پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری

پست با عنوان پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری از وبلاگ بلاگی برای سن فایل


آمار و احتمالات ی پرویز نصیری در قالب پاو وینت دانشجویان و کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری می باشد که در 190 اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. فهرست و بخشی از متن پاو وینت آمار و احتمالات ی پرویز نصیری: فصل اول آمار توصیفی دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود: -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -ج توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی -کدگزاری -جامعه آماری دو بعدی مفاهیم اساسی 1-جامعه
2-نمونه
3-داده های آماری
4-متغیر شاخص های گرایش مرکزی: 1-میانگین 2- میانه 3- نما 4- چارکها شاخص های پراکندگی: 1- دامنه 2-واریانس 3-انحراف معیار 4-متغیرهای استاندارد 5-ضریب تغییر یا تعیین 6-انحراف چارکی 7-گشتاورها نمودارها: 1-نمودار نقطه ای 2- نمودار دایره ای 3-نمودار میله ای 4- نمودار مستطیلی 5- نمودار چندضلعی فراوانی 6- نمودار چند ضلعی ی فصل دوم احتمال دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود: 1- فضای نمونه 2- پیشامد 3- شمارش 4- اصول شمارش 5- جایگشت 6- ترکیب 7- احتمال 8- تابع احتمال 9- قوانین احتمال 10- احتمال شرطی 11- دو پیشامد 12- فرمول بیز فصل سوم توزیع متغیرهای تصادفی در این فصل مسائل زیر بررسی می شود: 1- متغیر تصادفی 2- متغیر تصادفی گسسته 3- متغیر تصادفی پیوسته 4- تابع توزیع f(x) 5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی 6- تابع توزیع توام 7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای 8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی 9- استقلال دو متغیر تصادفی 10- امید ریاضی 11- گشتاورها 12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی 13- چولگی و برجستگی در جامعه 14- تابع مولد گشتاورها 15- نامساوی مارکف و چبیشف فصل چهارم توزیع های احتمال خاص در این فصل مسائل زیر بررسی می شود: 1- توابع احتمال خاص گسسته 2- توابع چگالی احتمال خاص پیوسته فصل پنجم توزیع های نمونه گیری در این فصل مسائل زیر بررسی می شود: 1- برآوردگر 2- توزیع مشترک 3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل 4- توزیع میانگین 5- قضیه حد مرکزی 6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای 7- توزیع واریانس نمونه 8- توزیع t 9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه فصل 6 برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر فصل 7 آزمون فرض های آماری فصل 8 همبستگی و رگرسیون در این فصل مطالب ذیل ارائه می شود: ضریب همبستگی خط رگرسیون پیش بینی آزمون فرض برای b آزمون فرض برای a
آمار و احتمالات ی پرویز نصیری
کتاب آمار و احتمالات ی نیکوکار
آموزش آمار و احتمالات ی پیام نور
کتاب آمار و احتمالات ی رشته کامپیوتر
کتاب آمار و احتمالات ی pdf
کتاب آمار و احتمالات والپول
کتاب آمار ی

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها