شرح دل نینواییم

پست با عنوان شرح دل نینواییم از وبلاگ قطره و دریا
شرح دل نینواییم را بنویس سوز دل کر بلاییم را بنویس خون دل بیقرار و گودال عطش داغ غم جاودانیم رابنویس

چه روزشبهایی دارد سپری می شود از لحظه بلحطه اش حرارت جوشش جاری و ساری است
این لحظات حقیقتی تکرار نشدنی است درطول تاریخ زندگی انسان است ویژه گی خاص دارد
کربلا نیمروزی بیش نبود

خیر وشرو حق و یاطل به میدان آمدند

وبساط باطل رسوا گردید
هرسال حادثه عظیم کربلا زنده تر از قبل تکرار می شود
تا آنان که نبودند بینند وراه حق وباطل را در یابند

وعاشورا اوج این حماسه عطیم است

نوحه خوان کربلا حسیین ع است

گریه کن آن حضرت زینب س ا سست

جریان بسیار تکان دهنده است ذبح عظیم ،

چه گذشت بر حسین ع یارانش چه گدشت بر خواهر همسر جوانان وک نش

ودنیا هنوز نمی داند جریان روبرو شدن دو نبود

جریان بر سر باور وعقیده بود آنان که به ظاهر چسبیده تا خلا،. های خود را در راستای دنیا طلبی پر کنند

خودفروختگان به متاع ناچیز دنیا وزندگی لذتهای آنی در برابر حجت حق ایستادند


نه صدای خیر خواهانه او را شنیدند و نه قلب مهربانی را که برای نجات وهدایتشان در می تپید

رادرک د

حرامیانی که برای امیال خود از قتل وغارت خیانت دست درازی به بیت المال ابایی نداشتند

وجودشان را تیره وتار کرده بود قدرت طلبی کورشان کرده بود

اینان بردگان زنجیری هوسهای خود بودند خلافت وجانشینی ص را غصب کرده

وبا زر وزور تزویر بر سر کار آمده بودند

دغدعه اصلاح دین وپیاده نمودن حکومت ی را نداشتند

گرگان درنده ای بودند که روی عصیان طغیان را سپید د

صدیقه اژ ه ای

کتاب راز ،نی


اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها