ارزی تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیک و کیفیت دانه ارقام گندم

پست با عنوان ارزی تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیک و کیفیت دانه ارقام گندم از وبلاگ بهار

ارزی تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیک و کیفیت دانه ارقام گندم به منظور ارزی تاثیر تنش خشکی پایان فصل بر عملکرد، اجزا عملکرد و نیز خصوصیات زراعی و کیفی پانزده ژنوتیپ گندم نان و همچنین تشخیص رقم­های متحمل و حساس به خشکی، دو آزمایش مجزا در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی آزاد ی واحد خوراسگان در منطقه خاتون­آباد اصفهان در سال زراعی 91-90 اجرا شد. در آزمایش تنش خشکی، آبیاری تا زمان 50 درصد سنبله دهی به صورت نرمال و پس از این مرحله بر اساس میزان 140 میلی لیتر تبخیر از تشتک کلاس a انجام شد. در این تحقیق صف ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها