رهایی دوباره

پست با عنوان رهایی دوباره از وبلاگ شبیه بودن
رابطه با م را پایان دادم. رهایی برایم مهمتر است و عشق و عدم خیانت بیشتر به میم. احساس خاصی ندارم سر شده ام و برایم چیزی مهم نیست درد هست همیشه بوده نباید بترسم، آنچه نیست یا نداشتم وفا بود که باید بیابم. میدانم کارم با م دیگر تمام است و او بر نمی گردد و این بابت خوشحالم. از امروز دوباره درس می خوانم. به قول موراکامی رنج کشیدن اختیاری است. من از رنج کشیدنی عبث رها شدم.

اطلاعات

آخرین ارسال ها