طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

پست با عنوان طرح توجیهی پرورش شتر مرغ از وبلاگ کارآفرینی و طرح توجیهی
6480222_368 طرح توجیهی پرورش شتر مرغ موضوع: پرورش شتر مرغ چکیده طرح توجیهی پرورش شتر مرغ این طرح درنظردارد تعداد ۲۵۰ قطعه شترمرغ شامل ۱۵۰ قطعه ماده و ۱۰۰قطعه نررا درزمینی به مساحت ۱۲هزارمترمربع درشهرستان مرودشت ( جاده اسماعیل آباد ) روبروی روستای چهارطاق پرورش داده که اولین مزرعه پرورش شترمرغ دراستان فارس می باشد که امید است با همکاری نهادها وسازمانهای ذیربط دراستان این طرح هرچه زودتر عملی گردد. همان طور که ذکرگردید استان فارس بدلیل داشتن آب وهوای معتدل بهترین مکان جهت اجرای این طرح بوده وچون شترمرغ حیوانی است نیمه وحشی وجزء رشته پرندگان است که میل زیادی به آزاد زی بودن دارد می بایست محل نگهداری این پرنده درفضایی باز وفقط محصور به فنس باشد .که درقسمت ذیل شرح ساختمانها ومحل نگهداری این پرنده شرح داده شده است : الف : زمین وساختمانها: زمین : ۱۲۰۰۰مترمربع دیوارکشی وفنس کشی شده به انضمام ۶ تار جهت کشت علوفه است ساختمان پا محصور به فنس ازیک طرف وسه طرف دیوارکشی ۱۴۰مترمربع انبارعلوفه خشک ۱۴۰مترمربع ساختمان نگهبانی وسرویس بهداشتی ۱۰۰مترمربع آزمایشگاه وبخش تکثیر ۲۰۰مترمربع سالن جوجه : ۳ تا ۶ ماهه بامحوطه ۶۰۰مترمربع محوطه سازی ۱۲۰۰مترمربع پن پرنده : ۲سری ۱۵۰۰ مترمربع توضیح اینکه محوطه سازی شامل محل تخم گذاری وفضا جهت چرای پرندگان می باشد ۷۴۵۰مترمربع به ارتفاع سه مترکه این فضا با غذای مورد نیاز پرندگان نظیریونجه وذرت علوفه ای پوشیده می باشد. طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ب : تأسیسات چاه حفریک حلقه چاه به عمق ۸۰ متر بالوله ۳ اینچی ومنبع هوایی ۲۰هزارلیتری با پمپ مکش وشناور وتأسیسات جانبی ولوله کشی محوطه وساختمانها برق جهت اجرای طرح برق رسانی نیاز به ۵۰ کیلووات برق به انضمام ترانس هوایی وتابلوهای مربوطه وخازن وروشنایی ساختمانها واطراف محوطه می باشد. ژنراتور: جهت مواقع اضطراری نیاز به یک دستگاه ژنراتور ۵۰ k-v-a می باشد . سپتیک تانک جهت فاضلاب ودفع آبهای زائد نیاز به یکعدد سپتیک تانک به حجم ۱۲۰مترمکعب می باشد. طرح توجیهی پرورش شتر مرغ مقدمه درحال حاضر مهمترین مسئله بشرامروزی تأمین غذا ومایحتاج خود می باشد که با افزایش بی رویه جمعیت درجهان ونیاز به غذای بیشتر ومقوی تر دانشمندان وکارشناسان درصدد پیدا راههای جدید ، افزایش کمی وکیفی تولیدات ومحصولات می باشند به همین لحاظ ازنظراجتماعی واقتصادی امرتغذیه اهمیت زیادی داشته وهرکشوری که درجهت افزایش تولیدات غذایی گام بردارد از نظر اقتصادی وحتی مستقل تربوده واتکایش به دیگرکشورها نیز کم می گردد. یکی از فعالیتهای مهم دراین زمینه دامپروری آنهم به شکل صنعتی واستفاده ازآ ین دستاوردهای علمی وتکنیک های اصلاح نژادی و پرورش دامهاوطیور پرتولید می باشد . پرورش طیور یکی ازفعالیتها دراین مورد می باشد که خوشبختانه کشورما دارای پتانسیل بالایی می باشد که پرورش اردک ، غاز ، بوقلمون ، کبک ، قرقاول ، بلدرچین وشترمرغ مشتی ازاین فرواربوده که اخیراَ نیز پرورش ودرچند نقطه از کشور شامل ، تهران ، اصفهان ، کرمان وشمال مزارع پرورش شترمرغ احداث ومورد بهره برداری قرارگرفته و ت نیز باتشویق برتوسعه این طرح دردیگر نقاط کشور چترحمایتی خود را دراین راستا پهن نموده که استان فارس با توجه به شرایط آب وهوای معتدلی که داراست یک از بهترین مناطق جهت احداث مزرعه شترمرغ می باشد . شایان ذکر می باشد که با توجه به اسناد یافته شده پرورش شترمرغ از۶۰۰۰ سال پیش درایران دراطراف است که همان مرودشت فعلی می باشد انجام می شده مشاهده و فایل

اطلاعات

آخرین ارسال ها