مجموعه مقالات مهدی نورسینا

پست با عنوان مجموعه مقالات مهدی نورسینا از وبلاگ مدیریت بازرگانی
مجموعه مقالات مهدی نورسینا در سویلیکامروری اجمالی بر گمرک الکترونیکی تاثیر گمرک الکترونیکی بر عملکرد صادراتی از منظر صادرکنندگان بررسی تاثیر مدل های بازارگرایی بر توسعه برند شرکت ها در تجارت بین الملل شرکت های کاشی و سرامیکتاثیر بازارگرایی بر بهبود و توسعه عملکرد برند شرکتها در تجارت خارجی مطالعه موردی: شرکتهای کاشی و سرامیکتاثیر استراتژیهای رقابتی و بازارگرایی بر عملکرد صنایع لبنی بهبود سیستم بازاری و فروش مطالعه موردی : شرکت پارس اپال کاشان بهبود سیستم بازاری و فروش مطالعه موردی : شرکت پارس اپال کاشان تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی کارکنان بانک سامان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاری در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی تحقیقات بازاری در بازارهای داخلی مطالعه در مورد: بازاری اجتماعی،رهیافتی مهم در رفتار اجتماعی ارزی کیفیت خدمات ارائهشده از دیدگاه مشتریان طلافروشی کاشان بر اساس الگوی فنکیفیت خدمات ی مبتی بر بازنمایی دانش تاثیز ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان علوم پزشکی استان البرز بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر ان بر عملکرد کارکنان بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(مطالعه میدانی: دبیرستان های شهر تهران) بررسی تاثیر عد سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی در کارکنان شهرداری کاشانخط مشی بازاری در کشورهای در حال توسعه(مطالعه میدانی: جمهوری ی ایران) تحقیقات بازاری در بازارهای داخلی (بررسی سطح تقاضا برای کالا و کیفیت و رقابت)مطالعه میدانی: صنعت فرش دستیاف ایران

اطلاعات

آخرین ارسال ها