ناهار مدرسه

پست با عنوان ناهار مدرسه از وبلاگ فاطمه دختر ایران
مدرسه ی نمونه تی برای بچه هایی که از روستا ها می آیند، خوابگاه و سلف غذا خوری دارد. بچه های شهری هم سهم ناهار دارند؛ ولی باید با خود ظرف بیاورند.
بعد از صرف ناهار، ظرفم را شسته و داشتم به کلاس برمی گشتم که اکیپ ناسالم ها ریختند سرم. به بهانه ی شوخی ، دست هایم را کشیدند و ظرفم را ش تند.
بلد نبودم داد بزنم و بگویم: چه غلطی است که می کنید؟ شما حق ندارید به من آزار برسانید. حتی نمی توانستم خشمم را به چهره بیاورم. مبادا که به روح لطیف شخص ظالم بربخورد! نگاهی جز نگاه مظلومیت و ماس بلد نبودم.
ناظم مدرسه آمد و مرا دعوا کرد. نفهمیدم چه طور چرتکه انداخت که من مقصر شدم!
جارو و خاک انداز را برداشتم و با اشک و دلی مغموم، ده شیشه ها را از وسط حیاط مدرسه جمع و به کلاس درس بازگشتم.

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها