمایه گذاری روی پیشرفت خودتان می باشدمدرس : رضا عل نحوه ارائه : فایل های صوتی به صورت mp3 برای راحت تر گوش در هر مکان و زمان محتوای کتاب صوتی مبحث ۷ مطابق جدیدترین ویرایش مقررات ملی ساختمان می باشد
سرمایه گذاریمن با تهیه محصول کتاب صوتی مبحث ۷ چه چیزی بدست می اورم؟دوست عزیز شما با تهیه این محصول در وقت و انرژی خود صرفه جویی می کنید با گوش دادن به کتاب صوتی در زمانهایی که نمیتوانید کتاب فیزیکی ، بخوانید میتوانید در ازمون نظام ی قبول شوید.گارانتی بازگشت وجه این محصول!طبق رسمی که برای همه دوره ها و کارگاه ها و محصولات ، گارانتی برگشت وجه وجود دارد، حتی برای این محصول ! garanti1با تهیه این محصول دقیقاً چه چیزی دریافت می کنیم؟microphone بیش از ۱۹۰ دقیقه محتوای آموزشیmp3_logoفایل صوتی به حجم ۴۵ مگا بایتgift_logoهدیه ویژه : درصورت تهیه محصولات به ارزش ۱۰۰ هزار تومان یک محصول کتاب صوتی مقررات ملی به صورت رایگان به انتخاب خودتان ارسال می گرددمبلغ سرمایه گذاری شمابهای این محصول 12۰۰۰ هزار تومان است(تقریباً کمتر از معادل یک شام یک نفره در یک فست فود) با این تفاوت که شما با تهیه این محصول و قبولی در ازمون مقررات ملی ساختمان میتوانید با داشتن پروانه اشتغال به کار مبالغ بسیار بالاتری را بدست اورید یادتان باشدتهیه محصولات آموزشی مناسب، سرمایه گذاری است البته مطمئن هستم که شما با فراگرفتن مطالب این محصول و ب موفقیت در موقعیت های کاری ساخت و ساز می توانید صدها برابر این هزینه را به دست آورید. چگونه می توانم این محصول را تهیه کنم؟پرداخت کنید و در پنل کاربری من کنیدروی دکمه افزودن به سبد ید کلیک فرمایید سپس دکمه نمایش سبد ید فشار دهید وارد صفحه سبد ید شدین فاکتور خود را بررسی فرمایید و سپس روی دکمه اتمام ید کلیک کنید اطلاعات خود را تکمیل و سپس روی دکمه سفارش کلیک و اتومات به صفحه امن پرداخت زرین پال متصل می شوید و روی دکمه سبز رنگ واریز از طریق کارتهای شتاب کلیک کرده و به صفحه پرداخت بانک وصل می شوید و در مکان امن اطلاعات بانکی خود را ثبت و پرداخت فرمایید و مستقیم به پنل کاربری خودتون در وصل می شوین و میتوانید محصول خود را فرمایید.24_7_365_serviceچه انی این محصول را تهیه نکنند؟عزیزانی که فکر می کنند که زمان بسیار و فرصت زیادی برای مطالعه مباحث مقررات ملی را دارند شما با تهیه این محصول در هیچ ح ضرری نمی کنید. این محصول ضمانت برگشت کامل وجه دارد. تا ۴۸ ساعت پس از تهیه این محصول می توانید درخواست برگشت وجه از طریق تماس با من بدهید.

اطلاعات

آخرین ارسال ها