هزار نکته شیمی شیری

وبلاگ با نام هزار نکته شیمی شیری
ایده برگزیده شیمی نهمین جشنوارهشرح درس: واکنش تجزیه واکنشی است که در آن یک ماده به مواد ساده تر تبدیل می شود. در سمت چپ واکنش تجزیه همیشه یک ماده وجود دارد. واکنش های تجزیه مواد مختلف را می توان به چند گروه تقسیم کرد. 1- واکنش از دست دادن آب تبلور نمک ها؛ آب تبلور آبی است که در شبکه بلوری نمک ها م ن ذرات سازنده شبکه بلوری قرار دارد. واکنش تجزیه 2- واکنش تجزیه نیترات ها؛ محصول تجزیه نیترات ف ، نیتریت ف و گاز ا یژن است. واکنش تجزیه 3-واکنش تجزیه کربنات ها؛ تجزیه کربنات ها بر اثر گرما سبب آزاد شدن گاز دی ا ید کربن و ا ید ف می شود. واکنش تجزیه 4- واکنش تجزیه کربنات هیدروژن ف ؛ محصول این واکنش کربنات ف ، گاز دی ا ید کربن و آب است. واکنش تجزیه 5- واکنش تجزیه کلرات ها؛ فراورده واکنش تجزیه کلرات هر ف ، کلرید آن به همراه گاز ا یژن است. واکنش تجزیه در ادامه به چند واکنش تجزیه مهم ولی بدون قاعده اشاره می کنیم. 1- تجزیه متانول (متیل الکل): واکنش تجزیه 2- تجزیه آب: واکنش تجزیه 3- تجزیه جیوه (ii ) ا ید: واکنش تجزیه جیوه (ii) ا ید قرمز رنگ بر اثر گرما به جیوه ( آینه جیوه ای تشکیل شده بر دیواره داخلی لوله آزمایش) و ا یژن عنصری تجزیه می شود. توجه داشته باشید که بخارهای جیوه و ترکیب های آن سمی هستند. 4- تجزیه آمونیوم دی کرومات: واکنش تجزیه

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/76
 • مطالب مشابه: واکنش های تجزیه
 • کلمات کلیدی: تجزیه ,واکنش ,جیوه ,ا ید ,کربنات , واکنش ,واکنش تجزیه , واکنش تجزیه ,تجزیه کلرات ,ا ید کربن ,تجزیه نیترات
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
image result for ‫شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آن ها در آب‬‎ در این درس می خواهیم شما را با یکی از روش های شناسایی یون ها در ح محلول آشنا کنیم. با ما همراه باشید. شرح درس: برای شناسایی یون های محلول کافیست محلول دیگری را به آن اضافه کنیم که با یون مورد نظر رسوب تشکیل دهد. با تشکیل رسوب یون مورد نظر شناسایی می شود. در واقع برای شناسایی یک کاتیون در ح محلول باید به آن آنیونی را اضافه کنیم که با کاتیون مورد نظر تشکیل رسوب دهد. شناسایی pb2+ : اگر به محلول سرب (ii) نیترات مقداری محلول پتاسیم یدید اضافه کنید رسوب زرد رنگ سرب (ii) یدید تشکیل می شود که بدین ترتیب به وجود یون pb2+ پی می بریم. شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب شناسایی یون fe3+ : اگر به محلول آهن (iii) کلرید محلول سدیم هیدرو ید را اضافه کنید رسوب آهن (iii) هیدرو ید تشکیل می شود که این گواه وجود یون fe3+ است. شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب شناسایی یون ag+ : اگر به محلول نقره نیترات مقداری محلول پتاسیم کرومات اضافه کنید رسوب نقره کرومات تشکیل می شود که بدین ترتیب به وجود یون ag+ پی می بریم. شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/77
 • مطالب مشابه: شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آن ها در آب
 • کلمات کلیدی: محلول ,شناسایی ,تشکیل ,رسوب ,وجود ,کاتیون ,اضافه کنید ,کنید رسوب ,محلول پتاسیم ,بدین ترتیب ,مقداری محلول ,مقداری محلول پتاسیم ,نیترات مقداری محل
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
image result for ‫موازنه واکنش های ا ایش ـ کاهش‬‎در واکنش های ا ایش ـ کاهش می توان از تغییر عدد ا ایش برای موازنه واکنش استفاده کرد، در این مطلب قصد داریم با ذکر مثال به تشریح روش موازنه ی واکنش های ا ایش ـ کاهش بپردازیم. با ما همراه باشید. به واکنش زیر توجه کنید: موازنه واکنشهای ا ایش ـ کاهش برای موازنه این واکنش ابتدا تغییر عدد ا ایش هر یک از عناصر را بدست می آوریم و اگر عنصری در سمت چپ واکنش زیروندی به غیر از یک داشت، تغییر عدد ا ایش را در آن زیروند ضرب می کنیم. توجه داشته باشید میزان تغییر عدد ا ایش بدون علامت در زیروند ضرب می شود. موازنه واکنشهای ا ایش ـ کاهش mgا ایش یافته و کاهنده است.fe کاهش یافته و ا نده است. حال در سمت چپ واکنش تغییر عددا ایش ماده ی کاهنده را به عنوان ضریب ماده ی ا نده و تغییر عدد ا ایش ماده ی ا نده را به عنوان ضریب ماده ی کاهنده قرار داده و شروع به موازنه عناصر می کنیم. موازنه واکنشهای ا ایش ـ کاهش ضرایب را ساده می کنیم: موازنه واکنشهای ا ایش ـ کاهش یک مثال دیگر: به موازنه ی زیر توجه نمایید: موازنه واکنشهای ا ایش ـ کاهش fe ا ایش یافته و کاهنده است. o کاهش یافته و ا نده است. موازنه واکنشهای ا ایش ـ کاهش بد نیست پیرامون مواد ا نده و کاهنده این نکات را هم بدانید: دامنه ی تغییرات عدد ا ایش در گروه های 14 تا 17 به این صورت است: 18 - شماره گروه = کوچکترین عدد ا ایش عدد یکان شماره گروه = بزرگترین عدد ا ایش در ناف ات عنصری که به بالاترین عدد ا ایش خود برسد فقط می تواند ا نده باشد، عنصری که به کوچکترین عدد ا ایش خود برسد فقط می تواند کاهنده باشد و اگر عدد ا ایش عنصر بین کوچکترین و برگترین مقدار آن باشد هم می تواند به عنوان ا نده و هم به عنوان کاهنده عمل کند. سوال: نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها به واکنش دهنده پس از موازنه این واکنش کدام است؟ موازنه واکنشهای ا ایش ـ کاهش

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/75
 • مطالب مشابه: موازنه واکنش های ا ایش ـ کاهش
 • کلمات کلیدی: ا ایش ,واکنش ,کاهنده ,ا نده ,تغییر ,موازنه ,ماده‌ی ا نده ,شماره گروه ,ضریب ماده‌ی ,عنوان ضریب ,برای موازنه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
هیدروژندر این مطلب می خواهیم شما را با یکی از عناصر مهم به نام هیدروژن آشنا نماییم... نام: نام هیدروژن از واژه یونانی hydro genes به معنی "ش تن آب" گرفته شده است. هیدروژن اکتشاف: هنری کاون 1810-1731 henry cavendis برای اولین در سال 1766 هیدروژن را به عنوان یک عنصر به رسمیت شناخت. هیدروژن هیدروژن هیدروژن رابرت بویل robert boyle 1627-1691 در سال 1661 هیدروژن را که قبلا نیز توسط کیمیاگرانمشاهده شده بود از واکنش اسید و ف ساخته و آن را هوای نامید. خواص: فراوان ترین عنصر هستی هیدروژن است که از یک الکترون و یک پروتون ساخته شده است. هیدروژن شعاع اتمی آن 0.078 نانو متر و وزن اتمی 1.008 آن می باشد. 60 درصد اتم های بدن ما اتم های هیدروژن می باشند. هیدروژن با ا یژن واکنش می دهد و آب را تشکیل می دهد. هیدروژن خواص غیر عادی و خاص آب ( مانند دمای جوش بالای 100 درجه، سبک بودن یخ نسبت به آب و ...) به دلیل وجود پیوند های هیدروژنی می باشند. پیوند هیدروژنی نتیجه وجود جاذبه الکتریکی پروتون یک مولکول آب که بار مثبت دارد با اتم های ا یژن یک مولکول آب که کمی بار منفی دارند (10 تا 20 کیلوژول بر مول) می باشد. این پیوندهای هیدروژنی بین اتم هایهیدروژن و ا یژن برای زندگی ما ضروری می باشند. هیدروژن برای مثال این پیوند ها باعث می شوند که dna و پروتئین ها کنار هم بمانند. ایزوتوپ های هیدروژنی بین اتم هیدروژن و ا یژن برای زندگی ما ضروری می باشند. برای مثال این پیوندها باعث می شوند که dna و پروتئین کنار هم بمانند. ایزوتوپ های هیدروژن هریک اسم جداگانه ای دارند. مانند: دوتریم deuterium، تریتیوم tritium اتم هیدروژن منفرد ( پروتون) به عنوان کاتالیزور بسیاری از واکنش ها به کار می رود. هیدروژن هیدروژن در سنتز آمونیاک، جوشکاری، سوخت موشک، عامل کاهنده، برخی واکنش ها و... به کار می رود. h2 سوخت آینده می باشد که در پیل های سوختی، موتورهای هیدروژنی و . . . به کار خواهد رفت. هیدروژن

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/64
 • مطالب مشابه: هیدروژن
 • کلمات کلیدی: باشند ,هیدروژن ,واکنش
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
image result for ‫انرژی یونش تبیان‬‎شکل 1 انرژی اولین یونش عناصر در ردیف دوم ج تناوبی را نشان می دهد. اگرچه انرژی اولین یونش در ح کلی با حرکت از چپ به راست ج تناوبی افزایش دارد، اما در این الگو دو تناقض مشاهده می شود: انرژی اولین یونش بور از بریلیوم کوچک تر است و ا یژن نیز اولین انرژی یونش کم تر از نیتروژن دارد. چند استثنا در الگوی کلی انرژی اولین یونش شکل 1: مقادیر انرژی یونش بر حسب تغییرات عدد اتمی این اثر می تواند با آرایش الکترون در این عناصر توضیح داده شود. زمانی که یک اتم بریلیوم یونیزه می شود، الکترون از اوربیتال 2s بیرون کشیده می شود، اما زمانی که اتم بور یونیزه می شود، الکترون اوربیتال 2p بیرون می آید: be: [he] 2s2 b: [he] 2s2 2p1 زمانی که نیتروژن و ا یژن یونیزه می شوند، الکترون ها باز هم از اوربیتال 2p بیرون کشیده می شوند: n: [he] 2s2 2p3 o: [he] 2s2 2p4 اما تفاوت مهمی در نحوه ی توزیع الکترون ها در این اتم ها وجود دارد. قاعده ی هوند پیش بینی می کند که هر 3 الکترون در اوربیتال 2p اتم نیتروژن، باید اسپین ی انی داشته باشند اما در یک اتم ا یژن، الکترون اضافی در یکی از اوربیتال های 2p جفت می شوند: چند استثنا در الگوی کلی انرژی اولین یونش قاعده ی هوند می تواند از این فرض که الکترون ها سعی دارند تا حد ممکن از هم دور باشند تا نیروی عه ی بین این دو ذره، کم ترین مقدار را داشته باشد، بهتر درک شود. بنابراین، 3 الکترون در اوربیتال های 2p نیتروژن، وارد اوربیتال های متفاوتی می شوند و اسپین آن ها در جهت ی انی قرار می گیرد. در ا یژن، ابتدا 3 الکترون مانند ح نیتروژن در اوربیتال های متفاوت قرار می گیرند ولی الکترون چهارم باید یکی از اوربیتال های 2p شده را انتخاب کند. نیروی عه بین این دو الکترون، زمانی کم ترین مقدار را خواهد داشت که این دو الکترون در یکی از اوربیتال ها با هم جفت شوند. با این وجود، هنوز هم مقداری عه ی اضافی بین این دو الکترون وجود دارد که این عامل باعث می شود برداشتن یک الکترون از یک اتم خنثای ا یژن، اندکی راحت تر باشد و این نتیجه با انتظار ما از مؤثر بودن تعداد پروتون های هسته ی اتم مطابقت ندارد.

اطلاعات

image result for ‫عدد ا ایش‬‎عدد ا ایش در مبحث الکتروشیمی با عدد ا ایش بسیار مواجه خواهید شد. لذا بهتر این است که ابتدا با مفهوم عدد ا ایش و نحوه ی تعیین آن آشنا شوید. با ما همراه باشید. تعریف عدد ا ایش: به مجموع بارها ی الکتریکی ظاهری نسبت داده شده به یک اتم با فرض یونی بودن پیوندها عدد ا ایش آن اتم گفته می شود. به عنوان مثال در مولکول hcl، اتم الکترونگاتیوتر یعنی کلر جفت الکترون پیوندی را به سمت خود کشیده و دارای جزیی بار منفی می شود و اتم هیدروژن که الکترونگاتیوی کمتری دارد جزیی بار مثبت پیدا می کند. پیوند بین کلر و هیدروژن از نوع کووالانسی قطبی است اما برای تعیین عدد ا ایش اتم ها بار 1+ را به هیدروژن و بار 1ـ را به کلر نسبت می دهیم و پیوند را یونی فرض می کنیم.در نتیجه با فر اینکه اتم کلر جفت الکترون پیوندی را کاملا از هیدروژن جدا می کند عدد ا ایش 1ـ خواهد داشت و هم چنین عدد ا ایش اتم هیدروژن 1+ می شود. روش های تعیین عدد ا ایش: برای تعیین عدد ا ایش دو راه وجود داد: ١ـ استفاده از ساختار الکترون ـ نقطه ای ٢ ـ تشکیل معادله روش اول بیش تر در مواردی استفاده می شود که تعداد اتم ها زیاد باشد و یا این که از یک عنصر چند اتم داشته باشیم برای مثال در ترکیب های آلی که بیش از یک اتم کربن با عددهای ا ایش مختلف دارند استفاده از ساختار الکترون ـ نقطه ای بهتر است. روش دوم در ترکیب های معدنی و ذراتی که تعداد اتم های آن ها نسبتاً کم است راحت تر می باشد. تعیین عدد ا ایش با استفاده از ساختار الکترون ـ نقطه ای: بهتر است با ذکر یک مثال به شرح مراحل این روش بپردایم. می خواهیم عدد ا ایش اتم های موجود در هیدروژن پرا ید (h2o2) را بدست آوریم. ١ـ ابتدا ساختار الکترون ـ نقطه ای هیدروژن پرا ید را رسم می کنیم. عدد ا ایش ٢ـ همه ی پیوند ها را یونی فرض کرده وجفت الکترون پیوندی بین دو اتم مختلف را به اتم الکترونگاتیوتر نسبت می دهیم. یعنی در پیوند o-h جفت الکترون پیوندی به طور کامل به ا یژن که الکترونگاتیوتر است داده می شود. اگر دو اتم ی ان باشند، پیوند به طور فرضی نصف می شود یعنی هر یک از الکترون های پیوندی را به یکی از اتم ها نسبت می دهیم. برای مثال در پیوند o-o یک الکترون برای ا یژن سمت راست و یک الکترون برای ا یژن سمت چپ در نظر گرفته می شود. عدد ا ایش ٣ـ همه ی الکترون های ناپیوندی روی هر اتم برای همان اتم باقی می ماند. ۴ـ نهایتاً عدد ا ایش را از رابطه ی زیر به دست می آوریم: تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت نسبت داده شده به آن اتم - عدد یکان شماره گروه =عدد ا ایش هر اتم بدین ترتیب خواهیم داشت: عدد ا ایش نکته : عدد یکان شماره ی گروه در واقع تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت در ح تک اتمی است. از آن جایی که روش تشکیل معادله دارای نکات ریز بسیاری است، ترجیح بر این است که در مطلب جداگانه ای به آن پرداخته شود. لذا در مقاله ی بعد می توانید با نحوه ی استفاده از این روش آشنا شوید.

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/66
 • مطالب مشابه: عدد ا ایش
 • کلمات کلیدی: ا ایش ,الکترون ,می‌شود ,هیدروژن ,نسبت ,استفاده ,الکترون پیوندی ,ساختار الکترون ,نسبت می‌دهیم ,هیدروژن پرا ید ,الکترون برای
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
image result for ‫عدد ا ایش‬‎تعیین عدد ا ایش با روش تشکیل معادله در مطلب قبل با مفهوم عدد ا ایش و استفاده از ساختار الکترون - نقطه ای ترکیب برای تعیین عدد ا ایش هر اتم آشنا شدید. در این جا قواعد مربوط به روش دوم در تعیین عدد ا ایش یعنی استفاده از معادله را با هم مرور خواهیم کرد. تعیین عدد ا ایش با روش تشکیل معادله درتعیین عدد ا ایش بدون استفاده از رسم ساختار الکترون - نقطه ای و با تشکیل معادله قواعدی به شرح زیر وجود دارد: 1ـ عدد ا ایش عنصرها در ح آزاد برابر صفر است. مانند: h2 ، cu، li و... 2ـ عدد ا ایش ا یژن معمولا برابر 1+ است.اما در هیدرید های ف ی عدد ا ایش آن برابر 1ـ است.هیدریدها ترکیباتی دارای یون هیدرید (h- ) هستند مانند: kh 3ـ عدد ا ایش ا یژن معمولا برابر 2ـ است. اما درh2o2، hof، of2 و o2f2 و... به ترتیب برابر 1+ ، 2+ ،صفر، 1- است. بد نیست بدانید که در یون o+2 که دیو یژنیل نام دارد عدد ا ایش ا یژن برابر (+1)/2 است هم چنین در ا ی ها مانند ko2 ، عدد ا ایش ا یژن(-1)/2 است. 4ـ عدد ا ایش ف ات همواره مثبت و برابر ظرفیت آن هاست. برای مثال در fe2(so4)3، ظرفیت آهن برابر 3 است پس عدد ا ایش آن نیز برابر 3+ می باشد. 5ـ عدد ا ایش یون های تک اتمی برابر بار یون است. برای مثال عدد ا ایش مس در cu+ برابر 1+ است. 6ـ عدد ا ایش فلوئور در ترکیب ها همواره برابر 1ـ است. زیرا فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر است. دقت داشته باشید که عدد ا ایش فلوئور در ح آزاد (f2) مانند دیگر عناصر برابر صفر است. 7ـ دیگر هالوژن ها (cl، br، i ) در ترکیب با عناصری که الکترونگاتیوی کمتری نسبت به آن ها دارند و یا الکتروپوزتیوتر هستند عددا ایش 1ـ دارند. 8ـ مجموع عدد ا ایش عنصر ها در یک مولکول برابر صفر و در یک یون برابر بار یون است. 9ـ در بین عناصر، گروهی وجود دارند که همیشه در ترکیب های خود فقط یک نوع عدد ا ایش دارند این عناصر به همراه عدد ا ایش آن ها به شرح زیر هستند: ف های گروه یک=1+ ف های گروه دو=2+ فلوئور=1ـ آلومینیوم=3+ اسک م=3+ روی=2+ نقره=1+ مثال: در ترکیب های زیر عدد ا ایش اتم هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است را تعیین کنید؟ تعیین عدد ا ایش با روش تشکیل معادله نکته: برای تشکیل معادله در ترکیباتی که دارای یون های چند اتمی هستند، بار یون چند اتمی را قرار می دهیم.

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/67
 • مطالب مشابه: تعیین عدد ا ایش با روش تشکیل معادله
 • کلمات کلیدی: ا ایش ,برابر ,تعیین ,معادله ,تشکیل ,دارند ,تشکیل معادله ,ا ایش ا یژن ,برای مثال ,ا ایش فلوئور , ف ‌های گروه ,ا یژن معمولا برابر ,ا ایش ا یژن معمولا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
سنجش حجمی اسید – بازسنجش حجمی اسید – باز می دانید هنگامی که محلول آبی اسید با محلول آبی باز مخلوط شود یکدیگر را خنثی می کنند. اما این پرسش مطرح می شود که برای خنثی شدن حجم معینی از یک اسید با غلظت معین به چه حجم باز با غلظت معین نیاز است؟ جواب این سوال را می توان با سنجش حجمی اسید – باز به دست آورد. در آزمایش سنجش حجمی هدف این است که غلظت مولی محلولی از یک اسید یا باز را تعیین کنیم. ابتدا حجم معینی از محلول مورد نظر را در یک ارلن یا بشر ریخته و چند قطره شناساگر (مثلاً فنول فتالین) به آن اضافه می کنیم. به این محلول که غلظت مولی آن نامعلوم بوده و قرار است غلظت مولی آن را تعیین کنیم محلول مجهول می گویند. سپس محلول دیگری را که غلظت آن قبلا به طور دقیق اندازه گیری شده در بورت می ریزیم. به این محلول، محلول استاندار می گویند. ارلن را زیر بورت قرار داده و شیر بورت را به آرامی باز می کنیم تا محلول استاندارد قطره قطره بر محلول مجهول بریزد. این کار را تا زمانی ادامه می دهیم که رنگ محلول مجهول ارغوانی شده و این رنگ در محلول باقی بماند و با تکان دادن از بین نرود. در این لحظه شیر بورت را می بندیم چون به نقطه ی پایانی سنجش حجمی رسیده ایم یعنی اسید و باز اثر یکدیگر را کاملاً خنثی کرده اند. سنجش حجمی اسید – باز نقطه ی پایانی: نقطه ی پایانی یک سنجش حجمی، حجمی از محلول استاندارد است که برای خنثی شدن کامل محلول مجهول مصرف می شود و شخص آزمایش کننده متوجه تغییر رنگ شناساگر می شود. حجم مصرفی محلول استاندارد را از روی بورت خوانده و سپس به کمک رابطه ای که در خنثی شدن اسید و باز در مطالب قبل گفته شد غلظت مولی محلول مجهول را به دست می آوریم. m1v1n1= m2v2n2 محلول استاندارد محلول مجهول هنگامی که اسید و باز یکدیگر را خنثی کرده اند بدین معنی است که اسید و باز به نسبت استوکیومتری مناسب با یکدیگر واکنش داده اند و بین آن ها رابطه ی بالا برقرار است. نقطه ی هم ارزی: نقطه ای است که در آن اسید و باز به نسبت استوکیومتری مناسب با هم واکنش دهند و بین آن ها رابطه ی m1v1n1 = m2v2n2 برقرار شود. نکته: در فرمول گفته شده از لحاظ تئوری v2 در واقع باید حجم نقطه ی هم ارزی باشد اما در عمل و در آزمایشگاه حجمی است که از روی بورت خوانده می شود، یعنی حجم نقطه ی پایانی است. نکته: اگر به محلولی با ph بین حدود 4 تا 10 چند قطره از یک اسید یا باز اضافه کنیم، ph محلول چندین واحد کاهش یا افزایش خواهد یافت (البته اگر خاصیت بافری نداشته باشد)، در نتیجه قسمتی از منحنی تغییرات ph عمودی خواهد شد. نکته: در یک سنجش حجمی شناساگری مناسب است که ابتدا و انتهای دامنه ی تغییر رنگ آن روی قسمت عمودی منحنی تغییرات ph باشد. نکته: در نمودارهای سنجش حجمی نقطه ی هم ارزی درست در وسط قمست عمودی منحنی تغییرات ph قرار دارد. بررسی تغییرات ph در سنجش های حجمی: چهار ح مختلف را در سنجش حجمی اسید – باز می توان بررسی کرد: 1- سنجش حجمی اسید قوی توسط باز قوی: اسید قوی محلول مجهول و باز قوی محلول استاندارد است، یک نمک خنثی به دست می آید و ph نقطه ی هم ارزی برابر 7 است. شکل کلی منحنی ph صعودی بوده و شناساگرهای مناسب برای تشخیص نقطه ی پایانی لیتموس و فنول فتالین هستند. 2- سنجش حجمی باز قوی توسط اسید قوی: باز هم یک نمک خنثی به دست می آید و ph نقطه ی هم ارزی برابر 7 بوده و شناساگرهای مناسب لیتموس و فنول فتالین هستند. شکل کلی منحنی تغییرات ph نزولی است. 3- سنجش حجمی باز ضعیف توسط اسید قوی: باز ضعیف محلول مجهول و اسید قوی محلول استاندارد است. یک نمک اسیدی به دست می آید و ph کوچکتر از 7 می شود. شکل کلی منحنی ph نزولی بوده و متیل نارنجی شناساگر مناسب برای تشخیص نقطه ی پایانی است. زیرا دامنه ی تغییر رنگ متیل نارنجی روی ph های کمتر از 7 قرار دارد. 4- سنجش حجمی اسید ضعیف توسط باز قوی: نمک حاصل بازی با ph بزرگتر از 7 است و شناساگر مناسب در این ح فنول فتالین می باشد زیرا دامنه ی تغییر رنگ آن روی ph های بالاتر از 7 قرار دارد. شکل کلی منحنی ph صعودی است. سوال: کدام عبارت نادرست است؟ 1- در سنجش حجمی محلول مجهول را داخل ارلن می ریزند. 2- هنگامی که یک اسید و یک باز اثر یکدیگر را خنثی می کنند، محلولی با ph=7 به دست می آید. 3- در سنجش حجمی غلظت محلول استاندارد از قبل مشخص است. 4- در سنجش حجمی naoh توسط محلول استاندارد hcl حرکت منحنی نزولی است.

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/69
 • مطالب مشابه: سنجش حجمی اسید – باز
 • کلمات کلیدی: محلول ,اسید ,حجمی ,سنجش ,خنثی ,مجهول ,سنجش حجمی ,محلول مجهول ,محلول استاندارد ,حجمی اسید ,      سنجش حجمی ,فنول فتالین هستند ,نسبت استوکیومتری م
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
درخشش دانش آموز استان فارسی در المپیاد جهانی شیمیسینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی در این درس، شما دانش آموزان با وارد شدن به مبحث سینتیک شیمیایی با موارد زیر آشنا خواهید شد: سینتیک شیمیایی مفهوم سرعت واکنش نحوه اندازه گیری آن تحلیل یکی از نمودارهای مربوط به سرعت واکنش تفاوت ترمودینامیک و سینتیک وقوع یک واکنش شیمیایی از طریق دو شاخه علم شیمی، ترمودینامیک و سینتیک بررسی می شود. علم ترمودینامیک «امکان» وقوع واکنش را بررسی نموده و تعیین می کند یک واکنش شیمیایی به صورت خود به خود انجام می شود یا خیر. در سینتیک «چگونگی» وقوع واکنش مورد بحث قرار می گیرد؛ به عبارتی سینتیک نشان می دهد اگر یک واکنش خود به خودی باشد، با چه سرعتی انجام می شود و چه عواملی روی سرعت آن تاثیرگذار هستند. برای مثال واکنش زیر را در نظر بگیرید: 2h2(g)+ o2(g)→ 2h2o(g) از نظر ترمودینامیکی امکان وقوع این واکنش وجود دارد اما از لحاظ سینتیکی در دمای 25 درجه سانتی گراد راه مناسبی برای انجام شدن این واکنش وجود ندارد. بنابراین خود به خودی بودن یک واکنش از دید ترمودینامیک به این معنا نیست که واکنش یاد شده بایستی سریع انجام شود. درخشش دانش آموز استان فارسی در المپیاد جهانی شیمی مفهوم سرعت واکنش سرعت واکنش کمیتی تجربی است. سرعت واکنش نسبت به یک ماده، به تعداد مول های تولید شده یا مصرف شده آن ماده در واحد زمان گفته می شود. سینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی اگر بخواهیم سرعت واکنش را بدون در نظر گرفتن یک ماده خاص تعیین کنیم باید تعداد مول های تولید شده یا مصرف شده یک ماده شرکت کننده در واکنش را بر ضریب استوکیومتری آن ماده در معادله موازنه شده واکنش تقسیم کنیم. در یک واکنش شیمیایی سرعت واکنش نسبت به ماده ای بیشتر است که ضریب استوکیومتری بزرگتری داشته باشد. همچمین نسبت سرعت واکنش بر حسب دو ماده مختلف در آن واکنش، برابر است با نسبت ضرایب استوکیومتری آن مواد. در مواردی که فاز مواد شرکت کننده در واکنش گاز (g) یا محلول (aq) باشد می توان سرعت واکنش را بر حسب غلظت مولار (تعداد مول های ماده حل شونده در یک لیتر محلول) بیان کرد. یکای سرعت واکنش در این ح mol.l-1.min-1 است. غلظت مولار یک ماده را با قرار دادن نماد یا فرمول شیمیایی آن داخل کروشه مشخص می کنند. در واکنش زیر سینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی سرعت واکنش مسلما نسبت به تولید co2(g) برابر 3×10-6 mol.l-1.min-1 است. زیرا این یکا برای مواد جامد که همواره غلظتشان عددی ثابت است قابل استفاده نیست. نمودارهای غلظت – زمان در واکنش های شیمیایی در نمودارهای غلظت – زمان، تغییرات غلظت مواد واکنش دهنده از آن جایی که رو به مصرف هستند نزولی است. در واکنش های کامل مقدار حداقل یکی از واکنش دهنده ها به صفر می رسد و نهایتا سرعت واکنش نیز صفر می شود. اما در واکنش های تعادلی غلظت واکنش ها نه به صفر بلکه به مقدار ثابتی می رسد.نمودار تغییر غلظت فراورده ها صعودی بوده چون در حال تولیدند. شمار اندکی از واکنش های شیمیایی همواره با سرعت ثابتی پیشرفت می کنند. پیشرفت به معنی کم شدن مقدار واکنش دهنده ها و زیاد شدن مقدار فراورده هاست. بیشتر واکنش های شیمیایی در آغاز سریع هستند. ( به جز واکنش های مرتبه صفر که در مطالب بعدی توضیح داده خواهد شد.) در نمودارهای غلظت – زمان شیب خط مماس بر منحنی در هر نقطه سرعت واکنش را در آن لحظه مشخص می کند. لازم به ذکر است سرعت تولید فراورده ها تابع غلظت خود فراوده ها نیست. سرعت واکنش رفت، بیانگر سرعت مصرف واکنش دهنده ها و سرعت تولید فراورده ها بوده که همگی تابع غلظت مواد واکنش دهنده است. در سوالاتی که نمودار غلظت – زمان مواد را می دهند و معادله واکنش را می خواهند، کافیست با توجه به صعودی و نزولی بودن هر منحنی، واکنش دهنده ها و فراورده ها شناخته شوند. سپس تغییرات غلظت (∆m ) مواد حساب شده و همگی بر کوچکترین ∆m تقسیم شوند تا ضرایب استوکیومتری مواد به دست آیند. تمرین: در واکنش ف آلومینیم با محلول هیدروکلریک اسید، سرعت واکنش نسبت به مصرف al در یک ظرف 2 لیتری برابر 0.6mol.s-1 است. سرعت تولید گاز h2 بر حسب mol.l-1.min-1 کدام است؟ 1) 54 2) 0.9 3) 108 4) 27 سینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/70
 • مطالب مشابه: سینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی
 • کلمات کلیدی: واکنش ,سرعت ,غلظت ,شیمیایی ,ماده ,مواد ,سرعت واکنش ,واکنش دهنده ,واکنش نسبت ,نمودارهای غلظت ,سرعت تولید ,سرعت تولید فراورده ,مواد واکنش دهنده
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
چه عواملی بر سرعت واکنش های شیمیایی تأثیر می گذارد؟مطالعه سرعت یک واکنش شیمیایی، باعث ایجاد شاخه ای به نام سینتیک شیمیایی شده است. برخی واکنش های شیمیایی سریع و برخی کند هستند. گاهی اوقات شیمیدان ها علاقه به دست کاری واکنش ها دارند؛ به عنوان مثال، برخی واکنش های کند را تند تر می کنند یا برع . عوامل مۆثر بر سرعت یک واکنش به صورت زیر است: خواص خود واکنش دهنده ها اندازه ذرات واکنش دهنده ها غلظت واکنش دهنده ها فشار واکنش دهنده های گازی دما کاتالیست ها خواص ذاتی واکنش دهنده ها: برای این که واکنشی اتفاق بیفتد، باید در تمامی واکنش دهنده ها قسمت واکنش دهنده (فعال) مولکول در واکنش شرکت کند. مولکول های بزرگ تر و پیچیده تر، شانس کم تری برای برخورد از قسمت واکنش دهنده (فعال) خود دارند. گاهی اوقات در مولکول های بسیار پیچیده، قسمت موثر مولکول به کلی توسط قسمت های دیگر مولکول پوشیده می شود و هیچ واکنشی اتفاق نمی افتد. به طور کلی، آهنگ واکنش در مولکول های پیچیده و بزرگ، کندتر است. اندازه ذره واکنش دهنده های شیمیایی: هر چه سطح موثر برخورد در واکنش دهنده ها بیش تر باشد، واکنش ها با سرعت بیش تری اتفاق می افتند. اگر کبریت روشنی را در مقابل تکه بزرگی از ذغال بگیرید، شاید اتفاق خاصی نیفتد؛ اما اگر همین ذغال را به تکه های بسیار ریز د کرده و آن ها را به هوا پرت کنید و کبریتی را روشن کنید، انفجاری را خواهید دید که به دلیل افزایش سطح موثر برخورد ذرات واکنش دهنده است. غلظت واکنش دهنده ها: افزایش در تعداد برخوردها باعث افزایش سرعت واکنش می شود. تراشه چوب در هوای عادی (که شامل 20 درصد ا یژن است) به خوبی می سوزد؛ اما همین تراشه در ا یژن خالص، بسیار سریع تر می سوزد. در بسیاری از موارد ساده، افزایش غلظت واکنش دهنده ها باعث افزایش سرعت واکنش می شود؛ اما اگر واکنش، پیچده است و مجموعه مراحل واکنشی آن نیز پیچیده است، ممکن است از نتیجه گیری بالا پیروی نکند. می توانید اثر این نتیجه گیری را در یک واکنش با غلظت های مختلف واکنش دهنده ها مشاهده کنید. اگر در واکنشی، تغییر در غلظت یک واکنش دهنده، هیچ اثری روی آهنگ واکنش نداشت، باید نتیجه بگیرید که این واکنش دهنده در کندترین مرحله مکانیسم (مرحله تعیین سرعت) شرکت نمی کند. فشار واکنش دهنده های گازی: فشار واکنش دهنده های گازی، همان اثر غلظت را دارد. هر چه فشار واکنش دهنده بیش تر باشد، آهنگ واکنش سریع تر خواهد بود و این به دلیل افزایش تعداد برخوردها با افزایش فشار است. اما اگر واکنش دهنده ها دارای مکانیسم پیچیده ای باشند، تغییر در فشار ممکن است نتیجه ای که در بالا گرفتیم، نداشته باشد. چه عواملی بر سرعت واکنش های شیمیایی تأثیر می گذارد؟ تأثیر دما روی سرعت واکنش شیمیایی: چه عواملی بر سرعت واکنش های شیمیایی تأثیر می گذارد؟ چه عواملی بر سرعت واکنش های شیمیایی تأثیر می گذارد؟ افزایش دما باعث می شود مولکول ها سریع تر حرکت کنند؛ یعنی شانس بیش تری برای برخورد هر مولکول با هر واکنش دهنده ای وجود دارد. اما افزایش دما در عین حال باعث افزایش انرژی ی متوسط مولکلول ها می شود. شکل زیر نشان دهنده افزایش دما و تاثیر آن روی انرژی ی واکنش دهنده ها و افزایش آهنگ واکنشاست: چه عواملی بر سرعت واکنش های شیمیایی تأثیر می گذارد؟ در یک دمای معین، تمام مولکول ها با انرژی ی مشابه حرکت نمی کنند. تعداد کمی از مولکول ها خیلی کند حرکت می کنند (انرژی ی کمی دارند)، در حالی که تعداد کمی از مولکول ها نیز بسیار سریع حرکت می کنند (انرژی ی زیادی دارند). اکثر مولکول ها نیز سرعتی بین این دو سرعت بی نهایت زیاد و کم دارند. در واقع، دما اندازه ای از انرژی ی متوسط مولکول هاست. همان گونه که در شکل بالا مشاهده می کنید، افزایش دما باعث افزایش انرژی ی متوسط واکنش دهنده ها می شود و منحنی به سمت راست و انرژی های ی بالاتر انتقال (شیفت) پیدا می کند. به کم ترین مقدار انرژی ی لازم توسط واکنش دهنده ها که انرژی فعال سازی (انرژی مورد نیاز برای ادامه واکنش) را فراهم می کند، توجه کنید. واکنش دهنده ها باید در سمت مواد واکنش دهنده با همدیگر برخورد کنند؛ اما در عین حال مجبورند انرژی کافی برای ش تن پیوندهای یکدیگر را بین هم رد و بدل کنند تا پیوندهای جدید تشکیل شوند. اگر واکنش دهنده ها انرژی کافی نداشته باشند، واکنش ادامه پیدا نمی کند حتی اگر این مولکول ها در سمت واکنش دهنده ها با هم برخورد داشته باشند. دقت کنید در دمای کم تر، تعداد کم تری از مولکول های واکنش دهنده، دارای حداقل مقدار انرژی ی برای تأمین انرژی فعال سازی هستند. در دماهای بالاتر، بسیاری از مولکول ها کم ترین انرژی ی را به دست می آورند که به معنای تعداد برخوردهای بیش تر و ادامه یافتن واکنش است. افزایش دما نه تنها تعداد برخوردها را افزایش می دهد؛ بلکه تعداد برخوردهای موثر را نیز افزایش می دهد و انتقال انرژی بین واکنش دهنده ها اتفاق می افتد. ادامه این مطلب را در مقاله بعد بخوانید...

اطلاعات

موازنه واکنش های شیمیاییچکیده: برای موازنه معادله واکنش های شیمیایی روش های مختلفی وجود دارد که اصول همه آنها ی ان می باشد. یکی از متداول ترین این روش ها « روش وارسی» است که در کتاب درسی شیمی 3 نیز در حد ساده به آن پرداخته شده است. در اینجا ما نیز به توضیح موازنه واکنش ها به روش وارسی و یک روش دیگر می پردازیم. شرح درس: قانون پایستگی جرم: همه واکنش های شیمیایی از قانون پایستگی ماده یا قانون پایستگی جرم تبعیت می کنند. این قانون را به دو صورت می توان تعریف کرد: 1- در واکنش های شیمیایی نه اتمی به وجود می آید و نه اتمی از بین می رود، بلکه بر اثر انجام واکنش همان اتم ها به شیوه های دیگری به هم متصل می شوند. 2- در یک واکنش شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده ها و فراورده ها با هم برابر است. برای نشان دادن اینکه این قانون در یک معادله شیمیایی رعایت شده است باید آن معادله را موازنه کرد. موازنه واکنش های شیمیایی موازنه به روش وارسی: برای رسیدن به یک معادله موازنه شده باید تعداد اتم های هر عنصر در دو سوی معادله ی ان باشد. یکی از ساده ترین روش های موازنه روش وارسی می باشد. در این روش معمولا به ترکیبی که دارای بیشترین تعداد اتم است ضریب یک می دهند و بعد با توجه به تعداد اتم های آن ترکیب به مواد دیگر ضرایبی را می دهند تا تعداد اتم های هر عنصر در دو طرف معادله با هم برابر شوند. توجه داشته باشید که به هنگام موازنه نباید زیروندهای موجود در فرمول های شیمیایی واکنش دهنده ها یا فراورده ها را تغییر داد. مثال: موازنه واکنش های شیمیایی برای موازنه ابتدا به nh3 ضریب یک می دهیم: موازنه واکنش های شیمیایی حال تعداد اتم های n و h در سمت راست معادله مشخص شده است. اگر به h2 ضریب 3/2 و به n2 ضریب 1/2 بدهیم، تعداد اتم های هر دو عنصر در دو سوی معادله با هم برابر می شوند. موازنه واکنش های شیمیایی توجه: هر یک از ضرایب به کار رفته باید کوچک ترین عدد صحیح (غیر ری) ممکن باشند. بنابراین برای از بین بردن ضرایب ری هیدروژن و نیتروژن تمام ضریب ها را در 22 ضرب می کنیم. در نتیجه خواهیم داشت: موازنه واکنش های شیمیایی این معادله، معادله موازنه شده تولید آمونیاک است که در هر دو سوی آن تعداد اتم های هر عنصر با هم برابر است. روش دوم موازنه واکنش های شیمیایی: روش وارسی در سطوح بالاتر دارای قواعد پیچیده ای است که موازنه واکنش های شیمیایی را با مشکل رو به رو می کند. در اینجا به معرفی یک روش دیگر می پردازیم که می تواند برای موازنه واکنش های مشکل تر و واکنش های مطرح شده در آزمون ها به راحتی پاسخگو باشد. در این روش ابتدا باید عنصری را به عنوان عنصر آغازگر انتخاب کنیم. این عنصر باید شرایط زیر را داشته باشد: در هر سمت واکنش فقط در ساختار یک ماده وجود داشته باشد. تا حد امکان نباید در ساختار یک ماده تک عنصری باشد؛ مگر اینکه هیچ یک از عناصر شرط اول را نداشته باشند. اگر دو عنصر وجود داشته باشند که هر دوی آن ها شروط اول و دوم را دارند، موازنه را از عنصری آغاز می کنیم که در ساختار ترکیب پیچیده تری شرکت داشته باشد و زیروند بزرگ تری نیز داشته باشد. سپس عنصر آغازگر را موازنه می کنیم و بعد از آن نوبت به موازنه سایر عنصرها می رسد. نکته: در یک معادله شیمیایی، تعداد یون های چنداتمی مانند mno4- یا po43- و.... را به صورت یک گونه شیمیایی جدا در دو سوی معادله شمارش و موازنه کنید. مثال: موازنه واکنش های شیمیایی موازنه را با عنصر mn آغاز می کنیم زیرا mn در هر سمت واکنش فقط در ساختار یک ماده دیده می شود و و در ساختار ماده پیچیده تر وجود دارد. سپس عناصر k و h را موازنه می کنیم: موازنه واکنش های شیمیایی برای از بین بردن ضریب 1/2 کل ضرایب را در دو ضرب کرده و سپس ضریب ا یژن را تعیین می کنیم: موازنه واکنش های شیمیایی باز هم برای از بین بردن ضریب 1/2 یکبار دیگر کلیه ضرایب را در 2 ضرب می کنیم تا به معادله موازنه شده دست ی م: موازنه واکنش های شیمیایی

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/72
 • مطالب مشابه: موازنه واکنش های شیمیایی
 • کلمات کلیدی: موازنه ,واکنش ,معادله ,شیمیایی ,عنصر ,کنیم ,موازنه واکنش ,داشته باشد ,برای موازنه ,معادله موازنه ,قانون پایستگی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نحوه ی تعیین پتانسیل الکتریکی استانداردچکیده: همان طور که گفته شد از اتصال دو نیم سلول به یکدیگر یک سلول الکتروشیمیایی به وجود می آید که شارش الکترون بین آن ها باعث به وجود آمدن اختلاف پتانسیل می شود. در این جا چگونگی اندازه گیری پتانسیل یک الکترود به کمک الکترود استاندارد هیدروژن را بررسی می کنیم. شرح درس: نیروی الکتروموتوری استاندارد (emf) بیش ترین ولتاژی است که یک سلول الکتروشیمیایی می تواند به وجود بیاورد و اختلاف پتانسیل الکترودی استاندارد دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی است که با سلول e° نمایش داده می شود. نحوه ی اندازه گیری e° سایر الکترودها نسبت به she بدین صورت است که ابتدا الکترود مورد نظر را با سیم به she متصل می کنیم و در مسیر آن یک ولت سنج برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل موجود میان دو الکترود قرار می دهیم. مقدار پتانسیل الکترودی استاندارد با یکای ولت (v) گزارش می شود. نحوه ی تعیین پتانسیل الکتریکی استاندارد اگر جهت جریان الکترون ها از الکترود مورد نظر به سمت she باشد، نتیجه می گیریم که پتانسیل الکتریکی آن از sheمنفی تر بوده و علامت e° را منفی در نظر می گیریم. اما اگر جهت جریان الکترون ها از she به سمت الکترود مورد نظر باشد، می فهمیم که پتانسیل الکتریکی آن نسبت به she مثبت تر بوده و علامت e° را مثبت در نظر می گیریم. نکته: جهت حرکت الکترون ها با توجه به اتصال الکترودها به قطب های + و – ولت سنج و علامت ولتاژ خوانده شده مشخص می شود. اگر روی صفحه ی نمایشگر ولت سنج علامت منفی ظاهر شود، نشان می دهد که قطب های ناهمنام سلول الکتروشیمیایی و ولت سنج به هم متصل شده اند و بیان گر مثبت یا منفی بودن e° نیست. توجه: جهت جریان الکترون ها در یک سلول الکتروشیمیایی از قطب منفی آن به سمت قطب مثبتش است. هرچه مقدارe° یک الکترود منفی تر باشد، تراکم بار منفی روی آن بیشتر بوده و آمادگی بیش تری برای دادن الکترون دارد و در نتیجه کاهنده ی قوی تری است. به عنوان مثال، با توجه به e°(mn2+/mn)= -1.18v و e°(co2+/co)= -o.28v می توان دریافت که تراکم بار الکتریکی منفی روی الکترود کب کمتر است و الکترود استاندارد کب کاهنده ی ضعیف تری است. هرچه مقدارe° یک الکترود مثبت تر باشد، تراکم بار مثبت روی آن بیش تر بوده و آمادگی بیش تری برای گرفتن الکترون دارد و در نتیجه ا نده ی قوی تری است. به عنوان مثال با توجه بهe°(mn2+/mn)= -1.18 v و e°(cu+/cu)= -0.52 v می توان دریافت که تراکم بار الکتریکی منفی روی الکترود کب کمتر است و الکترود استاندارد کب ، کاهنده ی ضعیف تری است. هرچه مقدار e° یک الکترود مثبت تر باشد، تراکم بار مثبت روی آن بیشتر بوده و آمادگی بیش تری برای گرفتن الکترون دراد و در نتیجه ا نده ی قوی تری است. به عنوان مثال، با توجه به e°(ag+/ag) =+0.80 v و e°(cu2+/cu)= +0.52 v می توان دریافت که آمادگی الکترود نقره برای گرفتن الکترون بیش تر است و الکترود مس ا نده ی ضعیف تری است. نکته: برای بستن مدار الکتریکی بین دو الکترود ، یک پل نمکی نیز قرار می دهیم. یک پل نمکی ساده شامل قطعه ای کاغذ صافی است که به طور کامل به محلول سیر شده ی پتاسیم کلرید آغشته گشته و یک رسانای یونی است. پل نمکی با به جریان انداختن گونه های باردار بین دو محلول الکترولیت، مدار الکتریکی را کامل می کند. در مطالب بعد به طور مفصل راجع به پل نمکی صحبت خواهیم کرد. در دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی می توان به جای استفاده از دو نیم سلول در دو بشر مجزا و یک پل نمکی بین آن ها، سلول را در یک بشر تشکیل داد که در این ح دو محلول الکترولیت توسط یک دیواره محکم و متخلخل از هم جدا می شوند. نحوه ی تعیین پتانسیل الکتریکی استاندارد دیواره ی متخلخل از جنس سفال، خاک چینی(کائولن)، آزبست یا گرد فشرده شده ی شیشه است که از مخلوط شدن سری و مستقیم دو محلول الکترولیت جلوگیری کرده اما به یون های موجود در دو محلول اجازه عبور می دهد.

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/73
 • مطالب مشابه: نحوه ی تعیین پتانسیل الکتریکی استاندارد
 • کلمات کلیدی: الکترود ,سلول ,الکترون ,پتانسیل ,منفی ,الکتریکی ,سلول الکتروشیمیایی ,گرفتن الکترون ,برای گرفتن ,باشد، تراکم ,جریان الکترون ,برای گرفتن الکترون
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
image result for ‫الکلها‬‎چکیده: از آنجایی که در فصل الکتروشیمی باید به ا ایش الکل ها بپردازیم لازم دانستیم ابتدا انواع الکل ها و روش نامگذاری آن ها را در این جا مرور کنیم. الکل ها گروهی از مواد آلی هستند که گروه عاملی آن ها هیدرو یل (-oh ) نام دارد و شکل کلی آن ها به صورت r-ohاست . r در واقع زنجیری کربنی است. انواع الکل ها: با توجه به وضعیت کربنی که عامل هیدرو یل به آن وصل می شود می توان الکل ها را به سه دسته تقسیم کرد: 1- الکل نوع اول : الکلی که در آن کربن متصل به عامل هیدرو یل، خود به یک کربن دیگر متصل باشد. 2- الکل نوع دوم: الکلی است که در آن کربن متصل به عامل هیدرو یل، خود به دو کربن دیگر متصل باشد. 3- الکل نوع سوم: الکلی است که در آن کربن متصل به عامل هیدرو یل، خود به سه کربن دیگر متصل باشد. نام گذاری الکل ها نام گذاری الکل ها: برای نام گذاری روش قدیمی و روش ایوپاک وجود دارد که به شرح هر یک می پردازیم. روش قدیمی: در این روش، نام گذاری بر وزن آلکیل الکل صورت می گیرد. یعنی ابتدا نام بنیان متصل به عامل هیدرو یل و سپس واژه الکل آورده می شود. اما توجه داشته باشید اگر تعداد کربن ها و یا شاخه های فرعی زیاد باشد، این روش مناسب نبوده و تنها باید از روش آیوپاک استفاده شود. نام گذاری الکل ها روش آیوپاک: در این روش ابتدا کربن های زنجیره اصلی را از سمتی که زودتر به گروه عاملی هیدرو یل می رسیم شماره گذاری می کنیم. سپس اگر شاخه ی فرعی روی زنجیره ی اصلی وجود داشت ابتدا شماره و نام شاخه ی فرعی را آورده و سپس شماره ی کربن متصل به عامل هیدرو یل و بعد تعداد کربن های زنجیر اصلی را بر وزن آلکانول می نویسیم. نام گذاری الکل ها

اطلاعات

 • منبع: http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/74
 • مطالب مشابه: نام گذاری الکل ها
 • کلمات کلیدی: کربن ,الکل ,متصل ,عامل ,گذاری ,هیدرو یل ,کربن متصل ,دیگر متصل ,متصل باشد ,کربن دیگر ,عامل هیدرو یل،
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها