به نام دین سر دین را ب د

پست با عنوان به نام دین سر دین را ب د از وبلاگ حجاب
باز مطالب را با سوالی شروع میکنم.
عاشورا چیست؟
عاشورا یعنی تشنگی ؛اسارت؛کشتن انسانهای بیگناه ؛ظالمانه ترین رفتار ها؛کشتن ک ن و پیران
نه.جواب سوال ما این نیست.
اینها اولین و سطحی ترین و شاید بی ارزش ترین جواب برای سوال ما است.
عاشورا درس و کتاب و کلاس نیست.عاشورا بی نظیر در تاریخ است.
عاشورا یک خط مشی بی غلط در تاریخ است .یک ریسمان محکم و مطمئن در هر دورانی است.
بیایید از سنگین ترین کتب فلسفی بهترین و بدترین صفات ممکن هر انسان را پیدا کنیم و در عاشورا دنبال آن بگردیم.
اگر این کار را کنیم آن وقت میفهمیم که عاشورا چیست.
عاشورا قصه افلا تتفکرون است .قصه افلا تعقلون است.قصه وهم اکثر الناس لا یعلمون است.عاشورا یعنی همانطور که عده ای با قصد قربت در رکاب شان تا ریز ریز شدن بدنشان ماندند ؛عده ای هم با قصد قربت سر مقربترین انسان در درگاه الهی را ب د.
عاشورا یعنی تفکری کنیم دور از تبلیغات هر قوم و گروهی.
عاشورا یعنی انسانی در آ ین لحظات افتادن به چاه جهل و تباهی ؛غبار را کنار زند و راه راست پیشه کند و سعادتمند و رو سفید تاریخ گردد.
عاشورا یعنی ی در آ ین لحظات رسیدن به مقصد ی که تمام انسانها آرزوی آن را دارند غباری راه را برای انسان تیره کند و انسان را به گمراهی مطلق ببرد.مانند ی که شب عاشورا خود را تنها گذاشت و صبح عاشورا مرد.
یعنی معرفتی که انسان را حتی در بدترین شرایت یاری دهد و نه جهلی که انسان را از بهترین شرایت دور کند.
یادتان می آید آن قصه را که میگفت:شیر و گرگ و روبهی بهر شکار ...
یادتان هست روباه در آ داستان چگونه شکر کرد.روباه گفت خوشا به حال من که بعد از گرگ امتحان شدم چرا که اگر قبل از او امتحان می شدم من هم به سرنوشت او دچار میشدم.
خدا را شکر که بعد از یزیدیان امتحانمان د و الا امروز یزیدیان ما را لعنت می د.پس اگر ما هم عاشورا را ندانیم و نفهمیم از یزیدیان ملعون تر و منفور تر در تاریخ میمانیم.
اگر ما هم زمانمان را نشناسیم با قصد قربت ویافتن جایگاه بهشتی به دوری مطلق از خدا میرسیم و خالدین دوزخ میمانیم.
اگر ما هم تفکر در موضوعات نداشته باشیم و برای بودن پای مان مرزی مشخص داشته باشیم ماهم میشویم آ ین تابعیان از ملعون ترین انسانهای تاریخ.
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آ تابع له علی ذلک

اطلاعات

آخرین ارسال ها