عشق من شعر نوشتن ،هنرم شاعری است

پست با عنوان عشق من شعر نوشتن ،هنرم شاعری است از وبلاگ خاطرات رنگی من
پدرم گفته چه خوب است که بشوم تا برایش همه جا باب تفا بشوم مایه ی آبرویش پیش همه اهل محل به پولیپش برسم ممانع بشوم یا بشوم غبغب خود باد کنم مثل یک باد کنک بمب تکّبر بشوم تا پدر پز بدهد با پسرش در همه جا دکور خانه شوم جزء عناصر بشوم باجناقش بشود سوسک و من لنگه ی کفشه بر سر خلوت او ی آجر بشوم نظر مادرم این است به شهرت برسم بدهم چول و هن یشه و دوبلور بشوم توی دنیا هنر یک شبه از راه جدید گفته باید برم گرچه کتک خور بشوم گرچه یک ثانیه بازی م نقش هویچ یک دلقک بشوم یا یک تمس بشوم ظاهرا عامل روکم کنی منم مادرم کیف کند غرق تشکر بشوم ولی افسوس که من آروزیم این ها نیست نه به این ها بدهم گوش نه دلخور بشوم تا شدنم راه درازی دارم واقعا پیز بعیدی است که بشوم در کتک خورشدن و نقش هویجی نان نیست سایه ی پدرم باشد و نان خور بشوم عشق من شعر نوشتن ، هنرم شاعری است در افق خیره شوم محو تفکر بشوم گرچه در دفتر و خ ر نه آب است و نه نان ژست داد که من از باد هوا پر بشوم

اطلاعات

آخرین ارسال ها