معرفی کتاب انقلاب در بحران

پست با عنوان معرفی کتاب انقلاب در بحران از وبلاگ کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهار


--ه اش م ی رف س ن ج ان ی ک ارن ام ه و خ اطرات س ال 1359: ان ق لاب در ب ح ران ؛ زی رن ظر م ح س ن ه اش م ی ، ب ه اه ت م ام ع ب اس ب ش ی ری ، ت ه ران : دف ت ر ن ش ر م ع ارف اس لام ی ، 1384. در مقدمه کتاب آمده است: «سال ۱۳۵۹ در تاریخ انقلاب ی از سال های بسیار مهم و قابل توجه در تحولات بعدی انقلاب، محسوب می شود. آغاز به کار مجلس شورای ی، تشکیل ت شهید رجایی و آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در کنار چالش های ناشی از اختلافات درونی مسئولان نظام، رویدادهای مربوط به این سال را از سال های دیگر ممتازتر ساخته است». در کتاب علاوه بر متن خاطرات و تعدادی از ع ها و اسناد مرتبط، روزشمار وقایع انقلاب ی در سال ۱۳۵۹ نیز درج شده است


اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها