شیوه یی یادگیری ک ن

پست با عنوان شیوه یی یادگیری ک ن از وبلاگ مهربان بی پایان
( زبان همان تفکر است ) این سخن و یگوتسکی، روان شناس روسی است . از این رو، بی سبب نیست که بگوییم وقتی زبانی را یاد می گیر یم دریچه ای از تفکر به رویمان گشوده می شود . ضرورت زبان آموزی ، بویژه آموختن زبان انگلیسی که حاصل شه ورزی ها ، دستکم در زمینه علوم درقالب آن منتشر می شود . به طور روزافزون احساس
می شود . معلمان هم که پیوسته در راه دانش اندوزی و چالش های فکری فراوانی هستند، نیاز به آموختن زبان انگلسی را ضروری می پندارند . متون انتخاب شده در ارتباط نزدیک با شیوه تدریس معلمان نیز هست ، چون معلمان باید روش های تدریس خود را بر مبنای شیوه یادگیری ک ن بنا بگذارند.* مشارکت فعال : یادگیری مشارکت فعال و سازنده یاد گیرنده را می طلبدمجله اینترنتی سرزمین عروسک1 - یافته های پژوهش : یاد گیری در مدرسه ، توجه ، مشاهده ، یاد سپاری، فهمیدن، تنظیم هدف هاو فرض مسئولیت در برابر یادگیری خود دانش آموزان را می طلبد . چنین فعالیت های شناختی بدون مشارکت و درگیری فعال یاد گیرند، امکان پذیرنیست. معلمان باید بنا به اشتیاق طبیعی دانش آموزان به اکتشاف و فهمیدن چیزهای جدید و تسلط بر آنها ،به آنان کمک کنند که فعال و هدف گرا باشند .2 - در کلاس درس ، ایجاد علاقه و محیط های یاد گیری چالش برانگیز که دانش آموزان را برای مشارکت فعال ترغیب می کند ، چالشی برای معلمان است. آنچه در پی می آید ، چند پیشنهاد برای نشان دادن چگونگی انجام این کار است .- از موقعیت هایی که در آن دانش آموزان برای مدت زمان طولانی شنونده منفعل هستند بپر د.- برای دانش آموزان فرصت فعالیت های عملی ، نظیر : تجربه ، آزمایش و مشاهده مهیا کنید .- فرصت باز دید از موزه ها و پارک های فناوری راسازماندهی کنید .- به ک ن اجازه دهید بر یادگیری خود کنترل داشته باشند. به این معنا که به دانش آموزان اجازه دهیم ، در باره آنچه یاد می گیرند و نیز در باره
شیوه های یاد گیری خود ، تصمیم بگیرند.مجله اینترنتی سرزمین عروسک

اطلاعات

آخرین ارسال ها