دیوان صهبای عشق

پست با عنوان دیوان صهبای عشق از وبلاگ قطره و دریا
نوروز جهان نو.شده عالم زیباست موسم نو .شدن خانه ودلهای ماست
هست آ غاز سال ماه فروردین است در طبیعت غوغاست
دانه ها سبز شدندودرختان بیدار مرغکان خوش آ وا رود ودریا زیبا وپرستوی امید پر گشاید همه جا
همه هستند خوشحال
دست افشان شده ابر پایکوبان شده باد شهر پر شور وسرور گل وسنبل همه جا ماهی تنگ بلوردر تماشای بهار کوچه ها پاک وتمیز
خانه ها غرق نشاط ک.دکان خنده ن مادران در تب وتاب پدران هشیار وزمان در گذراست مثل هر ماه وسال
لحظه ها پر تپش اند از برای دیدار
برلب خلق دعا بر دل مردم ما همه مهر است وصفا
همه مهر است صفا
اثر صدیقه ااژ ه ای شیدای اصفهانی

اطلاعات

آخرین ارسال ها