میرخدادادخان احمدزایی کمبرانی

عبارت میرخدادادخان احمدزایی کمبرانی در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

درزمانی که شاهان ایرانی درسلسله های صفویه،افاغنه(هوتکیان)،افشاریه،زندیه،قاجاریه وپهلوی قریب به5قرن درایران حکومت د،شاهانی درسرزمین کلات گاه برخودکلات وبلوچستان شرقی وگاه برسرتاسربلوچستان غربی وشرقی حکمرانی داشته اند:میرابراهیم خان کمبرانی=شاه طهماسب اول میرگهرام خان کمبرانی=شاه طهماسب اولمیرحسن خان کمبرانی=شاه طهماسب اولمیرسنجرخان کمبرانی=شاه اسماعیل دوممیرملوک خان کمبرانی=شاه محمدخدابنده صفویمیرقمبرثانی کمبرانی=شاه عباس یکمم
میراحمدخان( میراحمدسوم کمبرانی)؛(میراحمداول احمدزایی): در حدود سالهای 1556 میلادی، بلوچستان گرفتار اختلافات قبیله ای و طایفه ای شد.بلوچها با یکدیگر درگیر شدند. جنگ های داخلی شروع شد اختلافات در حدود یک قرن ادامه داشت تا زمانی که میر احمد خان از قبیله کمبرانی ایل براهویی در سال 1666 میلادی اتحادیه کلات را بوجود آورد. زمانی که کمبر قدرتمند بلوچ، حاکم هندی کلات سیواس را ش ت داد و او را نابود کرد این اتحادیه در ارتفاعات کلات تاسیس شد. وی شخصیتی بودک
مهمترین الق که برای برخی شاهان کمبرانی درتاریخ ثبت وضبط گردیده عبارتنداز: اعلیحضرت میرنصیرخان کمبرانی: نوری- اعظم-پدربلوچستان-شاه شاهان قاضی(لقبی است که به ایشان ازطرف امپراطوری عثمانی داده شده است) اعلیحضرت میرعبدالله خان کمبرانی:-عقاب-فاتح اعلیحضرت میراحمدخان کمبرانی:احمدکبیر اعلیحضرت میرسمندرخان کمبرانی: الامرا(میرمیران)( این عنوان توسط امپراطور مغول اورنگ زیب به او داده شده است) اعلیحضرت میرمحراب خان ثانی کمبرانی:شاه شهید qambarani@
میرمهراب خان احمدزایی(قمبرانی)اول-1695-1997میلا روع قدرت درمنطقه کلات اززمان جلوس میراحمدخان قمبرانی شروع می شود.میراحمدسی سال حکومت کرد وبااورنگ زیب عالمگیراول،سلطان مغول هند،هم پیمان شد.تمام عمرخودراصرف نبردباافغانهای باروزایی درشمال وحکام کلهره سند درجنوب کردتابتواندقلمروخودراگسترش دهد.سرانجام برمناطق:سیب-کویته-پیشین استیلایافت.در ادامه میرمحراب خان اول راه پدرراادامه دادوتوانست درسال1107کلهره هاراش ت بدهدلاکن خودنیزدراین نبردکش
ازمیرابراهیم خان کمبرانی ت احمدخان قمبرانی که تعداد14خان بودندهرکدام بصورت موروثی چندصباحی برکلات حکومت محلی داشتندکه زمانی تحت قیمومیت سیستان،زمانی هندوستان،زمانی قندهار و... اج می دادند.لاکن توسط میراحمدخان قمبرانی،حکومت مستقل کلات درسال1666میلادی اعلام موجودیت نمودوپس از30سال حکومت، فرزندمیراحمدخان به نام میرمحراب خان برتخت حاکمیت نشست ونام حکومت کلات راازعنوان طایفه ای پدرواجدادش به نام خودپدرش که موسس حکومت جدیدبودازکمبرانی به
کمبرانی های عاشق ورزش بو دربلوچستان پا تان،قبیله کمبرانی خانواده مشهوری درورزش بو اندکه این استعدادبصورت خانوادگی بین نسلهای آنهامنتقل می گردد.آنهادرواقع قبیله بو هستند.بسیاری ازعموزادگان ما دربلوچستان پا تان،چه مردوچه زن دررشته ورزشی بو فعالیت دارند.باقهرمانی مرحوم علی محمدکمبرانی دربازیهای آسیایی و ب مدال طلای این رشته،این علاقه دربین کمبرانی هادوچندان شده است.چندتن ازآنهابه مسابقات کشورهای جنوب آسیا-بازیهای کشورهای مشترک المنا
همچون سایرطوایف سیستان وبلوچستان که نیمی ازمردمانشان درایران ونیمی دیگر یادرافغانستان ویاد ا تان زندگی می کنند،طایفه خمرنیزازاین امرمستثنی نیست.بامهاجرت بخشی ازکمبرانی های کلات به منطقه سیستان وحضوری200ساله دراین نقطه،ارتباط این مهاجرین بامردمان ایلشان دربلوچستان پا تان(کلات)کاملاًقطع گردیده است.خمرهایاهمان کمبرانی های ایران عمدتاًازنوادگان میرنصیرخان و دادخان کمبرانی هستند.درکتاب زادسروان سیستان چنین آمده است که:"میر خدادادخان
کدخدامحمدنبی خان کمبرانی کدخدامحمدنبی خان کمبرانی فرزند محمد خان فرزندفقیرمحمدخان فرزندکدخدادرویش محمدخان فرزند سرتیپ دادالله خمرمی باشد.این سلسله فخیمه کدخ درتاریخ منطقه سیستان به نیکی وبزرگی ودرایت یادمی شوند.کدخدامحمدنبی خان کمبرانی، پسر محمدرضاخان سرابندی و پسر محمد خان سارانی وپسر تیره خدادخان نارویی می باشد.همسرکدخدانیزمرحوم فاطمه بیگم سنجرانی فرزند علیخان سنجرانی می باشد(که درواقع دختر ایشان نیز است) نتیجه این دونسل خانات
در دوران سلطنت اعلیحضرت میرخدادادخان ،بلوچستان،دریک سری درگیریهای خونین میان قبایل و نیروهای گاردپادشاهی کلات قرارگرفت واین ح ،هرج و مرج در سرتاسر بلوچستان ایجاد کرده بودواین وضعیت تا زمان سقوط حکومت اعلیحضرت میرخدادادخان ادامه داشت. دلایل این درگیریها عبارت بودنداز: - ان برای قدرت بیشتر مبارزه می د. -انگلیس، ان قبایل را علیه پادشاه به منظور تضعیف هر دوگروه به بازی میگرفت -ازآنجائیکه نفرت عمومی بر علیه حضورانگلیسی هادربلوچستان افزایش
سوال: برخی می گویندکمبرانی هاخودقبلاً میروانی بوده اندوسپس ازمیرابراهیم خان به بعدفامیلشان کمبرانی شده،نظرتان چیست؟ پاسخ: ابتدااین سند رامطالعه نمایید: "حاکمان بلوچستان از قرن 13 میلادی و از زمان حکومت میرحسین؛ نواسه پنجم میر قنبر منصوب به قبیله "بروهی بلوچ"، به حکومت در بلوچستان ادامه داده بودند. بازهم در قرن 17 میلادی، میراحمد خان از همین سلسله، جای حکمرانان سابق را در حلقه ای کوچکتر گرفت که مرکز آن قلات(کلات) بود. منبع: غبار، میرغلام محم
حکومت میر محبت خان احمدزئی کمبرانی همزمان با به قدرت رسیدن نادر شاه افشاردرایران بود. زمانی که نادر شاه پس ازحمله به افغانستان،درصددحمله به هندوستان برآمد،میر محبت خان شاه کلات؛جانب نادر شاه راگرفت وبرادر خود الیاس خان و فرزندان خود را همراه با لشکری از مردان بلوچ نزد نادرشاه فرستاد تا نادر شاه را در فتح هند کمک کنند. زمانی که نادر توانست هند را فتح نماید، از میر محبت خان کمبرانی،حاکم کلات تقدیر واورا حاکم بلوچستان و کرمان و قسمتی از سند
ش ت صفوی ازخان کلاتدر دوره میر سمندرخان الامرای کمبرانی( احمدزایی) ؛ ت صفویان در سال 1698 از 2نقطه :سیستان به فرماندهی شاه طهماسب بیگ وارد خاک خانات شد و بخش های چاغی راغارت و به سمت کلات پیشروی د وتحت فرماندهی gurgin که فرمانده نیروهای صفوی در قندهار بودتصرف توران ( بلوچستان ) را به عهده داشت. میرسمندر خان در آن زمان در مولتان بود. با شنیدن خبر پیشروی ت صفویان فوراً برگشت و سی هزار جنگجوی بلوچ را برای مقابله آماده کرد و با نیروهای صفویان در مستونگ م
میرسنجر خان کمبرانی ؛چهارمین خان ازسلسله خانات کلات بودکه پس ازمرگ برادرش میرحسن خان، برای حکومت تعیین گردیدو طی سالهای1569تا1581میلادی به مدت12سال برکلات وبلوچستان حکومت نمود.وی دراداره سرزمین،مشی پدروبرادرراد یش گرفت ووحدت طوایف بلوچ درذیل حکومت وی ادامه یافت. @qambarani
باعرض سلام وخسته نباشید؛اخبارضدونقیضی درخصوص حذف دائمی ویکباره تلگرام درایران به گوش می رسد.اگرصبحی بیدارشدیم وتلگرامی نبود،کانال تلگرامی کمبرانی، به پرمخاطب ترین پیام رسان اجتماعی آینده دیگر نقل مکان خواهدکرد..آدرس وسایراطلاعیه هاازطریق همین سایت www.qambarani.blog.irاطلاع رسانی خواهدشد. ادمین کانال /وبلاگ کمبرانی
پس ازفوت میرمحمودخان ثانی،فرزندش میرمحمداعظم جان خان احمدزئی کمبرانی به حکومت رسید.حکومت وی بسیارکوتاه وبه مدت2سال از3نوامبر1931تا10سپتامبر1933میلادی هم عصر باپادشاهی احمدخان قاجاردرایران بود. دوره حکومت کوتاهش درکشمکش بانخست ،شمس شاه سپری شد.اماانجمن اتحادبلوچان برضدنخست شدودرادامه فرزندوی یعنی میراحمدیارخان رابه سلطنت رساند.
پس ازفوت میرمحمودخان ثانی،فرزندش میرمحمداعظم جان خان احمدزئی کمبرانی به حکومت رسید.حکومت وی بسیارکوتاه وبه مدت2سال از3نوامبر1931تا10سپتامبر1933میلادی هم عصر باپادشاهی احمدخان قاجاردرایران بود. دوره حکومت کوتاهش درکشمکش بانخست ،شمس شاه سپری شد.اماانجمن اتحادبلوچان برضدنخست شدودرادامه فرزندوی یعنی میراحمدیارخان رابه سلطنت رساند.
کدخداغلامحسین کمبرانی (خمر)،به دلیل نوع شغل (مباشربودن)به فامیل مباشری معروف گردیده است.ایشان سرمباشروکارمندرسمی دادگستری بوده وازصاحب منصبان عمده درتقسیمات اراضی سیستان طی سالهای1342تا1345بوده اند.کدخدادارای ملک واملاک فراوانی درسطح منطقه سیستان ودرروستاهای دادی،ده سیاسر،شهرزابل و...بوده است.خانه بزرگ ایشان درشهرزابل که درمجاورت مسجدشریفی فعلی قرارداشته،اکنون به عنوان وقفیه کدخدا،به حوزه علمیه شهرستان زابل اختصاص دارد.آن مرحوم دارا
بر طبق روایتی میرمحراب خان ثانی پیش از آنکه شهید شود، اعلیحضرت میرنصیرخان ثانی کمبرانی را پیش خود فرا خواند و این گونه وصیت می کند: ۱- از کشیدن تنباکو پرهیز کن چون اعتیاد آور است و همانند عمویت میراعظم خان از بین میروی ۲- به ان هرگز اعتماد مکن چرا که موقعیت پرست هستند و در هنگام سختی مرا تنها گذاشتند. بدینصورت تو را هم تنها خواهند گذاشت ۳-نسبت به قول و قرار انگلیسی ها هم یقین نداشته باش چون آنها هرگز دوست ما نخواهند بود.
انتخاب دختران خانزاده(شیرومهرمادر)،برای تول رادبی باک ومتهوروشجاع در منطقه سیستان مرسوم بوده است. دراین بین خیلی ازسران طوایف درمنطقه سیستان،خواهان وصلت بادختران بزرگان طایفه خمّربه جهت شجاعت ذاتی آن دختران بودند دختران کدخدادرویش محمدخان کمبرانی(خمّر)،همه مادران ان وخوانین بزرگ منطقه سیستان بوده اند. محمدشریف خان سارانی- شیردل خان سنجرانی- خدادادخان نارویی- محمدرضاخان سرابندی همه ازمادرانی خمّر متولد شده اند.. https://sapp.ir/qambarani https://qambar
این احساسات مبارزه میرمحراب خان ثانی بااستعمار حتی در ترانه های مادرانه ن بلوچ وازجمله طایفه کمبرانی نیز منتقل شده است؛(محتوای شفاهی محلی)«برای فرزند دردانه ام لالایی می خوانم تا آرام بخوابد، آرزو می کنم پسرم جوانی رشید و سربازی شجاع برای این سرزمین باشد...». «در هنگامه ی نبرد با دشمن در بیابان، فرزندم زیر سایه ی شمشیر خواهد ایستاد...». «ای فرزندم، نور چشمانم، اگر برای شرافت خود جانت را بدهی و شهید سرزمینت شوی، هرگز اندوهگین و گریان نخواهم ش
مرحوم محمدشریف خان خمّربرادربزرگ مرحوم محمدنبی خان خمربود.فرزندان محمد خان کمبرانی ونوادگان کدخدادرویش خان کمبرانی ،نام مادرشان مرحومه بی بی تاجبگم سارانی فرزند مرحوم گلمحمدخان سارانی و بی بی قمرنساءخمر و درواقع خواهرزاده های محمدشریف خان سارانی بودند.مرحوم محمدشریف خان خمر در ابتدا دامادِ محمدشریف خان سارانی بو ی به دلیل اینکه صاحب اولاد نمی شد از همسر اول خودیعنی مرحومه بی بی نوربی بی جدامی شوند، بعد از ج ازهمسراول، با دختر حاجی نار
دروازه ورودی کلات-محل حکومت خوانین کمبرانی@qambarani
پیج طایفه کمبرانی دراینستاگرام همینک دردسترس است. https://www.instagram.com/qambarani.tribe/
میر ویس پسر شاه عالم از بزرگان عشیره هوتک از قبیله غلجائی افغان در سال ۱۶۷۳ میلادی متولد شد.وی یکی دیگراز پادشاهان افغانستان بودکه آرزوی غلبه بربلوچستان رابه گوربرد. میرویس درسال1711میلادی از طریق قندهاربا سنگین قصد حمله به خاک بلوچستان را داشت . درآن زمان حاکم بلوچستان میر سمندرخان احمدزئی کمبرانی بود. خبر حمله میر وایس خان هوتکی به بلوچستان به گوش میر سمندر خان رسید که افغانها تحت فرماندهی میر وایس خان هوتکی و ش کم کم دارند به مرزهای بلوچ
میرمحمودخان دارای دو پسر بنامها میرمحراب­ خان و میراعظم­ خان بود و با فوت میرمحمودخان در سال۱۸۱۷ پسر بزرگش محراب­ خان ثانی قدرت را بدست گرفت.در سال ۱۸۳۸ میلادی انگلیسی ­ها از شبه قاره هند به قصد افغانستان از طریق بلوچستان، به بلوچستان سرازیر شدند تا شاید بتوانند با خان کلات(قلات)، مهراب خان ثانی به توافق برسند و از خاک بلوچستان جهت تسخیر افغانستان بهره ­برداری کنند. بر این اساس ژنرالهای بریتانیایی اقدامات زیادی را برای جلب اعتماد محراب­
تصاویرعموزادگان طایفه خمر(کمبرانی های بلوچستان شرقی)را دروبلاگ آلبوم فامیلی ببینید. سمت راست این وبلاگ بالمس آلبوم،مستقیم لینک خواهیدشدبه آلبوم فامیلی
مرحوم حاجی غلامرضامباشری(خمر)فرزندارشدکدخداغلامحسین کمبرانی مباشریمعتمدوخّیرجامعه سیستانیان مشهدموسس حسینیه سیستانیهای شهرمشهدواقع درخیابان عدل https://t.me/qambarani@qambarani
شمشیرمنسوب به میرکمبرخان-موزه هندوستان شمشیرخان کلات-موزه پا تان شمشیرهای خانات کلات کمبرانی @qambarani
کاپیتان خلبان مرتضی ظروفچیان فرزندخانم مباشری(خمّر) نوه دختری کدخداغلامحسین کمبرانی مباشری اخذمدرک خلبانی پروازاز نیویورک ایالات متحده ایشان اوایل انقلاب خلبان اف ۱۶ بودندو بعد از جنگ، خلبان ثابت هواپیماهای مسافربری ایران ایرهستند. خلبان ظروفچیان روزانه چند پرواز در خطوط آسمان درمسیرهای داخلی وپروازهای بین المللی دارند qambarani@
پاسخ به کامنت یک هم طایفه ای که فرموده بودند"ماپا تانی نیستیم"همچنانکه درمنشوروبلاگ/کانال،درج ،بنده قصدورودبه مسائل راندارم.لاکن برای پاسخ دادن به برخی شبهات،ل گاهی اوقات به مسائل علیرغم میل باطنی ام گریزی خواهم زد.قرارگیری دریک" واحد " به نام "کشور"ا اماً به معنای حل شدن نژادهاوقبایل درآن نیست.دوست هم طایفه ای من اعتراض دکه "ماپا تانی نیستیم".خب من هم تاییدمی کنم ماپا تانی نیستیم.بلکه درتاریخ نقطه ای ازآن سرزمین به نام "کلات"سهیم هستیم.که ا
به هنگام ش ت اشرف افغان(شاه وقت ایران )و فرار وی به جانب سیستان جهت رفتن به سرزمین وزادگاهش قندهار، درسال1142قمری،جماعتی ازایرانیان به لحاظ تعصبات عمیق میهنی، راه را بر اشرف بسته و اشرف وجمیع همراهان او را قتل عام د .این ایرانیان متعصب ازایل براهویی وطایفه میر احمد کمبرانی به حوالی سیستان و در مسیر گذرگاه اشرف به کمین نشسته وکار او را ی ره نمودند. میراحمدخان،موسس حکومت قنبرانی بود.سرانجام اشرف افغان به قتل رسید و حکومت هفت ساله ی ایشان در ایر
هفتاد70تیره ازطایفه بزرگ خمرکه برخی به چندخانواده وبرخی به صدهاخانواده جمعیت دارندکه درمناطق سیستان، اسان،گلستان وسایرنقاط کشو راکنده اندعبارتنداز:خمرخمریخمرانیکمبرانی/کنبرانیقمبرانی/قنبرانیخمرنیا/خمرنیاییپورخمر/پورخمری/پورخمرانخم ور/خمری پورخمر/خمری علی آبادصوفی خمر/خمریخمری قره سوخمرمباشریخمر/خمری خاتونیسرگ ایی خمرخمر/خمری قلعه نوخمر/خمری قلعه کهنهخمر/خمری کمکخمر/خمری مقد /خمری زابلیخمر/خمری ثانیخمر/خمری آبیلخمر/خمری نژاددل
شهادت میرمحرابخان ثانی و گماردن شهنوازخان بجای وی و ضمیمه قسمتی از خاک بلوچستان به افغانستان (مستملکات خان را تجزیه د. مستونگ و کویته به شاه شجاع افغان داده شد، ولی انگلیسیان به ادارة آنجا به نام وی ادامه دادند. کچّهی زیر نظر کارگزار سند غربی قرار گرفت )نفرت شدید مردم بلوچ را برعلیه نیروهای گر برانگیخت. در نتیجه شورشهای همگانی برعلیه آنان بوقوع پیوست و در اقصی نقاط بلوچستان شعله مبارزه برعلیه انگلیس¬ها و گماشتگان¬شان برافروخته شد. لبدین و
تیره های طایفه خمر درنقاط مختلف ایران پراکنده اندلاکن دراین نقاط حضو ررنگ تری دارند:خمر/خمری: اوروستاهای استان سیستان وبلوچستان-گلستان- ای مشهد.تهران.اصفهان.کرمان.بندرعباس.سمنان و...خمر/خمری ده سوخته:زاهدان-ز -زابل-گنبد-علی آباد-گرگان-تهران-آزادشهر-نظام آباد-جزینکشهرکی خمر:ز پیوستی خمر:هیرمندخمری نسب:مشهدخمرکودی:زابل-زاهدانکمبرانی:مشهد-تربت حیدریهخمرحسین زاده:ز -زاهدانخمرثمره:ز -دلند-زاهدان-زابلخمرزاده:ز -جزینک-زابلپورخمران:زاهدان-کلا
بررسی جامع زمین شناسی، ژئومورفولوژی و خاک شناسی منطقه فیروز (یزد). عیسی متاجی . آزاد ی (تهران مرکزی). ۱۳۷۶ تحلیلی از مورفوژنز بادی و اثرات زیست محیطی آن در دشت رفسنجان. احمد عباس نژاد. تبریز. ۱۳۷۲ مطالعه پلایای دریاچه نمک، شمال کاشان (زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاک، پوشش گیاهی). علیرضا گیتی، مجید کریم پوریان، ناصر مشهدی، قدرت الله زحمتکش. مرکز تحقیقات مناطق کویری ایران. ۱۳۷۴ مطالعه ژئومورفولوژی دشت طبس با تأکید بر نقش آن در توسعه منطقه. سید مح

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها