مقایسه فواید تخم پرندگان مختلف

پست با عنوان مقایسه فواید تخم پرندگان مختلف از وبلاگ پایگاه تخصصی درسی
تخم مرغ در مقایسه با تخم پرندگان دیگر بهترین نو عپروتئین و آنت یا یدان را داراست و قا بلیت هضم بالاییدارد.
در زرده تخ ممرغ چربی، کلسترول، آهن، کلسیم، فسفر،روی، ید، مس، منگنز، کولین، اسیدفولیک، ویتامین هایو در سفیده b محلول در چربی و برخی ویتامین های گروهآن نیز پروتئین، سدیم، پتاسیم، سولفور، منیزیم و کلر موجوداست.

لیزوزیم و آویدین موجود در سفیده تخم مرغ خاصیتضد می داشته و مانع رشد باکتری های مضر در دستگا هگوارش می شود و زرده آن به دلیل آنتی آ یدانی موسوم بهگزانتوفیل خاصیت ضدسرطانی داشته و لوتئینو گزانتین آنمانع بروز آب مروارید می شود.

وجود برخی ایمنوگلبولین هادر تخم مرغ باعث ا فزایش قدرت سیستم ایمنی بدن شده کهاین مزیت در سایر تخم پرندگان بجز تخم بلدرچین موجودنیست.
ادامه مطلب...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها