تخلیه چاه

وبلاگ با نام تخلیه چاه
بالا زدن آب
پس زدن آب و فضولات در تو
بالازدن آب و کف صابون در کفشوی
بالازدن آب در سیفون دستشویی یا آشپزخانه
در اینگونه موارد به نظر میرسد که گرفتگی در لوله رخ داده است و باید اقدام به تخلیه چاه کرد.در این موارد هم چنین به مشام رسیدن بوی بد نیز باید اشاره کرد.
هنگامی که سطح روی چاه مرطوب شود آن ناحیه نسبت به بقیه ناحیه ها بوی ناخوشایندی منتشر میکند.معمولا در ساختمان های مس ی یا اداری محل چاه فاضلاب مشخص است.اگر که مشخص نباشد میتوانیم به روش زیر محل مورد نظر را شناسایی کنیم.
هنگامی که در محل آرامش و سکوت کامل برقرار است یکی از شیر های آب را باز میکنیم تا آب به لوله فاضلاب وارد و در آن جاری گردد.گوش خود را بر روی نقاط مختلف خانه قرار میدهیم در صورتی که چاه فاضلاب پر شده باشد از جایی صدای ریزش آب همانند ریختن آب از ارتفاع به گوش میرشد.در این موارد د وش یا سر چاه را برمیداریم تا ارتفاع سطح آب مشخص شود.سپس میتوان با دستگاه تخلیه چاه تخلیه فاضلاب را انجام دهیم.
توجه نمایید که چنانچه نشست ضمار از فضولات بر دیواره چاه قطور باشد تراشیدن دیوار ضروریست که به صورت خاکبرداری انجام گیرد.
و آ ین موردی که میتوان به کمک آن پر شدن چاه فاضلاب را تشخیص داد این روش است که به کمک موزاییک های غیر همرنگ در کف و یا محوطه سطح خارجی مادر چاه ابتدا پوشش و بعد از بازدید و تخلی های بعد مشخص باشد.

در همه مراحل ذکر شده خاک برداری توسط مقنی باید صورت بگیرد. هنگامی که سر چاه را باز میکنید برای محکم ایستادن حتما باید دو تخته زی ایی در حدود 4 متر روی سر چاه قرار دهید و از یک سمت شروع به جمع آوری روی چاه و سپس محل طوقه کنید.و به همین ترتیب تا پایان این کار را انجام دهید.

اطلاعات