amar

وبلاگ با نام amar
علم احتمال :برسی یک نمونه نامعلوم از یک جامعه معلوم شرمنده
علم امار :شناختن جامعه نامعلوم با استفاده از نمونه های جمع اوری شده


گزاره در احتمال باید بیانگر یک خبر باشد که می تواند این خبر درست یا نادرست باشد
دامنه متغیرتبسم:در هر گزاره نما به مجموغعه مقادیری که می توان انهارا به جای متغیر های ان قرار دارد تا اینکه گزاره نما به گزاره تبدیل شود دامنه متغیر گزاره نما گوییم و انرا با حرف dنمایش می دهنند
در هر گزاره نما به مجموعه عضو هایی از دامنه متغیر که به ازای انها گزاره نما تبدیل به گزاره با ارزش درست شود مجموعه جواب گزاره نما گکوییم و انرا با حرف sنمایش می دهند

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها