مقاله ای تولید اعداد رندوم تصادفی

پست با عنوان مقاله ای تولید اعداد رندوم تصادفی از وبلاگ سامانه بازاری ناب ترین فایل های ایرونی
تولید اعداد رندوم تصادفی بسم الله الرحمن الرحیم – فرمت (با قابلیت ویرایش ) – تعداد 8 -روش همنهشتـــی :روش همنهشتی خطی xn+1=(a*xn + b) mod m ،m مشخص میکند اعداد تصادفی مقداری تولید میشود مثلا اگر m =13 باشد . 13 عدد تصادفی میتوانیم تولید کنیم. a=2 b=1 x0=5 x1=( 2 x0 + 1)mod13 m=13 اعدادی تولید میکند مستقل است ،ولی دنباله اعداد تصادفی تولید میشود a وb وm وابسته است . نظر تئوری اگر a وb خوب انتخاب شوند میتواند همه اعداد تصادفی تولید کند . تست آنتروپـــــــــــی : در این روش تست ، مبنای آن احتمال آمدن هر عدد میباشد فرمول زیر محاسبه میشود pi احتمال تولید عدد i - ام توسط مولد عدد تصادفی است. مثــــال: x1=( 2 x0 + 1)mod13 x15=7x10=9x5=5x0=0x16=2x11=6x6=11x1=1x17=5x12=0x7=10x2=3x18=11x13=1x8=8x3=7x19=10x14=3x9=4x4=2 piعدد2/2002/2012/2022/2031/2042/2051/2062/2071/2081/2092/20102/2011012
h = - ∑ pi log pi هرچه آنتروپی مقدار h h max نزدیک تر باشد این مولد بهتر عمل میکند. hmax = log 2 m تست کی دو : آزمون آماری خوبی تعیین یکنواختی اعداد ارتباط مشاهدات انتظار مشاهده می باشد. نمونه بیشتر 50 عدد استفاده میگردد. ( n >= 50) اساس این روش تقسیم بندی دسته مشاهدات استوار است . فراوانی اعداد تصادفی تولیدی هر دسته فراوانی انتظار مشاهده مقایسه آنها میسنجد. دسته هیچ گونه رویهم افتادگی نباید داشته باشند تعداد ( دسته باید 3 بیشتر باشد ). سپس کای دو صورت زیر میی م : chi2 = ∑ ( oi – ei)2 ei که مجموع اختلاف مشاهدات رخ داد ، داده دسته هاست . هرچه مشاهدات انتظارات یکدیگر فاصله بگیرند ، مقدار ( oi – ei)2 بیش تر میشود لذا chi2 افزایش مییابد چنانچه این دو ی ان باشند مقدارchi2 صفر میشود . روال کار چنین است نمونه n دسته تقسیم میگردند باید n>= 3 باشد.oi تعداد مشاهدات i – امین دسته.ei تعداد انتظار مشاهده i – امین دسته.= ( n/n) ei که n تعداد کل نمونه مشاهده شده است ( انتظار مشاهده ی ان ) .نیاز ج کای دو میباشد مقدار بحرانی آن میی م chi2 حاصل مقایسه گردد.چنانچه chi2 مشاهده شده ، مقدار بحرانی ج کوچکتر باشد یکنواختی نمونه صحیح است.یافتن مقدار بحرانی ج اساس درجه ( v=n -1) و پارامتر α میباشد . میتوان گفت توزیع نمونه chi2 تقریبا توزیع کای دو ( n-1) درجه است . چنانچه chi2< chi2v-p باشد، آزمون یکنواختی تایید میشود .
دریافت

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها