پاو وینت آموزش یوِلید11 برنامه ای برای درست آلبوم ع

پست با عنوان پاو وینت آموزش یوِلید11 برنامه ای برای درست آلبوم ع از وبلاگ امید مارکت


پاور پوینت آموزش یوِلید11 برنامه ای برای درست آلبوم ع
ید فایل


آموزش یوِلید11:ابتدا برنامه ی یوئولیدرا نسب کرده وبعد آن را باز می کنیم وبعدازچند لحضه یک صفحه بالا می آید که درآن سه گزینه وجوددارد وما گزینه ی videostudioeditor }} را انتخاب میکنیم وبعدازچند

لحضه صفحه ی دیگری رابالا می آوردکه ما درآن صفحه می توانیم کارهای {که دربالا گفتیم}انجام دهیم

بعدازواردشدن می بینیم که یک کادر سیاه درسمت صفحه وجوددارد ودرزیرآن سه گزینه وجوددارد که یکی ازآنها شکل یک بلندگودارد وماگزینه ای وسطی می کنیم که درزیرآن سه گزینه یک ج ی تشکیل میشودو برای تبدیل ع به آلبوم برروی بنداول کلیک راست کرده ود نجره ی بازشده گزینه ی {{insertimage راانتخاب میکنیم ویک پنجره باز می شود که ازما می خواهدکه ع های موردنظرخود راانتخاب کنید وع های خودرادرهردرایو که هستند انتخاب میکنیم وبعدگزینه ی {open} راانتخاب میکنیم وبعدازاین کارع های که را نتخاب کردیم درآن بند قرارمی گیرند وبرای افزودن زمان آنها که چند ثانیه برروی تصویربمانند برروی آنها کلیک کرده وازانتهای آنها آنهارامی کشیم تابه زمان دلخواه برسد ومیزان زمان درسمت راست کادرسیاه نوشته می شود وبرای ح دادن به تصاویردربالای صفحه هفت گزینه وجود دارد وبرای ح دادن گزینه ی {effect}را انتخاب می کنیم وبعددرسمت راست صفحه ازبالا تعدادی ح وجودداردکه حرکت می کنند ویک پنجره دربالای آنها وجود دارد که هرکدام از گزینه های داخل آن راانتخاب کنیم دارای ح های جدید تری هستند وبرای ح دادن به ع ها دوباربرروی ح ها کلیک چپ کرده وح ها خود به خود درجفت ع ها می افتند وبرای انداختن آهنگ برروی ع ها درداخل بند آ که درابتدای آن شکل یک آهنگ وجوددارد کلیک راست کرده وگزینه ی insertaudio}} را انتخاب می کنیم و د نجره ی کوچک روبه رویش که خود به خود می آید گزینه ی پاینی راانتخاب می کنیم ود نجره ی بازشده آهنگ مورد نظر راانتخاب می کنیم.این فایل بسیار کامل و جامع طراحی شده و جهت ارائه در سمینار و کنفرانس بسیار مناسب است و با قیمتی بسیار اندک در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار می گیرد

ید فایل

پاور پوینت آموزش یوِلید11 برنامه ای برای درست آلبوم ع آموزش یوِلیدیوِلید11برنامه ای برای درست آلبوم ع یوِلیدبرنامه ای برای درست ع

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها