ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پست با عنوان ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از وبلاگ بهار

ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران واحدهایاقتصادیدرصدقابلتوجهیازداراییهایخودرابهصورتموجودیهاینقدینگهداریمینمایند. اینامرازدیرباز،نظ ژوهشگرانرادرموردعواملمؤثربرمیزاننگهداریاینگونهداراییها،بهخودجلبکرده است . یکی از مهمترین این عوامل کیفیت سود است که با ایجاد عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایهگذاران و به موجب آن هزینه تأمین مالی خارجی، شرکت اقدام به نگهداشت سطحی از وجه نقد مینماید. عمدتأ انتظار می رود شرکتهای با وجوه نقد مازاد دارای ریسک کمتری باشند، اما بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که نگهداری وجه نقد مازاد و راکد، بازده کمی دا ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها