بی انصاف ها

پست با عنوان بی انصاف ها از وبلاگ فاطمه دختر ایران
درس و مدرسه تنها جاپای من بود برای پ . کمتر ی در خیز برداشتن ها، لگد نثارم نمی کرد. تقلا می برای کنده شدن. برای دراندن زنجیرهایی که آدم های دور وبر برایم بافته بودند.
مدرسه ی جدید و آدم هایش پا های قوی تری دارند انگار! لگد های محکم تری می زنند.
توطئه های دسته جمعی را هنوز تجربه نکرده بودم. اعتقادی به نداشتند. مانور روی نقاط ضعف، مس ه ظاهر، ت یب شخصیتی نزد معلم ها و حتی آزار جسمی.
انصاف داشته باشید. چندنفر به یک نفر؟ این دختر تنهاست. این راه، تنها چاره ی او برای ادامه زندگی است. آرام تر. اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.

اطلاعات

آخرین ارسال ها