ابزار شبکه ی جدید همکار برای افراد مبتلا به اضطراب، افسردگی

پست با عنوان ابزار شبکه ی جدید همکار برای افراد مبتلا به اضطراب، افسردگی از وبلاگ مشاوره شویی

در یک مطالعه که شامل 166 نفر که علائم افسردگی را نشان دادند، محققان ابزار خود را با یک روش شناخته شده به عنوان نوشتاری بیانگر مقایسه دراب موریس می گوید: "ما واقعا می خواستیم دو چیز را ببینیم، که کار را به عنوان دانشجوی ا در هنر و علوم رسانه ای در"فرضیه دوم این است، آیا مردم به طور مرتب درگیر و استفاده می کنند؟" موریس می افزاید. "در بسیاری از کار بزرگ در ساخت برنامه های وب و برنامه های تلفن همراه به ارائه روان درمانی بدون یک درمانگر در حلقه وجود دارد - آن این برنامه ها خود هدایت است تقریبا یک دهه تحقیق نشان می دهد که این چیزها می تواند بهبود واقعا عمیقی برای مردم تولید وجود دارد.. مشکل این است که، هنگامی که شما آنها را به وحشی را آزاد خارج، مردم فقط از آنها استفاده نمی. راه ما طراحی پلت فرم ما بود واقعا تقلید برخی پارادایم تعامل که زمینه ساز برنامه های اجتماعی بسیار جذاب. "
. میانگین موضوع در گروه کنترل از طریق ابزار نوشتاری بیان 10 بار در طول سه هفته مطالعه، هر جلسه که حدود 3 دقیقه طول می کشد. موضوع متوسط ??با استفاده از ابزار جدید 21 بار وارد شده و هر جلسه حدود نه دقیقه طول می کشد.
موریس؛موریس که در رشته روانشناسی به عنوان یک دانشجوی رشته پرینستون تحصیل کرده بود، ابتدا در یک برنامه ای روانشناسی در کالیفرنیا ثبت نام وریس یادآوری می کند: "من در هم اتاقی شما به خانه می آید و در اتاق خود خاموش می شود، و شما تصور می کنید این چیزی است که شما انجام می دهید.
مطالعه بررسی ارتباط بین عملکرد مغز و تاثیر رویدادهای زندگی در افسردگی است
· محققان سطوح دوز مناسب کتامین را برای بیماران مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان تعیین می کنند
. پیش بینی بیکاری آینده شما، نمونه ای از "ثروت گفتن" است؛ فرض کنید شما انگیزه هم اتاقی خود را می دانید "خواندن ذهن" است. دیگران عبارتند از "overgeneralization"، "فاجعه بار"، و "همه یا هیچ چیز تفکر."
هم اتاقی شما در کار مشکلی داشته و ممکن است فقط یک همکار داشته باشید.
یک کاربر از ابزار جدید - که موریس با نامبا این حال، با استفاده ازموریس می گوید: "ما واقعا می خواستیم ببینیم که مردم از این مهارت ها دوباره و دوباره استفاده می کنند نه فقط در پاسخ به عوامل استرسزای خود، بلکه به عنوان معلمان به افراد دیگر schueller انی را استخدام د که خود را به عنوان استرس توصیف د، چیزی که به شدت با افسردگی ارتباط دارد. داوطلبان خواسته شد تا سه پرسشنامه را تکمیل کنند. یکی از اقدامات افسردگی است که در این زمینه استاندارد است. یکی دیگر از تفکر پایدار را ارزی می کند، و سوم، مهارت شناختی را در ارزی شناختی ارزی می کند. پس از سه هفته با استفاده از panoply یا ابزار نوشتاری بیان، افراد دوباره سه پرسشنامه مشابه را تکمیل د.
برای شبیه سازی یک شبکه بزرگ از کاربران - و اطمینان حاصل کنید که کاربرانموریس می گوید: "زمان زیادی را صرف کردیم تا بتوانیم چگونگی آموزش مهارت های این مهارت ها را به مردم آموزش دهیم و نمونه هایی از آنچه که باید انجام دهیم به طریقی که در عرض چند دقیقه به راحتی قابل درک باشد، به آنها داده می شود

اطلاعات

آخرین ارسال ها