ت رین وشیرین ترین

پست با عنوان ت رین وشیرین ترین از وبلاگ قطره و دریا
بارخدایا تلخی هاوسختی هایی که برمردم سرزمینم ایران عزیز گذشت را با انتخاب صحیح همراه با بصیرت وهشیاری به شیرینی مبدل گردان
بار خدایا بهترین مصلحت هارا نصیب ما بگردان
مکر وحیله خناسان دشمنان داخلی خارجی را به خودشان برگردان
بار خدایا انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضر ت مهدی عجل ا...متصل بگردان
به مردم ما آگاهی بصیرت عطا ئ بفرما
بار خدایا هیچگاه در فرازو فرودها مارا بحال خود وامگذاشته ای
در این برهه حساس ومهم دست ما را بگیر
ودلها را متوجه ی نما که میخواهد
ومی تواند وقدرت اجرایی دارد تا بر مشکلات فایق آید
بگردان
ی که اعتماد بنفس واعتماد به مردم و ی داشته باشد
نه ی که دلباخته وخودباخته دشمنان قسم خورده
نظام مقدس ایران است
و بزرگ را کدخدای خود میداند
پروردگارا ما تورا داریم وهر آنچه داریم از تو میدانیم
دلها وجانهایمان عاشق وشیدای توست
ی . جانبازان. عالمان. عارفان وشاعران بندگان توهستند
همه مردمسر زمین ما تنها تورا می پرستند
بارخدایا بخون پاک شهیدانمان انتخاب اصلح را نصیب امت ما بگردان وما را دشمن بشاد مفرما
مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

اطلاعات

آخرین ارسال ها