مجموعه توطئه 2

پست با عنوان مجموعه توطئه 2 از وبلاگ فاطمه دختر ایران
همین که نفسم راست شد و اشک هایم بند آمد، نوبت فریبا می شود به نقش خود عمل کند.
زنگ دوم فیزیک داشتیم. فریبا وسط کلاس ریاضی، دروغی را فریاد زد که: بچه ها امروز فاطمه با معلم فیزیک صحبت کرده که ازمون امتحان بگیره!
بچه ها فقط منتظر بودند زنگ تفریح بخورد و حساب مرا برسند.
نازنین دست کم هیکلی دوبرابر من داشت. وحشی بازی در آورد و خودش را روی من انداخت و له و لورده ام کرد.(مدیونید اگر فکر کنید اینجا مدرسه ی دخترانه است!)
فریبا علامت می دهد که: نقشه ی دوم هم عملی شد.

اطلاعات

آخرین ارسال ها