هرچه شود گو بشو و باش

پست با عنوان هرچه شود گو بشو و باش از وبلاگ او صدایم زد
باید بپرد هرکه در این پهنه عقاب است حتی نه اگر بال و نه پر داشته باشد باید بشود هرچه شود گو بشو و باش بُگذار که ایــن جاده خــــــطر داشته باشد

اطلاعات

آخرین ارسال ها