مدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها

پست با عنوان مدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها از وبلاگ بهار

مدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر م ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها