و این سلوک حقیر

پست با عنوان و این سلوک حقیر از وبلاگ رادیو ت و پرت
دلی به روشنی باغ ارغوان دارم که با طلوع، صدا میکند هزاران را و چشم های من، آن چشمه های تنهایی ست ... . و به دست سوخته نیلوفران رود آرام و پای به فَلقی سبز ... وه، چه بیدارم! شکوه قله، چه بیهوده است و این سلوک حقیر، برای رفتن، باید همیشه جاری بود و در تمامی ظلمت شکوه سرخ گلی شد. م.آزاد ادامه مطلب

اطلاعات