مقاله کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی

پست با عنوان مقاله کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی از وبلاگ امید مارکت


مقاله کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی
ید فایل


کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی

مقدمه
فناوری اطلاعات در برگیرنده فهرست گسترده ای از رسانه ها و شیوه های ارتباطی نوین است که افراد و سیستم های اطلاعاتی را به یکدیگر مرتبط می کند و شامل پست صوتی ، پست الکترونیکی ، کنفرانس ها ، مذاکرات صوتی و تصویری ، اینترنت و شبکه های محلی سازمان ها ، تلفن های مانشینی ، ئستگاه های فا ، معاون یا دستیار شخصی و مواردی از این قبیل می باشند (شارما و جین ، 2003)

در این مبحث سیستم های اطلاعاتی ، خ ر سازی اداری و ارتباط و ارتباطات به عنوان مظاهر اصلی فناوری اطلاعات به گونه ای لاینفک به هم مرتبطند ( لانگلی و شین ، 1995). شکل مقابل این موضوع را نشان می دهد.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همچنین فناوری اطلاعات برای ارایه کامل و فراگیر آن با وظایف سازمانی ، به عنوان تعدیل کننده روابط ما بین ویژگی ها و پیامدهای سازمانی ، به ویژه کارایی و نوآوری ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از این منظر فناوری اطلاعات مفهومی مطابق با شکل مقابل را در سازمان ها تداعی می کند.
نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات
1- فناوری اطلاعات بین کارکنان ارتباط برقرار کرده و آنها را توانمند می سازد
2- فناوری اطلاعات پایگاه دانش و اطلاعات را رمز گذاری می کند
3- فناوری اطلاعات سبب افزایش و گسترش مرز بندی های سازمان می گردد
4- فناوری اطلاعات سبب افزایش کارایی می گردد

5- فناوری اطلاعات سبب افزایش سطح نوآوری در سازمان می گردد
1- فناوری اطلاعات بین کارکنان ارتباط برقرار کرده و آنها را توانمند می سازد : یکی از مشهورترین شیوه هایی کهفناوری اطلاعات بر وظیفه سازی سازمانی تأثیر می گذارد ، تأثیرات آن بر هماهنگی افقی می باشد. همچنین افزایش وابستگی های متقابل و مستمر ، اطلاعات مهم و حیاتی را برای کارکنان دسترس پذیرتر و شفاف تر ساخته ، قلمروی حل مسایل را افزایش می دهد. یافته های

برخی نویسندگان نشان داد که عرضه کنندگان اطلاعات ، علی رغم وجود هیچ گونه ارتباط شخصی با جویندگان اطلاعات ، مشاوره ها و اطلاعات سودمندی در اختیار آنها قرار داده و مسایل آنها را نیز حل نموده اند. در صنعت نیز فواید و مزایای بر قراری ارتباط بین کارکنان و ایجاد کارایی اطلاعات نیز نمایان است.

2- فناوری اطلاعات پایگاه دانش و اطلاعات را رمز گذاری می کند : واضح است که حافظه جایز الخطاء بوده و دستخوش فرسایش ، تحلیل و خطا می شود.
پیشرفت های حاضر در فناوری اطلاعات ، به میزا ن زیادی حافظه سازمانی و قابلیت دستی و یکپارچه سازی دانش و اطلاعات شفاف را از طریق رمز گذاری ، ارتباط ، شبیه سازی ، ذخیره و بازیافت اطلاعات تسهیل نموده است.

رمز گذاری دانش ، عمل ذخیره پیوسته اسناد و مدارک حیاتی و مباحث و مذاکراتی را که باید به صورت مستمر هدایت گردند ، بر مبنای مزیت های کارایی اطلاعات ممکن می سازد.
3- فناوری اطلاعات سبب افزایش و گسترش مرز بندی های سازمان می گردد : فناوری اطلاعات نه تنها امکان دستی به اطلاعات پیشین را فراهم می سازد ، بلکه امکان جست و جو و فراگیری اطلاعات جدید مربوط به مسائل پیش روی کارکنان را برای آنها فراهم می کند.مجهز نمودن شمار زیادی از اعضای سازمانی به وسایل ارتباطات مخابراتی (مانند دستی به اینترنت ، اینترانت ، تلفن های ماشینی ، دستگاه های فا ، کنفرانس های صوتی و تصویری) به گونه چشمگیری دستی هر فرد به منابع گوناگون اطلاعاتی را گسترش داده و سطح مشارکت آنها را نیز در شبکه های مختلف اطلاعاتی افزایش داده است.
4- فناوری اطلاعات سبب افزایش کارایی می گردد : ونکاترامن (2002) میلادی دو ویژگی برجسته فناوری اطلاعات که شاخص کارایی را تحت تأثیر قرار می دهند ، ذکر کرد. این دو ویژگی عبارت اند از :
الف) فناوری اطلاعات سبب افزایش چشمگیری در سرعت ارتباط و حجم های اطلاعات منتقل شده از مکانی بهمکان دیگر شده است.

ید فایل

مقاله کاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانیکاربرد های فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانیکاربرد های فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانیساختارهای سازمانیفناوری اطلاعات

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها