تعبیر خواب جامع

وبلاگ با نام تعبیر خواب جامع


وقتی سیاح با میرزا رضا (عامل ترور ناصر الدین شاه) در زندان بودن سیاح در خواب می بیند. (منظور از من حاج سیاح محلاتی)
خواب دیدم که سوار اسبی از طرف دروازه قزوین داخل تهران شدم ، در محلی که بعدها کارخانه بلور سازی بنا د منار بسیار بلندی دیدم که مانند کوره آجر پزی پر از هیزم و چیزهای سوختنی است در این موقع ناصر الدین شاه با کبکبه و دبدبه سلطنتی پیدا شد و یکراست ببالای منار رفت ناگاه میرزا رضا (عامل ترور ناصرالدین شاه ) در پای منار پیدا شد و کبریتی کشیده آتش زد ، شعله ای بسیار مهیب ببالا میرفت ناگاه نگاه به بالا دیدم شاه است در میان شعله ها سوخته و بزمین افتاد ، پس از آن شخصی را دیدم گفتند این شاه است نگاه دیدم کلاه نمدی در سر و لباس کهنه کرباسی در برو کمربندی ریسمانی در کمر داشت و یک مو بر سر و صورت نداشت و کچلی تا گردنش را فرا گرفته و گیوه رعیتی در پا داشت دیدم هنگام عصر است و آفتاب نزدیک بغروب بناگاه خورشید غروب نمود ستارگان بزرگ در آسمان نمایان شدند که زمین را روشن د من بتعجیل اسب راندم بطرف منزلیکه در سر تخت حاجی سقا باشی داشتم در این ح از خواب بیدار شدم. ح م مشوش بود میرزا رضا (عامل ترور ناصر الدین شاه) گفت «چه خبر است متوحشی» خواب را گفته و کبریت زننده را کتمان . میرزا رضا (عامل ترور ناصر الدین شاه) پرسید «صورت کبریت زننده را ندیدید»؟ آیا من نبودم؟ به دروغ گفتم نه تو نبودی دست خود را بوسیده و گفت «انشاء الله که منم» فردا این خواب به تمام محبوسین بدون ذکر نام میرزا رضا (عامل ترور ناصر الدین شاه) گفته شد.

البته همانطور که بیان خواهد شد حاج سیاح تلاش زیادی کرد که این خواب تعبیر نشود ولی حکم الهی در صورتی که صادر شود هیچ امری نمی تواند جلوی ان را بگیرد.
بعد از رهایی ما از زندان قزوین میرزا رضا را بسبب فحاشی های زیادی که در حبس قزوین به شاه و حکومت کرده بود رها ن د و در انبار تی حبس کرده بودند به مدت چهار سال گرفتار بود تا در غره ماه ربیع الثانی سال 1313 هجری قمری از زندان آزاد و از ایران ا اج گردید.
هشتم ماه شوال بود که خدمت حاجی شیخ هادی نجم آبادی بودم گفت حاجی سیاح خبر دارید میرزا رضا دیروز از بول وارد طهران شده من باور ن زیرا احتمال نمی دادم که با آن صدمات جانی و حبس و خانه و پریشانی و مردن اولاد و تبعیدش که شرط کرده بودند به چه جرأت به ایران آمده، حاجی شیخ هادی فرمود من اشتباه نکرده ام ب آمده بود اینجا و از من جویای سلامتی زن و بچه خودش بود با این حرف من بیشتر در حیرت رفتم و دانستم او بقصد دیگری وارد ایران شده و سپس خو را که در حبس قزوین دیده بودم برای آقای حاجی شیخ هادی حکایت نموده گفتم باید او بخیال بدی آمده باشد بنظرم رسید که اگر آمده در طهران نمیماند باید در مثل جائی مانند حضرت عبدالعظیم باشد بعد از تحقیق مشخص شد او با لباس مبدل در حضرت عبدالعظیم می باشد. .... البته من سعی زیاددی که مانع تحقق این خواب شوم و طی مکاتباتی با صدر اعظم و دیگر مقامات خواستار این شدم که به او و خانواده اش کمک مالی شود تا به بول برگردد ولی در جواب گفتند « از این ی گرسنه ، داخل جمع و جی نیست چه میتواند د» البته حاجی سیاح بطور زبانی و کتبی تلاش زیادی کرد که این ترور اتفاق نیفتد ولی ی به حرفش گوش نداد (در اصل حکم الهی در حال تحقق بود در صورتی که از راز این خطر حتی بالاترین مقامات و مخبرین اطلاع داشتند).
روز حادثه من در منزل خواب بودم بیدارم د و گفتند میرزا زین العابدین سفارت انگلیس در بیرونی است و شما را می خواهد. رفتم تا نشستم گفت «خبر تازه چه دارید» گفتم من خواب بودم از جائی خبر ندارم گفت من خبر تازه ای دارم در حضرت عیدالعظیم شاهرا تیر زده اند حیرت مرا گرفته گفتم «زننده را میدانید» گفت هنوز معلوم نیست گفتم باید میرزا رضا باشد و به یقین شاه هم کشته شده او گفت معلوم نیست گفتم چرا من مطمئنم بارها و بارها به تمام مقامات هشدار دادم ولی ی توجهی نکرد البته میرزا رضا بعد از ترور و دستگیر شدن تنها حرفی که زد این بود «سبب قتل او مظلومیت عموم ایرانیان و ستم هائیکه به خودم از خودش و پسرش بی جهت شده میباشد» البته بیان این اعتراف باعث نجات خیلی ها از مرگ حتمی شد که من از آن می ترسیدم
انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر

@tabirjame

آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران

@tabirkamel

خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد


اطلاعات


تعبیر خواب واقعی در مورد اغت ات سال 96 (خواب مربوط است به دو هفته قبل از آغاز اغت ات)
متن خواب
دو بمب اتم توسط اولی در شرق کشور انداخته می شود و بعد از چند لحظه دومی در غرب کشور خواب انطور نشان می دهد که همه افراد خا تر شده و از بین می روند.
شرح تفسیر بمب در خواب نشان از اتفاق و خبری بزرگ دارد که همه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد عامل این خبر خارجی است چون بمب را کشور می اندازد انفجار بمب در شرق کشور نشان دهنده این است که اول مسائل از آن منطقه آغاز می گردد

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر
@tabirjame
آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران
@tabirkamel
خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد

اطلاعات

معنی خواب قصر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد. وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می ی د و زمان وقوع این دگرگونی در شما از ده روز نمی کند زیرا همان طور که در مقدمه نوشتم ذهن و ضمیر ما در خواب در گذشته کاری را دارد و زمان های دور را نیز از یادمان می گذراند ولی در آینده بیش از ده روز و در موارد نادر تا یکی دو ماه پیش نمی رود. به ندرت یافت می شوند اشخاصی که ذهن آن ها در خواب زیاد پیش می رود و خواب هائی که می بینند یکی دو ماه بعد تعبیر می شود ولی این کلیت ندارد و نادر است پس اگر در خواب قصری دیدیم با توجه به موقعیتی که داریم یا آرزوی محال و بزرگ می کنیم یا احساس حقارت در ما به وجود می آید. ورود به قصر آغاز است و وج از قصر پایان. با این تعریف اگر دیدید به قصری با شکوه و معمور و مجلل وارد می شوید تحول یاد شده می رود که اتفاق بیفتد اما اگر دیدید خارج می شوید موضوع پایان یافته تلقی می گردد. چیزها و انی که درون قصر می بینید گویای واقعیت ها نیستند بل که معرف چیزها و انی هستند که خودتان می خواهید ببینید.
صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن کوشک در خواب هفت وجه است.
اول: نعمت.
دوم: ولایت و فرمانروایی.
سوم: مرتبت و منزلت.
چهارم: ریاست.
پنجم: بزرگواری.
ششم: پادشاهی.
هفتم: آرامش کاری (آرامش و آسایش).
محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر بیند در کوشکی رفت، دلیل مال و خواسته است. خاصه آن کوشک را از خشت خام و گِل ساخته بیند. اگر کوشک را از گچ و (آجر) و سنگ ساخته بیند، دلیل مال است اما دردین نقصان بود.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر در خواب بیند کوشک او اب شد، دلیل بر تلف مال است. اگر بیند آتش در کوشک افتاد، دلیل است پادشاه مال او مصادره کند.
لوک اویتنهاو می گوید :
قصر : کمک در یک موقعیت حاد
زندگی در یک قصر : خوشبختی ، ارث
ویرانه های آن : عشقی که بر آن خیانت شده
در آتش : خبرهای خوب
وارد شدن به آن : ماجراجویی غیر منتظره
در بسته : مانع
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن قصر زیادتی ت بود
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن کاخ در خواب، برای افراد فاسق و گنا ار به نقص، تنگی، ثروت و سامان و درجه و مقام تعبیر میشود و برای افراد نیکوکار به کردار نیک، بالا رفتن درجه و مقام، (پرداخت بدهی) تعبیر میشود. اگر مردی در خواب ببیند که وارد کاخی شد، زن میگیرد.
آنلی بیتون می گوید:
1ـاگر خواب ببینید در تالارهای کاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می کنید ، نشانه آن است که امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده خواهید گرفت .
2ـ دیدن و پایکوبی مردان و ن و شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تالار کاخ ، علامت ه ن شدن با افرادی برجسته خواهد بود . اگر دختری از طبقه متوسط خواب ببیند که در چنین میهمانی ای شرکت دارد ، نشانه آن است که در اثر بخشش دیگران یا ازدواج مقام بالایی به دست می آورد . اگر دختری از طبقه فقیر چنین خو ببیند ،نشانه آن است که خیالبافیهای ناسالم و افکار پوچ و توخالی بیشتر اوقات بیداری او را پر می کند ، او بعد از این خواب باید سعی کند با تلاش و کار صادقانه زندگی خود را متحول کند و در برابر جاه طلبیهای خود مقاومت کند .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1199/تأويل خواب قصر/
 • مطالب مشابه: تأویل خواب قصر
 • کلمات کلیدی: خواب ,گويد ,کوشک ,تعبير ,ديدن ,دليل ,خواب ببيند ,تعبير خواب ,تعبير ميشود ,براي افراد ,خواب قصري
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب آبتنی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن خود در آب روشن تندرستی بود
دیدن خود در آب تیره صدقه دهد
جی اچ میلر می گوید:
اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى‏کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است.
اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى‏کنید نشانگر این است که نقشه‏هاى شما با ش ت روبه‏رو مى‏شود.
اگر ببینید که با لباس آب تنى مى‏کنید، بدانید که با ى مشاجره خواهید کرد.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.
2ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.
3ـ اگر خواب ببینید ک ن در آب زلالی آب تنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد.
4ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند،علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر ی در خواب ببیند که شنا میکند و خودش شنا نمی داند، در علم و دانش به مقصود و مراد خود میرسد و اگر ببیند که در وسط دریا به خوبی شنا میکند، کار یا مسؤولیتی بزرگ به او س میشود که او در انجام آن پیروز و سربلند خواهد شد.
جابر مغربی می گوید:
اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.
آنلی بیتون می گوید:
شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن است که شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است . بنابراین می توان این خواب را به این شکل تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید.
زیگموند فروید گوید:
شیرجه زدن در خواب می تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه های معا ی انسان باشد.
لوک اویتنهاو می گوید :
شنا : زندگی بی دغدغه
در آبهای کدر : مانع
غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی
شنا در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه
تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها
ی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پا ازی آمادگی لازمه را جهت باروری ب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا در آب می روید ، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .
2ـ اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می گیرد .
3ـ زیر آبی شنا در خواب ، نشانه تقلا و داشتن دلواپسی و اضطراب است .
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
دیدن شستن درخواب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود. اول: توبه. دوم: عافیت. سوم: خلاص شدن از زندان. چهارم: ایمنی از ترس، و شستن خود را با آب گرم، دلیل است بر اندوه و بیماری و دیدن دست و روی شستن در خواب، بر هشت وجه بود، اول: حصول مراد. دوم: شفای از بیماری. سوم: خلاص از زندان. چهارم: حج . پنجم: فرج از غم. ششم: دین پاک. هفتم: ایمنی از ترس. هشتم: روا شدن حاجات.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
شستن در خواب، نشانه توبه از گناهان یا برآورده شدن نیازها میباشد. شستن بدن با آب سرد در زمستان، نشانه غم و غصه است، اما اگر ی در خواب ببیند که در فصل زمستان با آب گرم خود را میشوید، سود و منفعت به دست میآورد یا اینکه بیماریش شفا مییابد. اگر ی در خواب ببیند که برای پوشیدن احرام یا داخل شدن به مکه، خود را میشوید، نشانه دلخوشی او و رسیدن به دوستان و خویشاوندان یا پرداخت بدهیهایش میباشد. اگر ی در خواب دید که خودش را شست و لباسی تازه و نو به تن نمود، اگر بیمار باشد، شفا مییابد؛ اگر بد ار باشد، بدهیهایش را میپردازد؛ اگر اسیر و دربند باشد، آزاد میشود؛ اگر غم و غصهای داشته باشد، برطرف میشود؛ و اگر حج نکرده باشد، خداوند او را ثروتمند میکند؛ اما اگر بعد از شستن بدن، لباس کهنهای به تن نمود، غم و غصهاش برطرف میشود؛ اما فقیر و مستند میگردد. شستن دستها با آب و صابون، نشانه برطرف شدن غم و ناراحتی است.
لوک اویتنهاو می گوید :
شستشوی خود : فردی نا لایق را ترک
خود را در آبی تمیز شستن : خوش یمن
خود را در آب کثیف شستن : بیماری
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می ی د . اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانه آن است که در ب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد .
در سر زمین رویاها آمده:
شما شستشو میکنید : به یک ناشناس خدمتی خواهید کرد.
با آب تمیز می شوئید : خواهید فهمید که چگونه از لذتهای زندگی باید استفاده کنید .
دستهایتان را با آب گرم می شوئید : موفقیت
دستهایتان را با آب سرد می شوئید : فراوانی و لذت
مواد غذائی می شوئید : یک زندگی خوش در انتظار شماست
رخت می شوئید : مشکلات در انتظارشماست .
ظرف می شوئید : دوستان به ملاقات شما می آیند.
مو یا ریش خود را می شوئید : غم
بدنتان را می شوئید : از رفتار خلاف اخلاق دوری کنید .
--------------------------------------------------------------------------------
دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.
--------------------------------------------------------------------------------
در خواب شنا ، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.
--------------------------------------------------------------------------------
غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدنبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1193/تأويل خواب آبتني/
 • مطالب مشابه: تأویل خواب آبتنی
 • کلمات کلیدی: خواب ,گويد ,دليل ,شستن ,شوئيد ,ببينيد ,خواب ببيند ,خواب ببينيد ,آنلي بيتون ,ديدن شستن ,بيند، دليل ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ي
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب یافتن

محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر ی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود.
اگر ده چیز بود مال است.
اگر به عدد سی بیند نصرت بود.
اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود.
اگر دید که در کوه معدن زر یافت ولایت یابد.
اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد.
لوک اویتنهاو می گوید :
یافتن چیزی : سودبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

معنی خواب سان

صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار).
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
چهارم: مردمان غماز (افراد (سخن چین)).
محمد ابن سیرین بصری گوید:
سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
سگ در خواب، به مردی گمراه و بی ارزش که دنبالهرو هوا و هوس است، تعبیر میشود. اگر ی در خواب ببیند که سگی بر او پارس می کند، از شخصی ناجوانمرد سخنانی زشت درباره ی خود می شنود. دیدن سگ شکاری در خواب به سربلندی و رزق و روزی تعبیر می شود.
اسماعیل بن اشعث گوید:
سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین ح پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنب ان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با ی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بل که تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید. اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ ط ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد. اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) ی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند. اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت ی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود ر د و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این ح ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری. اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین ح ی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود. معبران غربی در مورد سگ تع ر دیگری دارند که کلا با تع ر معبران ی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تع ر اثر می گذارد. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در ح ی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک م
لوک اویتنهاو می گوید :
سگ : دوست وفادار
سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند
با آن بازی : آشتی
که پارس میکند : شامانی
مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول
سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
سگ بسته شده : دشمن
سگ زنجیر شده : مراقب ان باشید
سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده
زدن یک سگ : وفاداری
عوعو : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
عوعو سگ : احتمال ی یا خطر آتش سوزی
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن سگ در خانه وی بدی شود
دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر در خواب سگی شرور ببینید ، نشانه دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .
2ـ اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .
3ـ اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می ی د .
4ـ اگر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانه آن است که در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید .
5ـ دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که شه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .
6ـ اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می کند .
7ـ دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، دل بر بیماری ک ن و ش ت در کار و حرفه دارد .
8ـ اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .
9ـ اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد
10ـ اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .
11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است . اگر دختری چنین خو ببیند ، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .
12ـ اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، علامت آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد . اگر دختری چنین خو ببینید ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کرد .
13ـ شنیدن صدای سگ در خواب ، علامت آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .
14ـ شنیدن صدای زوزه محزون سگ در خواب ، نشانه مرگ یا ج طولانی بین دوستان است .
15ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن با هم ، در خواب ، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان ش ت خواهید خورد .
16ـ اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اه دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد
17ـ اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، نشانه آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خو ببیند نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد .
18ـ خواب سگی که چند سر دارد ، نشانه آن است که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولاً در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، ی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خو بیشتر تأمل کند .
19ـ اگر سگ هاری در خواب ببینید ، نشانه آن است که تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتلا شوید .
20ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است که یکی از افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد .
21ـ اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است .
22ـ دیدن سگی که شنا می کند ، در خواب ، نشانه آن است که به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید .
23ـ اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شکار می کند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .
24ـ اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، علامت پیروزی و موفقیت است .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب سگ : خوشبختی توام با خطر
خواب سگ خودتان : یک دوست به شما خدمت خواهد کرد .
یک سگ که به دیگران تعلق دارد : مراقب دردسر باشید .
یک سگ سفید : پول هنگفتی نصیب شما می شود .
سگ قهوه ای : یکنفر از شما می ترسد .
سگ سیاه : مراقب دوستان خیانتکار باشید .
سگ خا تری : یک دوست وفادار در کنار شماست .
یک سگ بزرگ : شما دوستان بسیاری دارید .
یک سگ کوچک :مراقب دشمنان باشید .
یک سگ مسابقه : دریک معامله یا محکمه می بازید .
یک سگ نگهبان : مشاجره بین زن و شوهر
سگ پلیس : مشاجره با شریک کارتان در پیش است
سگ مخصوص کورها : باید مدتی روزه بگیرید .
یک سگ کوچک قشنگ : یک مهمان ناخوانده به ملاقات شما می آید .
یک سگ بامحبت :همه چیز بخوبی پیش خواهد رفت .
یک سگ نه زیاد دوست داشتنی : یک دوست خوب به کمک شما می آید .
یک سگ گرگی : از صمیم قلب عاشق خواهید شد .
یک سگ بولداگ : با شخص مورد علاقه تان مشاجره خواهید کرد .
یک سگ سن برنارد : دوستان بسیار صادق و وفاداری خواهید داشت .
یک سگ گله : ناکامی
یک سگ ولگرد : وفاداری در عشق
یک سگ ژولیده : معشوقتان به شما وفادار است .
یک سگ خوشحال :معشوق خود را از دست میدهید
یک سگ غمگین :رنج و ناراحتی
یک سگ خو ده : نباید بترسید .
یک سگ غرغر می کند : خطر بسیار بزرگ
سگی که دهانش کف کرده : تغییرات خوشایند در پیش است
یک سگ شجاع : همکار شما شخص شجاع و وفاداری است
یک سگ گمشده : خبرهای بسیار بد
یک سگ پارس می کند : مشاجره و نزاع
یک سگ از یک زخمی مراقبت می کند : کلیه اقدامات شما بیهوده خواهند بود .
یک سگ در حال جدال : مراقب ان باشید .
سگها باعث می شوند : یک راز فاش می شود .
یک سگ که لباسهای مردم را می کند : پشت سر شما در فامیل پرگوئی می کنند .
سگی که دیگران را گاز می گیرد : 1- ی که به او اطمینان دارید ابداً شخص صادقی نیست 2- یک دوست به شما خیانت می کند .
سگها در حال بازی : شما درخطر هستید
یک سگ نر و ماده بازی می کنند : عشاق به یکدیگر دروغ می گویند .
یک سگ نر یک سگ ماده را دوست دارد :تمامی خواسته های شما برآورده می شود .
یک سگ و گربه با هم بازی می کنند :مشاجرات بزرگ عشقی
یک سگ و گربه جدال می کنند :مشاجره با دوستان و آشنایان
یک سگ به دنبال شما می دوند : دیگران باعث بدنامی شما شده اند .
یک سگ تازی :بر مخالفان و رقبا پیروز می شوید .
برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1188/تعبير خواب سان/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب سان
 • کلمات کلیدی: خواب ,ببينيد ,دليل ,علامت ,دوست ,دشمني ,خواب ببينيد ,چنين خو ,دختري چنين ,ماده باشد ,تعبير خواب ,چنين خو ببيند
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب سماع

صادق علیه السلام می فرمایند:
رقاص و در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه ی را که بر پای او بند بود.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
درخواب، ن را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و انی که بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
در خواب، مصیبت است و اگر ی برای دیگری کند، در مصیبت او شریک می شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده اند. در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید. چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می ند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می ند می شود و اگر ی می د و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر ی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست ب د نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود و اگر بیننده خواب ببیند که می د و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دستها را به عنوان می جنباند نیازمند و وامدار می گردد. یدن برای ن بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می د بد نام و انگشت نما می شود. سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.
لوک اویتنهاو می گوید :

معلم : شما از خوشگذرانی خوشتان میاید
یدن در یک سالن خالی : شادی
یدن در یک سالن زیبا : رفتارتان سب رانه است
یدن با یک فرد جذاب : حسادت
یدن در میان یک عده ناشناس : غم
یادگیری : شما عاشق خواهید شد
افتادن در حین : احساسات خود را کنترل کنید
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستی و ایمنی باشد
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر فردی متأهل خواب ببیند ک ن در حال و پایکوبی اند ، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید . اگر جوانترها چنین خو ببیند ، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است .
2ـ اگر خواب ببینید سالمندان در حال اند ، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است .
3ـ اگر خواب ببینید خودتان در حال و پایکوبی هستید ، علامت خوشبختی غیره منتظره است .
در سر زمین رویاها آمده:
شما می ید : شانس در عشق
اشخاص دیگر می ند : شانس بزرگ در کار
بچه های کوچک می ند : شادی و یک خانواده بزرگ
دوستانتان را نگاه می کنید :خبرهای خوش از طرف یک دوست
دیگران را نگاه می کنید : خبرهای خوش
آنلی بیتون می گوید:
اگر خواب ببینید به همراه گروهی می ید ، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد .
1ـ اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول یدن هستید ، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال یدن هستند ، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

,جنبیدن,پاکوفتن,پایکوبی,وشت ,ب ,والس, یدن ,سماع , ,

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1181/تعبير خواب سماع/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب سماع
 • کلمات کلیدی: خواب ,گويد ,مصيبت ,ديگران ,ببينيد ,ببيند ,خواب ببينيد ,تعبير خواب ,خواب ببيند ,عليه السلام ,کنيد خبرهاي
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب آوینه

صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.
اول: زن،
دوم: پسر،
سوم: جاه و فرمان،
چهارم: یار و دوست،
پنجم: شریک ،
ششم: کار روشن.
اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد
اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود.
اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست، دلیل کند که به دیدن دوست غائب، شادمان شود.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر ن کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادرمی باشد.
اگر بیند کاسه بش ت و آب بریخت، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند،
اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند، دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند،
دانیال نبی علیه السلام می فرماید:
آبگینه در خواب زن بود،
اگر بیند که در آبگینه آب همی خورد، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد،
اگر بیند که در آبگینه به ی داد، دلیل کند که از بهر ی زن خواهد.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر ی بیند که آبگینه سفید داشت و نامش بر آنجا نوشته بود، دلیل کند که ت دینی و دنیایی یابد و جاجت او روا گردد.
اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود، دلیل کند که اجلش نزدیک بود،اگر بیننده خواب پادشاه باشد.
اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود،اگر پادشاه نباشد، دلیلل کند که بر قدر واندازه او خیر و می یابد.
جابر مغربی می گوید:
اگر بیند که آبگینه داشت، بیفتاد و بش ت، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد، زنی ازخویشان وی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود
معبران در مورد این خواب گویند:
آبگینه ی بود که کارهای ن گذارد و پیوسته او را ن مخالطت بود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است. از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود. در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به ی داد، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش ی نهد. اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود. اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد، دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند. اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، وی را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند،معزول شود و ولایت از دست او برود و ی دیگر به جای او نشیند.
جابر مغربی می گوید:
روی نیکو در خواب،اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد.
لوک اویتنهاو می گوید :
آئینه : خبرهای ناخوشایند ، اتفاقات شوم
ش تن آثینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران ی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند. پنهان آینه عیب پوشی خویش است. صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.
2ـ دیدن آینه ش ته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.
3ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.
4ـ دیدن حیوانات در آینه ، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.
5ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.
6ـ اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.
7-اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانه آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.
جی اچ میلر می گوید:
دیدن آیینه در خواب، به معنى شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‏ى روربروى شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمى بسیار خوب و با شخصیت فرض مى‏کنید. اگر دیدید که دستور درست آیینه را مى‏دهید، بدانید که ى در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما مى‏باشد.
در سر زمین رویاها آمده:
خواب آینده کوچک : خیانت
یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند .
یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .
یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .
یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : ی را که دوست دارد به او وفادار نیست .
آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1180/تأويل خواب آوينه/
 • مطالب مشابه: تأویل خواب آوینه
 • کلمات کلیدی: آينه ,خواب ,آبگينه ,دليل ,بيند ,آيينه ,آينه نگاه ,بيننده خواب ,کاسه آبگينه ,داشته باشد ,بود، دليل ,منوچهر مطيعي تهراني ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب فوتبال ساحلی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عدهای آن را از خود دور میکنند و عدهای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر یا منتقل شدن به مکانی دیگر دل داشته باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
توپ بازی) در خواب ما است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند. فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند. توپ در خواب سراب است. سر فریبنده که چون به آن می رسید خاک می ی د و عطش در شما باقی می ماند. چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوید( در صورتی که فوتبالیست و والیبا لیست و اهل توپ بازی و توپ نباشید) خواب شما می گوید که فریب می خورید و مدت ها خود را به کاری بیهوده سرگرم و دل خوش نگه می دارید. در واقع باد می کارید و حسرت درو می کنید. اگر در خواب توپی که به دنبال آن هستید پنچر شود یا بترکد واقعیت بر شما آشکار می گردد. در نیمه راه گمراهی چشم شما باز می شود و در می ی د که تا آن جا هم به امید عبث آمده اید. اگر در خواب ببینید که ی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک ی در صدد اغوای شما بر می آید. ع این هم صادق است اگر شما توپی را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید. دیدن توپ در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود.
لوک اویتنهاو می گوید :
توپ - بازی – یا بادکنک : دیر کرد در انجام برنامه ها ، شما کارهایتان را بدون فکر انجام میدهید
لیلا برایت می گوید:
بازى با توپ، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد. اگر در خواب با توپى برخورد کنید، نشانه‏ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.
در سر زمین رویاها آمده:
شما بازیهائی می کنید که با توپ انجام می شوند : دوستان وفادار فراوانی خواهید داشت .
توپهای مختلف : هیچ دوستی نخواهید داشت .
با یک توپ بیلیارد بازی می کنید : خبرهای بسیار خوش .
توپ فوتبال :ناراحتی و بی پولی
توپ تنیس یا توپ پلاستیکی : تولد یک نوزاد .
در سر زمین رویاها آمده:
شما فوتبال بازی می کنید : کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت .
در مسابقه فوتبال برنده می شوید : آینده شما روشن است .
یک مسابقه فوتبال را تماشا می کنید : منتظر دردسر باشید .
بچه ها فوتبال بازی می کنند : یک دوست در پی خدمت به شماست .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1179/معني خواب فوتبال ساحلي/
 • مطالب مشابه: معنی خواب فوتبال ساحلی
 • کلمات کلیدی: خواب ,فوتبال ,کنيد ,بازي ,گويد ,انجام ,فوتبال بازي ,مسابقه فوتبال ,تعبير خواب ,روياها آمده ,زمين روياها ,خواب فوتبال ساحلي
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب بغل

اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر ی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر ی در خواب ببیند که فرد زندهای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت زمان هم آغوشی، با او به سر میبرد و اگر ببیند که مردهای را در آغوش گرفته است، ممکن است بمیرد. اگر ی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است، آغوشش را به روی دنیا باز نموده است.
لوک اویتنهاو می گوید :
ی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
آغوش گرفتن اگر جنبه ی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است . اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی . اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد . اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید ی را در آغوش گرفتید به سفر می روید . اگر ی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی ید . اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید . اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند . اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید . در آغوش گرفتن گربه حسودی است . اگر گربه به شما تعلق داشت ی به شما حسادت می ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید . در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.
آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب دیدید ى را بغل مى‏کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار ش ت مى‏شوید. اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زند.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1159/تأويل خواب بغل/
 • مطالب مشابه: تأویل خواب بغل
 • کلمات کلیدی: آغوش ,خواب ,گويد ,گرفتيد ,ببيند ,تعبير ,آغوش گرفتيد ,آغوش گرفته ,آغوش گرفت، ,گرفته است، ,آغوش گرفتن
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب اندوهگین

محمد ابن سیرین بصری گوید:
دیدن غم درخواب، دلیل می است. اما اگر بیند که از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند که غمگین بود، دلیل می است.
در سر زمین رویاها آمده:
شما غمگین هستید : موفقیت شما حتمی است .
همسر شما غمگین است : موفقیت سریع در کارها
شما در یک موقعیت غمگینی بسر می برید : یک سرنوشت پرسعادت در انتظار شماست .
دیگران باعث غم شما میشوند : یک تغییر مهم که نتیجه آن فقط خوبی و بهبودی خواهد بود .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

معنی خواب بوزنینه

محمد ابن سیرین بصری گوید:
بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند. اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید ی بوزینه به وی بخشید، دلیل که ی دشمنی او ظاهر کند.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
میمون در خواب، مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنین نشانه اعمالی است که مایه خشم مردم میگردد. ممکن است دیدن میمون، بر یهود دل داشته باشد. همچنین میمون در خواب، به مردی فقیر و مستمند تعبیر میشود که نعمتها از او گرفته شده است.
جابر مغربی می گوید:
اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد. اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودی با زن او فساد کند. و بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است. اگر دید که بوزینه به خانه درآمد، دلیل که او را جادو کنند. اگر دید بوزینه با وی سخن گفت، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند. اگر دید بوزینه او بگزید، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود. اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا بخورد، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
بوزینه در خواب های ما انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب. اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید ی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند. چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود. اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند ی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد. اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید. چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.اگر هدیه گرفتید ی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با ی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید. بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید. اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید. با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن میمون در خواب ، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اه خود چاپلوسی شما را می کنند .
2ـ دیدن میمون مرده در خواب ، نشانه آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .
3ـ اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند .
4ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دل بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب میمون : رازتان را برای ی فاش نکنید
اشخاص بی پول خواب میمون ببینند : پول
پولدارها خواب میمون ببینند : بیماری و دردسر
شما یک میمون دارید : یک دوست دورو و مزدور در کنار شماست .
میمونها در حال بازی : معاملات و مذاکرات سودمند ملک و مسکن
میمونها درون قفس : در عشق به مانع بر میخورید .
یک بچه میمون : شانس در عشق
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
عنتر انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است با خصوصیات شناخته شده که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می گیرد و سر راه او واقع می شود و بیش از آن سود بخش باشد در پی سود و بهره خویشتن است. اگر ببینید عنتری دارید که متعلق به خود شماست مردی با این خصایص شما را بازی می دهد و منتفع می شود و چندی شما را سرگرم حیله ها و بازی های خویش نگه می دارد. اگر ی عنتری به شما داد تعبیر همان است که عنتر داشته باشد. اگر شما عنتری به ی دادید چنان شخصی را از خویش می رانید و دور می کنید.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود
tabirjame@

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1151/تعبير خواب بوزنينه/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب بوزنینه
 • کلمات کلیدی: بوزينه ,خواب ,دليل ,ميمون ,دشمني ,گويد ,خواب ميمون ,بوزينه ماده ,ديديد بوزينه ,تعبير خواب ,بيننده خواب ,خواب ميمون ببينند ,منوچهر مطيعي تهراني
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب ز له

صادق علیه السلام می فرمایند:
ز له و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود.
در همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت وعذاب و علامت بد بود بر اهل آن دیار.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر بیند ز له بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن ز له در خواب، بر ترس دل دارد. اگر ی در خواب ببیند که ناحیه یا مکانی دچار ز له شد، آن ناحیه دچار مصیبتهایی از قبیل قحطی و خش الی، هجوم ملخ به مزارع یا تهدیداتی دیگر می گردد. دیدن ز له برای زن حامله بر سقط شدن جنینش تعبیر می شود. ز له، بر از بین رفتن امنیت میان مردم نیز، دل دارد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
ز له در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که ز له ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی ش ت می خورید و تنزل می ی د ولی اگر در خواب دیدید ز له ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی م د تشنج و تز ل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید ز له شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که ز له شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود. برع اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و ز له نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.
لوک اویتنهاو می گوید :
ز له : تغییرات ، بی ثباتی
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن ز له خوف از سلطان بود
آنلی بیتون می گوید:
1ـ احساس زمین لرزه در خواب ، نشانه آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و ش ت در حرفه است .
در سر زمین رویاها آمده:
شما ز له را حس می کنید : 1- علامت مرگ یکی از بستگان 2- مشکلات بسیار توام با تنهایی
شما در منطقه ز له هستید : یک دوست صمیمی را از دست می دهید .
زمین می لرزد : وضع مالی شما اب می شود .
یک شهر توسط ز له اب می شود :یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ خواهد داد .
یک ز له در مشرق : مشکلات شما ناچیز خواهند بود
یک ز له در مغرب : مشکل و دردسر فراوان
یک ز له در شمال : یک تغییر در بین اطرافیان شما رخ می دهد .
ز له درجنوب : غم بزرگبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1146/معني خواب زلزله/
 • مطالب مشابه: معنی خواب ز له
 • کلمات کلیدی: ز له ,زمين ,خواب ,گويد ,ديديد ,ديار ,زمين لرزه ,ديدن ز له ,خواب ديديد ,دل دارد ,گويد ز له
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب زکام

صادق علیه السلام می فرمایند:
زکام درخواب بر سه وجه است.
اول: بیماری اندک (بیماری کم و سبک).
دوم: خشم گرفتن بر ی.
سوم: منفعت یافتن.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود، دلیل است روزی اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هرچه که زکام صعب تر است، بیماری او بیشتر شود.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
زکام دیدن، دلیل کند که بر ی خشم گیرد و زود صلح کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر ی پیدا می کنید که زود زائل می شود. زکام همچنان که در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و اندوهی است که زدوده می شود و از بین می رود. عقده ای است که خالی می گردد. اگر ببینید آب از بینی شما می چکد و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان آب از بین می رود. اما اگر دیدید دیگری زکام شده ی بر شما خشم می گیرد و تندی می کند.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب چنگک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می بندید موردی پیش می آید که آزمندی می کنید و بیش از حق خود می خواهید چیزی را تصاحب کنید و این پسندیده نیست. دیدن چنگک به هر حال نشان دهنده طمع است و چنانچه چنگک انداختید و چیزی را گرفتید به قدر همان چیز تعدی و می کنید.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید ی با چنگک به شما حمله می کند ، نشانه آن است که دچار شه هایی عذاب آور خواهید شد .
2ـ دیدن چنگک در خواب ، نشانه درگیر شدن با تعهدات ناخوشایند است .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب چنگ

محمد ابن سیرین بصری گوید:
چنگ زدن در خواب سخن دروغ است.
اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد.
اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد.
اگر بیند چنگ بش ت یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.
اگر بیند ی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است.
معبران در مورد این خواب گویند:
چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر ی بیند چنگ می زد، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آ کار آن زن را به نکاح بخواهد.
اگر بیند با چنگ، چغانه و نای و بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود.
جابر مغربی می گوید:
اگر ی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد، دلیل بر وفات اوست.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانه آن است که کاری که سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت .
2ـ دیدن چنگ ش ته در خواب ، علامت بیماری و ش تن پیمان میان عشاق است .
3ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانه آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمی شوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کاملی پیش نروید .
در سر زمین رویاها آمده:
یک چنگ ش ته : بیماری برای معشوق
شما چنگ می نوازید : به دوستانتان زیاد اعتماد نکنید .
دیگران چنگ می نوازند : بط و پوچ گرائی
یکی از دختران شما چنگ می نوازد : او ازدواج سعادتمندی نخواهد داشت .
دشمنان چنگ می نوازند : خوشیهای بیشمار و پر ارزشی در پیش دارید .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب لیمو

محمد ابن سیرین بصری گوید:
دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر میشود. لیمو، به سرزنش نیز، تعبیر میشود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن و خوردن، یدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران ی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیموئی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت و کامروائی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروائی است و صحت و سلامت می آورد. اگر لیموی شیرین پوست کنده ی به شما بدهد لذتی باد آورده نصیب شما می شود . لذتی که انتظارش را نداشته اید و کام شما شیرین می شود. همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست ید و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تلاقی نمی شود
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید ، علامت آن است که به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت که منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است .
2ـ خوردن لیمو در خواب ، علامت حقارت و نومیدی است .
3ـ دیدن لیموی سبز در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری واگیردار است .
4ـ دیدن لیموی خشک شده در خواب ، نشانه ج و طلاق از همسر است .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب درخت لیمو : هشدار برای اصلاح روش زندگی
لیموی سبز : شما سبک مغز هستید
برگ درخت لیمو : یک سفر خارج از کشور خواهید کرد
لیموهای رسیده : سخت عاشق می شوید
شما لیمو می خورید : ناکامی
آب لیمو : سلامتی
لیموشیرین : خوشبختی
آب لیمو می گیرید : از شر دشمنانتان خلاص میشوید .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1131/تعبير خواب ليمو/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب لیمو
 • کلمات کلیدی: خواب ,ليمو ,ليموي ,ديدن ,شيرين ,تعبير ,ديدن ليموي ,گويد ديدن ,تعبير ميشود ,ليموي شيرين ,درخت ليمو
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب درخت

صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن درختان در خواب بر ده وجه است
اول : پادشاه .
دوم : طلا.
سوم : بازرگان وتاجر.
چهارم : مرد مبارز.
پنجم : مرد عالم .
ششم : مؤمن .
هفتم : کافر.
هشتم :عنوان.
نهم : خصومت وجنگ .
دهم : مرد منافق .
معبران در مورد این خواب گویند:
دیدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و بزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار.
دانیال نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.
رگ وبیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین .اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد . اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد
پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است
شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار باشند
برگ درختان . دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز خداوندش در دین
اگر بیند درخت میوهء بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل است بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر شود
جابر مغربی می گوید:
هر درختی که بوی خوش دارد و میوهء آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلح پاک وبا دیانت و هر درختی که نَه در موضع خویش بیند دلیل است بر مردی غریب که در آن دیار آمده بود اگر بیند در سرای او یا در سرای دیگری درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زیر درختان می دید از هر نوع دلیل که در آن سرای مصیبت افتد که مردمان خُرد و بزرگ در آنجا آمد وشد کنند.اگر بیند در سرای خویش درختی همی کشت دلیل که به قدر آن تخم چیزی به وی رسد اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود اگر بیند که از درخت بیفتاد وپای او بش ت دلیل که بر بلائی عظیم افتد
درختان خشک بریده در خواب مردمان بد دین است که از مسلمانان خبر ندارند و درخت بی بار دلیل بر زن است و درخت معروف دین است و ساق درخت ایمان است و آب او است و پوست وی روزی است و برگ آن خوبی و زیبائی بود وهر درخت که نیکوتر بیند دلیل که دین او نیکوتر است و هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست اگر بیند در زیر سایهء درخت نشسته یا ه بود دلیل که در پناه مردی است که بدان درخت نسبت دارد
اسماعیل بن اشعث گوید:
اگر بیند برگ درخت جمع می کرد دلیل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر بیند از درختان میوه همی جمع می کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و شه دارد ایمن شود اگر بیند که بر درختی است و میوه ء آن درخت می خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون بزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد اگر بیند که درخت را می برید دلیل که سخت بیمار شود یا ی از اهل او بمیرد اگر بیند که در وقت خزان در باغی مجهول می گردد و می دید که برگ درختان می افتادند دلیل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بیند که درخت با وی سخن گفت و موافق حال او بود دلیل که کاری کند که مردمان را از آن شگفت آید اگر بیند که درخت را از جای برکند دلیل است که بیمار شود یا از آن موضع که درخت کند ی بیمار گردد و بمیرد
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .
2ـ دیدن درختان خشکیده در خواب ، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد .
3ـ بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانه رسیدن به مقامهای برتر است .
4ـ ب درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست خواهید داد .
5ـ دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید سعادتمند و سند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می یا بد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مرد را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره ما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.
لوک اویتنهاو می گوید :
درخت
با شکوفه : نیکبختی بزرگ
در آتش : زیان بزرگ
درخت خشکیده : ش ت
درخت افتاده : امیدهای بر باد رفته
تکان دادن درخت : خوشبختی
درخت میوه : دوستان وفادار
بر روی درختی نشستن : افتخارات
از درخت افتادن : استهزا خواهید شد
بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
درخت در خواب، به زن تعبیر میشود؛ دیدن درختان زیاد به نزاع و گرفتاری دل دارد. دیدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه تعبیر میشود؛ بهویژه، اگر این خواب در شب دیده شود. دیدن درخت زیبا و میوهداری مانند درخت ما، بر سخن نیکو و سودمند و دیدن درخت زشت و بیثمر، مانند درخت حنظل، به سخن ناروا و بیفایده دل دارد.
در سر زمین رویاها آمده:
خواب یک درخت : اسرار دیگران برشما فاش میشود .
شما روی یک درخت هستید : رازهای شخصی شما برملا می شود .
در کنار یک درخت راه می روید : خبرهای خوش
یک درخت در حال سوختن : غم و ناکامی در روابط عشقی
درختان ناسالم : مشاجره فامیلی
برگ درختان زرد می شود : بیماری
درختان را قطع می کنید : ضرر و ش ت
درختان می سوزد : ناکامی و یاس
از یک درخت بالا می روید : یک شغل جدید
از یک درخت میوه بالا می روید : خبرهای بسیار خوش
بچه ها از درخت می روند : بیماری
بوسیله نردبان از درخت بالا می روید : به یک موقعیت بلند مرتبه دست خواهید یافت .
زیر یک درخت استراحت می کنید : دوستان با نفوذ کمکتان می کنند .
زیر یک درخت می خو د : شما را رها خواهند کرد .
از روی درخت به پائین می افتید :کارتان را از دست می دهید .
یک درخت سبز : شادی بزرگی باعث خواهد شد که تمام غمهایتان را فراموش کنید .
یک درخت و بی برگ : یکنفر به شما خیانت می کند .
یک درخت خشک شده را قطع می کنید : بدشانسی
یک درخت بدون گل :کارهای شما بسط پیدا میکند
یک درخت درهم پیچیده : دشمنان شما متعدد میشوند .
درختهای باغ شخص دیگری را قطع می کنید : بر مخالفانتان پیروز می شوید .
یک درخت که روی جاده افتاده : بدشانسی
درختان میوه بدون میوه : یک زندگی آسوده
درختان کوچک میوه :رضایت بزرگ از زندگی
درختان بزرگ بدون میوه : احترام
به درختان میوه کود می دهید : از انرژی شما هرگز کاسته نمی شود .
از یک درخت میوه می چینید : از یک شخص پیر پول به ارث می برید .
درخت کاج :خبرهای بسیار خوش
دکل یک کشتی که از تنهدرخت درست شده :در وقت احتیاج به شما کمک خواهد شد .
درخت سیب :خبرهای نه زیاد خوب
درخت لیمو : هدایای پرارزش و تعجب آور
درخت انجیر : یک سفر در پیش دارید .
درخت گردو : ثروت
درخت زیتون : آرزوهای شما در خوشبختی و آسایش برآورده خواهند شد .
درخت آلو یا آلوچه : یک غافلگیری توام با شادی
درخت پرتقال : یک ناراحتی که بطول نمی انجامد .
درخت هلو : یک بحث روشنفکرانه در پیش دارید
درخت گیلاس : بیماری
درخت انار : ازیک سرنوشت آرام ودلپذیر لذت خواهید برد .
درخت گل :در روابط عشقی با یک مخالفت مواجه می شوید .
درخت تبریزی : ثمره بسیار خوبی از کارتان خواهید گرفت که شما را ثروتمند می کند .
--------------------------------------------------------------------------------
هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت
اگر ی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از ی بیابدبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1126/خواب ديدن درخت/
 • مطالب مشابه: خواب دیدن درخت
 • کلمات کلیدی: درخت ,دليل ,بيند ,درختان ,درختي ,ديدن ,ديدن درختان ,است، دليل ,درختان ميوه ,ديدن درخت ,بيند دليل
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب چمدان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امید ها و آرزوها و نقشه هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده ایم. اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می گیرید که نمی دانید کدامین را انتخاب کنید. چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.
لوک اویتنهاو می گوید :
چمدان : سفر بزرگ
در حال آماده چمدان :خبرهای بد
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن چمدان در خواب ، علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت که برای شما بدبختی خواهد آورد .
2ـ اگر خواب ببینید چمدان خود را می بندید ، علامت آن است که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت .
3ـ اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمی چیده اید ، نشانه آن است که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت .
4ـ دیدن چمدان خالی در خواب ، نشانه آن است که در امور عاشقانه و ازدواج دچار نومیدی خواهید شد .
5ـ اگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می کنید ، نشانه آن است که در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت ، و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد .
6ـ اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده اید ، کوچک است و تمام وسایل شما در آن جا نمی گیرد ، نشانه آن است که شغلی برتر به دست می آورید و به خواسته های خود نیز خواهید رسید .
7ـ اگر دختری خواب ببیند هر چه می کند نمی تواند در چمدان خود را بگشاید ، علامت آن است که در اثر اتفاقی نومید کننده ، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست می دهد .
8ـ اگر دختری خواب ببیند هر چه می کوشد ، نمی تواند در چمدان خود را ببندد ، علامت آن است که از رفتن به سفر مورد علاقه اش مأیوس می گردد .
در سر زمین رویاها آمده:
یک چمدان خالی : بزودی عازم سفر می شوید .
یک چمدان پر : نقشه های شما برای سفر باطل است
تعدادی چمدان پر : مراقب پرگوئیهای اطرافیان باشید
یک چمدان سفر حمل می کنید : یک نذر یا آرزو برآورده می شود .
چمدان یکی از اعضاء فامیل : یک مسافر از خارج میرسد .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1122/تفسير خواب چمدان/
 • مطالب مشابه: تفسیر خواب چمدان
 • کلمات کلیدی: چمدان ,خواب ,خواهيد ,علامت ,ببينيد ,آينده ,خواب ببينيد ,چمدان خالي ,دلپذير خواهيد ,دختري خواب ,خواب ببيند ,مسافرتي دلپذير خواهيد
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب چمباتمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر بیننده خواب ببیند که چمباتمه نشسته است در آینده با کاری روبه رو می شود که توانایی انجام آن را ندارد یا مالی به دستش می رسد که خیلی بیش از ظرفیت او است و یا با ی رو به رو می گردد که در مقابل وی به شدت احساس حقارت می کند. اگر در خواب دیگران را چمباتمه نشسته ببینید تعبیر تقریبا خلاف این می شود یعنی خود را در مقابل کارها و اشخاص و حوادث بزرگتر از آن چه هستید احساس می کنید. تواناتر می شوید اگر در خواب شما را وادارند که چمباتمه بنشینید، محکومیت پیدا می کنید و تخفیف شان می ی د.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب چلچراغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت است برای چیزهای از دست رفته یا آرزوهای چیزهایی است که تحصیل آن ها دور از ذهن بیننده خواب قرار می گیرد. پس دیدن چلچراغ در خواب نیکو است و به روشنایی و کامروایی تعبیر می شود بخصوص اگر چلچراغ را در بقعه یا زیارتگاه یا اعتاب مبارک روشن ببینید که تعبیر آن کامروایی در امور دنیا و آ ت است.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب قبره

اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
چکاوک در خواب، مردی است شیرین سخن، غریب و کم آزار و (چرب زبان). اگر بیند ی چکاوکی وی را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردی او را صحبت افتد.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید چکاوکها در حال پروازند ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی متعالی خودخواهی را کنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می آورید .
2ـ اگر خواب ببینید صدای آواز چکاوکها را در حین پرواز می شنوید ، نشانه آن است که در کار خود پیشرفت می کنید و خانه خود را تغییر می دهید .
3ـ اگر خواب ببینید چکاوکها ب سمت زمین می آیند و آواز می خوانند ، دل بر آن دارد که هنگامی که سرمست از شادمانی هستید ، اندوه ژرفی بر شما چیره می شود .
4ـ دیدن چکاوک زخمی یا مرده در خواب ، نشانه اندوه و مرگ است .
5ـ کشتن چکاوک در خواب ، علامت آن است که با گستاخی و بی ادبی به فرد بیگناهی حمله ور می شوید .
6ـ اگر خواب ببینید چکاوکی گرد شما پرواز می کند و روی سر شما می نشیند ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما روی خوش نشان خواهد داد .
7ـ اگر خواب ببینید چکاوکها را به دام انداخته اید ، علامت آن است که به راحتی در اجتماع احترام و مقام به دست خواهید آورد .
8ـ دیدن چکاوکها در حین دانه چیدن در خواب ، نشانه برداشت محصولاتی فراوان است .
--------------------------------------------------------------------------------
به فارسی قبره خوانند و تاویلش در خواب، فرزند یا غلام بود. اگر در خواب بیند که چکاوک نر بگرفت، یا ی به وی داد، دلیل است غلامش را فرزند آید، چنانکه اگر چکاوک نر است، غلام را پسر آید. اگر ماده بود، غلام را دختری آید.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1111/تعبير خواب قبره/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب قبره
 • کلمات کلیدی: خواب ,چکاوکها ,ببينيد ,چکاوک ,علامت ,لينک ,خواب ببينيد ,ببينيد چکاوکها ,تعبير خواب ,خواب قبره ,خواب ببينيد چکاوکها
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب چسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم کند و گسستگی ها را از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که با چسب کاغذ دیواری را می چسبا نید به کمک همان انسان نیکو کار به زندگی سر و سامان می بخشید. اگر اتاق در خواب متعلق به خودتان باشد به دیگری این خدمت را انجام می دهید و اگر اتاق غریبه باشد به زندگی خودتان سامان می دهید. تخته و چوب در خواب مردی منافق و دروغگو است. چنان چه در خواب بینید که با چسب چوب و تخته یا یک شئی چوبی را می چسبانید به یاری همان مرد مصلح اختلاف خودتان را با مردی دروغگو و منافق ازبین می برید و صلح و آشتی می کنید و اگر چنین منافقی در زندگی خود شما نیست بین دیگران صلح برقرار می دارید. اگر در خواب ببینید که کاغذها را به هم می چسبانید کاری بیهوده و عبث انجام می دهید معهذا از یاری آن مرد مصلح بهره مند می شوید اگر چه محبت او را از بین می برید. اگر ببینید به کمک چسب ع ی به دیوار یا آلبوم می چسبانید، اگر ع خودتان باشد سبب شهرت دیگری می شوید و اگر ع دیگری باشد با وساطت آن خیر و نیکو کار خودتان علم می شوید. اگر به دستتان چسب مالیده شده بود به طوری که انگشتانتان به هم می چسبید در مال شخصی نیکو کار دست درازی می کنید و اگر لب هایتان چسبیده بود دروغ می گوئید و ناسپاسی می کنید. اگر دیدید به کفش خود چسب می زنید به سفر می روید و در این سفر با مردی خوب آشنا می شوید یا با زنی نیکو کار و شریف برخورد می نمائید.
لوک اویتنهاو می گوید :
چسباندن شما به یک فردی که پیشترها آشنا بوده اید دوبار نزدیک میشوید
لوک اویتنهاو می گوید :
چسب زخم : اوضاع نا مساعد
چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک به همنوعان
چسب زخم داشتن: انی که به شما تعرض میکنند ببخشید
در سر زمین رویاها آمده:
از چسب استفاده می کنید : یک دوست وفادار در کنار شماست که می توانید به او اعتماد کنید .
دیگران از چسب استفاده می کنند : بهترین دوستانتان شما را فریب خواهند داد .
چسب می ید : نقشه هایتان را عملی خواهید کردبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1105/تفسير خواب چسب/
 • مطالب مشابه: تفسیر خواب چسب
 • کلمات کلیدی: خواب ,خودتان ,کنيد ,نيکو ,زندگي ,مردي ,خودتان باشد ,خواب ببينيد
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب فانوس

صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.
اول: پادشاه.
دوم: قاضی.
سوم: فرزند.
چهارم: عروسی.
پنجم: ولایت وحکومت.
ششم: سرای و خانه.
هفتم: مهترو رئیس.
هشتم: شادی.
نهم: علم.
دهم: توانگری ثروتمندی.
یازدهم: عیش خوش و زندگی راحت.
دوازدهم: کنیزک.
سیزدهم: منفعت.
چهاردهم: آن چه بیند همچنان است.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.
در سر زمین رویاها آمده:
خواب یک چراغ دریایی : هماهنگی در بین دوستان وجود دارد .
یک چراغ دریایی را نظاره می کنید : نزاع و مشاجره را قطع کنید ، آشتی کنید .
یک چراغ دریایی را بکار می اندازید : ناکامی و فریب
شما درون یک چراغ دریائی هستید : سلامتی شما عالی خواهد بود .
شما بطرف یک چراغ دریایی می روید : موفقیت در کار
شما از یک چراغ دریایی برمی گردید : یک نامه از یکی از اعضاء فامیل دریافت خواهید کرد .
یک چراغ دریایی دریک دریای آرام : زندگی شما آسوده و دلپذیر خواهد شد .
چراغ دریایی در هنگام طوفان : خوشبختی بزودی می رسد
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است .
2ـ دیدن (منفجر شدن) چراغ گازی در خواب ، علامت آن است که اندوهی بی مورد شما را تهدید خواهد کرد .
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت می کند ، علامت آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود ، نشانه آن است که در راه رسیدن به اه خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد.
2ـ اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل می کنید ، علامت آن است که رفتار خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد . اگر چراغ خاموش شود ، نشانه آن است که برای رسیدن به هدف خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد . اگر خواب ببینید پایتان به چراغ می خورد و چراغ می شکند ، علامت آن است که در راه کمک و یاری رساندن به دیگران موفقیتی به دست نمی آورید .
3ـ تمیز چراغ نفتی در خواب ، علامت آن است که در زندگی به امکانات جدیدی دست خواهید یافت .
4ـ گم چراغ در خواب ، علامت روبرو شدن با گرفتاریهایی در حرفه و شغل است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی .
5ـ یدن فانوس در خواب ، علامت انجام معاملات موفقیت آمیز است .
6ـ اگر دختری خواب ببیند فانوس خانه نامزد خود را روشن می کند ، نشانه آن است که همسر آینده او مردی لایق و شایسته خواهد بود . اگر چراغ را در خواب خاموش کند ، علامت آن است که در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست می دهد .
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکاری گبر بوده باشد. اگر سفالین بیند، اصل آن خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت. اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و ش ت، دلیل که زن یاخدمتکار او بمیرد.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ فرو می رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
چراغ پایه در خواب، خدمتکار خانه است.
اگر بیند چراغ پایه داشت یا ی بدو داد، دلیل که خادمه او خوش طبع و مهربان است
اگر چراغ پایه زنگ گرفته بود، دلیل که زن خادمه متکبر و خودبین است و دینش ضعیف است.
اگر دید چراغ پایه چوبین است، زن خادمه سفله و دون است و بر قول او اعتماد نبود.
جابر مغربی می گوید:
اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک د. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید. اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر ع و نشاط بسیار است.
اسماعیل بن اشعث گوید:
اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و ت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد. اگر بیند چراغ بمرد، دلیل که فرزندش هلاک شود یا عز و تش نقصان پذیرد. اگر بیند در هر دو دست او چراغ روشن بود، دلیل که مراد دین و دنیای او ساخته شود. اگر بیند در دست یک چراغ داشت که در وی دو سوراخ و دو فتیله افروخته است، دلیل که او را دو فرزند نیک است که به یک شکم آیند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند. افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند. برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد. لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا یتی به شما می دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید بی پرسود خواهید داشت.
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن شمع و چراغ فرزند بود
در سر زمین رویاها آمده:
خواب یک چراغ : کارهای شما ابداً پیش نخواهند رفت .
چراغ را روشن می کنید : مجبور خواهید شد برای بعضی چیزها توضیح دهید .
یک چراغ روشن : هیجان
یک لامپ روشن با نور زیاد : شانس برای کار کوچکی که شروع می شود .
یک چراغ را خاموش می کنید : یک عشق که در حال از بین رفتن است .
نور ضیعف یک چراغ : باید برای حل مشکلات به سختی کار کنید .
تعدادی چراغ : زندگی شما آسوده خواهد شد .
یک چراغ خاموش می شود : نقشه های شما به سنگ خواهند خورد .
یک چراغ خاموش : بزودی عاشق یکنفر می شوید .
چراغهای منزل اشخاص دیگر : مشکل و دردسربرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1094/تعبير خواب فانوس/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب فانوس
 • کلمات کلیدی: چراغ ,خواب ,دليل ,بيند ,خانه ,گويد ,چراغ دريايي ,بيند چراغ ,خواب ببينيد ,چراغ پايه ,کدبانوي خانه ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ي
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب پیپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
آن چه در مورد پیپ گفتیم در مورد چپق هم صادق است با این تفاوت که چپق مقداری وداد و محبت و دوستی با خود دارد. چپق در کشورما یک وسیله تدخین سنتی است و چیزی است که افراد مصرف کننده آن دوستانه و در کمال صفا و صمیمیت به هم تعارف می د. کشندگان پیپ که عموما فرنگی ها یعنی اروپائیان و ئیان هستند پیپ خود را به یکدیگر تعارف نمی کنند. در نظر آن ها پیپ مثل مسواک به خود دارنده اش اختصاص دارد لذا چپق این امتیاز را می یابد که با دوستی و محبت همراه می شود و در ح ی که پیپ این ح را در خواب های ما ندارد. بیننده خواب اگر در خواب ببیند که چپق می کشد کدورتی و اندوهی برای او پیش می آید البته اگر چپق کش نباشد و اگر چپقی باشد تعبیر ندارد. دود چپق غباری است که به چشم ما می رود و کدورتی است که برای دیگران به وجود می آید و این دود و کدورت را ی که چپق می کشد ایجاد می کند. اگر دود کم باشد کدورت اندک است و چنانچه زیاد باشد کدورت به غمی بزرگ مبدل می شود که عده بیشتری را شامل می گردد. چنان چه زنی ببیند که شوهرش چپق می کشد و دودش او را می آزارد بین زن و شوهر اختلاف پیش می آید. کلمه چپق نیز مثل دیگر مسائل تدخین است غیر از سیگار که در جای خود گفته می شود. همه وسائل تدخین یک تعبیر دارند با اندکی اختلاف.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1092/تعبير خواب پيپ/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب پیپ
 • کلمات کلیدی: خواب ,تعبير ,لينک ,کدورت ,تدخين ,تعبير خواب ,باشد کدورت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب رجم

صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.
اول: زن،
دوم: کنیزک،
سوم: عالم،
چهارم: توانگری وثروت،
پنجم: مکر،
ششم: مکر و حیله
مرد چاه کن در خواب دلیل برمکر و حیله است.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر ی در خواب، چاه آبی را در خانه یا زمینش ببیند، بعد از تنگدستی و ناراحتی به راحتی و خوشی میرسد و از جایی، سود و منفعتی به او میرسد که خود انتظار آن را ندارد. هر چاه زمزم را در خواب ببیند و از آب آن بیاشامد، نیازهایش برآورده میشود.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه ی او را مدد می کرد،دلیل که میان او و آن زن ی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان چاه برای فلان می کند، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب مال زن است. اگر ی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد. اگر از چاهی آب خورد که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند. اگر بیند ی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند.
اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود.
اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند.
اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.
اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.
اگر بیند چاه د و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد،
اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و
اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد.
اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و تلف گردد.
اگر بیند چاه در زیرزمین فرو رفت هم، دلیل بود برهلاک زن.
اگر ی بیند دلو درچاه کرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ریسمان گسسته شد، دلیل که او را فرزندی آید ناتمام.
جابر مغربی می گوید:
اگر بیند آب از چاه می کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند، خاصه که چاه خود کنده باشد،
اگر بیند به دلو آب همی کشید و در سبو می ریخت، دلیل که مال خود نیکو نگاه دارد.
اگر بیند آن آب راکه برکشید بر زمین ریخت، دلیل که مال را نفقه کند به خیر.
اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.
اگر بیند باغ را آب همی داد،دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک د.
اگر بیند که در آن باغ میوه بود، دلیل که او را فرزندی آید
معبران در مورد این خواب گویند:
اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که با زن خود مجامعت کند. اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند. ابن سیرین نوشته چاه در اصل زن است و اگر ببینید در جائی چاهی می کنید نشان آن است که زن می گیرید. مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال ب می کند. در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.
لوک اویتنهاو می گوید :
چاه : آینده ای نامشخص
آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور
نوشیدن از چاه : سلامتی و نیرو
چاه کندن : کار پر در آمد
چاه خشکیده : غم و غصه
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید ، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت .
3ـ اگر خواب ببینید دهانه چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است که نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .
4ـ دیدن چاهی خشک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می کنند .
5ـ دیدن چاهی که پمپی بر دهانه آن نصب شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .
6ـ اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید ، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب یک چاه : فراوانی در همه امور
یک چاه پراز آب تمیز : شانس و خوشبختی
از یک چاه آب می کشید : موفقیت و سود مالی
یک چاه لبریز : ش ت در کار
یک چاه می کنید : بدبختی
در حیاط خانه شما یک چاه وجود دارد : خوشبختی بزرگ .
در یک چاه می افتید : گرفتاری و ناراحتی در آینده
یک چاه خشک : کارهای شما ش تها و ضررهای متعددی را تحمل خواهند کرد .
اگر متاهل هستید و خواب یک چاه بزرگ دریک مزرعه را ببینید : تولد یک بچه که در همه امور استعداد خواهد داشت .
یک مرد مجرد خواب یک چاه پراز آب ببیند : او بزودی ازدواج خواهد کرد .
یک چاه خیلی عمیق : ثروت
آب کثیف در یک چاه : اموال خود را از دست خواهید داد.
به دیگران برای نوشیدن آب چاه می دهید : شانس و خوشبختی
از آب چاه به حیوانات می دهید : علامت از دست دادن همسر یا فرزند
یکنفر را به داخل چاه می اندازید : مرگ برای ببینده خواب .
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر ی در خواب ببیند که چاهی را در زمین میکَنَد، به اندازهی عمق آن چاه پول به دست میآورد. کندن زمین، بر مکر و فریب نیز، دل دارد. اگر ی ببیند که در چاهی افتاده است و راهی برای نجات ندارد، فریب خواهد خورد و شدت آن نیرنگ و فریب، بستگی به عمق و وسعت آن چاه دارد.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1089/تعبير خواب رجم/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب رجم
 • کلمات کلیدی: دليل ,بيند ,خواب ,چاهي ,گويد ,حيله ,خواب ببينيد ,بود، دليل ,روزي حلال ,چاهي افتاده ,تعبير خواب
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب چاقی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر ی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .
2ـ اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت .
3ـ اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دل بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1086/تعبير خواب چاقي/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب چاقی
 • کلمات کلیدی: خواب ,لينک ,ببينيد ,تعبير خواب ,خواب ببينيد ,خواب چاقي
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب پیاله

اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود. اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا گرفت یا ی بدو داد و از آن بخورد، دلیل که زن خواهد یا کنیزک د و او فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند. اگر بیند آب از جام بریخت و جام بماند، دلیل که فرزندش بمیرد و مادرش بماند. اگر بیند جام بش ت و آب بریخت، دلیل برهلاک فرزند است و مادر، هردو.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام بود و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود.
صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن قدح در خواب بر سه وجه است.
اول: زن.
دوم: کنیزک.
سوم: خادم حوائج دار(خادمی که نگهدار لوازم است).
محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است زن خواهد یا کنیزک د و از ایشان فرزندی پارسا آید.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
کاسه در خواب، به زن تعبیر میشود و آوردن آب در کاسه برای بیننده خواب، نشانه این است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است. اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است. اگر بیند که در کاسه‏ى آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه‏ى آبگینه را نسبت به جوهر ن کرده‏اند و آب که در کاسه‏ى آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی ع آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن کاسه بلور در خواب ، علامت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید ، علامت آن است که به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد .
3ـ دیدن کاسه بلور ش ته در خواب ، علامت آن است که در اثر حادثه ای اندوهگین خواهید شد .
4ـ اگر دختری در خواب کاسه ای بلوری هدیه بگیرد ، علامت آن است که به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت
در سر زمین رویاها آمده:
یک کاسه پراز آب : شادی در خانواده
درون یک کاسه آب می ریزید : پول فراوانی خواهید داشت .
یک کاسه خالی : قرضهای فراوانی خواهید داشت .
در یک کاسه می نوشید : مشکلات عشقی
در یک کاسه غذا می خورید : با شخصی که دوست دارید ازدواج نخواهید کرد .
جابر مغربی می گوید:
اگر جام ها در خانه ا در دیوار نشانده بود، دلیل که به عدد آن جام ها او را کنیزکان و ن بود. اگر جام سفید یا سبز بیند، دلیل که او را ن مصلح پارسا باشد. اگر جامهای سرخ بیند، دلیل که او را ن معاشره مفسده است. اگر جام ها زرد بیند، دلیل که ن او بیمار و زردگون باشند. اگر جام ها سیاه بیند، دلیل که او را ن اندوهگین و مصیبت زده باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
جام اگر پیاله و پیمانه باشد که در حرف ـ پ ـ کلمه پیاله تعبیرش نوشته شده و تکرار آن ضروری نیست ولی اگر جام وسیله نوشیدن باشد تعبیرش نوشته می شود. به نوشته مرحوم مجلسی اگر ی جام پر از آشامیدنی را (درون آن جام هر مایعی باشد فرق نمی کند. یا آب) تا انتها بنوشد نشان آن است که عمرش به پایان رسیده و طومار حیاتش زود در هم پیچیده می شود. چنانچه جام را تا نیمه بنوشد خواب می گوید که عمرش به نیمه رسیده و نیم دیگرش باقی مانده که در آن می تواند جبران مافات کند. اگر آن چه از جام می نوشد شیرین باشد شیرین کام می شود و به نعمت و ت می رسد و عز و جاه او افزوده می گردد ولی اگر مایع درون جام تلخ و تند و بد مزه باشد به ش ت و تلخ کامی می رسد. اگر تیره و تار باشد رنج و اندوه می یابد. اگر جامش شیشه ای باشد یا این که جام در دست بیننده خواب بلرزد زندگی متز لی دارد که بر آن اعتباری نیست. اگر جام ف ی باشد زندگیش معتبر است. اگر چیزی در جام ریخت و جام را پر کرد و به دست گرفت ثروتمند می شود و اگر جامی داشت و بیننده خواب به غفلت یا به عمد و سهو محتویات جام را زمین ریخت ورش ت و تهی دست می شود و زیان کلی می بیند. اگر ی جامی پر به دست بیننده خواب داد( به شرطی که تا انتها ننوشد) از جانب دهنده جام سودمند می گردد و ع این هم صادق است.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید از جامی نقره ای می نوشید ، نشانه آن است که در آینده نزدیک از حرفه خود سودی اندک نصیبتان خواهد شد .
2ـ دیدن جام های قدیمی در خواب ، علامت آن است که از طرف افرادی ناآشنا ، به شما ثروتی خواهد رسید .
3ـ اگر زنی خواب ببیند به مردی یک جام شیشه ایِ پر از آب می دهد ، علامت آن است که در زندگی لذتی نامشروع خواهد برد .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1065/تأويل خواب پياله/
 • مطالب مشابه: تأویل خواب پیاله
 • کلمات کلیدی: کاسه ,دليل ,خواب ,گويد ,بيند ,ديدن ,ديدن کاسه ,بيند، دليل ,کاسه بلور ,بخورد، دليل ,بود، دليل ,منوچهر مطيعي تهراني ,ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ا?
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب بافندگی

محمد ابن سیرین بصری گوید:
جولاه درخواب، مردی مسافر یا پیک بود، که در عالم همی گردد. اگر بیند جولاهی جامه همی بافت، با ی او را جنگ و خصومت افتد، زیرا که کرباس بافتن به تاویل، جنگ و جدل است. اگر بیند جامه را تمام ببافت، دلیل که اندوهگین شود.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب خوک

محمد ابن سیرین بصری گوید:
خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت است. اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن خوک یا گراز در خواب، بر شرّ و گرفتاری و پول حرام دل دارد.
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
مخالطت با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک درخواب غم است و خوردن شیر وی در خواب مصیبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود. اگر بیند که گوشت خوک می خورد، دلیل که مال حرام خورد. اگر بیند که خوکان را از جائی به جائی می برد، دلیل است احوال دنیای او نیکو شود، لیکن دینش بد گردد. اگر بیند در میان خوکان می گردید، دلیل که م گردد، به جهت مالی که او را از ظلم حاصل شود. اگر بیند که در میان خوکان نشسته بود، دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد. اگر بیند که خوک از پس پشت وی درآمد و از پیش او بیرون شد، دلیل که مرادی پلید و زشت او را حاصل شود. اگر بیند که پوست خوک ی به وی داد، دلیل که مال حرام یابد. اگر بیند که شبان خوک بود، دلیل است بر گروهی بدفعل بد دیانت مهتر و فرمانروا شود.
جابر مغربی می گوید:
اگر بیند که با خوک صحرائی جنگ می کرد، دلیل است که با مهتری دون و ستمگر او را خصومت افتد. اگر بیند موی خوک یا پوست یا استخوان او داشت، دلیل که بر قدر آن مال حلال یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام. پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده و خودش مردی است در نهایت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار. داشتن خوک موانست و موالفت با چنین آدمی است و از جهت دیگر اندوختن پولی است که از راه نادرست ب شده باشد. اگر در خواب ببینید که خوک در خا نه یا جائی دیگر دارید که آن خوک متعلق به شما باشد پولی فراوان به شما می رسد و اگر ببینید خوکان بسیار دارید یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد ثروتی تحصیل می کنید که حرام است ولی موجب شادی و خوشحالی شما می شود. خوک رانی نیز تحصیل مال حرام، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است. اگر ببینید گوشت خوک می خورید پولی نصیب شما می شود که حرام است اما شما ریشه و منبع و اصل آن را نمی شناسید معهذا می دانید پول درستی نیست. گراز نیز همین تع ر را دارد که البته در حرف ـ گ ـ کلمه گراز گفته خواهد شد اما کلا پولی است که با تدبیر و تلاش تحصیل می شود و همان خصوصیات ذکر شده را داراست. به هر حال دیدن خوک در خواب مال حرام است و عیش و کامروائی است به صورت زشت و ناپسند.
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن خوک به ظالمی حاجتی افتد وبه وی زیانی رسد
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن خوک چاق در خواب ، علامت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود.
2ـ دیدن خوک لاغر ، نشانه آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .
3ـ دیدن ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، علامت آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد .
4ـ شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانه آن است که در اثر مرگ ی احساس نومیدی خواهید کرد .
5- اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانه آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .
6- اگر خواب ببینید خوک ید و فروش می کنید ، نشانه آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .
7ـ دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .
8ـ اگر خواب ببینید خوکی در گل و لای حرکت می کند ، علامت آن است که معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خو ببیند ، نشانه آن است که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب خوک : درآمد مالی خوبی خواهید داشت .
خوکهای چاق و سالم : خوشبختی و پول.
خوکهای لاغر : عذاب و بی پولی .
تعداد زیادی خوک : مبلغی پول بعد از مرگ یکی از اعضاء فامیل نصیب شما میشود.
شما خوک می ید : شادی بزرگی در پیش دارید.
شما خوک میفروشید : دوستان از شما متنفر خواهند شد.
یک خوک وحشی : یک دوست در پی آزار شماست .
دیگران خوک دارند: مراقب رقیب باشید.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1057/روياي خوک/
 • مطالب مشابه: رویای خوک
 • کلمات کلیدی: خواب ,دليل ,بيند ,ديدن ,حرام ,گويد ,خواب ببينيد ,خواهيد داشت ,بود، دليل ,ميان خوکان
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب عادت ماهانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:
حیض، مردان را بقا بود در معصیت و ن را زیادتی مال.
اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد.
اگر مردی بیند که زنش حائض شد، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود.
اگر صاحب خواب مستور بود، دلیل که در کار خویش متحیر شود.
اگر بیند زنش از غسل پاک شد، دلیل که کار دین و دنیا بر وی گشاده شود.
اگر بیند با زن حائض جماع کرد، دلیل که کارهای دنیائی بر وی آسان شود
معبران در مورد این خواب گویند:
کارش دشوار گردد.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جوجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند. اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد. به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است. دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجوئید. هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است. اگر ی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند. اگر تعدادی جوجه را به ی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه در هر حال خوب است. ح بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده. این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار ، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.
لوک اویتنهاو می گوید :
جوجه : بدگویی و غیبت
آنلی بیتون می گوید:
1ـ خواب جوجه هایی که تازه از تخم در آمده اند خستگی از مسئولیتهای بسیار است که سرانجام معلوم می شود پذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است .
2ـ دیدن جوجه هایی که پر و بالی در آورده اند ، دل بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می آورید .
3ـ اگر خواب ببینید جوجه ها به آشیانه می روند ، دل بر آن دارد که ی می خواهد شما را به درد سر بیاندازید .
4ـ اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید ، نشانه آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می مانید .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1048/روياي جوجه/
 • مطالب مشابه: رویای جوجه
 • کلمات کلیدی: جوجه ,خواب ,ديدن ,ماکيان ,لينک ,ببينيد ,ديدن جوجه ,خواب ببينيد ,خواب جوجه ,ببينيد جوجه ,جوجه هايي
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب جوالدوز

محمد ابن سیرین بصری گوید:
جوالدوز در خواب. مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد، خاصه کارهای کوچک را. اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا ی به وی داد، دلیل که با مردی بدین صفت که گفتیم، وی را صحبت افتد. اگر جوالدوز را بش ت یا ضایع شد، دلیل بر هلاک آن مرد بود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
جوالدوز در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته خویش به کار می بریم. اگر بد ار باشیم و در خواب ببینیم که به کمک جوالدوز یک لحاف را می دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو می نمائیم نشان آن است که در پرداخت دیون خویش موفق می گردیم. داشتن جوالدوز همت و اراده شما را نشان می دهد و دیدنش در خواب نیکو است و بهتر می شود اگر در خواب ببینیم که به وسیله جوالدوز ای را می دوزیم و سوراخی را مسدود می نمائیم. ح بد این است که در خواب ببینید که یک جوالدوز داشته اید و آن را گم کرده ایدو به دنبالش می گردید و نمی ی د. در این ح خواب شما می گوید که سر رشته امور از کف شما خارج می گردد. اگر در خواب دیدید که جوالدوزی دارید و با آن تشک یا رختخواب خود را می دوزید صاحب فرزند می شوید و اگر رختخواب به به شما تعلق ندارد زنی می گیرید و اگر زن دارید با زنی آشنا می شوید که در ب و کار شما را یاری خواهد داد.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1045/شرح خواب جوالدوز/
 • مطالب مشابه: شرح خواب جوالدوز
 • کلمات کلیدی: خواب ,جوالدوز ,لينک ,گويد ,خواب ببينيم ,گويد جوالدوز ,خواب جوالدوز
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب رخصتنامه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
به طور کلی دیدن جواز در خواب نیکو است ولی باید دید برای چه اخذ گردیده یا به چه منظور داده شده. جواز در خواب های شما حقی است مسلم و بدون معارض. اگر در خواب دیدید که برای ی جواز دفن گرفته اید و آن هر که هست زنده می باشد موجب نیک نامی و حسن شهرت وی می شوید. اگر جواز دفن برای خود شما صادر شده بود از سلامت و امنیت آینده خویش می توانید کاملا مطمئن باشید و ضمنا شهرت و محبوبیت خواهید یافت. حال اگر جواز دفن گرفته بودید برای ی که مرده است و آن جواز در دست شما بود تحقیق کنید چون آن مرده حقی بر شما دارد که آن حق را ادا نکرده اید. به زبان دیگر مدیون او هستید و بر شما ست که ذمه خویش را بری کنید. اگر جواز ساختمان بود و شما آن را داشتید یا به نام شما صادر شده بود جائی به شما تعدی می شود و حقی از شما ضایع می گردد و چیزی را از شما می گیرند که حتی ممکن است به اندازه یک ساختمان بزرگ باشد. اگر جواز برای سفر بود و شما در عالم خوابتان خوشحال بودید تحولی پیش می آید که نگران کننده است و لی اگر از داشتن جواز عزیمت به سفر خوشحال نبودید تحولی پیش می آید که موجب سرور و انبساط شما می گردد. اگر در خواب دیدید که جوازی دارید اما آن جواز یا باطل شده حق مسلمی از شما ضایع می گردد و زیانی به شما می رسد.
در سر زمین رویاها آمده:
شما یک جواز دریافت می کنید : حرفه تان را تغییر می دهید .
تقاضای یک جواز می کنید : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ خواهد داد .
به شما یک جواز می دهند : احترام و امتیاز شما بیشتر می شود .
به شما جواز نمی دهند : یک اتفاق مهم و دلپذیر
دیگران جواز می گیرند : تغییرکلی در زندگی شما رخ خواهد داد .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جنایتکار

در سر زمین رویاها آمده:
شما نقشه های جنایتکارانه دارید :عمر شما طولانی خواهد بود .
دیگران جنایت می کنند : امنیت و آسایش در زندگی
دوستان جنایت می کنند : از یک خطر جان سالم بدر می برید
خواب یک مرد جنایتکار : شانس
یک زن جنایتکار : عشق
تعدادی زیادی جنایتکار : نامه ای از یکی از عزیزانتان دریافت خواهید کرد .
شما جنایتکار هستید : اطرافیان بسیار خوبی دارید .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جنایز

صادق علیه السلام می فرمایند:
جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است
1 . بزرگی.
2 . ولایت وحکومت.
3 . عز وجاه و رفعت.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر بیند جنازه ی را می برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومی برند و مردمان از پیش جنازه او می رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است ویا بر آن قوم که پس او می رفتند فرمانرواست اگر بیند جنازه مرده برداشت ومی برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر ونیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می رفتند ودر هوا می شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد اگر خویشتن را در جنازه بیند وآن جنازه بر زمین همی رفت دلیل که به سفر رود
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر بیند زنده را بر جنازه می برند و در پس جنازه او ی نیست دلیل بر نقصان عز وجاه وکار وی نماید اگر بیند مردم در پس جنازه وی بودند تاویلش به خلاف این است اگر بیند بر جنازه گران است دلیل که ستم به مردمان کند اگر بیند بر جنازه سبک است دلیل که بر مردمان سبکبار است وحالش نیکو شود اگر بیند بیفتد و کار او بسته شود
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر ی در خواب ببیند که بر بالای جنازهای میخواند، به خاطر خداوند با قومی پیوند برادری میبندد. اگر ی ببیند که عدهای او را بر دوش خود بلند کردهاند، به مقام بلندی دست مییابد و مردم را زیر سلطهی خود میبرد. اگر ی ببیند که مرده است و دیگران بر جنازهی او گریه میکنند، عاقبت به خیر خواهد شد «انشاءالله» و اگر مردم نه تنها بر وی نمیگریستند بلکه او را ذمّ می د، عاقبت به خیر نخواهد شد. اگر ی دید که میخواهند جنازهای را بلند کنند، با ی وداع میکنند که به سفر میرود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
:در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر ی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد و ابن سیرین معتقد است که اگر ی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و بالا ه از صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می ی م و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می شود که همه معبران ی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخ در اموری که می تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم ی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می رسد.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1039/تأويل خواب جنايز/
 • مطالب مشابه: تأویل خواب جنایز
 • کلمات کلیدی: جنازه ,خواب ,بيند ,دليل ,مرده ,ببيند ,بيننده خواب ,مشاهده جنازه ,مرده ببيند ,بيند جنازه , صادق
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب جمع آوری

در سر زمین رویاها آمده:
چوب جمع آوری می کنید : یک رفاقت بزرگ
گل جمع آوری می کنید : روابط خوب با اعضاء فامیل
گل سرخ جمع می کنید : شادی بزرگ
دیگران چیزهائی را جمع آوری می کنند : موفقیت ، ولی نه در حال حاضر
کاغذ جمع می کنید : قبل از اقدام به کاری بسیار دقت کنید .
کتاب جمع می کنید : منفعت مالیبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جمجمه

آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانه آن است که میان اعضای خانواده شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد . اگر در خواب جمجمه ای را در دست بگیرید ، نشانه آن است که حرفه و کار شما با ادی روبرو خواهد شد .
2ـ دیدن جمجمه یک دوست در خواب ، نشانه آن است که از دوستان رفاقت با دیگری را به دوستی با شما ترجیح می دهد .
3ـ دیدن جمجمه خود در خواب ، نشانه آن است که مدام در حسرت خوردن و پشیمانی به سر خواهید برد .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب ستیزه

محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر ی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخ داشته باشیم. ابن سیرین می گوید در جنگ هر ی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما می گوید که جهت روبه رویی با غم ها و رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می گوید که تنها می مانید و در مشکلی که پیش می آید هیچ دستی دست شما را نمی گیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن جنگ در خواب، بر گران شدن کالاها دل دارد. جنگ بین اهالی یک شهر با یکدیگر، به بالا رفتن قیمتها ؛ جنگ اهالی با صاحبان سلطه و فرمانروایان، به پایین آمدن قیمتها تعبیر میشود. دیدن جنگ در بین فرمانروایان، بر فتنه و مصیبت و اغت دل دارد.
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن جنگ غم واندوه شود
دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن صحنه های جنگ در خواب ، علامت آن است که بی نظمی و اغت در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت .
2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می رود ، علامت آن است که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید .
3ـ اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ ش ت خورده است ، علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد .
4ـ اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است ، علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب جنگ : اقدام به کارهای مشکل و پر خطر خواهید کرد .
به یک جنگ نگاه می کنید : رنج و عذاب
در یک جنگ شرکت می کنید : بدشانسی
یک جنگ دریایی : موفقیت
یک جنگ روی زمین : عمر شما طولانی خواهد بود.
یک جنگ با مشت و لگد : شخصی را که دوست دارید به شما خیانت می کند .
شما در جنگ ش ت می خورید : 1- بی احتیاطی دیگران باعث رنج شما خواهد شد 2- کاغذهای
بی اهمیتی را گم می کنید .
شما به تنهائی با همه می جنگید : کارها به میل شما به پایان می رسند .
شما در جنگ برنده می شوید : آینده شما خوشایند خواهد بود .
خواب یک جنگی : شادی
یکی از عزیزانتان به جنگ می رود : ناکامی روحیبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1032/تعبير خواب ستيزه/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب ستیزه
 • کلمات کلیدی: خواب ,گويد ,ديدن ,علامت ,کنيد ,لينک ,ببينيد کشور ,تعبير خواب ,خواب ببينيد ,دل دارد ,ديدن صحنه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب جلا

آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانه آن است که با ریاکاری به دنبال ب امتیاز خواهید بود .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانه خود را جلا می دهند ، نشانه آن است که دوستان خواهند کوشید تعلق خاطر بیشتری به شما پیدا کنند .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جفت جنین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تع ر متغایر دارد. معمولا مردان در خواب نمی بینند و اگر هم ببینند نمی شناسند مگر این که در عالم خواب درک کنند که آن چه کثیف و خون آلود پیش روی خود مشاهده می نمایند جفت است. برای مردان دیدن جفت زن خوب نیست چون به تعبیر کلی شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است. اگر مردی به خواب جفت ببیند و بفهمد که آن جفت به همسر خودش تعلق دارد بین زن و شوهر کراهتی پدید می آید که از یک دیگر به شدت دل زده می شوند و در پی این دل زدگی دعوا می کنند و مدتی از هم جدا می مانند ولی چنانچه تحمل کنند زود رفع می شود. چنانچه مردی در خواب جفت ببیند و آن جفت به همسر خودش تعلق نداشته باشد به علتی شرمساری می کشد، سرزنش می شود و نزد مردم مورد سوال قرار می گیرد که این هم مدت زیادی به طول نمی انجامد و زود رفع می شود. اما اگر زنی در خواب جفت ببیند که متعلق به خودش باشد باردار می شود و فرزند می آورد. اگر آن جفت متعلق به دیگری باشد باز دو ح دارد. چنانچه در خواب زیر خاک پنهان کند یا در چاه بیافکند از غم و اندوه می رهد اما اگر فقط ببیند و بی تفاوت بماند بیمار می شود و بیماریش به قدر کراهتی که در خواب احساس می کند شدید یا ضعیف است. به هر حال دیدن جفت زن در خواب خوب نیست و بیننده چنین خو باید صدقه بدهد.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جغد

اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر ی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی نابکار به قدر آن چیز بخورد.
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن بوم دشمن مکار بود
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن جغد در خواب، به ترس، امور باطل یا شخصی خائن دل دارد. در هر حال، هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .
2ـ دیدن جغد مرده در خواب ، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .
3ـ دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام شما می کوشند .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب جغد : ناکامی و غم
شما یک جغد می گیرید : خوشبختی
یک جغد را می کشید : خوشبختی بزرگ
صدای جغدها را در خواب می شنوید : شخصی دورو و ناپاک نزدیک شماست .
جغدها فریاد می کشند : یکنفر خواهد مرد .
--------------------------------------------------------------------------------
در خواب، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند ی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جغجغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می دهید و صدا ایجاد می کنید خواب شما می گوید که در روزهای آینده سخنانی خواهید گفت که بعدا مجبور می شوید شرمندگی آن را تحمل کنید. اگر دیگری به شما جغجغه داد به معنی این است که ی شما را به یاوه گفتن و دروغ پردازی وا می دارد که این هم خوب نیست. اگر صدای جغجغه ای شنیدید بی آن که بدانید زننده آن کیست و از کجاست، دروغ و یاوه خواهید شنید این در صورتی است که صدا را نپسندید ولی اگر از آن خوشتان بیاید فریب می خورید و تحت تاثیر آن سخنان دروغ قرار خواهید گرفت. چغانه در آلات موسیقی قدیم و دایره زنگی در آلات موسیقی متداول نیز همین تعبیر را دارند که به جای خود گفته می شود.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید بچه ای با جغجغه بازی می کند ، علامت آن است که زندگی شما لبریز از صلح و صفا خواهد بود ، و وظایف خود را نیز با افتخار و سربلندی پیش خواهید برد . اگر دختری چنین خو ببیند ، علامت آن است که در آینده نزدیک با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد .
2ـ اگر خواب ببینید به بچه ای جغجغه ای می دهید ، علامت آن است که در کاری سرمایه گذاری می کنید که با ش ت روبرو خواهد شد .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1021/تعبير خواب جغجغه/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب جغجغه
 • کلمات کلیدی: خواب ,جغجغه ,خواهيد ,دروغ ,لينک ,علامت ,خواب ببينيد ,تعبير خواب ,آلات موسيقي ,خواب جغجغه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب سبزی جعفری

آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن جعفری در خواب ، علامت ان است که با سختی و دشواری موفقیتی به دست خواهید آورد .
2ـ خوردن جعفری در خواب ، نشانه آن است که به خاطر خانواده خود دچار نگرانی بزرگی خواهید شد .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب بدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
تندرستی جسم و نیرومندی آن در خواب، به دین و ایمانی قوی برای شخص تعبیر میشود. اگر ی چیزی زاید بر بدن خود ببیند و آن برایش ضرری نداشته باشد، بر نعمتهایی که به او داده شده است، افزوده میگردد. ضعف جسم بر ضعف دین و علم و نیز، بر تنگدستی دل دارد.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:
و رفتن را توفیق زیارت می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
ممکن است بر زن دل داشته باشد. اگر تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.
لوک اویتنهاو می گوید :

درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک
در یک رودخانه : قدرت و شجاعت
در یک چشمه : بازیافتن سلامتی
در یک محیط باز : ازدواج با شخصی ثروتمند
در اتاق خود : بی وفایی
صابون زدن در : لذت
در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید
در آبهای سرد : کامی
در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد
با لباس : نشانه ضعف
کثیف آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند
تماشای دیگران در : غم و غصه
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن بخار در خواب ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .
2ـ اگر خواب ببینید از بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .
1ـ دیدن گلهای زرد یا سفید در ، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .
2ـ اگر دختری خواب ببیند در است ، نشانه آن است که به ب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب : خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .
شما در هستید : اضطراب بزرگ
با آب یخ می کنید : آینده ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد .
با آب سرد می کنید : غم بزرگ
با آب گرم می کنید : از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .
با آب ولرم می کنید : پول هنگفت
صبح زود به می روید : بزودی ازدواج میکنید
هنگام ظهر به می روید : در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .
هنگام عصر به می روید : یک دوست خیانتکار در شماست .
قبل از خو دن می کنید : مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد .
آب را براه می اندازید : با یکنفر شدیداً مخالفت خواهید کرد .
را برای خودتان آماده می کنید : یک بیماری خطرناک
برای شریک زندگیتان آماده می کنید :
نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید .
برای یکی از عزیزانتان آماده می کنید : زندگی شما پر از تجمل خواهد بود .
برای بچه ها را آماده می کنید : خوشبختی
برای یکی از دوستانتان را آماده می کنید : رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد .
با لباس می کنید : مشاجرات عشقی
با ی که دوست دارید در هستید : پول هنگفتی نصیبتان می شود .
در می شوید ولی نمی کنید : مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/1011/تعبير خواب حمام/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب
 • کلمات کلیدی: ,کنيد ,خواب ,خواهيد ,دوست ,لينک , ,خواب ,تعبير خواب , آماده , بخار
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب جزرومد

در سر زمین رویاها آمده:
خواب مد : اتفاقات دلپذیری بزودی در انتظار شما هستند .
خواب جزر : 1- یک دشمن خواهد مرد 2- بدشانسی در عشقبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جرثقیل

آنلی بیتون می گوید:
دیدن جرثقیل در خواب ، نشانه آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد .
در سر زمین رویاها آمده:
خواب جرثقیل : ثروت
جرثقیل یک بار سنگین را بلند می کند : اشخاص مهم ازشما پشتیبانی می کنند .
جرثقیل یک کشتی را بار می کند : پول فراوانی بدست خواهید آورد .
یک جرثقیل ش ته : موفقیت شما کاملاً میسر نیست .
یک دهاتی در حال کار با جرثقیل : زیر نفوذ یک شخص فریبکار هستید .
شما با یک جرثقیل کار می کنید : تغییرات بسیاری در اطراف شما رخ خواهند داد .برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

معنی خواب جذام

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر ی در خواب دید که بدنش دچار جذام یا لکههای سفید،برص، شده است، لباسی زیبا و بدون نقش به او داده میشود.
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید به جذام مبتلا شده اید ، علامت آن است که در اثر ابتلا به بیماری ، تمامی ثروت خود را از دست می دهید .
2ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به جذام شده است که در زندگی با وقایع دلسردکننده ای روبرو خواهید شد و احساسات عاشقانه شما به بی تفاوتی تبدیل خواهد شد .
در سر زمین رویاها آمده:
یک مرد خواب ببیند که جذام دارد : او بیمارخواهد شد .
یک زن خواب ببیند که جذام دارد : یک مرد پولدار در پی کمک به اوست .
دیگران جذامی هستند : توانائی عبور ازمشکلات را خواهید داشت .
بچه ها جذام دارند : منفعت مالی
بستگان شما جذام دارند : پول
دشمنان جذام دارند : بدشانسیبرای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/996/روياي جذام/
 • مطالب مشابه: رویای جذام
 • کلمات کلیدی: جذام ,خواب ,لينک ,دارند ,جذام دارند ,جذام دارد ,خواب ببيند ,خواب ببينيد
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
معنی خواب جای سجده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
موقعی که ما از جا استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگترین و پر ارزش ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جا وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می آورد که تع ر را متفاوت می کند. اگر در خواب ببینید که بر جا و در مسجد نشسته اید به سفر حج می روید ولی اگر در خواب دیدید که جا را تا کرده و زیر بغل نهاده اید به سفر زیارتی می روید. اگر جا ی که در خواب می بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می شوید اما اگر جا تان از ابریشم بود خواب شما می گوید راه تزویر و ریا پیش می گیرید و در کار دین صداقت ندارید. اگر در خواب دیدید که جا خودتان را پشت و رو پهن کرده اید فریب را می خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می دهید و گمراه می شوید. اگر ببینید که جا تان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید. اگر در خواب دیدید که جا ( یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب قرار گرفته اید. همین ح است اگر ببینید که جا ی ملیله دوزی شده و پر شکوه دارید که با صداقت و فروتنی در کار دین درست در نمی آید.برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید
متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است
برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

اطلاعات

 • منبع: http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/988/روياي جاي سجده/
 • مطالب مشابه: رویای جای سجده
 • کلمات کلیدی: خواب ,جا ,صداقت ,لينک ,کرده ,ببينيد ,خواب ديديد ,فريب
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها