مجموعه توطئه 3

پست با عنوان مجموعه توطئه 3 از وبلاگ فاطمه دختر ایران
سمیرا و فریبا و یاران متفق می شوند به اجرای نقشه ی سوم.
این یکی قدیمی است. دوباره سیاوش را سوژه د و حول محور رقابتمان در آزمون های قلمچی، حرافی و داستان پردازی د و تا جایی که ذهن شان قد می داد، برایمان حاشیه ساختند.
اسم تمام این حرکات غیر اخلاقی شان را هم می گذارند: شوخی.
ولی من بعد از گذشت چند سال، نیات پلید آنها را خوب فهمیده بودم: شایعه پراکنی در شهر، مشغولیت ذهنی، د اعصابم و پایین کشیدنم از مراتب درسی.

اطلاعات

آخرین ارسال ها