بولدوزرها خانه بی بی را تعمیر د

پست با عنوان بولدوزرها خانه بی بی را تعمیر د از وبلاگ ویستا
بی بی در محله ما بی بود. او بود و یک خانه محقر قدیمی و پسر نوجوانش که جی بخور و نمیری در می آورد. به دستور براتعلی ما بولدوزرها به خط شدیم در کمترین زمان ممکن خانه بی بی را تعمیر کردیم.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها